لیست درخواست آرایشی

لیست درخواست‌های ثبت منبع آرایشی و بهداشتی

1- شرح مختصر 6

2- واسط گرافیکی کاربر 6

3- جریان رویدادها 7

3-1- رویداد اصلی 7

3-2- رویداد جایگزین 10

4- پیش‌شرط‌ها‌ 10

5- پس شرط‌ها 10

6- قواعد کسب‌وکار 10

7- نقاط توسعه 10

8- استثنائات 10

9- اعتبارسنجی 12

فهرست شکل‌ها

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری 6

فهرست جداول

جدول 1) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری 12

شرح مختصر[1]

این مورد کاربرد به منظور مشاهده و عملیات قابل انجام در لیست درخواست‌های منبع فرآورده آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی به کار می‌رود.

واسط گرافیکی کاربر

نمونه واسط کاربری در ادامه نمایش داده ‌شده است.

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری

جریان رویدادها[2]

رویداد اصلی[3]

این فرم جهت نمایش درخواست‌های ثبت شده منبع آرایشی و بهداشتی و همچنین نقطه شروع ثبت درخواست منبع جدید است.

لیست درخواست‌های ثبت شده منبع آرایشی و بهداشتی شامل یک گرید مانند شکل 1 با ستون‌های زیر است:

 1. نام انگلیسی سایت تولیدی: نام سایت تولیدی به انگلیسی که در مرحله دوم ثبت منبع وارد شده است، در این ستون ستون نمایش داده شود.
 2. نام فارسی سایت تولیدی: نام سایت تولیدی به فارسی که در مرحله دوم ثبت منبع وارد شده است، در این ستون ستون نمایش داده شود.
 3. کشور: کشور سایت تولیدی که در مرحله دوم ثبت منبع وارد شده است، در این ستون نمایش داده شود.
 4. نوع سایت: براساس اطلاعات وارد شده در زمان ثبت منبع در مرحله اول، نوع سایت به یکی از حالات «داخلی» و یا «خارجی» نمای شداده شود.
 5. نوع فعالیت سایت تولیدی: براساس انواع فعالیت انتخاب شده در مرحله اول نمایش داده شود.
 6. وضعیت: به یکی از حالات زیر نمایش داده شود
  1. پیش نویس: هنگامی که اولین بار درخواست ثبت می‌شود، این وضعیت نمایش داده شود.
  2. در انتظار تایید: هنگامی که درخواست به کارتابل (کارشناس) ارسال می‌شود، تا زمان تکمیل گردش کار این وضعیت نمایش داده شود.
  3. نیازمند ویرایش: هنگامی که برخی آیتم‌های درخواست توسط کارشناس رد می‌شوند و برای انجام اصلاحات به مسئول فنی برگشت داده می‌شود، این وضعیت نمایش داده شود.
  4. پرداخت: پس از تایید نهایی در صورتی که درخواست به صورت پروانه جدید بوده باشد، این وضعیت نمایش داده شود.
  5. فعال: پس از تایید نهایی برای درخواست‌هایی که از قبل پروانه داشته‌اند و یا پس از پرداخت مسئول فنی برای درخواست‌های جدید، این وضعیت نمایش داده شود.
  6. غیرفعال: در صورتی که کارشناسان سازمان تشخیص بر غیرفعال‌سازی پروانه داده باشند، این وضعیت نمایش داده شود. تنها پروانه‌های فعال قابلیت غیرفعال‌سازی را دارند. قابلیت فعال‌سازی پس از غیرفعال‌سازی نیز وجود داشته باشد.
  7. منقضی: در صورتی که تاریخ اعتبار پروانه گذشته باشد، این وضعیت نمایش داده شود.
 7. کد منبع: پس از تایید نهایی درخواست و در صورتی که یک بار وضعیت درخواست به صورت فعال در آمده باشد، کد منبع 10 رقمی به صورت سیستمی صادر و دراین ستون نمایش داده شود.
 8. PRPS: نمره PRPS کسب شده توسط واحد متقاضی در این ستوننمایش داده شود. برای کسب این نمره باید از ستون عملیات، گزینه «درخواست PRPS» انتخاب شده باشد.
 9. تاریخ ثبت درخواست: تاریخ ثبت درخواست به صورت پیش نویس برای بار اول ددر این ستون نمایش داده شود.
 10. شماره پرونده: شماره پرونده‌ای که پس از ثبت درخواست به صورت سیستمی به آن تعلق می‌گیرد در این ستون نمایش داده شود.
 11. عملیات: این ستون شامل عملیات زیر باشد:
  1. جزئیات: با انتخاب این گزینه اطلاعات ثبت شده درخواست به صورت غیرقابل تغییر نمایش داده شود. در تمامی وضعیت‌ها قابل مشاهده است.
  2. ویرایش: با انتخاب این گزینه اطلاعات ثبت شده درخواست با قابلیت ویرایش نمایش داده شود. این گزینه تنها در وضعیت‌های «پیش نویس» و «نیازمند ویرایش» نمایش داده شود.

توجه: در صورتی که درخواست «نیازمند ویرایش» باشد، تنها فیلدهایی که توسط کارشناس رد شده‌اند قابلیت ویرایش داشته باشند.

  1. حذف: با انتخاب این گزینه، درخواست حذف شود. این گزینه تنها در وضعیت «پیش نویس» نمایش داده شود.
  2. ارسال به کارتابل: با انتخاب این گزینه درخوسات جهت کارشناسی به کارتابل کارشناس ارسال شود و وضعیت درخوسات به صورت «در انتظار تایید» نمایش داده شود. این گزینه در وضعیت‌های «پیش نویس» و «نیازمند ویرایش» در صورتی که نوع درخواست «داخلی» باشد، نمایش داده شود.
  3. تایید صلاحیت تولید قراردادی (PRPS): با انتخاب این گزینه پنجره‌ای مانند .. با قابلیت دانلود فایل PRPS و بارگذاری فایل نمایش داده شود. پس از بارگذاری فایل، قابلیت ثبت و ارسال درخواست فعال شود. این گزینه برای درخواست‌های از نوع «داخلی» با وضعیت «فعال» نمایش داده شود.
 1. برای ثبت درخواست جدید، دکمه «ثبت منبع جدید» انتخاب شود.

رویداد جایگزین[4]

ندارد.

پیش‌شرط‌ها‌[5]

 1. ورود به سامانه.
 2. انتخاب گزینه ثبت منبع آرایشی و بهداشتی.

پس شرط‌ها[6]

فرم ثبت درخواست منبع جدید نمایش داده شود.

قواعد کسب‌وکار[7]

 1. ندارد.

نقاط توسعه[8]

ندارد.

استثنائات[9]

 1. در صورتی‌که ارتباط با پایگاه داده قطع باشد، سامانه با نمایش پیغام مناسب به اجرای موردکاربرد خاتمه می‌دهد.
 2. در صورتی‌که اجرای یک کوئری به خطا بخورد، با نمایش پیغام مناسب به کاربر اطلاع داده می‌شود.
 3. در صورتی‌که هریک از سامانه‌های سرویس دهنده به خطا برخورد کنند با نمایش پیام مناسب کاربر را مطلع سازد.

اعتبارسنجی[10]

جدول 1) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری

ردیف نام بخش نام فیلد نوع فیلد اجباری توضیحات
*
 1. Brief Description
 2. Flow of Events
 3. Basic Flow
 4. AlternativeFlow
 5. Preconditions
 6. Postconditions
 7. Business Rules
 8. Extension Point
 9. Exceptions
 10. Validations

ثبت منبع ارایشی

ثبت درخواست منبع آرایشی و بهداشتی

1- شرح مختصر 6

2- واسط گرافیکی کاربر 6

3- جریان رویدادها 10

3-1- رویداد اصلی 10

3-2- رویداد جایگزین 16

4- پیش‌شرط‌ها‌ 16

5- پس شرط‌ها 16

6- قواعد کسب‌وکار 16

7- نقاط توسعه 18

7-1- افزودن سایت تولیدی (خارجی) 18

7-2- افزودن خط تولید 18

8- استثنائات 18

9- اعتبارسنجی 18

فهرست شکل‌ها

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات منبع 6

شکل 2) سوابق منبع 7

شکل 3) اطلاعات سایت تولیدی 8

شکل 4) مدارک 9

فهرست جداول

جدول 1) مدارک 14

جدول 2) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری 18

شرح مختصر[1]

این مورد کاربرد به منظور ثبت درخواست منبع فرآورده آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی به کار می‌رود.

واسط گرافیکی کاربر

نمونه واسط کاربری در ادامه نمایش داده ‌شده است.

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات منبع

شکل 2) سوابق منبع

شکل 3) اطلاعات سایت تولیدی

شکل 4) مدارک

جریان رویدادها[2]

رویداد اصلی[3]

ثبت درخواست منبع (داخلی، وارداتی، موجود و جدید) در سه گام اطلاعات عمومی، اطلاعات سایت تولیدی و مدارک به ترتیب زیر انجام می‌شود.

 1. در مرحله اطلاعات منبع، اطلاعات زیر مانند شکل 1 ثبت و نمایش داده شوند:
  1. متقاضی ثبت سایت تولیدی: نام شرکت متقاضی که مسئول فنی آن به سیستم وارد شده است در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  2. کشور: نام کشور شرکت صاحب پروانه در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  3. نوع منبع: تنها یک نوع منبع از انواع «خارجی» یا «داخلی (تاسیس و بهره‌برداری)» قابل انتخاب باشد.
  4. نوع فعالیت سایت تولیدی: با توجه به «نوع منبع» انتخاب شده، موارد به شرح زیر نمایش داده شوند. قابلیت انتخاب چند گزینه وجود داشته باشد.
 • ماده اولیه (تک جزئی)
 • ماده اولیه (چند جزئی)
 • فرآورده نهایی (قابل عرضه)
 • پر کردن و بسته‌بندی
 • بالک فرآوری شده
 • ملزومات بسته‌بندی (تنها برای حالت نوع منبع داخلی (تاسیس و بهره‌برداری))
 • بسته‌بندی(تنها برای حالت نوع منبع خارجی)
  1. سابقه تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی (خارجی) یا سوابق تاسیس و بهره‌برداری (داخلی): در صورتی که منبع از قبل ثبت شده است باید مدارک و اطلاعات آن وارد شود. به این منظور و در صورت وجود منبع ثبت شده قبلی، تیک این گزینه «منبع قبلاً ثبت شده است» زده شود. با کلیک بر روی دکمه سیستم فرمی مانند شکل 2 جهت ورود فایل و اطلاعات مربوط به پروانه قبلی به شرح زیر نمایش دهد.
   1. بارگذاری فایل: تصویر فایل پروانه با فرمت JPG و یا PDF بارگذاری شود. قابلیت بارگذاری چند فایل وجود داشته باشد.
   2. شماره: شماره پروانه موجود تنها به صورت عددی وارد شود.
   3. تاریخ صدور: تاریخ پروانه موجود از تقویم انتخاب شود.
   4. تاریخ اعتبار: تاریخ اعتبار پروانه موجود از تقویم انتخاب شود.
   5. شماره کمیته فنی: شماره کمیته فنی که رای ثبت منبع در آن صادر شده است در این فیلد وارد شود.
   6. تاریخ کمیته فنی (شمسی): تاریخ کمیته فنی که رای صدور پروانه منبع را داده است از تقویم انتخاب شود.
  2. تعیین گروه-دسته: گروه-دسته فرآورده تولیدی در منبع از لیست انتخاب شود.
  3. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله اطلاعات سایت تولیدی، اطلاعات زیر مانند شکل 3 ثبت و نمایش داده می‌شوند:
  1. انتخاب سایت تولیدی/شعبه: سایت تولیدی بر اساس تولیدی یا وارداتی بودن فرآورده منبع به یکی از حالات زیر نمایش داده شود:
   1. سایت تولیدی (منبع وارداتی): تنها لیست شرکت‌های خارجی نمایش داده شوند. در صورتی که نام شرکت خارجی در لیست نمایش داده شده نبود، کاربر برای افزودن آن به لیست بر روی دکمه کلیک کند. در این صورت سیستم مورد کاربرد «افزودن سایت تولیدی (خارجی)» را فراخوانی می‌کند (نقطه توسعه: مورد کاربرد افزودن سایت تولیدی (خارجی))
   2. سایت تولیدی (منبع داخلی): نام شرکت صاحب پروانه به صورت خودکار نمایش داده شود و غیر قابل تغییر باشد. شعب ثبت شده سایت از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی و نمایش داده شود. با انتخاب شعبه، اطلاعات زیر از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی و نمایش داده شوند:
   • نوع مالکیت
   • فایل اساسنامه
   • فایل قرارداد
   • مدت اعتبار قرارداد: در صورتی که نوع مالکیت «استیجاری» باشد، این فیلد نمایش داده شود و تاریخ سررسید قرارداد اجاره از تقویم انتخاب شود.
   • نام مسئول فنی شرکت متقاضی (بر اساس انتخاب شعبه صورت گرفته)
   • نام کارخانه
   • شهر
   • استان
   • کد پستی
   • آدرس کارخانه/کارگاه
  2. تعهدنامه ارائه مدارک در زمان تمدید: این گزینه تنها برای منابع وارداتی قدیمی نمایش داده شود. با زدن تیک این گزینه بخش مربوط به بارگذرای فایل به همراه فیلدهای «شماره ثبت»، «تاریخ صدور» و «تاییدکننده/دفتر محضری» نمایش داده شود و همچنین موارد زیر نمایش داده نشوند:
   • SMF به همراه خلاصه سوالات
   • مدرک خود ارزیابی کارخانه
   • مدرک GMP/ISO22716
  3. SMF (Site Master File): با کلیک بر روی زبانه SMF، فرم بارگذاری فایل و تکمیل اطلاعات سوالات SMF به شرح زیر به کاربر نمایش داده شود:
   1. بارگذاری فایل: فایل سوالات SMF تکمیل شده توسط کاربر بارگذاری شود.
   2. شماره: شماره اختصاص داده شده به فایل سوالات SMF تکمیل شوده به صورت عددی در این فیلد وارد شود.
   3. تاریخ صدور: تاریخ صدور و تکمیل فایل سوالات SMF تکمیل شده از تقویم انتخاب شود.
   4. صادرکننده: نام شخص و یا سازمان صادرکننده مدرک SMF وارد شود.
   5. سوالات: با کلیک بر روی زبانه سوالات، لیست سوالات SMF نمایش داده شود. به ازای هر سوال منابع خارجی نمایش داده شده فیلدهایی برای ورود «خلاصه پاسخ»، «صفحه» و «سطر» نمایش داده شود. برای منابع داخلی سوالات به صورت بلی/خیر پاسخ داده شوند.
  4. خطوط تولید: با کلیک بر روی زبانه خط تولید اطلاعات به شرح زیر به کاربر نمایش داده شود. قابلیت افزودن چندین خط تولید با کلیک بر روی دکمه و با اطلاعات شرح داده شده وجود داشته باشد.
   1. خط تولید: لیست خطوط تولید ثبت شده مربوط به سایت تولیدی انتخاب شده نمایش داده شود. در صورتی که خط تولید در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، کاربر برای افزودن آن به لیست بر روی دکمه کلیک کند. در این صورت سیستم مورد کاربرد «افزودن خط تولید» را فراخوانی می‌کند (نقطه توسعه: مورد کاربرد افزودن خط تولید)
   2. دسته: دسته‌های مربوط به گروهی که در مرحله اطلاعات عمومی انتخاب شده است، نمایش داده می‌شوند. چندین دسته قابل انتخاب باشند.
  5. لیست تجهیزات تولیدی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • عنوان
 • جنس
 • تعداد
  1. لیست تجهیزات آزمایشگاهی (فیزیکی-شیمیایی) و مواد و محلول های شیمیایی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • عنوان: به صورت لیست باشد.
 • تعداد
  1. لیست تجهیزات آزمایشگاهی (میکروبی) و مواد و محلول های شیمیایی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • بارگذاری فایل قرارداد با آزمایشگاه: تنها برای نوع سایت «کارگاه» نمایش داده شود و در صورت تیک زدن این گزینه، قابلیت بارگذاری فایل ایجاد شود و قابلیت افزودن تجهیزات غیرفعال شود.
 • عنوان: به صورت لیست باشد.
 • تعداد
  1. تجهیزات آزمایشگاهی (تخصصی): تنها برای منابع داخلی نمایش داده شود. فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • بارگذاری فایل قرارداد با آزمایشگاه: در صورت تیک زدن این گزینه، قابلیت بارگذاری فایل ایجاد شود و قابلیت افزودن تجهیزات غیرفعال شود.
 • عنوان: به صورت لیست باشد.
 • تعداد
  1. لیست تجهیزات آب مصرفی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • عنوان
 • تعداد
  1. نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات با مقیاس 0.01: فایل نقشه جانمایی تجهیزات بارگذاری شود. فیلدهای زیر برای نقشه بارگذاری شده دریافت شود:
 • شماره
 • تاریخ صدور: برای منابع داخلی اجباری باشد.
 • صادرکننده: برای منابع داخلی اجباری باشد.
  1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله مدارک، اطلاعات و مدارک لازم مانند شکل 4 و بر اساس جدول زیر نمایش داده شوند:

جدول 1) مدارک

منبع مدارک مورد نیاز
خارجی
 1. گواهی GMP/ISO22716 (اجباری) دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. تاییدیه سفارت مدرک GMP/ISO22176
 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. سایر گواهی‌های بهداشتی (اختیاری) دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اختیاری)
 • تاریخ صدور (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اختیاری)
 1. لیست خود ارزیابی کارخانه آرایشی و بهداشتی (منابع جدید: اجباری، منابع قدیم: اختیاری) دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اختیاری)
 • تاریخ صدور (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. سایر مدارک (اختیاری)
داخلی
 1. اصل مدرک از صنعت معدن تجارت و شرکت‌های دانش بنیان. دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری) (تقویم شمسی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم شمسی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. سایر مدارک (اختیاری)
 1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شوند و درخواست با وضعیت پیش‌نویس در لیست درخواست‌ها نمایش داده شود.
 2. در این وضعیت گزینه‌های زیر در ستون عملیات نمایش داده شوند:
  1. جزئیات: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده تنها به صورت خواندنی نمایش داده شوند.
  2. ویرایش: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده شوند.
  3. ارسال به کارتابل: با کلیک بر روی این گزینه، درخواست ثبت شده به کارشناس ارجاع داده شود و وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تایید» نمایش داده شود.
  4. حذف: با انتخاب این گزینه درخواست ثبت شده حذف شود.

رویداد جایگزین[4]

ندارد.

پیش‌شرط‌ها‌[5]

 1. ورود به سامانه.
 2. اطلاعات شعب شرکت با عنوان کارخانه و یا کارگاه به همراه مشخص بودن طول و عرض جغرافیایی محل قرارگیری آن‌ها باید از قبل در سامانه «اشخاص حقیقی و حقوقی» ثبت شده باشد.

پس شرط‌ها[6]

ندارد.

قواعد کسب‌وکار[7]

 1. در صورتی که از قسمت «نوع فرآورده» تیک گزینه «فرآورده نهایی(قابل عرضه)» زده شود، به صورت خودکار تیک گزینه «پر کردن و بسته‌بندی» زده شود. قابلیت برداشتن تیک این مورد وجود داشته باشد.
 2. تاریخ اعتبار پروانه تاسیس و بهره‌برداری (داخلی) یا نامه تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی (خارجی) از تاریخ صدور آن بزرگتر باشد. همچنین تاریخ صدور از تاریخ کمیته کوچکتر نباشد.
 3. تمامی تاریخ‌ها برای منابع داخلی شمسی و برای منابع وارداتی میلادی باشد.
 4. تمامی تاریخ‌های صدور از تاریخ روز بزرگتر نباشند.
 5. تمامی تاریخ‌های اعتبار از تاریخ روز کوچکتر نباشند.
 6. خطوط تولید افزوده شده یکسان با دسته‌های انتخابی یکسان قابل افزودن نباشند.
 7. جهت ارسال به کارتابل و انجام رویه کارشناسی منابع ثبت شده خارجی، باید حتما یک برند نیز برای آن ثبت شود و درخواست منبع و برند همزمان برای انجام عملیات کارشناسی ارسال شوند.
 8. قابلیت افزودن چندین مدرک سوابق منبع وجود داشته باشد.
 9. قابلیت افزودن چندین خط تولید وجود داشته باشد.
 10. برای انتخاب خط تولید برای سایت تولیدی، چک شود که نوع فرآورده تولیدی انتخاب شده در سایت با نوع خط تولید (انتخاب شده در زمان افزودن خط) یکسان باشد و تنها خطوط مشابه نوع فرآورده انتخابی در لیست نمایش داده شود.
 11. لیست خطوط تولید با توجه به سایت تولیدی انتخاب شده، نمایش داده شود.
 12. دسته‌های مربوط به خطوط تولید با توجه به گروه-دسته انتخاب شده در مرحله «اطلاعات عمومی» نمایش داده شود و قابلیت انتخاب چند دسته وجود داشته باشد.
 13. جهت ثبت منابع جدید چک شود موارد زیر برای سایر منابع ثبت نشده باشند:
 • سایت
 • گروه-دسته
 • خط تولید
 1. در صورتی‌که منبعی در حال ثبت باشد که سایت و گروه-دسته انتخابی آن یکسان باشد، ولی خط تولید جدید به همراه خطوط تولید تایید شده قبلی برای آن در حال ثبت باشد، به صورت سیستمی به مسئول فنی نمایش داده شود که خطوط تولید قبلاً ثبت شده‌اند و نیازی به ثبت آن‌ها نیست.
 2. قابلیت ویرایش اطلاعات منبع تنها برای مسئول فنی‌ای که آن را ثبت کرده است وجود داشته باشد.
 3. برای ثبت منبع با سایت یکسان و گروه-دسته جدید، درخواست جدیدی ثبت شود. در گزارشات اطلاعات سایت‌های ثبت شده یکسان‌سازی شده و نمایش داده می‌شوند.
 4. برای ارسال درخواست منابع خارجی به کارشناس باید یک برند برای منبع تعریف شده باشد (منبع به عنوان شرکت تولیدکننده یا سایت بسته‌بندی. در هنگام ارسال درخواست برند به کارشناسی (از کارتابل ثبت برند)، همزمان هر دو درخواست به کارتابل کارشناس ارسال شود.
 5. تمامی مدارک قابلیت بارگذاری با فرمت JPEG و PDF را داشته باشند.

نقاط توسعه[8]

افزودن سایت تولیدی (خارجی)

سامانه مورد کاربرد افزودن سایت تولیدی(خارجی) را با اطلاعات زیر فرخوانی می‌کند:

 • حالت صفحه NewMode
 • شناسه کاربر مربوطه

افزودن خط تولید

سامانه مورد کاربرد افزودن خط تولید را با اطلاعات زیر فرخوانی می‌کند:

 • حالت صفحه NewMode
 • شناسه کاربر مربوطه

استثنائات[9]

 1. در صورتی‌که ارتباط با پایگاه داده قطع باشد، سامانه با نمایش پیغام مناسب به اجرای موردکاربرد خاتمه می‌دهد.
 2. در صورتی‌که اجرای یک کوئری به خطا بخورد، با نمایش پیغام مناسب به کاربر اطلاع داده می‌شود.
 3. در صورتی‌که هریک از سامانه‌های سرویس دهنده به خطا برخورد کنند با نمایش پیام مناسب کاربر را مطلع سازد.

اعتبارسنجی[10]

جدول 2) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری

ردیف نام بخش نام فیلد نوع فیلد اجباری توضیحات
اطلاعات منبع متقاضی ثبت سایت تولیدی TextBox * غیر قابل تغییر باشد.
کشور (متقاضی ثبت سایت تولیدی) TextBox * غیر قابل تغییر باشد.
نوع منبع RadioButton *
نوع فرآورده RadioButton *
منبع قبلاً ثبت شده است CheckBox در صورت تیک زدن این گزینه، بندهای 6 الی 11 نمایش داده شوند.
بارگذاری فایل (سوابق پروانه) Upload *
شماره (سوابق پروانه) TextBox * حرف و عدد وارد شود.
تاریخ صدور (سوابق پروانه) Date * تقویم شمسی باشد.
تاریخ اعتبار (سوابق پروانه) Date تقویم شمسی باشد.
شماره کمیته فنی (سوابق پروانه) TextBox
تاریخ کمیته فنی به شمسی (سوابق پروانه) Date * تقویم شمسی باشد.
تعیین گروه-دسته CheckBox *
اطلاعات سایت تولیدی سایت تولیدی List * برای منابع داخلی به صورت خودکار با نام شرکت صاحب پروانه نمایش داده شود و غیر قابل تغییر باشد.
شعبه RadioButton * با سرویس از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها برای منابع داخلی نمایش داده شود.
نوع مالکیت TextBox غیر قابل تغییر باشد.
تاریخ قرارداد Date * در صورت «استیجاری» بودن نوع مالکیت نمایش داده شود.
فایل قرارداد Download
فایل اساسنامه Download
تعهدنامه ارائه مدارک در زمان تمدید CheckBox تنها برای منابع وارداتی قدیمی نمایش داده شود.
شماره ثبت TextBox *
تاریخ صدور Date *
تاییدکننده/دفتر محضری TextBox *
بارگذاری فایل SMF Upload *
شماره TextBox
تاریخ صدور Date * تقویم برای منابع خارجی «میلادی» و برای منابع داخلی «شمسی» باشد.
صادرکننده TextBox *
بارگذاری فایل تاییدیه سفارت مدرک SMF Upload تنها برای منابع خارجی نمایش داده شود.
سفارت List با توجه به کشور سایت تولیدی نمایش داده شود.
تایید کننده TextBox
شماره TextBox
تاریخ تایید Date تقویم میلادی باشد..
سوالات SMF TextBox

RadioButton

* برای منابع داخلی به صورت بلی/خیر و برای منابع خارجی به صورت تشریحی باشد.
صفحه (به ازای هر سوال) TextBox *
سطر (به ازای هر سوال) TextBox *
تعیین خط تولید List *
دسته CheckBox * برای هر خط با توجه به گروه-دسته انتخاب شده در مرحله «اطلاعات منبع» آورده شود.
لیست تجهیزات تولیدی (عنوان) List *
لیست تجهیزات تولیدی (تعداد) TextBox *
تجهیزات آزمایشگاهی(فیزیکی-شیمیایی) (عنوان) List *
تجهیزات آزمایشگاهی(فیزیکی-شیمیایی) (تعداد) TextBox *
تجهیزات آزمایشگاهی(میکروبی) (عنوان) List *
تجهیزات آزمایشگاهی(میکروبی) (تعداد) TextBox *
بارگذاری فایل قرارداد CheckBox

Upload

تنها برای کارگاه‌ها نمایش داده شود.

در صورت تیک زدن باید فایل بارگذاری شود. در این صورت لیست تجهیزات آزمایشگاهی (میکروبی) نمایش داده نشود.

یا بارگذاری فایل یا لیست تجهیزات باید تکمیل گردد.

تجهیزات آزمایشگاهای (تخصصی) (عنوان) List
تجهیزات آزمایشگاهای (تخصصی) (تعداد) TextBox
بارگذاری فایل قرارداد CheckBox

Upload

لیست تجهیزات آب مصرفی (عنوان) TextBox
لیست تجهیزات آب مصرفی (تعداد) TextBox
نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات با مقیاس 0.01 Upload * برای منابع داخلی اجباری باشد و برای منابع خارجی اختیاری.
شماره TextBox
تاریخ صدور Date * برای منابع داخلی اجباری باشد.

برای منابع خارجی «میلادی» و برای منابع داخلی «شمسی» باشد.

صادرکننده TextBox * برای منابع داخلی اجباری باشد.
مدارک بارگذاری مدارک Upload * به صورت جدول 1
 1. Brief Description
 2. Flow of Events
 3. Basic Flow
 4. AlternativeFlow
 5. Preconditions
 6. Postconditions
 7. Business Rules
 8. Extension Point
 9. Exceptions
 10. Validations

ثبت برند آرایشی بهداشتی

ثبت درخواست نام تجاری آرایشی و بهداشتی

1- شرح مختصر 6

2- واسط گرافیکی کاربر 6

3- جریان رویدادها 10

3-1- رویداد اصلی 10

3-2- رویداد جایگزین 15

4- پیش‌شرط‌ها‌ 15

5- پس شرط‌ها 15

6- قواعد کسب‌وکار 15

7- نقاط توسعه 16

8- استثنائات 16

9- اعتبارسنجی 17

فهرست شکل‌ها

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری 6

شکل 2) دارای پروانه بهداشتی معتبر 7

شکل 3) اطلاعات نام تجاری 8

شکل 4) مدارک گواهی فروش آزاد 8

شکل 5) مدارک 9

فهرست جداول

جدول 1) مدارک ثبت برند 13

جدول 2) مدارک تولید قراردادی 13

جدول 3) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری 17

شرح مختصر[1]

این مورد کاربرد به منظور ثبت درخواست برند فرآورده آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی به کار می‌رود.

واسط گرافیکی کاربر

نمونه واسط کاربری در ادامه نمایش داده ‌شده است.

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری

شکل 2) دارای پروانه بهداشتی معتبر

شکل 3) اطلاعات نام تجاری

شکل 4) مدارک گواهی فروش آزاد

شکل 5) مدارک

جریان رویدادها[2]

رویداد اصلی[3]

ثبت درخواست برند فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سه گام اطلاعات صاحب نام تجاری، اطلاعات نام تجاری و مدارک به ترتیب زیر انجام می‌شود.

 1. در مرحله اطلاعات صاحب نام تجاری، اطلاعات زیر مانند شکل 1 ثبت و نمایش داده شوند:
  1. صاحب پروانه: نام شرکت متقاضی که مسئول فنی آن به سیستم وارد شده است در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  2. کشور: نام کشور شرکت صاحب پروانه در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  3. یکی از عناوین Radio Button «ثبت برند» و «تولید قراردادی» انتخاب شود.
  4. صاحب نام تجاری: به حالات زیر:
 • در صورتی که درخواست «ثبت برند» باشد، نام شرکت‌های خارجی ثبت شده در سیستم نمایش داده و انتخاب شود.
 • در صورتی که درخواست «تولید قراردادی» باشد، نام شرکت وارد شده به سیستم به صورت خودکار نمایش داده شود و غیرقابل تغییر باشد.
  1. دارای پروانه بهداشتی معتبر: در صورت تیک زدن این گزینه سیستم فرمی مانند شکل 2 نمایش می‌دهد. این فرم شامل فیلدهای زیر باشد (این بخش تنها برای حالت «ثبت برند» نمایش داده شود):
 • بارگذاری فابل
 • شماره
 • تاریخ صدور
 • تاریخ اعتبار
 • صادرکننده
  1. تعیین گروه-دسته: گروه-دسته فرآورده تولیدی در منبع از لیست انتخاب شود.
  2. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله اطلاعات سایت تولیدی، اطلاعات زیر مانند شکل 3 ثبت و نمایش داده می‌شوند:
  1. نام تجاری به فارسی: نام تجاری فرآورده به فارسی وارد شود.
  2. نام تجاری به انگلیسی: نام تجاری فرآورده به انگلیسی وارد شود.
  3. شرکت تولیدکننده: به حالات زیر:
 • برای حالت «ثبت برند»، نام شرکت تولیدکننده از شرکت‌های خارجی وارد و از لیست انتخاب شود.
 • برای حالت «تولید قراردادی»، نام شرکت‌هایی که برای آن‌ها ثبت منبع داخلی به یکی از حالات «فرآورده نهایی» یا «ماده اولیه»ثبت شده باشد و درخواستPRPS تکمیل شده و نمره آن‌ها بالاتر از 800 است نمایش داده شوند.
  1. خط تولید: خط تولید مربوط به شرکت تولیدکننده از لیست انتخاب شود. قابلیت انتخاب چند خط وجود داشته باشد.
  2. سایت بست‌بندی: به حالات زیر:
 • برای حالت «ثبت برند»، نام شرکت بسته‌بندی‌کننده از شرکت‌های خارجی وارد و از لیست انتخاب شود.
 • برای حالت «تولید قراردادی»، نام شرکت‌هایی که برای آن‌ها ثبت منبع داخلی به حالت«پرکردن و بسته‌بندی» ثبت شده باشد و درخواستPRPS تکمیل شده و نمره آن‌ها بالاتر از 800 است نمایش داده شوند.
  1. خط بسته‌بندی: خط بسته‌بندی مربوط به سایت بسته‌بندی از لیست انتخاب شود. قابلیت انتخاب چند خط وجود داشته باشد.
  2. اعطاکننده نمایندگی: نام شرکت اعطاکننده نمایندگی وارد شود و از لیست انتخاب شود. این لیست تنها شامل نام شرکت‌های خارجی باشند و برای حالت «ثبت برند» نمایش داده شود.
  3. نامه نمایندگی/قرارداد بالک (برای حالت «ثبت برند»): فایل نامه نمایندگی/قرارداد بالک بارگذاری شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
   1. شماره: شماره نامه نمایندگی/قرارداد بالک به صورت عددی وارد شود.
   2. تاریخ صدور: تاریخ صدور نامه نمایندگی/قرارداد بالک از تقویم میلادی انتخاب شود.
   3. صادرکننده: نام صادرکننده نامه نمایندگی/قرارداد بالک وارد شود.
  4. ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک (برای حالت «ثبت برند»): فایل ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک بارگذاری شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
   1. تاییدکننده: نام تاییدکننده ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک وارد شود.
   2. شماره: شماره ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد به صورت عددی بالک وارد شود.
   3. تاریخ تایید: تاریخ تایید ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک از تقویم میلادی انتخاب شود.
  5. نامه قرارداد بین کارفرما (صاحب نام تجاری) و مجری (تولیدکننده) (برای حالت «تولیدقراردادی»): فایل نامه قرارداد بارگذاری شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
   1. شماره: شماره نامه قرارداد به صورت عددی وارد شود.
   2. تاریخ صدور: تاریخ صدور نامه قرارداد از تقویم میلادی انتخاب شود.
   3. تاریخ اعتبار: تاریخ اعتبار نامه قرارداد از تقویم میلادی انتخاب شود.
  6. لیست مدارک گواهی فروش آزاد (برای حالت «ثبت برند»): با کلیک بر روی دکمه سیستم فیلدهای زیر را مانند شکل 4 نمایش دهد و قابلیت اضافه کردن چندین فایل به همین طریق وجود داشته باشد:
 • بارگذاری فایل گواهی فروش آزاد
 • شماره
 • تاریخ صدور
 • تاریخ اعتبار
 • صادرکننده
 • بارگذاری فایل تصویر بسته‌بندی
  1. گواهی ثبت نام تجاری (برای حالت «تولیدقراردادی»): فایل گواهی ثبت نام تجاری با قابلیت بارگذاری چند فایل ایجاد شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
 • شماره
 • تاریخ صدور
 • تاریخ اعتبار
 • صادرکننده
  1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله مدارک، اطلاعات و مدارک لازم مانند شکل 5 و بر اساس جدول زیر نمایش داده شوند:

جدول 1) مدارک ثبت برند

صاحب نام تجاری

شرکت تولیدکننده

سایت بسته‌بندی

نمایندگی

وضعیت

مدارک

X

X

Y

X

اجباری

 1. نامه تایید بسته‌بندی کننده مبنی بر تایید بسته‌بندی کالا

X

Y

Z

C

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدی مبنی بر تولید محصولات برای صاحب نام تجاری
 2. نامه تایید بسته بندی کننده مبنی بر بسته بندی محصولات برای صاحب نام تجاری
 3. نامه صاحب نام تجاری مبنی بر اجازه اعطای نمایندگی به متقاضی

X

Y

X

X

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدکننده مبنی بر تولید بالک برای صاحب نام تجاری

X

Y

Y

X

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدی مبنی بر تولید محصولات برای صاحب نام تجاری

X

Y

Y

Z

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدکننده مبنی بر تولید محصولات برای صاحب نام تجاری
 2. نامه معرفی ذینفع توسط صاحب نام تجاری

X

X

X

Y

اجباری

 1. نامه صاحب نامه تجاری مبنی بر اجازه اعطاء نمایندگی

X

Y

Y

Y

اجباری

 1. نامه تولیدکننده مبنی بر تولید محصولات
 2. نامه صاحب نام تجاری مبنی بر اجازه اعطاء نمایندگی

برای تمامی حالت‌های بالا + سایر حالت‌های بوجود آمده که در بالا ذکر نشده است

اختیاری

 1. سایر مدارک

تمامی مدارک اجباری دارای فیلدهای روبرو باشند:

 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری)
 • تاریخ اعتبار (اجباری)
 • صادرکننده (اجباری)

جدول 2) مدارک تولید قراردادی

شرح

مدارک

تولید قراردادی

نمایش اساسنامه شرکت صاحب نام تجاری (از سامانه اشخاص حقیقی حقوقی)

 1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شوند و درخواست با وضعیت پیش‌نویس در لیست درخواست‌ها نمایش داده شود.
 2. در این وضعیت گزینه‌های زیر در ستون عملیات نمایش داده شوند:
  1. جزئیات: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده تنها به صورت خواندنی نمایش داده شوند.
  2. ویرایش: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده شوند.
  3. ارسال به کارتابل: با کلیک بر روی این گزینه، درخواست ثبت شده به کارشناس ارجاع داده شود و وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تایید» نمایش داده شود.
  4. حذف: با انتخاب این گزینه درخواست ثبت شده حذف شود.

رویداد جایگزین[4]

ندارد.

پیش‌شرط‌ها‌[5]

 1. ورود به سامانه.
 2. اطلاعات مربوط به شرکت تولیدکننده و سایت بسته‌بندی به عنوان منبع ثبت شه باشند.

پس شرط‌ها[6]

ندارد.

قواعد کسب‌وکار[7]

 1. شرکت تولیدکننده‌ای که در لیست نمایش داده می‌شود باید قبل از ثبت برند، به عنوان یک منبع که نوع فرآورده آن «مواد اولیه تک جزئی»، «مواد اولیه چند جزئی»، «فرآورده نهایی» یا «بالک فرآوری شده» انتخاب شده است، در سیستم وارد شده باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد.
 2. سایت بسته‌بندی‌کننده که در لیست نمایش داده می‌شود بایدقبل از ثبت برند، به عنوان یک منبع که نوع فرآورده آن «پر کردن و بسته‌بندی» و یا «بسته‌بندی‌کننده» انتخاب شده است، در سیستم وارد شده باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد.
 3. اطلاعات لیست خطوط تولید شرکت تولیدکننده و سایت بسته‌بندی از اطلاعات ثبت شده در بخش ثبت منبع واکشی و نمایش داده شود. به این صورت که هر خطی که در بخش ثبت منبع (گام اطلاعات سایت تولیدی) برای آن سایت انتخاب شده باشد، در بخش ثبت برند با انتخاب شرکت تولیدکننده یا سایت بسته‌بندی نمایش داده شود.
 4. تاریخ تایید «ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک» از تاریخ صدور «نامه نمایندگی/قرارداد بالک» بزرگتر باشد.
 5. برای ارسال درخواست منابع خارجی به کارشناس باید یک برند برای منبع تعریف شده باشد. در هنگام ارسال درخواست برند به کارشناسی (از کارتابل ثبت برند)، همزمان هر دو درخواست به کارتابل کارشناس ارسال شود.
 6. منابع ثبت و تایید شده قابل استفاده برای تمامی شرکت‌ها در زمان ثبت برند باشند.
 7. تمامی تاریخ‌های اعتبار بزرگتر از تاریخ‌های صدور همان مدرک باشند.
 8. تمامی مدارک قابلیت بارگذاری با فرمت JPEG و PDF را دارند.

نقاط توسعه[8]

ندارد.

استثنائات[9]

 1. در صورتی‌که ارتباط با پایگاه داده قطع باشد، سامانه با نمایش پیغام مناسب به اجرای موردکاربرد خاتمه می‌دهد.
 2. در صورتی‌که اجرای یک کوئری به خطا بخورد، با نمایش پیغام مناسب به کاربر اطلاع داده می‌شود.
 3. در صورتی‌که هریک از سامانه‌های سرویس دهنده به خطا برخورد کنند با نمایش پیام مناسب کاربر را مطلع سازد.

اعتبارسنجی[10]

جدول 3) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری

ردیف

نام بخش

نام فیلد

نوع فیلد

اجباری

توضیحات

 

اطلاعات صاحب نام تجاری

صاحب پروانه

TextBox

*

 
 

کشور

TextBox

*

 
   

RadioButton

*

با مقادیری «ثبت برند» و «تولید قراردادی»

 

صاحب نام تجاری

ComboBox

*

 
 

دارای پروانه بهداشتی معتبر

CheckBox

 

تنها برای حالت «ثبت برند»

در صورت تیک زدن آن، فیلدهای بند 5 تا 9 نمایش داده شوند و اجباری باشند.

 

بارگذاری فایل پروانه بهداشتی

Upload

   
 

شماره

TextBox

   
 

تاریخ صدور

Date

 

تقویم شمسی باشد.

 

تاریخ اعتبار

Date

 

تقویم شمسی باشد.

 

صادرکننده

TextBox

   
 

تعیین گروه دسته

CheckBox

*

 
 

اطلاعات نام تجاری

نام تجاری به فارسی

TextBox

*

 
 

نام تجاری به انگلیسی

TextBox

*

 
 

شرکت تولیدکننده

ComboBox

*

 
 

خط تولید

List

*

چند انتخابی باشد.

 

سایت بسته‌بندی

ComboBox

*

 
 

خط بسته‌بندی

List

*

چند انتخابی باشد.

 

اعطاکننده نمایندگی

ComboBox

*

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

نامه نمایندگی/قرارداد بالک

Upload

*

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

شماره

TextBox

*

 
 

تاریخ صدور

Date

*

تقویم میلادی باشد.

 

تاریخ اعتبار

Date

*

تقویم میلادی باشد.

 

صادرکننده

TextBox

*

 
 

ترجمه نامه نمایندگی/قراداد بالک

Upload

*

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

تاییدکننده

TextBox

   
 

شماره

TextBox

   
 

تاریخ تایید

Date

*

از تاریخ صدور نامه بزرگتر باشد.

تقویم میلادی باشد.

 

نامه قرارداد بین کارفرما (صاحب نام تجاری) و مجری (تولیدکننده)

Upload

*

تنها برای حالت «تولید قراردادی»

 

شماره

TextBox

*

 
 

تاریخ صدور

Date

*

 
 

تاریخ اعتبار

Date

*

 
 

مدرک گواهی فروش آزاد

Upload

 

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

شماره

TextBox

   
 

تاریخ صدور

Date

 

تقویم میلادی باشد.

 

تاریخ اعتبار

Date

 

تقویم میلادی باشد.

 

صادرکننده

TextBox

*

 
 

تصویر بسته‌بندی

Upload

   
 

گواهی ثبت نام تجاری

Upload

*

تنها برای حالت «تولید قراردادی»

 

شماره

TextBox

*

 
 

تاریخ صدور

Date

*

 
 

تاریخ اعتبار

Date

*

 
 

صادر کننده

TextBox

*

 
 

مدارک

 

Upload

 

بر اساس جدول 1 و جدول 2

 1. Brief Description

 2. Flow of Events

 3. Basic Flow

 4. AlternativeFlow

 5. Preconditions

 6. Postconditions

 7. Business Rules

 8. Extension Point

 9. Exceptions

 10. Validations

کارخانه کارگاه

ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

1 ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی 5

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 5

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 5

شکل 3) ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی 6

شکل 4) فرم ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی 7

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی 9

ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

به‌منظور ثبت‌نام در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را کلیک نمایید و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایان شده مطابق شکل 3 دکمه «ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی» را کلیک نمایید.

شکل 3) ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

فرم «ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی» مطابق شکل 4 نمایان می‌شود.

شکل 4) فرم ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

 • نام فارسی: نام فارسی کارخانه یا کارگاه تولیدی خود را وارد نمایید.
 • نوع: از لیست یکی از انواع «کارخانه» یا «کارگاه تولیدی» را انتخاب نمایید.
 • ملیت: ملیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.

توجه: با انتخاب ملیت غیر ایرانی، فیلد «کد ملی» به فیلد «شماره پاسپورت» تغییر خواهد کرد و فیلدهای مربوط به شناسنامه شامل «شماره شناسنامه»، «سریال شناسنامه»، «استان محل صدور» و «شهرستان محل صدور» غیرفعال خواهند شد.

 • کد ملی: کد ملی ده رقمی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به صورت عددی وارد نمایید.
 • پاسپورت: (در صورت انتخاب ملیت غیر ایرانی) شماره پاسپورت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده، بر مبنای تاریخ شمسی وارد نمایید.

با وارد کردن «تاریخ تولد» و «کد ملی»، در صورتی که این دو با هم منطبق باشند، اطلاعات هویتی از سامانه سازمان ثبت‌احوال دریافت شده و درون فیلدها نمایش داده می‌شوند. اگر بنا به دلایلی، این اطلاعات دریافت نشد، یا ملیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی غیر ایرانی بود، می‌توانید به صورت دستی، اطلاعات هویتی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را ثبت نمایید.

 • جنسیت: جنسیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام: نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • سریال شناسنامه: سریال شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • نام پدر: نام پدر صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • پست الکترونیک: ایمیل معتبر صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • تلفن همراه: شماره تلفن همراه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به‌منظور ورود به کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. این گذرواژه حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را دوباره وارد نمایید.

ثبت و ذخیره نهایی: پس از تکمیل تمامی فیلدهای اطلاعاتی، دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فعال خواهد شد. با کلیک دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فرمی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود و کد تأییدیه به «شماره تلفن همراه» و «ایمیل» ثبت شده ارسال می‌گردد.

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی

با کلیک دکمه فرم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» مطابق شکل 3 نمایان می‌شود.

توجه 1: در صورتی که شخص در حال حاضر مسئول فنی فعال (دارای پروانه فعال در شرکتی) باشد، پیام بازدارنده «این شخص به عنوان مسئول فنی فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

کارتابل مدیر کارخانه

راهنمای کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی

1 مقدمه 8

2 ورود به سامانه 9

3 پیکربندی سامانه 13

4 نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی 14

5 منوهای عملیاتی 15

5-1 منوی پروفایل من 15

5-1-1 منوی اطلاعات پایه 16

5-2 منوی اطلاعات محل سکونت 17

5-2-1 منوی تصاویر 24

5-2-2 منوی گواهی امضا 24

5-2-3 منوی گواهی پایان خدمت 26

5-3 منوی اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی 27

5-3-1 منوی اطلاعات پایه 28

5-3-2 منوی حوزه فعالیت 29

5-4 منوی اطلاعات شعب 30

5-4-1 سربرگ اطلاعات پایه 32

5-4-2 سربرگ ارتباطات 35

5-4-3 سربرگ حوزه فعالیت 36

5-4-4 سربرگ استخدام مسئول فنی 37

5-4-5 سربرگ پروانه‌ها 40

5-5 فایل راهنما 45

6 پیوست 46

6-1 فراموشی نام کاربری 46

6-2 فراموشی رمز عبور 46

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 9

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 9

شکل 3) ورود به سامانه 10

شکل 4) فرم ورود نام کاربری و رمز عبور 11

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور 12

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی-کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی 13

شکل 7) نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی و منوی مربوطه 14

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه 15

شکل 9) منوی پروفایل من 15

شکل 10) منوی «اطلاعات پایه» 16

شکل 11) منوی «اطلاعات پایه» – ویرایش 17

شکل 12) منوی «اطلاعات محل سکونت» 17

شکل 13) منوی «اطلاعات محل سکونت» – طول و عرض جغرافیایی محل سکونت 19

شکل 14) منوی «اطلاعات محل سکونت» – انتخاب آدرس محل سکونت بر روی نقشه 19

شکل 15) منوی «ارتباطات» 20

شکل 16) منوی «ارتباطات» – تأیید شماره همراه اصلی 21

شکل 17) منوی «ارتباطات» – تأیید ایمیل اصلی 22

شکل 18) منوی «ارتباطات» – شماره همراه و ایمیل اصلی تأیید شده 22

شکل 19) منوی «ارتباطات» – فرم افزودن راه ارتباطی 23

شکل 20) منوی «ارتباطات» – لیست سایر راه‌های ارتباطی افزوده شده 23

شکل 21) منوی «تصاویر» 24

شکل 22) منوی «گواهی امضا» 25

شکل 23) منوی «گواهی پایان خدمت» 26

شکل 24) مراحل ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی، افزودن شعبه و استخدام مسئول فنی 27

شکل 25) منوی «اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی» 28

شکل 26) منوی «اطلاعات پایه» 28

شکل 27) منوی «انتخاب حوزه‌های فعالیت» 29

شکل 28) منوی «حوزه فعالیت» – نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت 30

شکل29) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی 30

شکل 30) منوی «اطلاعات شعب» – نمایش روال درختی شعب 31

شکل 31) منوی «اطلاعات شعب» – افزودن شعبه – سربرگ «اطلاعات پایه» 31

شکل 32) منوی «اطلاعات شعب» – فرم اطلاعات پایه شعبه 32

شکل 33) منوی «اطلاعات شعب» – اطلاعات پایه شعبه – آپلود تصویر سند مالکیت/قرارداد اجاره 33

شکل 34) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – ورود طول و عرض جغرافیایی 34

شکل 35) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – انتخاب آدرس از روی نقشه 34

شکل 36) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات» 35

شکل 37) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات» – فرم «افزودن ارتباطات» 35

شکل 38) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ « حوزه فعالیت » 36

شکل 39) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی» 37

شکل 40) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی» – فرم «جستجوی مسئول فنی» 38

شکل 41) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده 38

شکل 42) مشاهده اطلاعات مسئول فنی 39

شکل 43) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت 40

شکل 44) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «پروانه‌ها» 40

شکل 45) وضعیت‌های تأییدیه درخواست 41

شکل 46) فرم «قطع همکاری» 42

شکل 47) قطع همکاری 42

شکل 48) صفحه پرداخت و انتخاب درگاه پرداخت بانکی 43

شکل 49) درگاه پرداخت بانک 43

شکل 50) تغییر شعبه مسئول فنی 44

شکل 51) منوی «فایل راهنما» 45

شکل 52) لینک فراموشی نام کاربری 46

شکل 53) فرم فراموشی نام کاربری 46

شکل 54) لینک فراموشی رمز عبور 47

شکل 55) فرم فراموشی رمز عبور 47

شکل 56) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل 48

شکل 57) فرم تغییر رمز عبور 49

مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

در سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»، با اجرای عملیات «ثبت‌نام کارخانه/کارگاه (حقیقی)» توسط صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی، کارتابلی برای ایشان ایجاد می‌شود. کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی اختصاصاً به منظور ثبت اطلاعات مربوط کارخانه‌‌/کارگاه‌ تولیدی فعال در حوزه سلامت‌محور، صاحب آن، مدیریت شعب، استخدام و تعیین مسئول فنی ایجاد گردیده است. یادآور می‌شود که اطلاعات ثبت شده کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی در سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی سامانه‌های مربوط به سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ورود به سامانه

به منظور ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی» را از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) انتخاب نمایید و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایش داده شده، مطابق شکل 3 دکمه «ورود به سامانه» را کلیک نمایید تا فرم «ورود به سیستم» نمایان شود.

شکل 3) ورود به سامانه

نام کاربری و رمز عبور را مطابق شکل 4 در فیلدهای مربوطه وارد و دکمه «ورود به سیستم» را کلیک نمایید.

شکل 4) فرم ورود نام کاربری و رمز عبور

توجه: پس از اولین ورود به سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی فرمی به منظور تغییر رمز عبور کاربر مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود. «رمز عبور فعلی» و «رمز عبور جدید» و «تکرار رمز عبور جدید» را در فیلدهای مربوطه وارد و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 6 شامل موارد زیر است:

  1. نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی: نام و تصویر صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی در این بخش نمایش داده می‌شود.
  2. منوهای عملیاتی: منوی اصلی به منظور دسترسی به انواع فعالیت‌های سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی است.
  3. داشبورد من: فیلدهای اطلاعاتی هر منو در این قسمت نمایش داده می‌شود.
  4. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری روی این دکمه کلیک نمایید.
  5. دکمه منو: با کلیک این دکمه، منوهای عملیاتی مخفی شده و فضای بیشتری از فرم، قابل نمایش است.

C:\Users\MEHDI~1.KHO\AppData\Local\Temp\SNAGHTML349cb244.PNG

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی-کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی

نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی

در این قسمت نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه مطابق شکل 7 یک منو باز می‌شود که شامل موارد زیر است:

  1. تغییر رمز عبور
  2. خروج: با کلیک این دکمه، از کارتابل خارج خواهید شد.

شکل 7) نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی و منوی مربوطه

منوهای عملیاتی

مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 8 می‌باشد.

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه

منوی پروفایل من

با کلیک «پروفایل من» از قسمت منوهای عملیاتی زیرمنوهای اطلاعات پایه، اطلاعات محل سکونت، ارتباطات، تصاویر و گواهی امضاء مطابق شکل 9 به منظور ثبت اطلاعات شخصی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی نمایش داده می‌شود. توضیحات هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 9) منوی پروفایل من

منوی اطلاعات پایه

با ورود به این منو، اطلاعات واردشده در هنگام ثبت‌نام به‌صورت پیش‌فرض مطابق شکل 10 نمایش داده می‌شوند. این اطلاعات شامل «نام کاربری»، «نام»، «نام خانوادگی»، «کد ملی»، «تاریخ تولد»، «شماره شناسنامه»، «جنسیت»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و «شهر محل صدور» می‌باشند.

شکل 10) منوی «اطلاعات پایه»

در صورت لزوم، با کلیک دکمه می‌توانید مطابق شکل 11 «شماره شناسنامه»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و یا «شهر محل صدور» را ویرایش نمایید. پس از ویرایش اطلاعات، به منظور اعمال تغییرات، دکمه را کلیک نمایید. با کلیک دکمه نیز، فرم بدون انجام تغییرات بسته خواهد شد.

توجه: در صورتی که ملیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی غیرایرانی باشد، فقط دو فیلد «کشور محل صدور» و «شهر محل صدور» قابل ویرایش خواهند بود.

شکل 11) منوی «اطلاعات پایه» – ویرایش

منوی اطلاعات محل سکونت

با کلیک منوی «اطلاعات محل سکونت» فیلدهای اطلاعاتی، به منظور افزودن محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مطابق شکل 12 نمایش داده می‌شوند.

شکل 12) منوی «اطلاعات محل سکونت»

به منظور ثبت اطلاعات دکمه را کلیک نموده تا بتوانید اطلاعات محل سکونت را ویرایش و ثبت نمایید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • کشور محل سکونت: کشور محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان محل سکونت: استان محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان محل سکونت: شهرستان محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر محل سکونت: شهر محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • کد پستی: کد پستی محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به‌صورت عددی و با طول 10 رقم وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • طول[1] و عرض[2] جغرافیایی: در صورت اطلاع از طول و عرض جغرافیایی محل سکونت، اعداد مربوطه را وارد نمایید با ورود این اطلاعات، موقعیت جغرافیایی محل سکونت مطابق با اطلاعات وارد شده مطابق شکل 13، روی نقشه با نشانگر مشخص می‌شود. تکمیل این فیلد و یا انتخاب آدرس از روی نقشه الزامی است.

توجه: در صورت عدم اطلاع از طول و عرض جغرافیایی، با انتخاب محل سکونت روی نقشه این فیلد به‌صورت خودکار تکمیل می‌شود.

شکل 13) منوی «اطلاعات محل سکونت» – طول و عرض جغرافیایی محل سکونت

 • آدرس: آدرس محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • انتخاب آدرس بر روی نقشه: در صورت عدم اطلاع از طول و عرض جغرافیایی، موقعیت محل سکونت را روی نقشه انتخاب نمایید. به این منظور با استفاده از دکمه‌های و روی نقشه زوم نمایید و روی محل سکونت کلیک نمایید تا مطابق شکل 14 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. لازم به ذکر است که پس از انتخاب محل سکونت بر روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند. انتخاب آدرس از روی نقشه و یا ورود اطلاعات طول و عرض جغرافیایی الزامی است.

شکل 14) منوی «اطلاعات محل سکونت» – انتخاب آدرس محل سکونت بر روی نقشه

ثبت تغییرات: با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده، ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود. منوی ارتباطات

با کلیک منوی «ارتباطات»، فیلدهای اطلاعاتی به منظور افزودن راه‌های ارتباطی با صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مطابق شکل 15 نمایش داده می‌شوند. راه‌های ارتباطی با صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی اعم از «تلفن همراه»، «ایمیل»، «فکس» و «تلفن» را می‌توانید اضافه و حذف نمایید. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

توجه: راه‌های ارتباطی اصلی برای تمامی ذینفعان سامانه از جمله مسئولین سازمان غذا و دارو قابل مشاهده، و مبنای ارتباطی خواهند بود.

شکل 15) منوی «ارتباطات»

 • تلفن همراه اصلی: شماره تلفن همراه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی با اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. شماره همراه می‌بایست با کد ارسال شده به تلفن همراه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال شده به تلفن همراه را در فیلد مشخص شده مطابق شکل 16 وارد نمایید و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر شماره، با ورود شماره جدید و کلیک دکمه می‌توانید آن را تغییر دهید.

توجه: در صورتی که کد تأییدیه به شماره تلفن همراه ارسال نشده است، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به شماره تلفن همراه وارد شده، ارسال گردد.

شکل 16) منوی «ارتباطات» – تأیید شماره همراه اصلی

 • پست الکترونیکی اصلی: ایمیل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی با اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. ایمیل می‌بایست با کد ارسال شده به آدرس ایمیل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال شده به ایمیل را در فیلد مشخص شده مطابق شکل 17 وارد نمایید و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر ایمیل، با ورود ایمیل جدید و کلیک دکمه می‌توانید آن را تغییر دهید.

توجه: در صورتی که کد تأییدیه به ایمیل ارسال نشده است، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به ایمیل وارد شده، ارسال گردد.

شکل 17) منوی «ارتباطات» – تأیید ایمیل اصلی

توجه: در صورت تأیید شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی، آیکون نمایشی روبه‌روی این دو فیلد از به تغییر می‌یابد.

شکل 18) منوی «ارتباطات» – شماره همراه و ایمیل اصلی تأیید شده

 • افزودن راه‌های ارتباطی: به منظور افزودن سایر راه‌های ارتباطی، با انتخاب دکمه فرمی مطابق شکل 19 نمایش داده می‌شود.

شکل 19) منوی «ارتباطات» – فرم افزودن راه ارتباطی

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد و سپس دکمه را کلیک نمایید تا مطابق شکل 20 به لیست اضافه گردد.

شکل 20) منوی «ارتباطات» – لیست سایر راه‌های ارتباطی افزوده شده

منوی تصاویر

در این منو، مطابق شکل 21 می‌توانید «تصویر کارت ملی»، «تصویر شناسنامه» و «تصویر پرسنلی» خود را بارگذاری نموده و یا در صورت نیاز تغییر دهید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

شکل 21) منوی «تصاویر»

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، PNG، JPG و JPEG و حداکثر حجم فایل 200 کیلوبایت (200 KB) می‌باشد.

منوی گواهی امضا

این منو شامل یک فرم مطابق شکل 22 می‌باشد که در آن می‌توانید اطلاعات و تصویر گواهی امضای خود را که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت نموده‌اید، وارد نمایید و یا اطلاعات ثبت شده را ویرایش نمایید. به این منظور، دکمه را کلیک نمایید تا قابلیت ویرایش فعال شود.

شکل 22) منوی «گواهی امضا»

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی مربوطه در ادامه شرح داده‌شده است.

 • شماره گواهی امضاء: شماره گواهی امضا را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ گواهی امضاء: تاریخ صدور گواهی امضا را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره دفترخانه: شماره دفترخانه ثبت گواهی امضا را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان: استان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان: شهرستان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر: شهر محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

 • افزودن تصویر امضاء: تصویر گواهی امضای صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را با فرمت‌های PNG، JPG و JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت(200 KB) بارگذاری نمایید. به منظور بارگذاری تصویر دکمه را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود

توجه: به منظور اصلاح و تغییر تصویر گواهی امضا، می‌بایست تصویر جدید بارگذاری شود. با بارگذاری تصویر جدید، تصویر قدیمی به‌صورت خودکار حذف می‌شود.

منوی گواهی پایان خدمت

با کلیک منوی «گواهی پایان خدمت»، فیلدهایی به منظور افزودن اطلاعات و مدارک پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مطابق شکل 23 نمایش داده می‌شود. این منو تنها برای مدیران عامل با جنسیت «مرد» نمایش داده می‌شود.

شکل 23) منوی «گواهی پایان خدمت»

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • نوع: نوع گواهی را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع گواهی می‌تواند «پایان خدمت»، «معافیت پزشکی»، «معافیت کفالت» یا «معافیت موارد خاص» باشد. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ شروع: تاریخ شروع خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ پایان: تاریخ پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره کارت: شماره کارت پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

 • بارگذاری تصویر گواهی پایان خدمت: تصویر گواهی پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت(200 KB) بارگذاری نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. به منظور بارگذاری تصویر دکمه را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

منوی اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی

مراحل ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی، افزودن شعبه و استخدام مسئول فنی در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 24 می‌باشد.

شکل 24) مراحل ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی، افزودن شعبه و استخدام مسئول فنی

با کلیک زیر منوی «اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی» از قسمت منوهای عملیاتی زیرمنوهای اطلاعات پایه و حوزه فعالیت مطابق شکل 25 به منظور ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی نمایش داده می‌شوند. توضیحات هر زیرمنو در ادامه شرح داده شده است.

شکل 25) منوی «اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی»

منوی اطلاعات پایه

با کلیک منوی «اطلاعات پایه»، فرمی مطابق شکل 26 نمایش داده می‌شوند. به منظور ثبت و یا ویرایش اطلاعات پایه کارخانه/کارگاه تولیدی دکمه را کلیک نمایید تا فرم قابل ویرایش شود.

شکل 26) منوی «اطلاعات پایه»

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • نام فارسی: نام فارسی کارخانه/کارگاه تولیدی با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت‌نام نمایش داده می‌شود.
 • نام تجاری: نام تجاری کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام کارخانه/کارگاه تولیدی را به انگلیسی وارد نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

منوی حوزه فعالیت

با کلیک منوی «حوزه فعالیت»، فرمی مطابق شکل 27 حاوی تمامی حوزه‌های قابل فعالیت و مرتبط با فرآورده‌های سلامت‌محور نمایش داده می‌شود. هر حوزه فعالیت شامل زمینه‌های فعالیت «توزیع سراسری»، «تولید»، «ثبت»، «صادرات»، «واردات فوریتی»، «واردات ثبتی» و «توزیع استانی» می‌باشد. به منظور ویرایش حوزه‌ها، دکمه را کلیک نمایید.

توجه: در هنگام جستجوی مسئول فنی، آن دسته از مسئول فنی که حوزه فعالیتشان با حوزه فعالیت کارخانه/کارگاه تولیدی تطبیق داشته باشد، نمایش داده می‌شوند. بنابراین حوزه‌های فعالیت کارخانه/کارگاه تولیدی از فیلد «حوزه فعالیت» را می‌بایست به‌درستی و به‌صورت کامل انتخاب نمایید.

C:\Users\NEDA~1.JAN\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9726f2.PNG

شکل 27) منوی «انتخاب حوزه‌های فعالیت»

با کلیک دکمه کنار هر حوزه، مطابق شکل 28 زمینه‌های فعالیت آن حوزه را می‌توانید مشاهده و با کلیک چک‌باکس کنار آیکن آن زمینه را انتخاب نمایید. درصورتی‌که کارخانه/کارگاه تولیدی در تمامی زمینه‌های ذکر شده فعالیت می‌نماید، چک‌باکس قرار گرفته در کنار نام حوزه را انتخاب نمایید. با انجام این کار، تمام زمینه‌های فعالیت به‌صورت خودکار انتخاب می‌گردند.

شکل 28) منوی «حوزه فعالیت» – نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت

منوی اطلاعات شعب

مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی، در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل29 می‌باشد.

شکل29) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی

شعب زیرمجموعه هر کارخانه/کارگاه تولیدی اعم از «دفتر نمایندگی»، «انبار»، «کارخانه»، «مرکز پخش»، «دفتر پخش» و «کارگاه تولیدی» به‌صورت روالی درختی در این بخش اضافه و ثبت می‌شوند. به این منظور با کلیک منوی «اطلاعات شعب»، فرمی مطابق شکل 30 نمایش داده می‌شود. در فرم نمایش داده شده، کارخانه/کارگاه تولیدی و دفتر مرکزی نمایش داده می‌شود که غیر قابل حذف می‌باشند. به منظور افزودن سایر شعب به زیرمجموعه کارخانه/کارگاه تولیدی و یا دفتر مرکزی کارخانه/کارگاه تولیدی دکمه را کلیک نمایید.

شکل 30) منوی «اطلاعات شعب» – نمایش روال درختی شعب

فرمی مطابق شکل 31 نمایش داده می‌شود که شامل پنج سربرگ «اطلاعات پایه»، «ارتباطات»، «حوزه فعالیت»، «استخدام مسئول فنی» و «پروانه‌ها» می‌باشد. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی پنجره نمایش داده شده در ادامه شرح داده شده است.

توجه: اطلاعات ثبت شده شعب کارخانه/کارگاه تولیدی در این بخش، در سایر سامانه‌های سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال انبارهای قابل انتخاب در سامانه «مجوز مصرف» با استعلام از شعب ثبت شده به‌عنوان انبار در سامانه «اشخاص حقیقی و حقوقی» و در بخش «اطلاعات شعب»، نمایش داده می‌شوند. بنابراین اطلاعات مربوط به شعب به‌صورت صحیح و دقیق وارد نمایید.

شکل 31) منوی «اطلاعات شعب» – افزودن شعبه – سربرگ «اطلاعات پایه»

سربرگ اطلاعات پایه

در این سربرگ می‌توانید اطلاعات پایه شعبه را مطابق شکل 32 مشاهده، ثبت و یا ویرایش نمایید. به منظور افزودن و یا ویرایش اطلاعات دکمه را کلیک نمایید.

شکل 32) منوی «اطلاعات شعب» – فرم اطلاعات پایه شعبه

در ادامه توضیحات مربوط به فیلدها، بیان خواهد شد.

 • نوع شعبه: نوع شعبه را یکی از انواع دفتر نمایندگی، انبار، کارخانه/کارگاه تولیدی، مرکز پخش و دفتر پخش از فهرست انتخاب نمایید.
 • نام فارسی: نام شعبه را به فارسی وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام شعبه را به انگلیسی وارد نمایید.
 • کد پستی: کد پستی شعبه را وارد نمایید.
 • نوع مالکیت: نوع مالکیت شعبه را انتخاب نمایید.
 • تصویر مالکیت: تصویر سند (مالک یا مستأجر) را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200KB) بارگذاری نمایید (این فیلد پس از ثبت اطلاعات شعبه و ثبت نوع مالکیت شعبه مطابق شکل 33 فعال می‌شود). به منظور بارگذاری تصویر، دکمه را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

شکل 33) منوی «اطلاعات شعب» – اطلاعات پایه شعبه – آپلود تصویر سند مالکیت/قرارداد اجاره

 • تاریخ پایان اجاره: در صورتی که نوع مالکیت را مستأجر انتخاب نمایید. این فیلد نمایش داده می‌شود و باید از تقویم بازشونده، تاریخ پایان اجاره را انتخاب نمایید.
 • کشور شعبه: کشور محل قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان شعبه: استان محل قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان شعبه: شهرستان مکان قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر شعبه: شهر محل قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • طول[3] و عرض[4] جغرافیایی: درصورتی‌که مشخصات طول و عرض جغرافیایی محل قرارگیری شعبه را در اختیار دارید، این اطلاعات را در فیلدهای «طول جغرافیایی» و «عرض جغرافیایی» وارد نمایید. پس از ورود مقادیر مربوطه، نشانی محل ثبت شده باتوجه به اطلاعات وارد شده مطابق شکل 34 با نشانگر روی نقشه نمایش داده می‌شود.

توجه: در صورت عدم اطلاع از طول و عرض جغرافیایی، با انتخاب محل سکونت روی نقشه این فیلد به‌صورت خودکار تکمیل می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 34) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – ورود طول و عرض جغرافیایی

 • آدرس: آدرس پستی محل قرارگیری شعبه را وارد نمایید.
 • انتخاب آدرس از روی نقشه: درصورتی‌که طول و عرض جغرافیایی محل قرارگیری شعبه را در اختیار ندارید، می‌توانید محل قرارگیری آن را از روی نقشه انتخاب نمایید. به این منظور با استفاده از دکمه‌های و بر روی نقشه زوم نموده و بر روی محل قرارگیری شعبه کلیک نمایید تا مطابق شکل 35 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. لازم به ذکر است که پس از انتخاب محل قرارگیری شعبه بر روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 35) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – انتخاب آدرس از روی نقشه

با کلیک دکمه ، اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند سربرگ‌های دیگر شامل «ارتباطات»، «حوزه فعالیت»، «استخدام مسئول فنی» و «پروانه‌ها» به منظور ورود اطلاعات تکمیلی، فعال می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

سربرگ ارتباطات

در این سربرگ مطابق شکل 36، لیست راه‌‌های ارتباطی با شعبه نمایش داده شده است که می‌توانید آن‌ها را اضافه و حذف نمایید.

شکل 36) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات»

با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 37 نمایش داده می‌شود

شکل 37) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات» – فرم «افزودن ارتباطات»

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد نموده و سپس دکمه را کلیک نمایید تا مطابق شکل 36 به لیست اضافه گردد.

سربرگ حوزه فعالیت

در این سربرگ فرمی مطابق شکل 38 شامل تمامی حوزه‌های فعالیت انتخاب شده در کارخانه/کارگاه تولیدی، نمایش داده می‌شود. مراحل انتخاب حوزه فعالیت شعبه، مانند انتخاب حوزه فعالیت کارخانه/کارگاه تولیدی می‌باشد. که پیش از این در بخش «‏5-3-2 منوی حوزه فعالیت» توضیح داده شد.

توجه: در هنگام جستجوی مسئول فنی به منظور ارسال درخواست همکاری، آن دسته از مسئولین فنی‌ که حوزه فعالیتشان با حوزه فعالیت شعبه تطبیق داشته باشد، نمایش داده می‌شوند. بنابراین حوزه‌های فعالیت شعبه می‌بایست به‌درستی و به‌صورت کامل انتخاب شوند.

شکل 38) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ « حوزه فعالیت »

سربرگ استخدام مسئول فنی

در این سربرگ مطابق شکل 39 فرمی نمایش داده می‌شود. در این فرم ابتدا می‌بایست حوزه(های) فعالیت شعبه را به به منظور استخدام مسئول فنی انتخاب کرده و سپس در فیلد «جستجوی مسئول فنی» «کد ملی» یا «نام کاربری»، مسئول فنی را وارد نموده و دکمه را کلیک کنید.

شکل 39) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی»

نکته: در بخش انتخاب حوزه‌های فعالیت، اسامی حوزه‌ فعالیت انتخابی هر شعبه نمایش داده می‌شود. با انتخاب هر حوزه فعالیت، جستجوی مسئول فنی بر اساس تخصص مسئول فنی در حوزه انتخابی صورت می‌گیرد.

 • در صورت تطابق کد ملی و یا نام کاربری مسئول فنی مورد نظر با حوزه فعالیت، اطلاعات مسئول فنی، مطابق شکل 40 نمایش داده خواهد شد.

شکل 40) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی» – فرم «جستجوی مسئول فنی»

توجه 1: در صورت عدم انتخاب حوزه فعالیت شعبه، امکان جستجوی مسئول فنی وجود ندارد.

توجه 2: از تأیید نهایی مسئول فنی مورد نظر در حوزه مربوطه اطمینان حاصل فرمایید.

توجه 3: جستجو بر اساس «کد ملی» یا «نام کاربری» مسئول فنی انجام می‌شود.

در صورت تطابق کد ملی و یا نام کاربری مسئول فنی مورد نظر با حوزه فعالیت، اطلاعات مسئول فنی، مطابق شکل 39 نمایش داده خواهد شد.

شکل 41) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده

این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • تصویر و نام مسئول فنی
 • شماره شناسنامه مسئول فنی
 • تاریخ تولد مسئول فنی
 • با کلیک دکمه فرمی شامل اطلاعات شخصی و تخصصی مسئول فنی مطابق شکل 42 نمایش داده می‌شود. این فرم دارای چهار سربرگ «اطلاعات پایه»، «سوابق تحصیلی»، «دوره‌های آموزشی» و «سوابق کاری» می‌باشد. به منظور بستن این فرم، دکمه را کلیک نمایید.

شکل 42) مشاهده اطلاعات مسئول فنی

 • با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 43 نمایش داده می‌شود. به منظور ارسال درخواست همکاری برای مسئول فنی، ابتدا حوزه فعالیت مورد نظر را انتخاب نموده، سپس توضیحات مربوطه را نوشته و دکمه را کلیک نمایید. درخواست استخدام برای مسئول فنی ارسال می‌شود و درخواست ارسال‌شده به عنوان پروانه‌ای در زیرمجموعه پروانه‌های شعبه نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز، با کلیک دکمه فرم بدون ارسال درخواست بسته خواهد شد.

شکل 43) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت

سربرگ پروانه‌ها

در این سربرگ، سوابق درخواست‌های استخدام ارسال شده (پروانه‌های صادر شده) به مسئولین فنی مطابق شکل 44 در زبانه‌های جداگانه نمایش داده می‌شوند. با کلیک هر شماره پروانه اطلاعات مربوط به آن نمایش داده می‌شود.

شکل 44) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «پروانه‌ها»

 • اطلاعات پروانه: در این بخش نام «کارخانه/کارگاه تولیدی طرف قرارداد»، «وضعیت فعالیت» و «تاریخ اعتبار قرارداد» نمایش داده می‌شود.
 • اطلاعات طرف قرارداد: در این بخش اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی شامل «نام فارسی» و «نام لاتین» نمایش داده می‌شود.
 • اعمال و مشاهده درخواست: در این بخش وضعیت همکاری صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی و مسئول فنی نمایش داده می‌شود. در حالت ارسال درخواست اولیه برای مسئول فنی، وضعیت درخواست به‌صورت «در انتظار تأیید» نمایش داده می‌شود. پس از تأیید یا رد درخواست اولیه توسط مسئول فنی، وضعیت متناسب به حالت انتخاب شده مطابق شکل 45 نمایش داده می‌شود.

شکل 45) وضعیت‌های تأییدیه درخواست

درصورتی‌که مسئول فنی درخواست همکاری را پذیرفت، در هر زمان با کلیک دکمه و ذکر علت قطع همکاری در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 46 و کلیک دکمه می‌توانید به همکاری خود با مسئول فنی پایان دهید.

شکل 46) فرم «قطع همکاری»

لازم به ذکر است که پس از قطع همکاری، با کلیک دکمه مطابق شکل 47 می‌توانید دوباره درخواست همکاری خود را برای مسئول فنی ارسال نمایید.

شکل 47) قطع همکاری

اطلاعات کاربری: در صورت پذیرفتن درخواست همکاری از سوی مسئول فنی، با کلیک دکمه مطابق شکل 48 به درگاه پرداخت بانک منتقل می‌شوید و می‌بایست هزینه کارشناسی را پرداخت نمایید.

شکل 48) صفحه پرداخت و انتخاب درگاه پرداخت بانکی

شکل 49) درگاه پرداخت بانک

پس از انجام عملیات پرداخت موفق، فیلدی به منظور تعریف نام کاربری برای مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود. پس از تعریف نام کاربری و ثبت آن، مسئول فنی با آن نام کاربری می‌تواند به سامانه‌های سازمان غذا و دارو از جمله «سامانه ترخیص»، «سامانه مجوز مصرف»، «سامانه IRC» و غیره وارد شود. همچنین امکان چاپ کارت مسئول فنی برای صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی فعال می‌شود.

 • حوزه فعالیت: در این بخش حوزه فعالیت‌های مشترک کارخانه/کارگاه تولیدی و مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود.
  • تغییر شعبه مسئول فنی: به منظور انتقال مسئول فنی فعال در یک شعبه به شعبه دیگر از کارخانه/کارگاه تولیدی، با کلیک دکمه مطابق شکل 44، فرمی مطابق شکل 50 نمایش داده می‌شود که شامل فهرست شعب ثبت شده کارخانه/کارگاه تولیدی است. با انتخاب هرکدام از شعب کارخانه/کارگاه تولیدی، در صورتی‌که مسئول فنی صلاحیت فعالیت در حوزه شعبه انتخابی را داشته باشد، با انتخاب حوزه فعالیت شعبه انتخابی و کلیک دکمه ، مسئول فنی به شعبه انتخابی منتقل می‌شود.

شکل 50) تغییر شعبه مسئول فنی

توجه 1: در صورتی‌که مسئول فنی مدارک لازم را به منظور فعالیت در حوزه(های) شعبه انتخاب شده را نداشته باشد، امکان انتقال نمی‌باشد.

توجه 2: مسئول فنی فقط در حوزه(های) فعالیت تأیید صلاحیت شده خود می‌تواند در شعبه دیگر فعالیت کند.

نکته: بعد از انتقال مسئول فنی به شعبه دیگر در کارخانه/کارگاه تولیدی توسط صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی، پروانه همکاری مسئول فنی در شعبه‌ای که مسئول فنی انتقال یافته است، نمایش داده می‌شود.

فایل راهنما

به منظور مطالعه فایل راهنمای صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی، از منوی عملیاتی مطابق شکل 51 گزینه فایل راهنما را انتخاب نمایید.

شکل 51) منوی «فایل راهنما»

پیوست

فراموشی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری، مطابق شکل 52 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 52) لینک فراموشی نام کاربری

فرمی مطابق شکل 53 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن کد ملی خود درون فیلد مورد نظر و کلیک دکمه ، نام(های) کاربری برای شما، به ایمیل ثبت شده‌ی شما ارسال می‌گردد.

شکل 53) فرم فراموشی نام کاربری

فراموشی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور، مطابق شکل 54 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 54) لینک فراموشی رمز عبور

با کلیک بر روی لینک فوق، فرمی مطابق شکل 55 نمایش داده می‌شود.

شکل 55) فرم فراموشی رمز عبور

نام کاربری خود و نیز کد امنیتی را درون فیلدهای مورد نظر وارد کرده، سپس به یکی از دو روش زیر اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید:

   1. با کلیک دکمه ، یک کد امنیتی به شماره همراه ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود.

در صفحه بعد، فرم تغییر رمزعبور، «کد امنیتی (پیامک)»، «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را در فیلدهای مشخص شده وارد کرده و دکمه را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

در صورت عدم ارسال کد امنیتی به شماره همراه شما، دکمه را کلیک نمایید.

   1. با کلیک دکمه ، یک لینک به ایمیل ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود. مطابق شکل 56 روی لینک ارسالی کلیک نمایید.

شکل 56) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل

در فرم باز شده، مطابق شکل 57 فیلدهای «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را پر کرده و دکمه ثبت را کلیک نمایید تا رمز شما تغییر یابد.

شکل 57) فرم تغییر رمز عبور

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

 1. Longitude
 2. Latitude
 3. Longitude
 4. Latitude

پیش ثبت نام شرکت

راهنمای پیش‌ثبت‌نام شرکت

1 ثبت‌نام شرکت 5

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 5

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 5

شکل 3) ثبت‌نام شرکت 6

شکل 4) فرم ثبت‌نام شرکت 6

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی 8

ثبت‌نام شرکت

به‌منظور ثبت‌نام در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را کلیک نمایید و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایان شده مطابق شکل 3 دکمه «ثبت‌نام شرکت» را کلیک نمایید.

شکل 3) ثبت‌نام شرکت

فرم «ثبت‌نام شرکت» مطابق شکل 4 نمایان می‌شود.

شکل 4) فرم ثبت‌نام شرکت

 • شناسه ملی شرکت[1]: شناسه ملی شرکت را وارد نمایید.
 • نام شرکت: درصورتی‌که شناسه ملی شرکت را به درستی وارد نموده‌اید، نام شرکت از سامانه «ثبت اسناد و املاک کشور» به‌صورت خودکار دریافت شده و نمایش داده می‌شود.
 • ملیت: ملیت مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.

توجه: با انتخاب ملیت غیر ایرانی، فیلد «کد ملی» به فیلد «شماره پاسپورت» تغییر خواهد کرد و فیلدهای مربوط به شناسنامه غیرفعال خواهند شد.

 • کد ملی: کد ملی ده رقمی مدیرعامل را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • پاسپورت: (در صورت انتخاب ملیت غیر ایرانی) شماره پاسپورت مدیرعامل را وارد نمایید.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد مدیرعامل را از تقویم بازشونده، بر مبنای تاریخ شمسی وارد نمایید.

با واردکردن «تاریخ تولد» و «کد ملی»، درصورتی‌که این دو باهم منطبق باشند، اطلاعات هویتی از سامانه سازمان ثبت‌احوال دریافت شده و درون فیلدها نمایش داده می‌شوند. اگر بنا به دلایلی، این اطلاعات دریافت نشد، می‌توانید به‌صورت دستی، اطلاعات هویتی مدیرعامل را ثبت نمایید.

 • جنسیت: جنسیت مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام: نام مدیرعامل را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی مدیرعامل را وارد نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه مدیرعامل را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • سریال شناسنامه: سریال شناسنامه مدیرعامل را وارد نمایید.
 • نام پدر: نام پدر مدیرعامل را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • پست الکترونیک: ایمیل معتبر مدیرعامل را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • تلفن همراه: شماره تلفن همراه مدیرعامل را وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به‌منظور ورود به کارتابل مدیرعامل است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. این گذرواژه حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را دوباره وارد نمایید.

ثبت و ذخیره نهایی: پس از تکمیل تمامی فیلدهای اطلاعاتی، دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فعال خواهد شد. با کلیک دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فرمی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود و کد تأییدیه به «شماره تلفن همراه» و «ایمیل» ثبت‌شده ارسال می‌گردد.

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی

با کلیک دکمه فرم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» مطابق شکل 3 نمایان می‌شود.

توجه 1: درصورتی‌که این شرکت در حال حاضر مدیرعامل فعال داشته باشد، پیام بازدارنده «مدیرعامل فعال برای این شرکت قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

توجه 2: درصورتی‌که این شخص در حال حاضر در شرکت دیگری به‌عنوان مدیرعامل فعال فعالیت داشته باشد، پیام بازدارنده «این شخص به‌عنوان مدیرعامل فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

توجه 3: درصورتی‌که شخص در حال حاضر مسئول فنی فعال(دارای پروانه فعال در شرکتی) باشد، پیام بازدارنده «این شخص به‌عنوان مسئول فنی فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

 1. شناسه ملی شرکت کدی یکتا و منحصربه‌فرد و 11 رقمی است که به‌وسیله آن هویت اشخاص حقوقی ثبت‌شده در سازمان‌هایی مانند: سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتاق بازرگانی، سازمان اوقاف و امور خیریه و حوزه‌های علمیه، قابل شناسایی خواهد بود.

کارتابل مدیر عامل

راهنمای کارتابل مدیر عامل

1 مقدمه 10

2 ورود به سامانه 11

3 پیکربندی سامانه 15

4 نام مدیرعامل 16

5 منوهای عملیاتی 17

5-1 منوی پروفایل من 17

5-1-1 منوی اطلاعات پایه 18

5-1-2 منوی اطلاعات محل سکونت 19

5-1-3 منوی ارتباطات 22

5-1-4 منوی تصاویر 26

5-1-5 منوی گواهی امضا 27

5-1-6 منوی گواهی پایان خدمت 28

5-2 منوی اطلاعات شرکت 29

5-2-1 منوی اطلاعات پایه 30

5-2-2 منوی گواهی ثبت 32

5-2-3 منوی روزنامه رسمی 34

5-2-4 منوی اساسنامه 36

5-2-5 منوی حوزه فعالیت 38

5-3 اطلاعات شعب 39

5-3-1 سربرگ اطلاعات پایه 41

5-3-2 سربرگ ارتباطات 46

5-3-3 سربرگ حوزه فعالیت 47

5-3-4 سربرگ استخدام مسئول فنی 47

5-3-5 سربرگ پروانه‌ها 51

5-4 اعضای شرکت 58

5-5 منوی فایل راهنما 64

6 تغییر مدیرعامل 65

7 پیوست 66

7-1 فراموشی نام کاربری 66

7-2 فراموشی رمز عبور 66

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 11

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 11

شکل 3) ورود به سامانه 12

شکل 4) صفحه ورود به سامانه 13

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور 13

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مدیرعامل 15

شکل 7) نام مدیرعامل و منوی مربوطه 16

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه 17

شکل 9) پروفایل من 17

شکل 10) منوی اطلاعات پایه 18

شکل 11) ویرایش اطلاعات پایه 19

شکل 12) اطلاعات محل سکونت 19

شکل 13) طول و عرض جغرافیایی محل سکونت 21

شکل 14) انتخاب آدرس محل سکونت روی نقشه 21

شکل 15) ارتباطات 22

شکل 16) تأیید تلفن همراه اصلی 23

شکل 17) تأییدیه پست الکترونیکی 24

شکل 18) تلفن همراه و ایمیل تأیید شده 25

شکل 19) فهرست افزودن راه ارتباطی 25

شکل 20) سایر راه‌های ارتباطی افزوده ‌شده 26

شکل 21) منوی تصاویر 26

شکل 22) اسناد گواهی امضا 27

شکل 23) گواهی پایان خدمت 28

شکل 24) ویرایش گواهی پایان خدمت 29

شکل 25) مراحل ثبت اطلاعات شرکت 30

شکل 26) اطلاعات شرکت 30

شکل 27) اطلاعات پایه 31

شکل 28) مشخصات گواهی ثبت شرکت 33

شکل 29) فهرست روزنامه‌های رسمی شرکت 34

شکل 30) افزودن روزنامه رسمی شرکت 35

شکل 31) نمایش اطلاعات آگهی افزوده شده 35

شکل 32) پیام تأیید حذف آگهی روزنامه رسمی 36

شکل 33) مشخصات اساسنامه شرکت 37

شکل 34) انتخاب حوزه‌های فعالیت 38

شکل 35) نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت 39

شکل36) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی 39

شکل 37) نمایش روال درختی افزودن شعب 40

شکل 38) افزودن شعبه-اطلاعات پایه 41

شکل 39) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی 42

شکل 40) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی 43

شکل 41( بخش آپلود تصویر مالکیت 44

شکل 42) ورود طول و عرض جغرافیایی 45

شکل 43) انتخاب آدرس از روی نقشه 45

شکل 44) افزودن شعبه-ارتباطات 46

شکل 45) افزودن ارتباطات 46

شکل 46) حوزه فعالیت شعبه جدید 47

شکل 47) استخدام مسئول فنی 48

شکل 48) جستجوی مسئول فنی 48

شکل 49) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده 49

شکل 50) مشاهده اطلاعات مسئول فنی 50

شکل 51) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت 51

شکل 52) پروانه‌های شعبه 52

شکل 53) وضعیت‌های تأییدیه درخواست 53

شکل 54) قطع همکاری 53

شکل 55) قطع همکاری 54

شکل 56) فرم پرداخت 54

شکل 57) درگاه پرداخت بانک 55

شکل 58) پروانه‌های شعبه-تغییر شعبه مسئول فنی 56

شکل 59) تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی 57

شکل 60) مراحل افزودن اعضای هیئت مدیره 58

شکل 61) اعضای شرکت 58

شکل 62) افزودن اعضا 59

شکل 63) نمایش مشخصات اعضا 61

شکل 64) تعیین حق امضا 62

شکل 65) حذف عضو شرکت 63

شکل 66) فایل راهنما 64

شکل 67) لینک فراموشی نام کاربری 66

شکل 68) فرم فراموشی نام کاربری 66

شکل 69) لینک فراموشی رمز عبور 67

شکل 70) فرم فراموشی رمز عبور 67

شکل 71) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل 68

شکل 72) فرم تغییر رمز عبور 69

مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی به‌منظور ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

در سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»، با اجرای عملیات «ثبت‌نام شرکت (حقوقی)» توسط مدیرعامل شرکت، کارتابلی برای ایشان ایجاد می‌شود. کارتابل مدیرعامل اختصاصاً به منظور ثبت شرکت‌های حقوقی فعال در حوزه سلامت‌محور ایجاد گردیده است. در کارتابل ذکر شده اطلاعات شخصی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره به همراه اطلاعات شرکت ثبت شده از سازمان ثبت اسناد و شعب آن ثبت می‌گردند. همچنین مدیران عامل می‌توانند در کارتابل مربوط به شرکت خود اقدام به جستجو و استخدام مسئولین فنی ثبت شده و تأیید صلاحیت شده‌ی کارشناسان سازمان غذا و دارو نمایند.

یادآور می‌شود که اطلاعات ثبت شده شرکت‌ها در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی در تمامی سامانه‌های مربوط به سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ورود به سامانه

به منظور ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را انتخاب نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

همچنین می‌توانید آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

به منظور ورود به سامانه، در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 3 گزینه «ورود به سامانه» را انتخاب نمایید.

شکل 3) ورود به سامانه

به منظور وارد شدن به سامانه، مطابق شکل 3 روی دکمه «ورود به سامانه» کلیک کنید.

در فرم ورود، مطابق شکل 4 نام کاربری و گذرواژه خود را (که در مرحله ثبت‌نام ایجاد نموده بودید) وارد، و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 4) صفحه ورود به سامانه

توجه: پس از اولین ورود به سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» فرمی به منظور تغییر رمز عبور کاربر مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود. «رمز عبور فعلی»، «رمز عبور جدید» و «تکرار رمز عبور جدید» را در فیلدهای مربوطه وارد نمایید و سپس دکمه را کلیک نمایید.

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور

توجه: در صورتی‌که مدیرعامل توسط کارشناس سازمان رد سمت گردد، نام کاربری مدیرعامل به صورت غیرفعال شده و امکان ورود به سامانه را ندارید.

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مانند شکل 6 شامل موارد زیر است:

  1. نام مدیرعامل: نام و تصویر مدیرعامل در این بخش نمایش داده می‌شود.
  2. منوهای عملیاتی: منوی اصلی به منظور دسترسی به انواع فعالیت‌های سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی است.
  3. داشبورد من: فیلدهای اطلاعاتی هر منو در این قسمت نمایش داده می‌شود.
  4. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری روی این دکمه کلیک نمایید.
  5. دکمه منو: با کلیک این دکمه، منوهای عملیاتی مخفی شده و فضای بیشتری از فرم، قابل نمایش است.

در ادامه به توضیح هریک از این بخش‌ها خواهیم پرداخت.

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مدیرعامل

نام مدیرعامل

در این قسمت نام مدیرعامل نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه مطابق شکل 7 یک منو بازمی‌شود که شامل موارد زیر است:

  1. تغییر رمز عبور
  2. خروج: با کلیک این دکمه، از کارتابل خارج خواهید شد.

شکل 7) نام مدیرعامل و منوی مربوطه

منوهای عملیاتی

منوی پروفایل من

مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات مدیر عامل در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 8 می‌باشد.

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه

این منو به منظور ثبت اطلاعات مدیرعامل ایجاد شده و شامل زیر منوهای «اطلاعات پایه»، «اطلاعات محل سکونت»، «ارتباطات»، «تصاویر»، «گواهی امضا» و «گواهی پایان خدمت (در صورتی‌که جنسیت مدیرعامل مرد باشد)» می‌باشد.

شکل 9) پروفایل من

منوی اطلاعات پایه

با ورود به این منو، اطلاعات واردشده در هنگام ثبت‌نام به‌صورت پیش‌فرض مطابق شکل 10 نمایش داده می‌شوند. این اطلاعات شامل «نام کاربری»، «نام»، «نام خانوادگی»، «کد ملی»، «تاریخ تولد»، «شماره شناسنامه»، «جنسیت»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و «شهر محل صدور» می‌باشند.

شکل 10) منوی اطلاعات پایه

در صورت لزوم، با کلیک دکمه می‌توانید مطابق شکل 11 «شماره شناسنامه»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و یا «شهر محل صدور» را ویرایش نمایید. پس از ویرایش اطلاعات، به منظور اعمال تغییرات، دکمه را کلیک نمایید. با کلیک دکمه نیز، فرم بدون انجام تغییرات بسته خواهد شد.

شکل 11) ویرایش اطلاعات پایه

منوی اطلاعات محل سکونت

با کلیک منوی «اطلاعات محل سکونت»، فیلدهای اطلاعاتی به منظور افزودن محل سکونت مدیرعامل مطابق شکل 12 نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\enti2.jpg

شکل 12) اطلاعات محل سکونت

به منظور ثبت اطلاعات دکمه را کلیک نموده تا بتوانید اطلاعات محل سکونت را ویرایش و ثبت نمایید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • کشور محل سکونت: کشور محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان محل سکونت: استان محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان محل سکونت: شهرستان محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر محل سکونت: شهر محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • کد پستی: کد پستی محل سکونت مدیرعامل را به‌صورت عددی و با طول 10 رقم وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • طول[1] و عرض[2] جغرافیایی: این دو فیلد نمایانگر مختصات جغرافیایی محل نشانگر روی نقشه می‌باشند و به‌صورت خودکار پر می‌شوند. مطابق شکل 13 به‌صورت پیش‌فرض، نشانگر روی نقطه‌ای در مرکز نقشه قرار دارد. انتخاب آدرس از روی نقشه الزامی است.

شکل 13) طول و عرض جغرافیایی محل سکونت

به‌منظور انتخاب آدرس روی نقشه، با استفاده از دکمه‌های و روی نقشه بزرگنمایی (Zoom) نمایید و روی محل سکونت کلیک کنید تا مطابق شکل 14 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. یادآور می‌شود که پس از انتخاب محل سکونت روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\entite.jpg

شکل 14) انتخاب آدرس محل سکونت روی نقشه

 • آدرس: آدرس محل سکونت مدیرعامل را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده را ثبت نمایید. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

منوی ارتباطات

با کلیک منوی «ارتباطات»، فیلدهای اطلاعاتی به منظور افزودن راه‌های ارتباطی با مدیرعامل مطابق شکل 15 نمایش داده می‌شوند. راه‌های ارتباطی با مدیرعامل اعم از شماره «تلفن همراه»، «ایمیل»، «فکس» و «تلفن» را می‌توانید اضافه و حذف نمایید.

توجه: راه‌های ارتباطی اصلی برای تمامی ذینفعان سامانه از جمله مسئولین سازمان غذا و دارو قابل مشاهده و مبنای ارتباطی خواهند بود.

شکل 15) ارتباطات

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • تلفن همراه اصلی: شماره تلفن همراه مدیر عامل با اطلاعات ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. شماره همراه می‌بایست با کد ارسال‌شده به تلفن همراه مدیرعامل مورد تأیید قرار گیرد. به‌منظور امکان جستجوی مسئول فنی و استخدام آن، تأیید شماره تلفن همراه اصلی مدیر عامل الزامی است. به این منظور کد ارسال‌شده به تلفن همراه را در فیلد مشخص‌شده در شکل 16 را وارد و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر شماره، با ورود شماره جدید و کلیک دکمه ، می‌توانید آن را تغییر دهید. در صورت تأیید شماره تلفن همراه آیکون نمایشی از به تغییر می‌یابد.

توجه: درصورتی‌که کد تأییدیه به شماره تلفن همراه ارسال نشده است، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به شماره تلفن همراه ثبت شده، ارسال گردد.

C:\Users\neda.janike\Pictures\55555.jpg

شکل 16) تأیید تلفن همراه اصلی

 • پست الکترونیک اصلی: پست الکترونیک مدیرعامل با اطلاعات ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. ایمیل می‌بایست با کد ارسال‌شده به آدرس ایمیل شما (مدیر عامل) مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال‌شده به ایمیل را در فیلد مشخص‌شده مطابق شکل 17 وارد نموده و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر ایمیل، با ورود ایمیل جدید و کلیک دکمه می‌توانید آن را تغییر دهید. در صورت تأیید پست الکترونیکی، آیکون نمایشی از به تغییر می‌یابد.

توجه: درصورتی‌که کد تأییدیه به ایمیل ارسال نشده باشد، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به ایمیل واردشده، ارسال گردد.

C:\Users\neda.janike\Pictures\222.jpg

شکل 17) تأییدیه پست الکترونیکی

شکل 18) تلفن همراه و ایمیل تأیید شده

 • افزودن راه‌های ارتباطی: به منظور افزودن سایر راه‌های ارتباطی، با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 20 نمایش داده می‌شود.

شکل 19) فهرست افزودن راه ارتباطی

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد و سپس دکمه را کلیک نمایید تا مطابق شکل 20 به لیست اضافه گردد.

شکل 20) سایر راه‌های ارتباطی افزوده ‌شده

منوی تصاویر

در این منو، مطابق شکل 21 می‌توانید «تصویر کارت ملی»، «تصویر شناسنامه» و «تصویر پرسنلی» خود را بارگذاری نموده و یا در صورت نیاز تغییر دهید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

شکل 21) منوی تصاویر

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، PNG، JPG و JPEG و حداکثر حجم فایل 200 کیلوبایت (200 KB) می‌باشد.

منوی گواهی امضا

این منو شامل یک فرم مطابق شکل 22 می‌باشد که در آن می‌توانید اطلاعات و تصویر گواهی امضای خود را که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت نموده‌اید، وارد نمایید. به این منظور، دکمه را کلیک نمایید تا قابلیت ویرایش فعال شود.

شکل 22) اسناد گواهی امضا

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی مربوطه در ادامه شرح داده‌شده است.

 • شماره گواهی امضا: شماره گواهی امضا را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ گواهی امضا: تاریخ صدور گواهی امضا را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره دفترخانه: شماره دفترخانه‌ای که در آن گواهی را امضا را ثبت نموده‌اید، به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان: استان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان: شهرستان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر: شهر محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • افزودن تصویر امضا: تصویر گواهی امضا مدیرعامل را با فرمت‌های PNG، JPG و JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) بارگذاری نمایید.

توجه: به منظور اصلاح و تغییر تصویر گواهی امضا، می‌بایست تصویر جدید بارگذاری شود. با بارگذاری تصویر جدید، تصویر قدیمی به‌صورت خودکار حذف می‌شود.

توجه: ابتدا تمامی فیلدهای اطلاعاتی قبل تکمیل کرده، سپس اقدام به به بارگذاری تصویر گواهی امضا نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. در صورت تغییر اطلاعات واردشده و نیاز به ویرایش آن‌ها، دکمه را کلیک نمایید. پس از کلیک این دکمه، فیلدها فعال‌شده و باقابلیت ویرایش و تغییر اطلاعات، نمایش داده می‌شوند. اطلاعات جدید را وارد و دکمه را کلیک نمایید.

منوی گواهی پایان خدمت

با کلیک منوی «گواهی پایان خدمت»، فرمی مطابق شکل 23 نمایش داده می‌شود که می‌توانید اطلاعات مربوط به کارت نظام‌وظیفه خود را وارد و یا اطلاعات ثبت شده را ویرایش نمایید. برای این منظور، دکمه را کلیک نمایید. این منو تنها برای مدیران عامل با جنسیت «مرد» نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 23) گواهی پایان خدمت

 • نوع: نوع گواهی را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع گواهی می‌تواند «پایان خدمت»، «معافیت پزشکی»، «معافیت کفالت» یا «معافیت موارد خاص» باشد. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ شروع: تاریخ شروع خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود و تکمیل آن الزامی است.
 • تاریخ پایان: تاریخ پایان خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود و تکمیل آن الزامی است.
 • تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی پایان خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. این فیلد الزامی است.
 • شماره کارت: شماره کارت پایان خدمت را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • بارگذاری تصویر گواهی پایان خدمت: تصویر گواهی پایان خدمت را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) بارگذاری نمایید.

توجه: ابتدا تمامی فیلدهای اطلاعاتی قبل را تکمیل کرده، سپس اقدام به به بارگذاری تصویر گواهی امضا نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

شکل 24) ویرایش گواهی پایان خدمت

منوی اطلاعات شرکت

مراحل ثبت اطلاعات شرکت در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 25 می‌باشد.

شکل 25) مراحل ثبت اطلاعات شرکت

در این منو، اطلاعات شرکت را می‌توانید ثبت نمایید که شامل زیرمنوهای «اطلاعات پایه»، «گواهی ثبت»، «روزنامه رسمی»، «اساسنامه» و «حوزه فعالیت» می‌باشد.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4141.jpg

شکل 26) اطلاعات شرکت

در ادامه توضیحات هر منو بیان خواهد شد.

منوی اطلاعات پایه

با کلیک منوی «اطلاعات پایه»، مطابق شکل 27 اطلاعات ثبتی شرکت در سازمان ثبت اسناد به ‌صورت پیش‌فرض با اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت نام و همچنین فیلدهایی به منظور ورود اطلاعات تکمیلی نمایش داده می‌شوند. به منظور ثبت و یا ویرایش این اطلاعات، دکمه را کلیک نمایید تا فرم، قابل ویرایش گردد.

شکل 27) اطلاعات پایه

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است:

 • شناسه شرکت: کد شناسه ثبتی شرکت با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام نمایش داده می‌شود. یادآور می‌شود که این فیلد قابلیت تغییر ندارد.
 • نام فارسی: نام فارسی شرکت با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام نمایش داده می‌شود. یادآور می‌شود که این فیلد قابلیت تغییر ندارد.

توجه: با کلیک دکمه امکان استعلام شناسه شرکت و آپدیت همچنین بروزرسانی نام و نوع شرکت وجود دارد. (در صورت تغییر نام شرکت در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، توسط سرویس ثبت شرکت‌ها، نام شرکت به‌روزرسانی می‌شود).

 • کد اقتصادی[3]: کد اقتصادی شرکت که از اداره دارایی دریافت شده است را وارد نمایید.
 • نام تجاری: نام تجاری شرکت را وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام شرکت را به انگلیسی وارد نمایید.
 • نوع شرکت: نوع شرکت را از لیست کشویی نمایش داده شده، از بین گزینه‌های «سهامی عام»، «سهامی خاص»، «مسئولیت محدود» و «مسئولیت نامحدود» انتخاب نمایید.
 • پیش‌کد شرکت: پیش‌کد به منظور صدور کد و برچسب اصالت و همچنین ایجاد شناسه رهگیری و ردیابی (UID) فرآورده‌های تولیدی و وارداتی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب شناسایی شرکت تولیدکننده و یا واردکننده فرآورده از روی استعلام کدهای ذکر شده مقدور می‌گردد. پیش‌کد نمایش داده شده در این فیلد غیرقابل تغییر است.

توجه 2: به منظور اختصاص پیش‌کد به شرکت می‌بایست درخواست اختصاص کد را به پشتیبانی (از طریق سامانه پشتیبان: http://support.ttac.ir) ارسال نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

منوی گواهی ثبت

در این منو می‌توانید اطلاعات مربوط به گواهی ثبت شرکت را مطابق شکل 28 ثبت و یا ویرایش نمایید. به همین منظور دکمه را کلیک نمایید تا فرم فعال و قابل ویرایش گردد.

شکل 28) مشخصات گواهی ثبت شرکت

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • شماره ثبت[4]: شماره ثبت شرکت به‌صورت خودکار با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام و با استعلام از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (https://ilenc.ssaa.ir) نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ ثبت: تاریخ ثبت شرکت به‌صورت خودکار با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام و با استعلام از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (https://ilenc.ssaa.ir) نمایش داده می‌شود.
 • کشور: کشور محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • استان: استان محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهرستان: شهرستان محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهر: شهر محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • بارگذاری تصویر گواهی ثبت شرکت: تصویر گواهی ثبت شرکت را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG، و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200KB) بارگذاری نمایید. یادآور می‌شود که چندین فایل را می‌توانید در این قسمت بارگذاری نمایید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

منوی روزنامه رسمی

در این منو، مطابق شکل 29 می‌توانید آگهی‌های ثبت شده شرکت را ثبت و یا مشاهده نمایید.

شکل 29) فهرست روزنامه‌های رسمی شرکت

به منظور افزودن آگهی، دکمه را کلیک نمایید. مطابق شکل 30 فرمی نمایش داده خواهد شد.

شکل 30) افزودن روزنامه رسمی شرکت

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده در ادامه شرح داده شده است.

 • شماره: شماره روزنامه آگهی چاپ شده شرکت را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ ثبت: تاریخ ثبت و انتشار آگهی شرکت در روزنامه رسمی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. این فیلد الزامی است.
 • موضوع فعالیت: توضیحی در مورد آگهی چاپ شده ارائه نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • علت: نوع و زمینه فعالیت شرکت که ملزم به چاپ آگهی در روزنامه رسمی را داشته است، از بین گزینه‌های «تغییر هیات مدیره»، «تغییر مدیرعامل»، «تغییر اساسنامه» و «تاسیس» انتخاب نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده، ثبت و در فرم اصلی مطابق شکل 31 نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه فرم بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

شکل 31) نمایش اطلاعات آگهی افزوده شده

به منظور مشاهده جزئیات آگهی ثبت شده، و یا افزودن تصویر آگهی، روی «مشاهده روزنامه رسمی» کلیک کنید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، باید PNG، JPG یا JPEG و حداکثر حجم فایل باید 200 کیلوبایت (200 KB) باشد.

به منظور ویرایش اطلاعات آگهی دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 32 باز خواهد شد که از طریق آن می‌توانید اطلاعات آگهی را ویرایش نمایید. برای حذف آگهی نیز دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل نمایش داده خواهد شد که با کلیک دکمه «بله» آگهی به طور کامل حذف می‌شود.

شکل 32) پیام تأیید حذف آگهی روزنامه رسمی

منوی اساسنامه

مشخصات و اطلاعات مربوط به اساسنامه شرکت در این منو ثبت می‌شوند. به منظور ثبت و یا ویرایش اطلاعات اساسنامه شرکت دکمه را کلیک نمایید تا فرم قابل ویرایش شود.

شکل 33) مشخصات اساسنامه شرکت

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • شماره: شماره اساسنامه شرکت را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ گواهی: تاریخ گواهی اساسنامه شرکت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • بارگذاری تصویر اساسنامه شرکت: به منظور افزودن تصویر اساسنامه، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، باید PNG، JPG یا JPEG و حداکثر حجم فایل باید 200 کیلوبایت (200 KB) باشد.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

منوی حوزه فعالیت

در این منو مطابق شکل 34 می‌توانید حوزه(های) فعالیت و مرتبط با فرآورده‌های سلامت محور را مشاهده و یا ویرایش نمایید. هر حوزه فعالیت شامل زمینه‌های فعالیت «توزیع سراسری»، «تولید»، «ثبت»، «صادرات»، «واردات فوریتی»، «واردات ثبتی» و «توزیع استانی» می‌باشد. به منظور ویرایش حوزه‌ها، دکمه را کلیک نمایید.

توجه: در هنگام جستجوی مسئول فنی، آن گروه از مسئولین فنی که حوزه فعالیتشان با حوزه فعالیت شرکت تطبیق داشته باشد، نمایش داده می‌شوند؛ بنابراین حوزه‌های فعالیت شرکت می‌بایست به‌درستی و به‌صورت کامل انتخاب شوند.

شکل 34) انتخاب حوزه‌های فعالیت

با کلیک دکمه کنار هر حوزه، مطابق شکل 35 زمینه‌های فعالیت آن حوزه را می‌توانید مشاهده و با کلیک چک‌باکس کنار آیکن آن زمینه را انتخاب نمایید. درصورتی‌که شرکت در تمامی زمینه‌های ذکر شده فعالیت می‌نماید، چک‌باکس قرار گرفته در کنار نام حوزه را انتخاب نمایید. با انجام این کار، تمام زمینه‌های فعالیت به‌صورت خودکار انتخاب می‌گردند.

شکل 35) نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت

اطلاعات شعب

مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی، در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل36 می‌باشد.

شکل36) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی

شعبِ زیرمجموعه هر شرکت اعم از «دفتر نمایندگی»، «انبار»، «کارخانه»، «مرکز پخش» و «دفتر پخش» و «کارگاه تولیدی» به‌صورت روالی درختی در این بخش اضافه و ثبت می‌شوند. به این منظور با کلیک منوی «اطلاعات شعب»، فرمی مطابق شکل 37 نمایش داده می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4449.jpg

شکل 37) نمایش روال درختی افزودن شعب

در فرم نمایش داده شده، شرکت و دفتر مرکزی نمایش داده می‌شود. یادآور می‌شود که اطلاعات نمایش داده شده شعبه مرکزی غیر قابل حذف می‌باشند. به منظور افزودن سایر شعب به زیرمجموعه شرکت و یا دفتر مرکزی شرکت دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 38 نمایش داده می‌شود که شامل پنج سربرگ «اطلاعات پایه»، «ارتباطات»، «حوزه فعالیت»، «استخدام مسئول فنی» و «پروانه‌ها» می‌باشد. توضیحات مربوط هر سربرگ در ادامه شرح داده شده است.

توجه: اطلاعات ثبت شده شعب شرکت در این بخش، در سایر سامانه‌های سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال انبارهای قابل انتخاب در سامانه «مجوز مصرف» با استعلام از شعب ثبت شده به‌عنوان انبار در سامانه «اشخاص حقوقی و حقیقی» و در بخش «اطلاعات شعب»، نمایش داده می‌شوند. بنابراین اطلاعات مربوط به شعب به‌صورت صحیح و دقیق وارد نمایید.

شکل 38) افزودن شعبه-اطلاعات پایه

سربرگ اطلاعات پایه

در این سربرگ می‌توانید اطلاعات پایه شعبه را مشاهده، ثبت و یا ویرایش نمایید. به منظور افزودن و یا ویرایش اطلاعات دکمه را کلیک نمایید. در ادامه توضیحات مربوط به فیلدها، بیان خواهد شد.

 • کد[5]GLN: (این فیلد پس از ثبت اطلاعات شعبه و همچنین اطلاعات آدرس نمایش داده می‌شود). شماره جهانی مکان (GLN)، شناسه‌ای 13 رقمی است که توسط مؤسسه بین‌المللی GS1 صادر می‌گردد و برای شناسایی هر نوع از موقعیت‌های مختلف در زنجیره تأمین (موقعیت‌های فیزیکی، دیجیتالی، عملیاتی یا حقوقی) که لازم است به‌صورت یکتا در سراسر دنیا شناسایی شوند، استفاده می‌شود. این کد به دو صورت سیستمی و ثبت توسط کاربر ذخیره می‌گردد. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

پس از ثبت اطلاعات شعبه و اطلاعات آدرس، این فیلد با کدی که توسط سیستم و به‌صورت خودکار تولید شده است مطابق شکل 39 نمایش داده می‌شود. کد نمایش داده شده صرفاً به منظور ثبت در سیستم و استفاده در سامانه‌های سازمان غذا و دارو می‌باشد. این کد با الگوریتم ساخت کد GLN که توسط مؤسسه GS1 صادر می‌گردد، ایجاد می‌شود اما از نظر فرم و برخی استاندارهای لازم در ایجاد کد GLN اصلی تفاوت‌هایی دارد.

توجه: به‌صورت پیش‌فرض برای دفتر مرکزی، یک کد GLN نمایش داده می‌شود.

شکل 39) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی

برای ثبت کد GLN درصورتی‌که کد GLN مختص به محل قرارگیری شعبه را از نمایندگی مؤسسه GS1 در ایران دریافت کرده باشید، می‌توانید کد دریافت شده را در فیلد مربوطه وارد کرده و با کلیک دکمه که در شکل 40 شکل نمایش داده شده‌اند، آن را ثبت نمایید.

توجه: در صورت ثبت کد GLN توسط کاربر، فرمت کد GLN وارد شده به‌عنوان مرجعی برای ورود کدهای GLN سایر شعب در سیستم ثبت می‌شود و می‌بایست از این پس از چنین فرمتی برای ورود کدهای GLN سایر شعب پیروی نمود. در غیر این صورت و عدم تطابق کد با فرمت ذخیره شده در سیستم، نمی‌توان کد GLN را برای سایر شعب ثبت نمود. یادآور می‌شود تمامی کدهای صادر شده توسط مؤسسه GS1 از فرمتی یکسان و مخصوص به هر شرکت پیروی می‌نمایند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4040.jpg

شکل 40) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی

 • نوع شعبه: نوع شعبه را از لیست انتخاب نمایید. نوع شعبه می‌تواند یکی از انواع «دفتر نمایندگی»، «انبار»، «کارخانه»، «مرکز پخش» و «دفتر پخش» و «کارگاه تولیدی» باشد.
 • نام فارسی: نام شعبه را به فارسی وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام شعبه را به انگلیسی وارد نمایید.
 • کد پستی: کد پستی شعبه را وارد نمایید.
 • نوع مالکیت: نوع مالکیت شعبه را انتخاب نمایید.
 • تصویر مالکیت: تصویر سند (سند ملک در صورت مالک بودن، یا اجاره‌نامه در صورت مستأجر بودن) با فرمت‌های PNG، JPG و JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200KB) بارگذاری شود (این فیلد پس از ثبت اطلاعات شعبه و ثبت نوع مالکیت شعبه مطابق شکل 41 فعال می‌شود). برای افزودن تصویر، دکمه را کلیک نموده، فایل تصویر سند را انتخاب کرده و سپس دکمه را کلیک کنید تا تصویر بارگذاری شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4041.jpg

شکل 41( بخش آپلود تصویر مالکیت

 • تاریخ پایان اجاره: درصورتی‌که نوع مالکیت را اجاره انتخاب کنید، این فیلد ظاهر می‌شود و باید تاریخ پایان اجاره را از طریق پنجره باز شونده، انتخاب نمایید.
 • کشور شعبه: کشور محل قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • استان شعبه: استان محل قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهرستان شعبه: شهرستان مکان قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهر شعبه: شهر محل قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • طول[6] و عرض[7] جغرافیایی: مطابق شکل 42 با جابجایی محل نشانگر روی نقشه، اطلاعات فیلدهای اجباری «طول جغرافیایی» و «عرض جغرافیایی» به‌صورت اتوماتیک پر می‌شود.

توجه: ابتدای طول و عرض جغرافیایی ثبت شده برای شرکت دو رقمی می‌باشد (قبل از ممیز).

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 42) ورود طول و عرض جغرافیایی

 • آدرس: آدرس پستی محل قرارگیری شعبه وارد شود.
 • انتخاب آدرس از روی نقشه: برای تعیین طول و عرض جغرافیایی، با جابجایی محل نشانگر محل مورد نظر را از روی نقشه انتخاب نمایید. به این منظور با استفاده از دکمه‌های و روی نقشه زوم نمایید و روی محل قرارگیری شعبه کلیک نمایید تا مطابق شکل 43 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. یادآور می‌شود که پس از انتخاب محل قرارگیری شعبه روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 43) انتخاب آدرس از روی نقشه

پس از ورود «اطلاعات پایه» دکمه فعال می‌شود. با کلیک این دکمه، اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند و بخش‌های «حوزه فعالیت» و «ارتباطات» به منظور ورود اطلاعات تکمیلی، فعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

سربرگ ارتباطات

در این سربرگ مطابق شکل 44، لیست راه‌‌های ارتباطی با شعبه نمایش داده شده است که می‌توان آن‌ها را اضافه و حذف نمود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4541.jpg

شکل 44) افزودن شعبه-ارتباطات

با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 45 نمایش داده می‌شود.

شکل 45) افزودن ارتباطات

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا مطابق شکل 44 به لیست اضافه گردد.

سربرگ حوزه فعالیت

در این سربرگ مطابق شکل 46 تمامی حوزه‌های قابل فعالیت و مرتبط با فرآورده‌های سلامت محور شرکت نمایش داده می‌شود. نحوه افزودن و ویرایش حوزه فعالیت مطابق بخش ‏5-2-5 می‌باشد.

شکل 46) حوزه فعالیت شعبه جدید

سربرگ استخدام مسئول فنی

در این سربرگ مطابق شکل 47 فرمی نمایش داده می‌شود. در این فرم ابتدا می‌بایست حوزه(های) فعالیت شعبه را به به منظور استخدام مسئول فنی انتخاب کرده و سپس در فیلد «جستجوی مسئول فنی» «کد ملی» یا «نام کاربری»، مسئول فنی را وارد نموده و دکمه را کلیک کنید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\6061.jpg

شکل 47) استخدام مسئول فنی

توجه 1: در بخش انتخاب حوزه‌های فعالیت، اسامی حوزه‌ فعالیت انتخابی هر شعبه نمایش داده می‌شود. با انتخاب هر حوزه فعالیت، جستجوی مسئول فنی بر اساس تخصص مسئول فنی در حوزه انتخابی صورت می‌گیرد.

توجه 2: درصورتی‌که اطلاعات مدیرعامل توسط کارشناسان سازمان تأیید نشده باشند، دسترسی به این بخش امکان‌پذیر نمی‌باشد.

توجه 3: درصورتی‌که شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک اصلی مدیرعامل تأیید نشده باشند، دسترسی به این بخش امکان‌پذیر نمی‌باشد.

در صورت تطابق کد ملی و یا نام کاربری مسئول فنی مورد نظر با حوزه فعالیت، اطلاعات مسئول فنی، مطابق شکل 39 نمایش داده خواهد شد.

شکل 48) جستجوی مسئول فنی

توجه 1: در صورت عدم تأیید شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک اصلی مدیر عامل و یا عدم انتخاب حوزه فعالیت شعبه، امکان جستجوی مسئول فنی وجود ندارد.

توجه 2: از تأیید نهایی مسئول فنی مورد نظر در حوزه مربوطه اطمینان حاصل فرمایید.

توجه 3: نام کاربری تخصیص داده شده به مسئول فنی توسط مدیرعامل، کد کاربری ورود به دیگر سامانه‌های موجود می‌باشد.

مطابق شکل 49، در کادر مشخص شده، اطلاعات مربوط به مسئول فنی نمایش داده می‌شود.

شکل 49) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده

این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • تصویر و نام مسئول فنی
 • شماره شناسنامه مسئول فنی
 • تاریخ تولد مسئول فنی
 • با کلیک دکمه فرمی شامل اطلاعات شخصی و تخصصی مسئول فنی مطابق شکل 50 نمایش داده می‌شود. این فرم دارای چهار سربرگ «اطلاعات پایه»، «سوابق تحصیلی»، «دوره‌های آموزشی» و «سوابق کاری» می‌باشد. به منظور بستن این فرم، دکمه را کلیک نمایید.

شکل 50) مشاهده اطلاعات مسئول فنی

با انتخاب کلیک دکمه فرمی (در شکل 48) صفحه‌ای جهت انتخاب دسته فعالیت مطابق شکل 51 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن توضیحات لازم و انتخاب دکمه درخواست استخدام برای مسئول فنی ارسال می‌شود و درخواست ارسال شده به عنوان پروانه‌ای در زیرمجموعه پروانه‌های شعبه نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه فرمی مطابق شکل 42 نمایش داده می‌شود. به منظور ارسال درخواست همکاری برای مسئول فنی، ابتدا حوزه فعالیت مورد نظر را انتخاب نموده، سپس توضیحات مربوطه را نوشته و دکمه را کلیک نمایید. درخواست استخدام برای مسئول فنی ارسال می‌شود و درخواست ارسال‌شده به عنوان پروانه‌ای در زیرمجموعه پروانه‌های شعبه نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز، با کلیک دکمه فرم بدون ارسال درخواست بسته خواهد شد.

توجه: درصورتی‌که مسئول فنی جستجو شده به عنوان مدیرعامل فعال در شرکتی ثبت شده باشد، امکان ارسال درخواست وجود ندارد و پیغام خطای «این شخص به عنوان مدیرعامل فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

شکل 51) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت

سربرگ پروانه‌ها

در این سربرگ، سوابق درخواست‌های استخدام ارسال شده (پروانه‌های صادر شده) به مسئولین فنی مطابق شکل 52 در زبانه‌های جداگانه نمایش داده می‌شوند. با کلیک هر شماره پروانه، اطلاعات مربوط به آن نمایش داده می‌شود.

شکل 52) پروانه‌های شعبه

 • اطلاعات پروانه: در این بخش «نام شرکت طرف قرارداد»، «وضعیت فعالیت» و «تاریخ اعتبار قرارداد» نمایش داده می‌شود.
 • اطلاعات طرف قرارداد: در این بخش اطلاعات اختصاصی ثبتی شرکت شامل «شناسه شرکت»، «پیش کد شرکت»، «کد اقتصادی»، «نام فارسی» و «نام لاتین» نمایش داده می‌شود.
 • اعمال و مشاهده درخواست: در این بخش وضعیت همکاری مدیرعامل و مسئول فنی نمایش داده می‌شود. در حالت ارسال درخواست اولیه برای مسئول فنی، وضعیت درخواست به‌صورت «در انتظار تأیید» نمایش داده می‌شود. پس از تأیید یا رد درخواست اولیه توسط مسئول فنی، وضعیت متناسب به حالت انتخاب شده مطابق شکل 53 نمایش داده می‌شود.

C:\Users\ROHANK~1.SAM\AppData\Local\Temp\SNAGHTML90609dd8.PNG

شکل 53) وضعیت‌های تأییدیه درخواست

درصورتی‌که مسئول فنی درخواست همکاری را پذیرفت، در هر زمان با کلیک دکمه و ذکر علت قطع همکاری در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 54 و کلیک دکمه می‌توانید به همکاری خود با مسئول فنی پایان دهید.

شکل 54) قطع همکاری

یادآور می‌شود که پس از قطع همکاری، با کلیک دکمه مطابق شکل 55 می‌توانید دوباره درخواست همکاری خود را برای مسئول فنی ارسال نمایید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\66666.png

شکل 55) قطع همکاری

 • اطلاعات کاربری: در صورت پذیرفتن درخواست همکاری از سوی مسئول فنی، با کلیک دکمه مطابق شکل 56 به درگاه پرداخت بانک منتقل می‌شوید و می‌بایست هزینه کارشناسی را پرداخت نمایید.

شکل 56) فرم پرداخت

شکل 57) درگاه پرداخت بانک

 • تعریف نام‌کاربری: پس از انجام عملیات پرداخت موفق، فیلدی به منظور تعریف نام کاربری برای مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود. پس از تعریف نام کاربری و ثبت آن، مسئول فنی با آن نام کاربری می‌تواند به سامانه‌های سازمان غذا و دارو از جمله «سامانه ترخیص»، «سامانه مجوز مصرف»، «سامانه IRC» و غیره وارد شود. همچنین امکان «چاپ کارت مسئول فنی» برای مدیرعامل فعال می‌شود.
 • حوزه فعالیت: در این بخش حوزه فعالیت‌های مشترک شرکت و مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود.
 • تغییر شعبه مسئول فنی: به منظور انتقال مسئول فنی فعال در یک شعبه به شعبه دیگر از شرکت، با کلیک دکمه مطابق شکل 52، فرمی مطابق شکل 58 باز می‌شود که شامل فهرست شعب ثبت شده شرکت است. با انتخاب هرکدام از شعب شرکت، در صورتی‌که مسئول فنی صلاحیت فعالیت در حوزه شعبه انتخابی را داشته باشد، با انتخاب حوزه فعالیت شعبه انتخابی و کلیک دکمه ، مسئول فنی به شعبه انتخابی منتقل می‌شود.

شکل 58) پروانه‌های شعبه-تغییر شعبه مسئول فنی

توجه 1: در صورتی‌که مسئول فنی مدارک لازم را به منظور فعالیت در حوزه(های) شعبه انتخاب شده را نداشته باشد، امکان انتقال نمی‌باشد.

توجه 2: مسئول فنی فقط در حوزه(های) فعالیت تأیید صلاحیت شده خود می‌تواند در شعبه دیگر فعالیت کند.

نکته 1: بعد از انتقال مسئول فنی به شعبه دیگر در شرکت توسط مدیرعامل، پروانه همکاری مسئول فنی در شعبه‌ای که مسئول فنی انتقال یافته است، نمایش داده می‌شود.

نکته 2: در صورتی‌که حوزه‌ای برای شعبه انتخاب شده تعریف نشده باشد، امکان انتقال شعبه وجود ندارد.

 • تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی: به منظور تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی فعال در یک شعبه از شرکت، با کلیک دکمه مطابق شکل 52، فرمی مطابق شکل 59 نمایش داده می‌شود که شامل حوزه فعالیت‌های شرکت منطبق با حوزه‌های داراری صلاحیت مسئول فنی می‌باشد.

شکل 59) تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی

با انتخاب حوزه فعالیت(های) مورد نظر از لیست و کلیک دکمه ، مسئول فنی امکان فعالیت در حوزه(های) انتخابی توسط مدیرعامل را خواهد داشت.

اعضای شرکت

مراحل افزودن اعضای هیئت مدیره، در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 60 می‌باشد.

شکل 60) مراحل افزودن اعضای هیئت مدیره

در این منو نام و مشخصات اعضای هیئت‌مدیره شرکت مطابق شکل 61 افزوده و نمایش داده می‌شود.

شکل 61) اعضای شرکت

به‌منظور افزودن اعضا با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 62 به منظور افزودن اعضا نمایان می‌شود.

توجه: مشخصات مدیرعامل در این فرم به صورت پیش‌فرض نمایش داده می‌شود و غیرقابل تغییر است. توضیحات مربوط به تغییر مدیرعامل در بخش «تغییر مدیرعامل» شرح داده شده است.

شکل 62) افزودن اعضا

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است. یادآور می‌شود که تکمیل تمامی فیلدهای این بخش الزامی می‌باشد.

 • سمت: یکی از سمت‌های «عضو هیئت‌مدیره»، «نایب‌رئیس هیئت‌مدیره» و یا «رئیس هیئت‌مدیره» را به‌عنوان سمت شغلی عضو جدید از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • ملیت: ملیت عضو جدید را به‌صورت ایرانی یا غیر ایرانی از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • کد ملی: کد ملی عضو جدید را وارد نمایید. این فیلد در صورتی نمایش داده می‌شود که ملیت عضو جدید ایرانی انتخاب شده باشد.
 • شماره پاسپورت: شماره پاسپورت عضو جدید را وارد نمایید. این فیلد در صورتی نمایش داده می‌شود که ملیت عضو جدید غیر ایرانی انتخاب شده باشد.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد عضو جدید را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. یادآور می‌شود که با ورود کد ملی و تاریخ تولد به‌صورت صحیح، فیلدهای نام، نام خانوادگی و شماره شناسنامه به‌صورت سیستمی از سازمان ثبت‌احوال استعلام و نمایش داده می‌شود. در صورتی که به هر دلیلی اطلاعات از سامانه سازمان ثبت‌احوال دریافت نگردید، می‌توانید اطلاعات را به صورت دستی وارد نمایید.
 • نام: نام عضو جدید را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی عضو جدید را وارد نمایید.
 • جنسیت: جنسیت عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه عضو جدید را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • ایمیل: ایمیل معتبر عضو جدید را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • شماره همراه: شماره تلفن همراه عضو جدید را وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به منظور ورود به سامانه است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. طول آن حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را دوباره وارد نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و عضو جدید، به اعضای شرکت اضافه می‌شود. با کلیک دکمه نیز فرم بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

پس از افزودن اعضا، اطلاعات مربوط به هر عضو مطابق شکل 63 در فرم اصلی نمایش داده می‌شود. همچنین در این فرم می‌توانید حق امضا را به هر عضو اعطا نمایید و اطلاعات مربوط به آن را ویرایش و یا عضو افزوده شده را حذف کنید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\6363.jpg

شکل 63) نمایش مشخصات اعضا

توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

 • حق امضا: به منظور اعطای حق امضا به عضو دکمه مشخص شده در شکل 65، را کلیک نمایید. هنگامی‌که دکمه به رنگ سبز نمایش داده شود، حق امضا به عضو انتخاب شده اعطا می‌شود و پس از آن باید فیلدهای مربوط به ثبت امضا را باید تکمیل نمایید.

شکل 64) تعیین حق امضا

 • ویرایش حق امضا: در این فرم اطلاعات مربوط به حق امضای اعضا ویرایش می‌شود. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.
   • شماره دفترخانه: شماره دفترخانه ثبت گواهی امضا را وارد نمایید.
   • شماره گواهی: شماره گواهی امضا را وارد نمایید.
   • تاریخ گواهی: تاریخ ثبت گواهی امضا در دفترخانه را از تقویم بازشونده وارد نمایید.
   • استان: استان محل دفترخانه صدور گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
   • شهرستان: شهرستان محل دفترخانه صدور گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
   • شهر: شهر محل دفترخانه صدور گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
   • بارگذاری تصویر امضا: تصویر گواهی امضا مدیرعامل با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) را بارگذاری نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و عضو جدید به اعضا اضافه می‌شود. با کلیک دکمه عضو انتخابی، پس از تأیید پیغام نمایش داده شده مطابق شکل 65، حذف می‌شود.

شکل 65) حذف عضو شرکت

منوی فایل راهنما

به منظور مطالعه فایل راهنمای مدیر عامل، از منوی عملیاتی مطابق شکل 66 گزینه «فایل راهنما» را انتخاب نمایید.

شکل 66) فایل راهنما

تغییر مدیرعامل

در صورتی‌که مدیرعامل تغییر پیدا کرده باشد، مدیرعاملی که شرکت را ثبت نموده است باید رد سمت گردد. به منظور رد سمت مدیرعامل فعلی، از سامانه پشتیبانی (http://support.ttac.ir) یک درخواست (Ticket) مبنی بر رد سمت مدیرعامل به پشتیبانان سازمان غذا و دارو ارسال و یا به صورت حضوری از سازمان غذا و دارو درخواست رد سمت مدیرعامل اخذ شود. پس از رد سمت مدیرعامل فعلی، مدیرعامل جدید می‌بایست مجدداً شرکت را در سامانه با مشخصات خود ثبت نماید.

پیوست

فراموشی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری، مطابق شکل 67 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 67) لینک فراموشی نام کاربری

فرمی مطابق شکل 68 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن کد ملی خود درون فیلد مورد نظر و کلیک دکمه ، نام(های) کاربری برای شما، به ایمیل ثبت شده شما ارسال می‌گردد.

شکل 68) فرم فراموشی نام کاربری

فراموشی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور، مطابق شکل 69 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 69) لینک فراموشی رمز عبور

با کلیک بر روی لینک فوق، فرمی مطابق شکل 70 نمایش داده می‌شود.

شکل 70) فرم فراموشی رمز عبور

نام کاربری خود و نیز کد امنیتی را درون فیلدهای مورد نظر وارد کرده، سپس به یکی از دو روش زیر اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید:

   1. با کلیک دکمه ، یک کد امنیتی به شماره همراه ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود.

در صفحه بعد، فرم تغییر رمزعبور، «کد امنیتی (پیامک)»، «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را در فیلدهای مشخص شده وارد کرده و دکمه را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

در صورت عدم ارسال کد امنیتی به شماره همراه شما، دکمه را کلیک نمایید.

   1. با کلیک دکمه ، یک لینک به ایمیل ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود. مطابق شکل 71 روی لینک ارسالی کلیک نمایید.

شکل 71) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل

در فرم باز شده، مطابق شکل 72 فیلدهای «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را پر کرده و دکمه C:\Users\mehdi.khodarahmi\Desktop\ثبت.png را کلیک نمایید تا رمز شما تغییر یابد.

شکل 72) فرم تغییر رمز عبور

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

 1. Longitude
 2. Latitude
 3. شماره اقتصادی که در اصطلاح با نام کد اقتصادی شناخته می‌شود پس از طی مراحلی که طبق قانون وضع شده توسط اداره‌ی دارایی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها برای اشخاص حقوقی و حقیقی صادر می‌شود. این کد نحوه‌ی عملکرد یک شرکت (خدمات – خرید و فروش) را که در قراردادها و فاکتورها ذکر می‌شود مشخص می‌کند. اخذ این کد برای شرکت‌ها اجباری است.
 4. شماره‌ای که اداره ثبت شرکت‌ها در هر واحد بعد از ثبت شدن شرکت در دفتر خود به شرکت جدید اختصاص می‌دهد و شرکت بعد از آن با شماره فوق‌الذکر شناخته می‌شود، شماره ثبت نامیده می‌شود.
 5. Global Location Number
 6. Longitude
 7. Latitude

ملزومات دارویی

سند راهنمای ثبت درخواست پروانه فرآورده‌های ملزومات دارویی

1- مقدمه 7

2- ورود به سامانه 8

3- پیکربندی سامانه 11

4- لیست درخواست‌های پروانه ملزومات دارویی 12

5- ثبت درخواست 17

5-1- ثبت اطلاعات پروانه مادری 17

5-2- ثبت اطلاعات زیرفرآورده 25

5-2-1- گام اول- مشخصات اصلی 26

5-2-2- گام دوم- بسته‌بندی 31

5-2-3- گام سوم- نگهداری 39

5-2-4- گام چهارم- خصوصیات ظاهری 41

5-2-5- گام پنجم- اجزای طبیعی و فرمولاسیون 43

5-2-6- گام ششم- تکمیل مدارک 48

6- درخواست نیازمند ویرایش 50

7- پیوست 52

7-1- محل قرارگیری سند راهنما 52

7-2- بازیابی نام کاربری 52

7-3- بازیابی رمز عبور 54

7-4- افزودن صاحب نام تجاری 56

7-5- افزودن خط تولید/خط بسته‌بندی 58

فهرست شکل‌ها

شکل 1) ورود آدرس سامانه در مرورگر 8

شکل 2) نمایش صفحه سامانه صدور پروانه ثبت 8

شکل 3) ورود نام کاربری و کلمه عبور 9

شکل 4) صفحه اصلی سامانه 9

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- ملزومات دارویی 10

شکل 6) نمای کلی 11

شکل 7) ورود به کارتابل 12

شکل 8) مرتب‌سازی لیست درخواست‌ها 14

شکل 9) کارتابل ثبت درخواست- تعداد صفحات 14

شکل 10) جستجوی درخواست ثبت شده 14

شکل 11) مشاهده اطلاعات درخواست ثبت شده 15

شکل 12) کارتابل درخواست‌ها-پروانه جدید 15

شکل 13) انواع درخواست پروانه ملزومات دارویی 16

شکل 14) صفحه ثبت درخواست پروانه ملزومات دارویی 17

شکل 15) گروه-دسته ملزومات دارویی 18

شکل 16) انتخاب گروه-دسته ضدعفونی‌کننده 18

شکل 17) مقدار و واحد 19

شکل 18) گواهی ده ساله ثبت نام تجاری 20

شکل 19) گواهی ثبت نشان تجاری 21

شکل 20) پروتکل کارایی اثر محصولات ضدعفونی‌کننده بیمارستانی و مراکز درمانی 21

شکل 21) کد ATC 22

شکل 22) نامه تولید قراردادی 22

شکل 23) نامه نمایندگی 23

شکل 24) ثبت اطلاعات و نمایش کد پروانه مادری 24

شکل 25) ثبت اطلاعات و نمایش دکمه افزودن زیرفرآورده 24

شکل 26) ثبت زیرفرآورده 25

شکل 27) گام اول- مشخصات اصلی 26

شکل 28) اطلاعات مربوط به فرآورده بالک 29

شکل 29) نمایش جزئیات فرآورده مشتق شده از بالک 29

شکل 30) بارگذاری فایل پروانه IRC 30

شکل 31) ثبت اطلاعات کمیته فنی 30

شکل 32) سطوح بسته‌بندی 31

شکل 33) گام دوم- بسته‌بندی زیرفرآورده ملزومات دارویی 32

شکل 34) بسته‌بندی اولیه 32

شکل 35) نحوه عرضه بسته‌بندی اولیه 34

شکل 36) بسته‌بندی ثانویه (الف) 34

شکل 37) نحوه عرضه بسته‌بندی ثانویه (الف) 36

شکل 38) بسته‌بندی ثانویه (ب) 36

شکل 39) نحوه عرضه بسته‌بندی ثانویه (ب) 37

شکل 40) گام سوم- ثبت اطلاعات نگهداری زیرفرآورده ملزومات دارویی 39

شکل 41) دمای نگهداری 39

شکل 42) گام چهارم- خصوصیات ظاهری 41

شکل 43) افزودن طعم جدید 42

شکل 44) گام پنجم- اجزای طبیعی و فرمولاسیون 43

شکل 45) افزودن اجزای طبیعی 44

شکل 46) لیست اجزای طبیعی فرآورده 44

شکل 47) افزودن اجزای شیمیایی 45

شکل 48) جستجو و افزودن ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی 45

شکل 49) لیست اجزای شیمیایی فرآورده 46

شکل 50) حذف و ویرایش لیست اجزای طبیعی و شیمیایی 46

شکل 51) تصویر مرجع علمی مقادیر اجزای موثره فرمولاسیون/مشخصات نمونه مشابه خارجی/تصویر مرجع علمی مورد مصرف فرآورده 47

شکل 52) لیست زیرفرآورده‌های ثبت شده 49

شکل 53) درخواست نیازمند ویرایش 50

شکل 54) مشاهده نظر کارشناس 50

شکل 55) فیلدهای رد شد و نظر کارشناس 51

شکل 56) ارسال به کارشناس 51

شکل 57) مشاهده اسناد راهنمای سامانه 52

شکل 58) فراموشی نام کاربری 53

شکل 59) ورود کد ملی 53

شکل 60) فراموشی رمز عبور 54

شکل 61) ورود نام کاربری 54

شکل 62) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور 55

شکل 63) دکمه افزودن صاحب نام تجاری 56

شکل 64) ورود مشخصات صاحب نام تجاری 56

شکل 65) دکمه افزودن خط تولید / خط بسته‌بندی 58

شکل 66) افزودن خط تولید 58

مقدمه

سامانه صدور پروانه‌ها وظیفه ثبت اطلاعات انواع فرآورده‌ها را بر عهده دارد. ثبت اطلاعات فرآورده‌ها ابتدا در قالب یک درخواست از طرف مسئولین فنی شرکت‌ها در سامانه ثبت می‌شوند و جهت بررسی و تایید اطلاعات و مدارک وارد شده به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می‌گردند. کارشناسان هر حوزه، درخواست‌های ارسال شده را بررسی و نتایج را بر روی هر فیلد درج می‌نمایند و فرم بررسی شده را جهت تکمیل مدارک به مسئولین فنی بازگشت داده و یا به سایر مراحل کارشناسی ارسال می‌نمایند. پس از تایید تمامی اطلاعات و مدارک و در نهایت با تایید مدیرکل اداره مربوطه، پروانه و کد IRC برای فرآورده صادر می‌شود.

ساختار پروانه‌های فرآورده ملزومات دارویی از دو مفهوم پروانه مادری و پروانه دختری تشکیل‌شده است. پروانه مادری شامل برخی اطلاعات مشترک در زیرفرآورده‌ها مانند «نام صاحب پروانه»، «گروه-دسته» و «نام عمومی و تجاری» است. به ازای ثبت این اطلاعات یک کد پروانه مادری صادر می‌شود.

هر پروانه مادری می‌تواند شامل یک یا چند پروانه دختری در زیرمجموعه‌ی خود باشد. به‌عبارت‌دیگر هر پروانه مادری می‌تواند یک یا بیش از یک زیرفرآورده در زیرمجموعه‌ی خود داشته باشد. هر زیرفرآورده یک پروانه دریافت می‌کند که به آن پروانه دختری گفته می‌شود. هر پروانه دختری دارای یک کد ۱۶ رقمی است که کد IRC (کد زیرفرآورده) نامیده می‌شود.

توجه: کد IRC(کد پروانه دختری) با کد پروانه مادری متفاوت است.

ورود به سامانه

 1. جهت ورود به سامانه، آدرس سامانه‌ ثبت (https://irc.fda.gov.ir) مانند شکل 1 در مرورگر وارد شود.

شکل 1) ورود آدرس سامانه در مرورگر

 1. پس از وارد نمودن آدرس سامانه در مرورگر، صفحه‌ای مانند شکل 2 نمایش داده خواهد شد. جهت ورود به سامانه گزینه «ورود» انتخاب شود.

شکل 2) نمایش صفحه سامانه صدور پروانه ثبت

 1. برای ورود به سامانه «نام کاربری» و «رمز عبور» مانند شکل 3 واردشده و دکمه «ورود» انتخاب شود.

توجه: مسئول فنی شرکت باید «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را قبلاً از سامانه TTAC دریافت کرده باشد. در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش «پیوست: بازیابی نام کاربری» و «پیوست: بازیابی رمز عبور» مراجعه شود.

شکل 3) ورود نام کاربری و کلمه عبور

 1. با ورود به سامانه، صفحه گزارش فعالیت‌های شرکت جهت بررسی سریع فعالیت‌های انجام شده در این سامانه مانند شکل 4 نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه منوهای کاربردی جهت ارسال درخواست‌ها نمایش داده می‌شوند.

شکل 4) صفحه اصلی سامانه

 1. از قسمت فرآورده‌ها، مانند شکل 5 گزینه «ملزومات دارویی» انتخاب شود. پس از انتخاب این گزینه، صفحه‌ای شامل لیست ملزومات دارویی نمایش داده می‌شود.

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- ملزومات دارویی

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی کارتابل کارشناسان سامانه صدور پروانه ثبت مانند شکل 6 شامل موارد زیر است:

 1. منوهای کاربردی: منوهای کاربردی که بنا بر دسترسی‌های تعریف شده در اختیار کاربر وارد شده به سامانه قرار گرفته‌اند در این قسمت نمایش داده می‌شوند.
 2. دسترسی سریع به منوهای کاربردی (صفحه اول): این گزینه جهت نمایش و دسترسی سریع به منوهای کاربردی صفحه اصلی ایجاد شده است. در هر مرحله‌ای با کلیک بر روی این آیکن، صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.
 3. پیام‌ها: کاربران از طریق این قسمت می‌توانند به صندوق پیام‌های خود دسترسی پیدا کنند. در این صندوق انواع پیام‌های سیستمی، کاربری و هشدارهای مربوطه برای حساب کاربری نمایش داده شده است.
 4. ارسال تیکت: در صورتی‌که در هر یک از قسمت‌های مربوط به سامانه سوال یا مشکلی وجود دارد که کاربر قادر به ادامه روند مورد نظر خود نیست، این گزینه انتخاب شود و با انتخاب حوزه مربوطه، مورد پیش آمده شرح داده شود. مورد به‌عنوان یک تیکت به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود.
 5. نام کاربری: نام کاربری شخص وارد شده به سامانه در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 6. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری این گزینه در دسترس است.

شکل 6) نمای کلی

لیست درخواست‌های پروانه ملزومات دارویی

پس از ورود به بخش ملزومات دارویی، لیست درخواست‌های ثبت شده مانند شکل 7 نمایش داده می‌شود. در این لیست درخواست‌هایی که از قبل ثبت شده‌اند، قابل مشاهده است.

شکل 7) ورود به کارتابل

 1. ستون‌های لیست درخواست‌های پروانه ملزومات دارویی شامل موارد زیر است:
  1. کد پروانه: کد پروانه مادری ملزومات دارویی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  2. نام انگلیسی: نام تجاری انگلیسی ملزومات دارویی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  3. نام فارسی: نام تجاری فارسی ملزومات دارویی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  4. مالک نام تجاری: مالک نام تجاری (برند) در این ستون نمایش داده می‌شود.
  5. گروه-دسته: طبقه‌بندی گروه-دسته ملزومات دارویی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  6. شکل فرآورده: شکل فرآورده که در پروانه مادری ثبت شده است، در این ستون نمایش داده می‌شود.
  7. وضعیت: وضعیت درخواست ثبت شده به یکی از حالات زیر در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • پیش‌نویس: پس از ورود و ثبت اطلاعات وضعیت به‌صورت پیش‌نویس نمایش داده می‌شود.
 • در انتظار تایید: درخواستی که جهت بررسی به کارشناس ارسال شده باشد با وضعیت در انتظار تایید نمایش داده می‌شود.
 • نیازمند ویرایش: درصورتی‌که درخواست ارسال شده پس از بررسی کارشناس نیازمند اصلاحاتی تشخیص داده شود، درخواست به مسئول فنی برگشت داده شده و با وضعیت نیازمند ویرایش نمایش داده می‌شود.
 • رد شده: درصورتی‌که درخواست مورد تایید کارشناسان قرار نگیرد وضعیت به‌صورت رد شده نمایش داده می‌شود.
 • پرداخت: درصورتی‌که درخواست مورد تایید کارشناس قرار گیرد، جهت فعال شدن پروانه باید هزینه‌های مربوطه پرداخت گردد. در این حالت وضعیت به‌صورت پرداخت نمایش داده می‌شود.
 • فعال: درخواستی که به تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو رسیده باشد با وضعیت فعال نمایش داده می‌شود و از این پس می‌توان از آن استفاده کرد.
 • غیرفعال: در مواردی و بنا به تشخیص کارشناس، پروانه به حالت غیرفعال درمی‌آیند و در این صورت نمی‌توان از پروانه ثبت شده استفاده کرد. این وضعیت قابلیت تبدیل شدن به وضعیت فعال را دارد.
  1. نوع درخواست: نوع درخواست پروانه ملزومات دارویی به یکی از حالات زیر نمایش داده می‌شود.
 • اولیه: اگر درخواست به‌صورت جدید برای فرآورده‌ای ثبت شده باشد این نوع درخواست نمایش داده می‌شود.
 • دارای تاییدیه کمیته فنی: اگر درخواست صرفاً جهت ثبت اطلاعات پروانه موجود (دارای کد IRC) باشد این نوع درخواست نمایش داده می‌شود.
  1. تاریخ کمیسیون: تاریخ تشکیل کمیسیون بررسی اطلاعات و صدور پروانه ملزومات دارویی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  2. تاریخ صدور: تاریخ صدور پروانه ملزومات دارویی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  3. تاریخ اعتبار: تاریخ اعتبار پروانه ملزومات دارویی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  4. عملیات: گزینه‌های عملیاتی روی درخواست موردنظر شامل موارد زیر است:
 • جزییات: به‌منظور مشاهده اطلاعات درخواست ثبت‌شده می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
 • ویرایش: درصورتی‌که وضعیت درخواست «پیش‌نویس» یا «نیازمند ویرایش» باشد، این گزینه فعال خواهد شد.
 • حذف: درصورتی‌که درخواست به کارشناس ارسال نشده باشد و یا زیرفرآورده‌ای برای درخواست ثبت نشده باشد، این گزینه فعال است.

توجه: جهت مرتب‌سازی به‌صورت صعودی و یا نزولی لیست بر اساس هر یک از عناوین ذکر شده، بر روی علامت در کنار عنوان هر ستون کلیک شود و گزینه مورد نظر مانند شکل 8 انتخاب گردد.

شکل 8) مرتب‌سازی لیست درخواست‌ها

 1. با استفاده از دکمه‌های صفحه‌بندی در قسمت پایین صفحه مانند شکل 9 می‌توان درخواست موردنظر را از بین سایر صفحات در جدول درخواست‌های ثبت‌شده جستجو نمود.

شکل 9) کارتابل ثبت درخواست- تعداد صفحات

 1. به‌منظور جستجوی درخواست ثبت شده یکی از عبارات نام فرآورده، کد پروانه (مادری) و یا کد آی آر سی (زیرفرآورده) مانند شکل 10 در کارد جستجو وارد شده و بر روی دکمه کلیک شود.

شکل 10) جستجوی درخواست ثبت شده

 1. به‌منظور مشاهده جزییات یک درخواست ثبت‌شده، دکمه و سپس گزینه در کارتابل درخواست‌ها انتخاب شود. مانند شکل 11 اطلاعات مربوط به پروانه‌ای که از قبل وارد شده، نمایش داده می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده در این صفحه در قسمت ثبت درخواست ارائه شده است. لازم به ذکر است که گزینه‌های نمایش داده‌شده قابلیت ویرایش ندارند.

شکل 11) مشاهده اطلاعات درخواست ثبت شده

 1. به‌منظور ویرایش یک درخواست ثبت‌شده، روی درخواست موردنظر دکمه و سپس گزینه انتخاب شود. صفحه‌ای مانند شکل 11 با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی مربوط به این صفحه در قسمت ثبت درخواست ارائه شده است.

توجه: تنها درخواست‌هایی که وضعیت آن‌ها «پیش‌نویس» باشد قابلیت ویرایش را دارند.

 1. به‌منظور ثبت یک درخواست جدید با انتخاب دکمه مانند شکل 12 پنجره‌ای جهت انتخاب نوع درخواست باز می‌شود.

شکل 12) کارتابل درخواست‌ها-پروانه جدید

 1. پنجره باز شده مانند شکل 13 دارای گزینه‌های زیر جهت انتخاب نوع درخواست پروانه ملزومات دارویی می‌باشد:

شکل 13) انواع درخواست پروانه ملزومات دارویی

 • تکمیل اطلاعات IRC ثبت شده: درصورتی‌که فرآورده از قبل دارای کد IRC و رأی از کمیته فنی می‌باشد این گزینه جهت ثبت پروانه ملزومات دارویی در سیستم انتخاب شود.
 • درخواست صدور IRC جدید: درصورتی‌که فرآورده برای اولین بار تولید و یا به کشور وارد می‌شود و دارای رأی کمیته فنی نمی‌باشد این گزینه جهت ثبت درخواست صدور پروانه ملزومات دارویی انتخاب شود.
 1. پس از انتخاب نوع درخواست، صفحه ثبت اطلاعات پروانه مادری نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به ثبت درخواست در ادامه شرح داده شده است.

توجه: لزوم تکمیل مراحل ثبت درخواست صدور پروانه ملزومات دارویی شرح داده شده در این مستند بر اساس نوع درخواست «درخواست صدور IRC جدید» می‌باشد.

ثبت درخواست

ثبت درخواست در دو بخش «ثبت اطلاعات پروانه مادری» و «ثبت اطلاعات زیرفرآورده‌ها» انجام می‌شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

ثبت اطلاعات پروانه مادری

در این بخش اطلاعات عمومی مربوط به فرآورده ثبت می‌شود. پس از ثبت اطلاعات، کد پروانه مربوط به پروانه مادری صادر می‌شود.

پس از ورود به صفحه ثبت درخواست مانند شکل 14 صفحه مربوط به ثبت اطلاعات اولیه (پروانه مادری) ملزومات دارویی نمایش داده می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 14) صفحه ثبت درخواست پروانه ملزومات دارویی

 1. صاحب پروانه: نام شرکت ثبت شده کاربر به‌عنوان صاحب پروانه به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش می‌شود.
 2. کشور: نام کشور متبوع شرکت ثبت شده کاربر به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش می‌شود.
 3. کد پروانه: کد پروانه مادری پس از ثبت اطلاعات وارد شده در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 4. گروه-دسته ملزومات دارویی: دسته‌بندی خاصی که فرآورده ملزومات دارویی در آن قرار می‌گیرد مانند شکل 15 از فهرست بازشونده، جستجو و یا انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: در صورتی‌که گروه-دسته فرآورده از گروه «ضدعفونی‌کننده» انتخاب شود، گزینه‌هایی مانند شکل 16 جهت انتخاب نوع ضدعفونی‌کننده نمایش داده می‌شود. با انتخاب نوع Disinfectant، درجه‌بندی نوع مشخص شده نیز باید انتخاب شود.

شکل 15) گروه-دسته ملزومات دارویی

شکل 16) انتخاب گروه-دسته ضدعفونی‌کننده

 1. فرآورده نانو: درصورتی‌که فرآورده جزو دسته فرآورده‌های نانو می‌باشد تیک این گزینه زده شود.
 2. محصول با نام عمومی ارائه می‌شود: درصورتی‌که محصول با نام عمومی ارائه می‌شود این گزینه تیک زده شود. پس از علامت زدن این گزینه، فیلدهای نام تجاری انگلیسی و نام تجاری فارسی غیرفعال خواهند شد.
 3. نام عمومی انگلیسی: نام عمومی ملزومات دارویی به انگلیسی وارد شود.
 4. نام عمومی فارسی: نام عمومی ملزومات دارویی به فارسی وارد شود.
 5. نام تجاری انگلیسی: نام تجاری ملزومات دارویی به انگلیسی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 6. نام تجاری فارسی: نام تجاری ملزومات دارویی به فارسی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 7. مقدار و واحد: در صورت انتخاب یکی از گروه-دسته‌ها مطابق جدول 1 فیلد مقدار و واحد آن مانند شکل 17 نمایش داده می‌شود. مقدار فرآورده در بسته‌بندی واحد و یا غلظت محلول با توجه به جدول 1 به صورت عددی وارد شود و واحد اندازه‌گیری آن انتخاب شود.

جدول 1) مقدار و واحد

ردیف گروه واحد
ضدعفونی کننده غلظت / درصد (mg، g و %)
ژل تزریقی زیر پوستی غلظت (mg، g)
ژل تزریقی داخل مفصلی غلظت (mg، g)
ژل تزریقی داخل چشمی درصد (%)
فرآورده ضد شپش درصد (%)
فرآورده زگیل، میخچه درصد (%)
ضد درد موضعی درصد (%)
صابون درصد (%)
فرآورده موضعی آمیزشی درصد (%)
محرک رشد مو درصد (%)
ضد لک موضعی درصد (%)

شکل 17) مقدار و واحد

 1. صاحب نام تجاری: در این فیلد صاحب نام تجاری ملزومات دارویی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: درصورتی‌که صاحب نام تجاری در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه ، باید اطلاعات صاحب نام تجاری مورد نظر را اضافه نمود. توضیحات مربوط به این عملیات در بخش «پیوست: افزودن صاحب نام تجاری» شرح داده شده است.

 1. کشور: نام کشور متبوع شرکت صاحب نام تجاری به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش می‌شود. لازم به ذکر است که این فیلد قابلیت تغییر ندارد.
 2. گواهی ده ساله ثبت نام تجاری: مانند شکل 18 با انتخاب دکمه تصویر گواهی ده ساله ثبت نام تجاری (برند) تولیدکننده ملزومات دارویی و گواهی FSC یا CPP برای فرآورده‌های وارداتی با فرمت‌های ذکر شده و با حجم کمتر از 2 مگابایت بارگذاری شود.

توجه: درصورتی‌که صاحب نام تجاری شرکتی ایرانی باشد، بارگذاری فایل گواهی ده ساله ثبت نام تجاری الزامی است.

شکل 18) گواهی ده ساله ثبت نام تجاری

 1. گواهی ثبت نشان تجاری: مانند شکل 19 با انتخاب دکمه تصویر گواهی ثبت نشان تجاری (TradeMark) تولیدکننده ملزومات دارویی و گواهی FSC یا CPP برای فرآورده‌های وارداتی با فرمت‌های ذکر شده و با حجم کمتر از 2 مگابایت بارگذاری شود. همچنین نام نشان تجاری (TradeMark) به فارسی و به انگلیسی در کادرهای مشخص شده در شکل 19 وارد شوند.

توجه: درصورتی‌که صاحب نام تجاری شرکتی ایرانی باشد، بارگذاری فایل گواهی‌های ثبت نشان تجاری الزامی است.

شکل 19) گواهی ثبت نشان تجاری

 1. پروتکل کارایی اثر محصولات ضدعفونی‌کننده بیمارستانی و مراکز درمانی: در صورتی که گروه-دسته «ضدعفونی‌کننده» انتخاب شده باشد، این بخش مانند شکل 20 نمایش داده شود و با فایل مربوطه تکمیل گردد.

شکل 20) پروتکل کارایی اثر محصولات ضدعفونی‌کننده بیمارستانی و مراکز درمانی

 1. شکل فرآورده: شکل فیزیکی فرآورده از لیست بازشونده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 2. کد ATC: یک سیستم طبقه‌بندی دارویی می‌باشد که در آن داروها بر اساس اندام و یا سیستمی که بر روی آن اثر می‌گذارند و همچنین با در نظر گرفتن خصوصیات درمانی، داروشناسی و شیمیایی، در پنج سطح مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند. کد ATC ملزومات دارویی از لیست بازشونده انتخاب شود. کد انتخاب شده از لیست در جدولی که در شکل 21 مشخص شده است، نمایش داده می‌شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: الزامی بودن تکمیل این فیلد بر اساس تعیین گروه-دسته صورت گرفته تعیین می‌شود.

شکل 21) کد ATC

 1. نامه تولید قراردادی/ نامه نمایندگی: بر اساس انتخاب «صاحب نام تجاری» یکی از بخش‌های نامه تولید قراردادی (صاحب نام تجاری ایرانی و غیر از شرکت صاحب پروانه) یا نامه نمایندگی (صاحب نام تجاری خارجی) نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.
  1. نامه تولید قراردادی: فایل نامه قرارداد با صاحب نام تجاری مانند شکل 22 در این بخش بارگذاری شود و اطلاعات شماره نامه، تاریخ صدور و تاریخ اعتبار نامه در فیلدهای مربوطه وارد شوند.

شکل 22) نامه تولید قراردادی

  1. نامه نمایندگی: فایل نامه نمایندگی اخذ شده از صاحب نام تجاری خارجی مانند شکل 22 در این بخش بارگذاری شود و اطلاعات شماره نامه، تاریخ صدور و تاریخ اعتبار نامه در فیلدهای مربوطه وارد شوند. همچنین مدارک مربوط به تاییدیه نامه نمایندگی توسط سفارت شامل نام و محل سفارت، نام تایید کننده، شماره نامه تاییدیه و تاریخ تایید نامه در فیلدهای مربوطه وارد شوند.

شکل 23) نامه نمایندگی

 1. مورد مصرف در فهرست کلی: درصورتی‌که مورد مصرفی در فهرست ملزومات دارویی تعریف شده باشد، با توجه به گروه-دسته انتخاب شده به‌صورت خودکار در این بخش نمایش داده می‌شود.
 2. مورد مصرف: موارد مصرف ملزومات دارویی به‌صورت متنی شرح داده شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 3. روش مصرف: شرحی از روش مصرف معمول ملزومات دارویی وارد شود.
 4. ویژگی‌ها و توضیحات تکمیلی: سایر ویژگی‌های مربوط به فرآورده به همراه توضیحات مربوطه شرح داده شود.
 5. با انتخاب دکمه ، اطلاعات مربوط به پروانه مادری ثبت و نهایی خواهد شد و کد پروانه مادری به پرونده اختصاص گرفته و در فیلد مربوطه مانند شکل 24 نمایش داده می‌شود.

شکل 24) ثبت اطلاعات و نمایش کد پروانه مادری

 1. پس از ثبت اطلاعات اولیه، فرم جاری حالت فقط خواندنی خواهد داشت و دکمه مانند شکل 25 نمایش داده خواهد شد.

شکل 25) ثبت اطلاعات و نمایش دکمه افزودن زیرفرآورده

ثبت اطلاعات زیرفرآورده

در این بخش اطلاعات مربوط به زیرفرآورده‌ها (پروانه دختری) ثبت می‌شوند. پس از تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو، کد IRC صادر و به زیرفرآورده اختصاص داده می‌شود.

پس از کلیک بر روی دکمه در صفحه اطلاعات ثبت شده پروانه مادری، گام‌های ثبت زیرفرآورده مانند شکل 26 نمایش داده می‌شوند. توضیحات مربوط به ثبت اطلاعات هر گام در ادامه شرح داده شده است.

شکل 26) ثبت زیرفرآورده

گام اول- مشخصات اصلی

در این گام اطلاعات و مشخصات اصلی زیرفرآورده ملزومات دارویی مانند شکل 27 وارد می‌شوند. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 27) گام اول- مشخصات اصلی

 1. نام فرآورده به انگلیسی: اطلاعات این فیلد از اطلاعات پروانه مادری وارد شده است و غیرقابل تغییر می‌باشد.
 2. جدا کننده: فیلد جدا کننده عبارتی توصیفی است که زیرفرآورده‌های مختلف از یک نوع را از هم تفکیک می‌کند.

توجه: مقدار جدا کننده برای زیرفرآورده‌های یک پروانه مادری باید مقداری منحصربه‌فرد و غیرتکراری باشند.

 1. نام فرآورده به فارسی: اطلاعات این فیلد از اطلاعات پروانه مادری وارد شده است و غیرقابل تغییر می‌باشد.
 2. جدا کننده: فیلد جدا کننده عبارتی توصیفی است که زیرفرآورده‌های مختلف از یک نوع را از هم تفکیک می‌کند.

توجه: مقدار جدا کننده برای زیرفرآورده‌های یک پروانه مادری باید مقداری منحصربه‌فرد و غیرتکراری باشند.

 1. شرکت تولیدکننده: نام شرکت تولیدکننده ملزومات دارویی از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 2. کشور: کشور تولیدکننده ملزومات دارویی به‌صورت خودکار با انتخاب نام شرکت تولیدکننده تکمیل می‌شود.
 3. خط تولید: خط تولید شرکت مربوط به تولیدکننده ملزومات دارویی از لیست انتخاب شود.

توجه: درصورتی‌که خط تولید در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه ، باید اطلاعات خط تولید مورد نظر را اضافه نمود. توضیحات مربوط به این عملیات در بخش «پیوست: افزودن خط تولید/خط بسته‌بندی» شرح داده شده است.

 1. شرکت ذینفع: نام شرکت ذینفع در داخل کشور در فیلد مربوطه وارد شود و از لیست بازشونده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: شرکت ذینفع برای فرآورده‌های وارداتی ممکن است شخص دیگری غیر از شرکت واردکننده باشد. ولی شرکت ذینفع برای فرآورده‌های تولیدی تنها خود شرکت تولیدکننده می‌باشد.

توجه: درصورتی‌که چندین شرکت ذینفع وجود داشته باشد، نام آخرین شرکت ذینفع قبل از واردات فرآورده به کشور در این فیلد وارد شود. به‌عنوان مثال فرآورده‌ای در شرکتی واقع در کشور آلمان تولید می‌شود. این فرآورده به شرکتی واقع در کشور ترکیه ارسال می‌گردد. پس از آن فرآورده از شرکت واقع در کشور ترکیه به کشور ایران وارد می‌شود. بنابراین شرکت ذینفع همان شرکت واقع در کشور ترکیه می‌باشد.

 1. کشور: کشوری که شرکت ذینفع (نماینده) در آن واقع‌شده است به‌صورت خودکار با انتخاب نام شرکت ذینفع تکمیل می‌شود.
 2. جی تی آی ان: کد GTIN کدی 12 تا 14 رقمی است که برای شناسایی کالای قابل عرضه در فروشگاه‌ها و سیستم‌های عرضه ازجمله صادرات استفاده می‌شود و از طریق سازمان جهانی GS1 تولید می‌شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: در صورت در اختیار داشتن کد GTIN که کمتر از 14 رقم باشد، به ابتدای کد، عدد صفر اضافه شود تا کد 14 رقمی به دست آید. به‌عنوان‌مثال کد 8 رقمی 14725836 به‌صورت کد 14 رقمی 00000014725836 وارد شود.

توجه: کد GTIN برای زیرفرآورده‌های یک پروانه مادری باید منحصربه‌فرد و غیرتکراری باشد.

 1. درصورتی‌که فرآورده تنها جهت صادرات تولید می‌شود، تیک گزینه فقط جهت صادرات زده شود.

توجه: در صورت انتخاب گزینه فقط جهت صادرات، فرآورده تولیدی در داخل کشور اجازه پخش نداشته و برچسب‌گذاری نیز نخواهد شد.

 1. حجم و واحد: حجم فرآورده در بسته‌بندی اولیه به صورت عددی وارد شود و واحد اندازه‌گیری آن از لیست انتخاب شود.

توجه: در صورتی که نوع فرآورده از گروه‌های «پانسمان زخم» و «ضدبارداری» انتخاب شده باشد، فیلد واحد و حجم نمایش داده نمی‌شود.

 1. ویژگی‌های فرآورده: در این بخش نوع کاربرد و عرضه ملزومات دارویی جهت تولید فرآورده‌های چند جزئی انتخاب می‌شود. به این منظور درصورتی‌که فرآورده در تولید فرآورده‌های چند جزئی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:
 • فقط جهت استفاده در فرآورده‌های چند جزئی: درصورتی‌که ملزومات دارویی با بسته‌بندی خاص خود تولید و در فرآورده‌های چند جزئی مورد استفاده قرار می‌گیرد این گزینه انتخاب شود.
 • فقط جهت استفاده در فرآورده‌های چند جزئی و بدون بسته‌بندی: درصورتی‌که ملزومات دارویی بدون بسته‌بندی خاص خود و برای استفاده و قرار گرفتن در بسته‌بندی فرآورده‌های چند جزئی تولید می‌شود این گزینه انتخاب شود. لازم به ذکر است که با انتخاب این گزینه، گام بسته‌بندی از مراحل ثبت زیرفرآورده حذف می‌شود.
 • هیچکدام: درصورتی‌که هیچ یک از موارد یاد شده شامل فرآورده نمی‌شود این گزینه انتخاب شود.

توجه: فرآورده‌های چند جزئی، فرآورده‌هایی می‌باشند که از کنار هم قرار گرفتن چند فرآورده مختلف (از یک حوزه فرآورده یا از حوزه‌های جداگانه) در یک بسته‌بندی تولید می‌شوند. فرآورده‌هایی که در تولید فرآورده‌های چند جزئی مورد استفاده قرار می‌گیرند باید هر یک به‌صورت جداگانه کد IRC خود را دریافت کرده باشند.

 1. فرآورده بالک: درصورتی‌که فرآورده به‌صورت بالک تولید و یا وارد می‌شود تیک گزینه «فرآورده بالک» زده شود.
 2. فرآورده مشتق شده از بالک: درصورتی‌که فرآورده به‌صورت مستقیم از مواد بالک به‌دست‌آمده باشد، تیک گزینه «فرآورده مشتق شده از بالک» انتخاب شود. با انتخاب این گزینه فیلدی مانند شکل 28 جهت جستجوی فرآورده بالکی که زیرفرآورده از آن مشتق شده است، نمایش داده می‌شود. با وارد کردن یکی از اطلاعات کد IRC، نام عمومی یا نام تجاری فرآورده بالک مورد نظر، اطلاعات فرآورده در جدولی مانند شکل 29 نمایش داده می‌شود.

توجه: برای ثبت فرآورده مشتق شده از بالک الزاماً باید فرآورده بالکی که فرآورده از آن مشتق شده است در سامانه ثبت و پروانه دریافت کرده باشد.

شکل 28) اطلاعات مربوط به فرآورده بالک

شکل 29) نمایش جزئیات فرآورده مشتق شده از بالک

 1. پروانه تأسیس کارخانه تولیدکننده یا خط تولید: پروانه تأسیس کارخانه تولیدکننده یا خط تولید با یکی از فرمت‌های PDF یا JPG یا JPEG و یا PNG و حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری شود. تکمیل این قسمت الزامی است.

توجه: درصورتی‌که «شرکت تولیدکننده»، شرکتی غیر از شرکت صاحب پروانه انتخاب شود، این قسمت نمایش داده خواهد شد.

 1. قرارداد تولید کارخانه: قرارداد تولید کارخانه با یکی از فرمت‌های PDF یا JPG یا JPEG و یا PNG و حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری شود. تکمیل این قسمت الزامی است.

توجه: درصورتی‌که «شرکت تولیدکننده»، شرکتی غیر از شرکت صاحب پروانه انتخاب شود، این قسمت نمایش داده خواهد شد.

 1. در صورت داشتن کد IRC از قبل و عدم نمایش آن در لیست پروانه‌ها، گزینه «قبلاً کد ۱۶ رقمی فرآورده دریافت شده است»، انتخاب شود. با انتخاب این گزینه مانند شکل 30 کادری باز می‌شود که در آن با انتخاب دکمه فایل مربوطه با یکی از فرمت‌های PNG یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری شود و کد IRC 16 رقمی نیز در کادر مربوطه وارد گردد. این قسمت تنها برای پرونده‌هایی که به‌صورت «تکمیل اطلاعات IRC ثبت شده» انتخاب شده‌اند، نمایش داده می‌شود.

توجه: کد IRC وارد شده باید کدی منحصربه‌فرد و مختص ملزومات دارویی باشد. در غیر این صورت کد وارد شده پذیرفته نمی‌شود.

شکل 30) بارگذاری فایل پروانه IRC

 1. در صورت داشتن رأی از کمیسیون قانونی (کمیته فنی)، مانند شکل 31 گزینه «رأی کمیسیون قانونی» انتخاب شود. فیلدهای «شماره کمیسیون قانونی» و «تاریخ کمیسیون قانونی» نمایش داده می‌شود که با اطلاعات مربوطه تکمیل شوند. این قسمت تنها برای پرونده‌هایی که به‌صورت «تکمیل اطلاعات IRC ثبت شده» انتخاب شده‌اند، نمایش داده می‌شود.

شکل 31) ثبت اطلاعات کمیته فنی

 1. با انتخاب دکمه گام دوم- بسته‌بندی نمایش داده می‌شود.

گام دوم- بسته‌بندی

در این گام مشخصات بسته‌بندی زیرفرآورده ملزومات دارویی در سه سطح مانند شکل 32 و به شرح زیر وارد می‌شود.

 1. سطح بسته‌بندی اولیه کوچک‌ترین سطح بسته‌بندی و لایه در تماس با فرآورده می‌باشد.
 2. سطح بسته‌بندی ثانویه (الف) سطحی است که بسته‌بندی‌های اولیه درون آن قرار می‌گیرند.
 3. سطح بسته‌بندی ثانویه (ب) سطحی است که بسته‌بندی‌های ثانویه (الف) درون آن قرار می‌گیرند.

توجه: لازم به ذکر است تنها تکمیل اطلاعات سطح بسته‌بندی اولیه الزامی می‌باشد و سطوح دیگر در صورت وجود آن سطح تکمیل شوند.

C:\Users\sina.hadad\Desktop\PackagingLevel1.png

شکل 32) سطوح بسته‌بندی

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی این گام که در شکل 33 نمایش داده شده‌اند در ادامه شرح داده شده است.

شکل 33) گام دوم- بسته‌بندی زیرفرآورده ملزومات دارویی

 1. بسته‌بندی اولیه: کوچک‌ترین سطح بسته‌بندی و لایه در تماس مستقیم با فرآورده را بسته‌بندی اولیه می‌گویند. سطح بسته‌بندی اولیه کوچک‌ترین سطح عرضه فرآورده به مصرف‌کننده می‌باشد. فرم ورود اطلاعات سطح بسته‌بندی اولیه مانند شکل 34 به کاربر نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی بسته‌بندی اولیه در ادامه شرح داده شده است.

شکل 34) بسته‌بندی اولیه

  1. بسته‌بندی اولیه: نوع و شکل بسته‌بندی اولیه از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  2. مقدار در بسته‌بندی اولیه: مقدار زیرفرآورده در بسته‌بندی اولیه به‌صورت عددی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  3. واحد: واحد اندازه‌گیری مقدار در بسته‌بندی اولیه از لیست انتخاب شود.

توجه: درصورتی‌که فیلد واحد توسط کاربر تکمیل نگردد، سیستم واحد اندازه‌گیری مقدار در سطح بسته‌بندی را به‌صورت تعدادی و عددی محاسبه می‌نماید. بنابراین توجه فرمایید که واحد اندازه‌گیری فرآورده‌هایی مانند محلول‌ها، پودرها و … که فرم فیزیکی آن‌ها به‌صورتی است که قابل شمارش نمی‌باشند، حتماً انتخاب شود.

  1. جنس بسته‌بندی اولیه: جنس بسته‌بندی اولیه از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  2. سایت بسته‌بندی: نام شرکت بسته‌بندی کننده وارد و از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  3. کشور: کشور محل استقرار سایت بسته‌بندی به‌صورت خودکار با انتخاب نام سایت بسته‌بندی تکمیل می‌شود.
  4. خط بسته‌بندی اولیه: خط بسته‌بندی اولیه مربوط به شرکت بسته‌بندی کننده از لیست انتخاب شود.

توجه: درصورتی‌که خط بسته‌بندی در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه ، باید اطلاعات خط بسته‌بندی مورد نظر را اضافه نمود. توضیحات مربوط به این عملیات در بخش «پیوست: افزودن خط تولید/خط بسته‌بندی» شرح داده شده است.

  1. طرح بسته‌بندی- برچسب سطح اول: فایل طرح بسته‌بندی و یا برچسب زیرفرآورده ملزومات دارویی با فرمت‌های jpeg یا png حداکثر با حجم ۲ مگابایت بارگذاری شود. تکمیل این فیلد برای آخرین سطح بسته‌بندی انتخاب شده، الزامی است.
  2. پروانه تأسیس کارخانه بسته‌بندی کننده یا خط بسته‌بندی سطح اول: پروانه تأسیس کارخانه بسته‌بندی کننده یا خط بسته‌بندی سطح اول با یکی از فرمت‌های PDF یا JPG یا JPEG و یا PNG با حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری شود.

توجه: درصورتی‌که «سایت بسته‌بندی اولیه»، شرکتی به‌غیراز شرکت صاحب پروانه انتخاب شود، این قسمت نمایش داده خواهد شد.

  1. قرارداد بسته‌بندی کارخانه سطح اول: قرارداد بسته‌بندی کارخانه سطح اول با یکی از فرمت‌های PDF یا JPG یا JPEG و یا PNG با حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری شود.

توجه: درصورتی‌که «سایت بسته‌بندی اولیه»، شرکتی به‌غیراز شرکت صاحب پروانه انتخاب شود، این قسمت نمایش داده خواهد شد.

  1. نحوه عرضه: نحوه عرضه مربوط به سطحی است که شناسه گذاری و قیمت‌گذاری بر اساس آن انجام می‌شود. همچنین مصرف‌کننده نهایی، فرآورده را با این سطح بسته‌بندی دریافت خواهد کرد. با انتخاب این گزینه که در شکل 35 مشخص شده است، می‌توان نحوه عرضه و توزیع را با بسته‌بندی اولیه انتخاب نمود.

شکل 35) نحوه عرضه بسته‌بندی اولیه

 1. بسته‌بندی ثانویه (الف): درصورتی‌که بسته‌بندی زیرفرآورده ملزومات دارویی بیش از یک مرحله است و بسته‌ی اول درون بسته‌ی دوم قرار می‌گیرد، مانند شکل 36، بسته‌بندی ثانویه (الف) انتخاب و اطلاعات مربوط به آن وارد شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی بسته‌بندی ثانویه (الف) در ادامه شرح داده شده است.

شکل 36) بسته‌بندی ثانویه (الف)

  1. بسته‌بندی ثانویه (الف): نوع و شکل بسته‌بندی ثانویه (الف) از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  2. مقدار در بسته‌بندی ثانویه (الف): مقدار زیرفرآورده در بسته‌بندی ثانویه (الف) به‌صورت عددی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  3. جنس بسته‌بندی ثانویه (الف): جنس بسته‌بندی ثانویه (الف) از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  4. سایت بسته‌بندی: نام شرکت بسته‌بندی کننده وارد و از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  5. کشور: کشور محل استقرار سایت بسته‌بندی کننده به‌صورت خودکار با انتخاب نام سایت بسته‌بندی تکمیل می‌شود.
  6. خط بسته‌بندی ثانویه (الف): خط بسته‌بندی ثانویه (الف) مربوط به سایت بسته‌بندی کننده از لیست انتخاب شود.

توجه: درصورتی‌که خط بسته‌بندی در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه ، باید اطلاعات خط بسته‌بندی مورد نظر را اضافه نمود. توضیحات مربوط به این عملیات در بخش «پیوست: افزودن خط تولید/خط بسته‌بندی» شرح داده شده است.

  1. طرح بسته‌بندی- برچسب سطح دوم: فایل طرح بسته‌بندی و یا برچسب زیرفرآورده ملزومات دارویی با فرمت‌های jpeg یا png حداکثر با حجم ۲ مگابایت بارگذاری شود. تکمیل این فیلد برای آخرین سطح بسته‌بندی انتخابی الزامی است.
  2. پروانه تأسیس کارخانه بسته‌بندی کننده یا خط بسته‌بندی سطح دوم: پروانه تأسیس کارخانه بسته‌بندی کننده یا خط بسته‌بندی سطح دوم با یکی از فرمت‌های PDF یا JPG یا JPEG و یا PNG با حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری شود.

توجه: درصورتی‌که «سایت بسته‌بندی ثانویه (الف)»، شرکتی به‌غیراز شرکت صاحب پروانه و سایت بسته‌بندی اولیه انتخاب شود، این قسمت نمایش داده خواهد شد.

  1. قرارداد بسته‌بندی کارخانه سطح دوم: قرارداد بسته‌بندی کارخانه سطح دوم با یکی از فرمت‌های PDF یا JPG یا JPEG و یا PNG با حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری شود.

توجه: درصورتی‌که «سایت بسته‌بندی ثانویه (الف)»، شرکتی به‌غیراز شرکت صاحب پروانه و سایت بسته‌بندی اولیه انتخاب شود، این قسمت نمایش داده خواهد شد.

  1. نحوه عرضه: نحوه عرضه مربوط به سطحی است که شناسه گذاری و قیمت‌گذاری بر اساس آن انجام می‌شود. همچنین مصرف‌کننده نهایی، فرآورده را با این سطح بسته‌بندی دریافت خواهد کرد. با انتخاب این گزینه که در شکل 37 مشخص شده است، می‌توان نحوه عرضه و توزیع را با بسته‌بندی ثانویه (الف) انتخاب نمود.

شکل 37) نحوه عرضه بسته‌بندی ثانویه (الف)

 1. بسته‌بندی ثانویه (ب): درصورتی‌که بسته‌بندی زیرفرآورده ملزومات دارویی بیش از دو مرحله است و بسته‌ی ثانویه (الف) درون بسته‌ی سوم قرار می‌گیرد، مانند شکل 38 بسته‌بندی ثانویه (ب) انتخاب شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی بسته‌بندی ثانویه (ب) در ادامه شرح داده شده است.

شکل 38) بسته‌بندی ثانویه (ب)

  1. بسته‌بندی ثانویه (ب): نوع و شکل بسته‌بندی ثانویه (ب) از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  2. مقدار در بسته‌بندی ثانویه (ب): مقدار زیرفرآورده در بسته‌بندی ثانویه (ب) به‌صورت عددی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  3. جنس بسته‌بندی ثانویه (ب): جنس بسته‌بندی ثانویه (ب) از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  4. سایت بسته‌بندی: نام شرکت بسته‌بندی کننده وارد و از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  5. کشور: کشور محل استقرار سایت بسته‌بندی کننده به‌صورت خودکار با انتخاب نام سایت بسته‌بندی تکمیل می‌شود.
  6. خط بسته‌بندی ثانویه (ب): خط بسته‌بندی ثانویه (ب) مربوط به سایت بسته‌بندی کننده از لیست انتخاب شود.

توجه: درصورتی‌که خط بسته‌بندی در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه ، باید اطلاعات خط بسته‌بندی مورد نظر را اضافه نمود. توضیحات مربوط به این عملیات در بخش «پیوست: افزودن خط تولید/خط بسته‌بندی» شرح داده شده است.

  1. طرح بسته‌بندی- برچسب سطح سوم: فایل طرح بسته‌بندی و یا برچسب زیرفرآورده ملزومات دارویی را با فرمت‌های jpeg یا png حداکثر با حجم ۲ مگابایت بارگذاری شود. تکمیل این فیلد برای آخرین سطح بسته‌بندی انتخابی الزامی است.
  2. پروانه تأسیس کارخانه بسته‌بندی کننده یا خط بسته‌بندی سطح سوم: پروانه تأسیس کارخانه بسته‌بندی کننده یا خط بسته‌بندی سطح سوم با یکی از فرمت‌های PDF یا JPG یا JPEG و یا PNG با حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری شود.

توجه: درصورتی‌که «سایت بسته‌بندی ثانویه (ب)»، شرکتی به‌غیراز شرکت صاحب پروانه و سایت بسته‌بندی اولیه و ثانویه (الف) انتخاب شود، این قسمت نمایش داده خواهد شد.

  1. قرارداد بسته‌بندی کارخانه سطح سوم: قرارداد بسته‌بندی کارخانه سطح سوم با یکی از فرمت‌های PDF یا JPG یا JPEG و یا PNG با حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری شود.

توجه: درصورتی‌که «سایت بسته‌بندی ثانویه (ب)»، شرکتی به‌غیراز شرکت صاحب پروانه و سایت بسته‌بندی اولیه و ثانویه (الف) انتخاب شود، این قسمت نمایش داده خواهد شد.

  1. نحوه عرضه: نحوه عرضه مربوط به سطحی است که شناسه گذاری و قیمت‌گذاری بر اساس آن انجام می‌شود. همچنین مصرف‌کننده نهایی، فرآورده را با این سطح بسته‌بندی دریافت خواهد کرد. با انتخاب این گزینه که در شکل 39 مشخص شده است، می‌توان نحوه عرضه و توزیع را با بسته‌بندی ثانویه (ب) انتخاب نمود.

شکل 39) نحوه عرضه بسته‌بندی ثانویه (ب)

 1. نحوه عرضه: اطلاعات سطح بسته‌بندی با توجه به نحوه عرضه انتخاب شده در سطح بسته‌بندی مورد نظر در این بخش نمایش داده می‌شود.
 2. ملحقات: سایر اقلامی که در بسته‌بندی قرار می‌گیرند با تیک زدن گزینه مربوط به آن انتخاب شوند.
 3. بارگذاری برگه راهنما: برگه راهنمای استفاده از زیرفرآورده ملزومات دارویی با فرمت PNG یا JPEG و حجم کمتر از 2 مگابایت بارگذاری شود.

توجه: درصورتی‌که گزینه برگه راهنما از ملحقات انتخاب شود، بارگذاری فایل برگه راهنما الزامی خواهد بود.

 1. با انتخاب دکمه گام سوم- نگهداری نمایش داده می‌شود.

گام سوم- نگهداری

در این گام اطلاعات مربوط به نگهداری فرآورده ملزومات دارویی مانند شکل 40 وارد می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLaa537d78.PNG

شکل 40) گام سوم- ثبت اطلاعات نگهداری زیرفرآورده ملزومات دارویی

 1. شرایط پایداری [قبل از باز شدن بسته]: شامل موارد:
  1. شرایط نگهداری: یک یا چند گزینه از لیست قابل انتخاب است. تکمیل این فیلد الزامی است.
  2. مدت پایداری: مدت پایداری زیرفرآورده ملزومات دارویی به‌صورت عددی وارد شود.
  3. واحد: واحد زمانی از لیست انتخاب شود.
  4. دمای دقیق نگهداری (قبل از باز شدن): دمای نگهداری فرآورده با یکی از گزینه‌های «کمتر از»، «بیشتر از» و «مابین» مشخص شود. با انتخاب هر یک از موارد فیلدی مانند شکل 41 جهت ورود دمای مورد نظر نمایش داده می‌شود که به‌صورت عددی تکمیل شود.

شکل 41) دمای نگهداری

 1. شرایط پایداری [پس از باز شدن یا رقیق شدن]: شامل موارد:
  1. شرایط نگهداری: یک یا چند گزینه از لیست قابل انتخاب است.
  2. مدت پایداری: مدت زمان پایداری ملزومات دارویی به‌صورت عددی وارد شود.
  3. واحد: واحد زمانی از لیست انتخاب شود.
  4. دمای دقیق نگهداری (پس از باز شدن): دمای نگهداری فرآورده با یکی از گزینه‌های «کمتر از»، «بیشتر از» و «مابین» مشخص شود. با انتخاب هر یک از موارد فیلدی مانند شکل 41 جهت ورود دمای مورد نظر نمایش داده می‌شود که به‌صورت عددی تکمیل شود.
 2. با انتخاب دکمه گام چهارم- خصوصیات ظاهری نمایش داده می‌شود.

گام چهارم- خصوصیات ظاهری

در این گام اطلاعات مربوط به خصوصیات ظاهری فرآورده ملزومات دارویی مانند شکل 42 وارد می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 42) گام چهارم- خصوصیات ظاهری

 1. رنگ: رنگ زیرفرآورده ملزومات دارویی تنها برای زیرفرآورده‌ای که در حال ثبت است، از لیست انتخاب شود. درصورتی‌که زیرفرآورده چندرنگ می‌باشد، امکان انتخاب بیش از یک رنگ از لیست وجود دارد. تکمیل این فیلد الزامی است.
 2. ویژگی رنگ: یکی از گزینه‌های شفاف، کدر و یا هیچکدام با توجه به رنگ فرآورده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 3. طعم: طعم زیرفرآورده ملزومات دارویی تنها برای زیرفرآورده‌ای که در حال ثبت است، از لیست انتخاب شود. درصورتی‌که زیرفرآورده دارای طعم‌های ترکیبی می‌باشد، امکان انتخاب بیش از دو طعم از لیست وجود دارد. به‌عنوان‌مثال اگر زیرفرآورده طعم ترکیبی از میوه‌های سیب و موز است، دو طعم سیب و موز از لیست انتخاب شوند.

توجه: در صورتی‌که طعم مورد نظر در لیست وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه فرمی جهت ورود طعم مانند شکل 43 نمایش داده می‌شود. با تکمیل فرم نمایش داده شده، درخواست افزودن طعم به‌صورت تیکت به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود. پس از تایید کارشناسان، طعم در لیست نمایش داده می‌شود.

شکل 43) افزودن طعم جدید

 1. شکل ظاهری: فرم و شکل ظاهری زیرفرآورده ملزومات دارویی از لیست انتخاب شود.
 2. چاپ روی محصول: عبارت چاپ شده بر روی زیرفرآورده ملزومات دارویی شرح داده شود.
 3. ابعاد و واحد: ابعاد فرآورده به صورت عددی و با وارد کردن علامت * در بین ابعاد وارد شود و واحد آن از لیست انتخاب گردد.

توجه: در صورتی که در پروانه مادری گروه به صورت «پانسمان زخم» یا دسته «پوست و محل تزریق» (از گروه ضدعفونی کننده‌ها) و شکل فرآورده به صورت «PAD» انتخاب شده باشد، فیلد ابعاد نمایش داده می‌شود.

 1. بارگذاری تصویر شکل ظاهری: تصویری از زیرفرآورده ملزومات دارویی با فرمت PNG یا JPEG و با حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری شود.
 2. با انتخاب دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و گام پنجم- اجزای طبیعی و فرمولاسیون نمایش داده می‌شود.

گام پنجم- اجزای طبیعی و فرمولاسیون

در این گام اطلاعات مربوط به فرمولاسیون فرآورده ملزومات دارویی مانند شکل 44 وارد می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLaa6a1131.PNG

شکل 44) گام پنجم- اجزای طبیعی و فرمولاسیون

 1. مقیاس: مقیاس اندازه‌گیری مواد تشکیل‌دهنده زیرفرآورده ملزومات دارویی از لیست انتخاب شود.
 • درصورتی‌که شکل فرآورده به‌صورت قرص و یا کپسول می‌باشد مقیاس Dose (Dosage) انتخاب شود.
 • درصورتی‌که شکل فرآورده به‌صورت پودر می‌باشد مقیاس Gram انتخاب شود.
 • درصورتی‌که فرآورده به‌صورت محلول، شربت، قطره و … می‌باشد مقیاس MilliLitre انتخاب شود.
 • درصورتی‌که فرآورده به‌صورت اسپری می‌باشد مقیاس Puff انتخاب شود.
 1. انتخاب اجزای شیمیایی یا اجزای طبیعی: جهت افزودن هر جزء از فرمولاسیون فرآورده ملزومات دارویی گزینه مربوطه انتخاب شود. توضیحات مربوط به افزودن هر نوع جزء در ادامه شرح داده شده است.
  1. درصورتی‌که «اجزای طبیعی» انتخاب شده باشد، با انتخاب دکمه پنجره‌ای مانند شکل 45 جهت افزودن جزء تشکیل‌دهنده طبیعی باز می‌شود. توضیحات هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

شکل 45) افزودن اجزای طبیعی

 • نام ماده (نام علمی): نام علمی ماده اولیه وارد و از لیست بازشونده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • نوع: نوع ماده اولیه از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • بخش مورد استفاده: قسمت مورد استفاده ماده از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • مقدار: مقدار ماده مورد استفاده به‌صورت عددی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • واحد: واحد اندازه‌گیری از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شرکت تولیدکننده: نام شرکت تولیدکننده ماده تشکیل‌‎دهنده زیرفرآورده در فیلد مربوطه وارد و از لیست بازشونده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • با انتخاب دکمه اطلاعات وارد شده ثبت شده و در جدول اجزای طبیعی فرآورده مانند شکل 46 نمایش داده می‌شوند. با انتخاب دکمه صفحه بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

شکل 46) لیست اجزای طبیعی فرآورده

  1. درصورتی‌که «اجزای شیمیایی» انتخاب شده باشد، با انتخاب دکمه پنجره‌ای مانند شکل 45 جهت افزودن جزء تشکیل‌دهنده شیمیایی باز می‌شود. توضیحات هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

شکل 47) افزودن اجزای شیمیایی

  • ماده اولیه: ماده اولیه با وارد کردن نام یا با استفاده از CASNumber آن از لیست بازشونده انتخاب شود. ماده اولیه تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: درصورتی‌که با ورود نام ماده مدنظر ماده اولیه پیدا نشد، با انتخاب دکمه از صفحه اصلی، صفحه‌ای مانند شکل 48 جهت افزودن ماده به لیست باز می‌شود. در این صفحه با ورود نام ماده، جستجو در بانک‌های اطلاعاتی جهانی انجام شده و نتایج نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه ، ماده به لیست مواد اولیه افزوده می‌شود.

شکل 48) جستجو و افزودن ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی

  • نوع: نوع ماده اولیه از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  • فارماکوپه: استاندارد فارماکوپه ماده اولیه از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  • به مقدار کافی: در صورت تیک زدن این گزینه فیلدهای مقدار و واحد غیرفعال می‌شوند.
  • مقدار: مقدار ماده مورد استفاده به‌صورت عددی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  • واحد: واحد اندازه‌گیری از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
  • افزودن منبع: با کلیک بر روی دکمه فیلدی جهت ورود منبع تولیدکننده ماده اولیه شیمیایی نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که نوع ماده اولیه به‌صورت «موثره» انتخاب شده باشد، باید منبع برای آن وارد شود.
  • با انتخاب دکمه اطلاعات وارد شده ثبت شده و در جدول اجزای شیمیایی فرآورده مانند شکل 49 نمایش داده می‌شوند. با انتخاب دکمه صفحه بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

شکل 49) لیست اجزای شیمیایی فرآورده

  1. پس از افزودن اجزای طبیعی و شیمیایی، با استفاده از دکمه‌های و در هر لیست و در سطر مربوط به هر جزء می‌توان مانند آن جزء را حذف و ویرایش نمود.

شکل 50) حذف و ویرایش لیست اجزای طبیعی و شیمیایی

 1. با انتخاب گزینه «تصویر مرجع علمی مقادیر اجزای موثره فرمولاسیون/مشخصات نمونه مشابه خارجی/تصویر مرجع علمی مورد مصرف فرآورده» مانند شکل 51 می‌توان مدارک مربوطه را با فرمت‌های jpeg, jpg, png, pdf, xlsx, docx, txt و حجم کمتر از 10 مگابایت ضمیمه نمود.

شکل 51) تصویر مرجع علمی مقادیر اجزای موثره فرمولاسیون/مشخصات نمونه مشابه خارجی/تصویر مرجع علمی مورد مصرف فرآورده

 1. با انتخاب دکمه ، اطلاعات وارد شده ثبت و گام ششم- تکمیل مدارک نمایش داده می‌شود.

گام ششم- تکمیل مدارک

در این گام پس از پذیرش مسئولیت صحت اطلاعات ثبت شده، سایر مدارک لازم جهت ثبت درخواست باید بارگذاری شوند. این مدارک شامل عناوین زیر می‌باشند:

 • تعهد لیبل، بسته‌بندی و برگه راهنمای محصول (الزامی)
 • صدور و تمديد پروانه محصولات ملزومات دارويي شماره يک (الزامی)
 • صدور و تمديد پروانه محصولات ملزومات دارويي شماره دو (الزامی)
 • تعهد نمونه‌برداری پس از صدور کد فرآورده محصول (الزامی)
 • رأی کمیسیون قانونی محصول (الزامی)
 • خلاصه اطلاعات پرونده نهایی شده محصول (الزامی)
 • مجوز فعالیت ملزومات دارویی (الزامی)
 • پروانه مسئول فنی ملزومات دارویی (الزامی)
 • درخواست کد فرآورده محصولات ملزومات دارویی
 • فیش مالی و تکمیل فرم مالی
 • پروانه وارداتی محصول ملزومات دارویی و یا شماره کد فراورده محصول وارداتی
 • پاسخ آزمایشگاه قبلی از آزمایشگاه همکار (بچ صنعتی)
 • پروانه تأسیس یا اصلاحیه پروانه تأسیس کارخانه ملزومات دارویی (الزامی)
 • پروانه تولیدی محصولات ملزومات دارویی یا شماره کد فراورده محصول تولیدی
 • پاسخ آزمایشگاه از آزمایشگاه همکار (بچ آزمایشی)

پس از بارگذاری مدارک لازم بر روی دکمه کلیک شود. اطلاعات ثبت شده به‌عنوان یک درخواست جدید و با وضعیت «پیش‌نویس» در لیست زیرفرآورده‌ها (در صفحه اطلاعات پروانه مادری) مانند شکل 52 اضافه می‌شود.

توجه: جهت ارسال درخواست به کارشناسان سازمان غذا و دارو باید از ستون عملیات، گزینه «ارسال به کارشناس» انتخاب شود.

شکل 52) لیست زیرفرآورده‌های ثبت شده

درخواست نیازمند ویرایش

در صورتی که برخی فیلدها توسط کارشناسان رد شده باشد، درخواست به مسئول فنی برگشت داده شده و مانند شکل 53 با وضعیت «نیازمند ویرایش» نمایش داده می‌شود.

شکل 53) درخواست نیازمند ویرایش

جهت مشاهده فیلدهای رد شده و نظرات درج شده کارشناس باید ابتدا پروانه مادری را باز کرد. سپس از لیست پروانه‌های دختری، از ستون عملیات پروانه‌ای که نیازمند ویرایش است گزینه «مشاهده نظر کارشناس» را مانند شکل 54 انتخاب کرد.

شکل 54) مشاهده نظر کارشناس

در صفحه نمایش داده شده در صورتی که فیلدی دارای نظر باشد، توسط کارشناس رد شده است و نظرات درج شده جهت علت رد مانند شکل 55 نمایش داده می‌شود.

توجه: فیلدهایی که نظری برای آن‌ها درج نشده است مورد تایید کارشناس بوده است.

شکل 55) فیلدهای رد شد و نظر کارشناس

پس از مشاهده نظرات کارشناس، برای ویرایش پروانه مادری و یا پروانه دختری به صفحه لیست پروانه‌ها بازگشته و از ستون عملیات مانند شکل 56 گزینه «ویرایش» انتخاب شود. تمامی فیلدهای رد شده مورد بازبینی و اصلاح مسئول فنی قرار گیرد و پس از ثبت اطلاعات، گزینه «ارسال به کارشناس» از لیست پروانه دختری انتخاب شود.

شکل 56) ارسال به کارشناس

پیوست

محل قرارگیری سند راهنما

به‌منظور مشاهده اسناد راهنمای سامانه، مطابق شکل 57 دکمه «مستندات» را کلیک نمایید.

شکل 57) مشاهده اسناد راهنمای سامانه

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام شود.

 1. در صفحه ورود به سامانه مانند شکل 58 گزینه «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» انتخاب شود.

شکل 58) فراموشی نام کاربری

 1. در صفحه نمایش داده شده مانند شکل 59 کد ملی کاربر وارد شود و بر روی دکمه کلیک شود.

شکل 59) ورود کد ملی

 1. نام‌های کاربری مربوط به کاربر که در سامانه‌های TTAC تعریف شده‌اند به ایمیل کاربر ارسال می‌شوند.

بازیابی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام شود.

 1. در صفحه ورود به سامانه مانند شکل 60 گزینه «رمز عبور را فراموش کرده‌ام» انتخاب شود.

شکل 60) فراموشی رمز عبور

 1. در صفحه نمایش داده شده مانند شکل 61 نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است وارد شده و بر روی یکی از دکمه‌های یا کلیک شود.

شکل 61) ورود نام کاربری

 1. اطلاعات مربوطه مانند شکل 62 تکمیل شوند.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML14babad3.PNG

شکل 62) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور

افزودن صاحب نام تجاری

جهت افزودن شرکت صاحب نام تجاری به شرح زیر اقدام شود.

 1. در روبروی عنوان صاحب نام تجاری (در صفحه پروانه مادری) بر روی دکمه مانند شکل 63 کلیک شود.

شکل 63) دکمه افزودن صاحب نام تجاری

 1. صفحه‌ای مانند شکل 64 در دو بخش شامل مشخصات فردی مسئول فنی وارد شده به سامانه و همچنین فیلدهایی جهت ثبت مشخصات شرکت صاحب نام تجاری نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

توجه: مشخصات و اطلاعات شرکت و مسئول فنی از قبل باید در سامانه «اشخاص حقیقی و حقوقی» ثبت و تایید شده باشد. در غیر این صورت مشخصات در این بخش به‌درستی نمایش داده نمی‌شوند و قابلیت ثبت شرکت صاحب نام تجاری وجود نخواهد داشت.

شکل 64) ورود مشخصات صاحب نام تجاری

  1. نام و نام خانوادگی: نام مسئول فنی وارد شده به سامانه به‌صورت خودکار در این بخش نمایش داده می‌شود.
  2. موضوع: موضوع ثبت مشخصات به‌صورت خودکار و با عنوان «ثبت شکرت صاحب نام تجاری» در این بخش نمایش داده می‌شود.
  3. نام شرکت: نام شرکت مسئول فنی وارد شده به سامانه به‌صورت خودکار در این بخش نمایش داده می‌شود.
  4. شناسه شرکت: شناسه سیستمی شرکت مسئول فنی وارد شده به سامانه به‌صورت خودکار در این بخش نمایش داده می‌شود.
  5. ایمیل: ایمیل شخص مسئول فنی وارد شده به سامانه در این بخش نمایش داده می‌شود.
  6. شماره موبایل کاربر: شماره موبایل شخص مسئول فنی وارد شده به سامانه در این بخش نمایش داده می‌شود.

توجه: حتماً می‌بایست مشخصات ایمیل و شماره موبایل مسئول فنی در سامانه «ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی» تایید شده باشد.

  1. نام کاربری شخصی که در سامانه وارد شده است: نام کاربری مسئول فنی وارد شده به سامانه در این بخش نمایش داده می‌شود.
  2. حوزه: حوزه فعالیت و حوزه ثبتی شرکت صاحب نام تجاری در این بخش نمایش داده می‌شود.
  3. نام شرکت صاحب نام تجاری فارسی: عنوان شرکت صاحب نام تجاری که اطلاعات باید در سستم ثبت شود به فارسی در این بخش وارد شود.
  4. نام شرکت صاحب نام تجاری انگلیسی: عنوان شرکت صاحب نام تجاری که اطلاعات باید در سستم ثبت شود به انگلیسی در این بخش وارد شود.
  5. کشور: نام کشوری که شرکت صاحب نام تجاری در آن مستقر است در این بخش وارد شود.
  6. وب سایت: وب سایت شرکت صاحب نام تجاری به‌صورت صحیح و با فرمت WWW.CompanyName.COM در این بخش وارد شود.
 1. پس از ورود اطلاعات ذکر شده، بر روی دکمه کلیک شود.
 2. اطلاعات وارد شده به‌صورت تیکت به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می‌شوند. پس از تایید اطلاعات، نام شرکت در لیست شرکت‌های صاحب نام تجاری نمایش داده می‌شوند.

توجه: تا قبل از تایید اطلاعات شرکت وارد شده، قابلیت ادامه ثبت درخواست وجود نخواهد داشت.

افزودن خط تولید/خط بسته‌بندی

جهت افزودن شرکت صاحب نام تجاری به شرح زیر اقدام شود.

توجه: به علت تشابه روند افزودن خط تولید و خط بسته‌بندی، در این راهنما مراحل افزودن خط تولید شرح داده می‌شود.

 1. در روبروی عنوان خط تولید / خط بسته‌بندی بر روی دکمه مانند شکل 63 کلیک شود.

شکل 65) دکمه افزودن خط تولید / خط بسته‌بندی

 1. صفحه‌ای مانند شکل 66 شامل دو بخش افزودن خط تولید و لیست خطوط تولید مربوط به تولیدکننده می‌باشد.

شکل 66) افزودن خط تولید

 1. نام شرکت (کشور): نام شرکتی که برای آن خط تولید ثبت می‌شود به همراه نام کشور محل استقرار آن به‌صورت خودکار با اطلاعات شرکت تولیدکننده نمایش داده می‌شود.
 2. افزودن خط تولید: در این بخش اطلاعات مربوطه به شرح زیر وارد می‌شوند:
 • نام خط به انگلیسی: نام خط به انگلیسی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • نام خط به فارسی: نام خط به فارسی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • مواد اولیه ملزومات دارویی: درصورتی‌که خط تولید شرکت مربوط به مواد اولیه ملزومات دارویی باشد، تیک این گزینه زده شود و فیلد نوع خط از لیست تکمیل شود.
 • محصول نهایی ملزومات دارویی: درصورتی‌که خط تولید شرکت مربوط به محصول نهایی ملزومات دارویی باشد، تیک این گزینه زده شود و فیلد نوع خط از لیست تکمیل شود.
 • بسته‌بندی ملزومات دارویی: درصورتی‌که خط تولید شرکت مربوط به بسته‌بندی ملزومات دارویی باشد، تیک این گزینه زده شود و فیلد نوع خط از لیست تکمیل شود.
 1. پس از ورود اطلاعات مربوطه با کلیک بر روی دکمه اطلاعات خط جدید به لیست اضافه می‌شود.
 2. در لیست خطوط تولید، خطوط ثبت شده از قبل برای شرکت نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روی دکمه می‌توان اطلاعات ثبت شده قبلی را مطابق توضیحات شرح داده شده در بندهای ذکر شده، ویرایش کرد.
مواد اولیه خوراکی آشامیدنی

راهنمای ثبت مواد اولیه غذا و آشامیدنی

1- مقدمه 6

2- ورود به سامانه 7

3- معرفی پیکربندی سامانه 10

4- لیست درخواست‌های ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی 11

5- ثبت درخواست 16

5-1- ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده) 18

5-2- تولید کننده ماده اولیه 18

5-3- ماده اولیه 19

5-4- ترکیبات 19

5-5- انتخاب نحوه استفاده و بارگذاری مدارک 21

6- پیوست 23

6-1- محل قرارگیری سند راهنما 23

6-2- بازیابی نام کاربری 23

6-3- بازیابی رمز عبور 24

6-4- افزودن خط تولید 26

فهرست شکل‌ها

شکل 1) ورود آدرس سامانه «صدور پروانه ثبت» 7

شکل 2) فرم اصلی سامانه «صدور پروانه ثبت» 7

شکل 3) ورود نام کاربری و رمز عبور 8

شکل 4) گزارش فعالیت‌های شرکت 8

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- مواد اولیه غذا آشامیدنی 9

شکل 6) نمای کلی 10

شکل 7) لیست درخواست‌های ثبت شده پروانه ماده اولیه غذا آشامیدنی 11

شکل 8) جستجوی درخواست‌های ثبت شده 11

شکل 9) کارتابل ثبت درخواست- تعداد صفحات 13

شکل 10) مشاهده جزئیات درخواست ثبت‌شده 14

شکل 11) ویرایش درخواست ثبت‌شده 15

شکل 12) دکمه ثبت ماده جدید 16

شکل 13) صفحه ثبت درخواست پروانه ماده اولیه غذا آشامیدنی 17

شکل 14) ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده) 18

شکل 15) تولیدکننده ماده اولیه 18

شکل 16) ماده اولیه 19

شکل 17) ترکیبات 19

شکل 18) جستجوی ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی 20

شکل 19) لیست مواد اولیه جستجو شده 21

شکل 20) مشاهده اسناد راهنمای سامانه 23

شکل 21) فراموشی نام کاربری 24

شکل 22) ورود کد ملی 24

شکل 23) فراموشی رمز عبور 25

شکل 24) ورود نام کاربری 25

شکل 25) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور 26

شکل 26) افزودن خط تولید 26

شکل 27) بارگذاری و ثبت گواهی GMP 27

مقدمه

سامانه ثبت وظیفه دارد امکاناتی به‌منظور ثبت انواع فرآورده را فراهم نماید. ثبت اطلاعات مواد اولیه غذا آشامیدنی یکی از انواع ثبت در این سامانه است. مسئول فنی شرکت به‌منظور دریافت پروانه ثبت مواد اولیه غذا آشامیدنی از سازمان غذا و دارو، مواد اولیه غذا آشامیدنی موردنظر را با عنوان یک درخواست از طریق این سامانه ثبت می‌کند. اطلاعات ثبت‌شده توسط ایشان به‌منظور کارشناسی ارسال می‌شود و پس از کارشناسی و تائید، پروانه مجوز برای مواد اولیه صادر می‌شود.

ورود به سامانه

 1. به‌منظور ورود به سامانه‌ «صدور پروانه ثبت»، آدرس (https://irc.fda.gov.ir) را مطابق شکل 1 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) ورود آدرس سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. فرمی مطابق شکل 2 نمایش داده می‌شود. به‌منظور ورود به سامانه دکمه‌ی «ورود» را کلیک نمایید.

شکل 2) فرم اصلی سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. در فرم نمایش داده شده «نام کاربری» و «رمز عبور» را مطابق شکل 3 وارد نمایید. سپس دکمه «ورود به سیستم» را کلیک نمایید.

توجه: مسئول فنی شرکت باید «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را قبلاً از سامانه TTAC دریافت کرده باشد. در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش «پیوست: بازیابی نام کاربری» و «پیوست: بازیابی رمز عبور» مراجعه نمایید.

شکل 3) ورود نام کاربری و رمز عبور

 1. با ورود به سامانه، صفحه گزارش فعالیت‌های شرکت جهت بررسی سریع فعالیت‌های انجام شده در این سامانه مانند شکل 4 نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه منوهای کاربردی جهت ارسال درخواست‌ها نمایش داده می‌شوند.

شکل 4) گزارش فعالیت‌های شرکت

 1. از قسمت مواد اولیه، مانند شکل 5 گزینه «ثبت ماده اولیه غذا» انتخاب شود. پس از انتخاب این گزینه، صفحه‌ای شامل لیست مواد اولیه غذا آشامیدنی نمایش داده می‌شود.

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- مواد اولیه غذا آشامیدنی

معرفی پیکربندی سامانه

در این بخش می‌توان پیکربندی و عملیات سامانه را مشاهده نمود. شکل 6 قسمت‌های مختلف ثبت ماده اولیه را نمایش می‌دهد که شامل موارد زیر است:

 1. نمای کلی سامانه: نمای شروع کار با سامانه را نمایش می‌دهد.
 2. ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی : از بین انواع مواد اولیه، این قسمت به‌صورت اختصاصی مربوط به «ثبت مواد اولیه غذا آشامیدنی» می‌باشد.
 3. پیام‌ها: از طریق این قسمت می‌توانید به صندوق پیام‌های خود دسترسی پیدا کرد. در این صندوق انواع پیام‌های سیستمی، کاربری و هشدارهای مربوطه برای حساب کاربری شما نمایش داده می‌شود.
 4. نام کاربری: نام کاربری افراد در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 5. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری این گزینه در نظر گرفته‌شده است.

شکل 6) نمای کلی

لیست درخواست‌های ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی

پس از ورود به بخش ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی، لیست درخواست‌های ثبت شده مواد اولیه غذا آشامیدنی مانند شکل 7 نمایش داده می‌شود.

شکل 7) لیست درخواست‌های ثبت شده پروانه ماده اولیه غذا آشامیدنی

 1. در صورتی که درخواستی از قبل ثبت شده باشد با استفاده از کادر جستجوی نمایش داده شده در شکل 8 و ورود مشخصات مورد نظر به جستجوی درخواست پرداخت.

شکل 8) جستجوی درخواست‌های ثبت شده

عباراتی که می‌توان در این قسمت وارد نمود، شامل موارد زیر است:

  1. نام فارسی ماده اولیه غذا آشامیدنی
  2. نام انگلیسی ماده اولیه غذا آشامیدنی
  3. کد 16 رقمی ماده اولیه غذا آشامیدنی
 1. با کلیک بر روی دکمه ، عملیات جستجو بر اساس عبارت واردشده انجام می‌شود.
 2. ستون‌های لیست درخواست‌های پروانه ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی شامل موارد زیر است:
  1. نام انگلیسی: نام انگلیسی ماده اولیه غذا آشامیدنی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  2. نام فارسی: نام فارسی ماده اولیه غذا آشامیدنی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  3. CAS Number: کد شیمیایی ماده اولیه غذا آشامیدنی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  4. مواد تشکیل دهنده: کد مواد تشکیل‌دهنده که در تولید ماده اولیه غذا آشامیدنی به کار رفته‌اند در این ستون نمایش داده می‌شود.
  5. کد ماده اولیه: پس از تایید کارشناسان کد IRC ماده اولیه در این ستون نمایش داد می‌شود.
  6. تولیدکننده: نام شرکت تولید کننده ماده اولیه غذا آشامیدنی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  7. فرم (غلظت): فرم و حالت ماده اولیه در این ستون نمایش داده می‌شود.
  8. تاریخ اعتبار: در صورت صدور مجوز ماده اولیه غذا آشامیدنی ، تاریخ اعتبار آن در این ستون نمایش داده می‌شود.
  9. وضعیت: وضعیت درخواست ثبت شده در این ستون نمایش داده می‌شود.
  10. عملیات: گزینه‌های عملیاتی روی درخواست موردنظر شامل موارد زیر است:
 • جزییات: به‌منظور مشاهده اطلاعات درخواست ثبت‌شده می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
 • ویرایش: درصورتی‌که وضعیت درخواست «پیش‌نویس» یا «نیازمند ویرایش» باشد، این گزینه فعال خواهد شد.
 • ارسال به کارشناس: درصورتی‌که وضعیت درخواست به حالت پیش‌نویس باشد این گزینه نمایش داده می‌شود و با انتخاب آن، درخواست ثبت شده جهت انجام بررسی و صدور مجوز به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می‌گردد. همچنین مقدار فیلد “وضعیت” برابر “در انتظار تایید” خواهد شد و گزینه “ویرایش” در ستون “عملیات” غیر قابل دسترسی می گردد.
 • درخواست تمدید : این گزینه هنگام فعال بودن پرونده و منقضی شدن تاریخ اعتبار آن فعال می گردد. با کلیک بر روی این گزینه رکورد به کارتابل کارشناس ارسال شده و فیلد “وضعیت” مقدار آن برابر “در انتظار تمدید” خواهد شد. در این شرایط عملیات “ویرایش” در ستون “عملیات” غیر قابل دسترسی می گردد.
 1. با کلیک بر روی دکمه لیستی از درخواست‌های ثبت شده با فرمت xls دانلود می‌گردد.
 2. با استفاده از دکمه‌های صفحه‌بندی در قسمت پایین صفحه همانند شکل 9 می‌توان درخواست موردنظر را از بین سایر صفحات در جدول درخواست‌های ثبت‌شده جستجو نمود.

شکل 9) کارتابل ثبت درخواست- تعداد صفحات

 1. به‌منظور مشاهده جزئیات یک درخواست ثبت‌شده، دکمه و سپس گزینه در لیست درخواست‌ها انتخاب شود. مانند شکل 10 اطلاعات مربوط به درخواستی که از قبل وارد شده است، نمایش داده می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده در این صفحه در قسمت ثبت درخواست ارائه‌شده است. لازم به ذکر است که گزینه‌های نمایش داده‌شده در حالت نمایش جزئیات قابلیت ویرایش ندارند.

شکل 10) مشاهده جزئیات درخواست ثبت‌شده

 1. به‌منظور ویرایش درخواست ثبت‌شده، روی سطر درخواست موردنظر دکمه و سپس گزینه انتخاب شود. صفحه‌ای مانند شکل 11 با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی مربوط به این صفحه در قسمت ثبت درخواست ارائه شده است.

شکل 11) ویرایش درخواست ثبت‌شده

 1. با کلیک بر روی دکمه لیستی از درخواست‌های ثبت شده با فرمت xls دانلود می‌گردد.
 2. به‌منظور ثبت یک درخواست جدید با کلیک بر روی دکمه که در شکل 12 نمایش داده شده است، صفحه‌ای جهت ثبت درخواست باز می‌شود.

شکل 12) دکمه ثبت ماده جدید

ثبت درخواست

در صفحه ثبت درخواست، اطلاعات مربوط به ماده اولیه در چند بخش مانند شکل 13 وارد می‌شوند. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 13) صفحه ثبت درخواست پروانه ماده اولیه غذا آشامیدنی

ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده)

در این بخش نام و شناسه ملی شرکت ثبت کننده ماده اولیه غذا آشامیدنی به‌صورت خودکار با اطلاعات شرکت وارد شده به سامانه مانند شکل 14 نمایش داده می‌شود.

شکل 14) ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده)

تولید کننده ماده اولیه

در این بخش اطلاعات شرکت تولیدکننده ماده اولیه غذا آشامیدنی مانند شکل 15 وارد می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 15) تولیدکننده ماده اولیه

 1. نام شرکت یا شناسه ملی: نام شرکت تولیدکننده ماده اولیه غذا آشامیدنی وارد و از لیست نمایش داده شده انتخاب شود. در صورتی که شرکت تولیدکننده، شرکتی ایرانی باشد با ورود شناسه ملی آن نیز می‌توان به جستجوی شرکت مورد نظر پرداخت. به این منظور کد ملی شرکت وارد شده و شرکت مورد نظر از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
 2. نام کشور: نام کشوری که شرکت تولیدکننده ماده اولیه غذا آشامیدنی در آن واقع شده است با انتخاب نام شرکت به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
 3. شناسه ملی: در صورتی که شرکت تولیدکننده ماده اولیه غذا آشامیدنی شرکتی ایرانی باشد، شناسه ملی شرکت با انتخاب نام آن به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت این فیلد نمایش داده نخواهد شد.
 4. خط تولید: خط تولید ماده اولیه دارویی و صنعتی مربوط به شرکت تولیدکننده از لیست انتخاب شود. در صورتی که خط تولید مد نظر در لیست وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای جهت افزودن خط تولید جدید باز می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در بخش «پیوست: افزودن خط تولید» شرح داده شده است.

ماده اولیه

در این بخش اطلاعات عمومی ماده اولیه غذا آشامیدنی مانند شکل 16 وارد می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی این بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 16) ماده اولیه

 1. نام تجاری انگلیسی: نام تجاری ماده اولیه غذا آشامیدنی به انگلیسی در این فیلد وارد شود.
 2. نام تجاری فارسی: نام تجاری ماده اولیه غذا آشامیدنی به فارسی در این فیلد وارد شود.
 3. فرم: فرم و حالت ماده اولیه غذا آشامیدنی از لیست انتخاب شود.
 4. گروه: گروه/دسته ماده در این بخش جستجو و انتخاب می گردد.
 5. رفرنس (فارماکوپه): نام مرجع مربوط به رفرنس ماده اولیه غذا آشامیدنی از لیست انتخاب شود.
 6. عنوان تعرفه: با ورود کد اچ‌اس، تعرفه مربوط به هر کد به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.

ترکیبات

در این بخش اطلاعات مواد تشکیل دهنده ماده اولیه غذا آشامیدنی که در ترکیبات آن به کار رفته‌اند وارد می‌شود. به این منظور با کلیک بر روی دکمه فیلدهایی جهت افزودن ماده اولیه مانند شکل 17 نمایش داده می‌شوند. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

شکل 17) ترکیبات

 1. ماده اولیه: نام ماده تشکیل دهنده ماده اولیه غذا آشامیدنی وارد و از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
 2. درصد (غلظت): مقدار ماده اولیه به کار رفته در ترکیب به‌صورت درصد وارد شود.
 3. در صورتی که نام ماده اولیه در لیست نمایش داده شده با ورود نام آن وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای مانند شکل 18 جهت افزودن ماده اولیه باز می‌شود. با ورود نام ماده یا کد شیمیایی فرآورده (Cas Number) و کلیک بر روی دکمه لیستی از مواد جستجو شده از بانک‌های اطلاعاتی جهانی مانند شکل 19 نمایش داده می‌شوند. با کلیک بر روی دکمه در سطر مربوط به ماده مد نظر، ماده به لیست مواد اولیه افزوده شده و می‌توان آن را جستجو نمود.

توجه: چند ماده تشکیل دهنده را به روش شرح داده شده می‌توان اضافه نمود.

 1. با کلیک بر روی دکمه در مقابل هر یک از فیلدهای ماده تشکیل دهنده مورد نظر، آن ماده حذف می‌شود.

شکل 18) جستجوی ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی

شکل 19) لیست مواد اولیه جستجو شده

 1. غلظت وزنی/غلظت حجمی: معیار و واحد اندازه‌گیری مواد تشکیل دهنده ماده اولیه غذا آشامیدنی که درصد ترکیبات بر اساس آن تعیین می‌شوند به یکی از معیارهای غلظت وزنی و یا غلظت حجمی انتخاب شوند.

انتخاب نحوه استفاده و بارگذاری مدارک

 1. پرونده تایید شده است (S Part Of CTD): بخش S از مدرک CTD شرکت تولیدکننده که در آن محتویات و اطلاعات بسته‌بندی ماده اولیه غذا آشامیدنی ذکر شده است با فرمت PDF و حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری گردد.
 2. نیاز ارائه تعهدDioxin,Melamin,TSE,BSE از کشور سازنده دارد: در صورتی که ماده اولیه غذا آشامیدنی منشا حیوانی داشته باشد که احتمال وجود بیماری‌های گاوی در آن‌ها وجود دارد، تصویر تعهدات BSE و TSE اخذ شده از کشور سازنده آن با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری گردد. گواهی Dioxin,Melamin نیز در صورت وجود در این بخش بارگذاری می شوند.
 3. نیاز به ارائه گواهی حلال از کشور سازنده دارد: در مواردی که ماده اولیه نیاز به تأییدیه حلال داشته باشد (به‌عنوان‌مثال ژلاتین و پوکه کپسول)، تصویر گواهی حلال اخذ شده با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری گردد.
 4. واردات توسط تولید کننده : در صورتیکه واردات توسط تولید کننده انجام می شود این گزینه انتخاب می گردد.
 5. شماره پروانه تاسیس : در صورت انتخاب گزینه قبل این فیلد نمایش داده می شود. مقادیر ورودی بدون کنترل است.
 6. شامل هزینه ثبت نمی باشد: در صورتیکه ثبت ماده، هزینه ای در بر ندارد این گزینه انتخاب می گردد.
 7. هزینه ثبت این ماده قبلاً پرداخت شده است: در صورتی که هزینه ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی قبلاً پرداخت شده باشد، تصویر فیش بانکی و یا پروانه بهداشتی ثبت کالا صادر شده با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری گردد.

توجه: ثبت منبع و شرکت تولیدکننده ماده اولیه غذا آشامیدنی باید از قبل انجام شده باشد. در غیر این صورت نمی‌توان ماده اولیه را ثبت نمود.

 1. سایر مدارک: سایر مدارک مربوطه به ماده اولیه غذا آشامیدنی با فرمت TXT، DOCX، XLSX، PDF، PNG، JPG و یا JPEG و حجم کمتر از 10 مگابایت بارگذاری شود.
 2. توضیحات: سایر توضیحات مربوطه در کادر مربوطه وارد شود.

پس از تکمیل اطلاعات با کلیک بر روی دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و در لیست درخواست‌های ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی با وضعیت «پیش نویس» نمایش داده می‌شود. جهت رسیدگی به درخواست ثبت شده گزینه در ستون عملیات مربوط به درخواست مورد نظر انتخاب شود. پس از انتخاب گزینه «ارسال به کارشناس»، اطلاعات ثبت شده جهت بررسی به کارشناسان مربوطه در سازمان غذا و دارو ارسال شده و وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تایید» نمایش داده می‌شود. در صورتی که اطلاعات وارد شده توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو مورد تایید قرار گیرند، وضعیت درخواست به حالت «فعال» و یا «پرداخت» نمایش داده شده و کد IRC و تاریخ اعتبار پروانه به ماده اولیه غذا آشامیدنی تعلق می‌گیرد.

پیوست

محل قرارگیری سند راهنما

به‌منظور مشاهده اسناد راهنمای سامانه، مطابق شکل 20 دکمه «مستندات» را کلیک نمایید.

شکل 20) مشاهده اسناد راهنمای سامانه

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام نمایید.

 1. در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 21 گزینه «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 21) فراموشی نام کاربری

 1. در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 22 کد ملی را وارد نموده و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 22) ورود کد ملی

 1. نام‌های کاربری مربوط به کاربر که در سامانه‌های TTAC تعریف شده‌اند به ایمیل کاربر ارسال می‌شوند.

بازیابی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام نمایید.

 1. در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 23 گزینه «رمز عبور را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 23) فراموشی رمز عبور

 1. در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 24 نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است را وارد نموده و یکی از دکمه‌های یا را کلیک نمایید.

شکل 24) ورود نام کاربری

 1. سپس اطلاعات مربوطه را مطابق شکل 25 تکمیل نمایید.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML14babad3.PNG

شکل 25) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور

افزودن خط تولید

درصورتی‌که خط تولید مربوط به سایت تولیدی در لیست وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای مانند شکل 26 جهت افزودن خط تولید جدید نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 26) افزودن خط تولید

 1. شرکت: نام شرکت تولیدکننده ماده اولیه به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 2. نوع فعالیت: با انتخاب نام شرکت، نوع فعالیت آن به‌صورت خودکار نمایش داده شده و غیر قابل تغییر است.
 3. نوع خط: نوع خط از نظر نوع و حالت فرآورده تولیدی از لیست انتخاب شود.
 4. نام خط انگلیسی: نام خط به انگلیسی وارد شود.
 5. نام خط فارسی: نام خط به فارسی وارد شود
 6. درصورتی‌که خط تولید دارای گواهی GMP می‌باشد، تیک گزینه نمایش داده شده شکل 27 زده شود. با انتخاب این گزینه کادری مانند شکل 27 در پنجره نمایش داده شده باز می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 27) بارگذاری و ثبت گواهی GMP

  1. بارگذاری فایل: فایل اسکن شده گواهی GMP با فرمت PNG و یا JPEG و با حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری شود.
  2. شماره سند: شماره گواهی GMP وارد شود.
  3. تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی GMP با کلیک بر روی دکمه از تقویم باز شده انتخاب شود.
  4. تاریخ انقضای GMP: تاریخ انقضای گواهی GMP با کلیک بر روی دکمه از تقویم باز شده انتخاب شود.
 1. Site master file/Plan master file: فایل PMF یا SMF محیط تولیدی ماده اولیه دارویی و صنعتی بارگذاری شود.

پس از تکمیل اطلاعات با کلیک بر روی دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و خط جدیدی به لیست خطوط تولیدی شرکت اضافه می‌گردد و در لیست «خط تولید» نمایش داده می‌شود

word-image-5009-1

ثبت درخواست، بازبینی و تمدید پروانه منبع غذا و آشامیدنی

1- مقدمه 6

2- ورود به سامانه 7

3- معرفی پیکربندی سامانه 10

4- لیست درخواست‌های منابع غذا و آشامیدنی 11

5- ثبت درخواست منبع جدید 14

5-1- اطلاعات منبع 14

5-2- اطلاعات سایت تولیدی 18

5-3- مدارک 26

6- درخواست نیازمند ویرایش 28

7- درخواست بازبینی 30

8- درخواست تمدید 32

9- پیوست 33

9-1- بازیابی نام کاربری 33

9-2- بازیابی رمز عبور 34

9-3- افزودن سایت تولیدی 36

9-4- افزودن خط تولید 38

فهرست شکل‌ها

شکل 1) ورود آدرس سامانه در مرورگر 7

شکل 2) نمایش صفحه سامانه صدور پروانه ثبت 7

شکل 3) ورود نام کاربر و کلمه عبور 8

شکل 4) گزارش فعالیت‌های شرکت 8

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- منابع غذا و آشامیدنی 9

شکل 6) نمای کلی 10

شکل 7) لیست درخواست‌های ثبت شده منبع غذا و آشامیدنی 11

شکل 8) کارتابل ثبت درخواست- صفحه‌بندی 13

شکل 9) ثبت منبع جدید 13

شکل 10) تعهدنامه 14

شکل 11) اطلاعات منبع 14

شکل 12) منبع ماده اولیه مشمول ثبت 15

شکل 13) سوابق منبع 16

شکل 14) تعیین گروه-دسته 17

شکل 15) اطلاعات سایت تولیدی (منبع خارجی) 18

شکل 16) انتخاب سایت تولیدی/شعبه (داخلی) 19

شکل 17) انتخاب سایت تولیدی/شعبه (خارجی) 20

شکل 18) PMF 21

شکل 19) راهنمای تکمیل فرم PMF 21

شکل 20) خط تولید 22

شکل 21) آپلود مدارک (خط تولید) 24

شکل 22) لیست تجهیزات آزمایشگاهی 24

شکل 23) بارگذاری مدارک 26

شکل 24) ارسال به کارتابل 27

شکل 25) درخواست نیازمند ویرایش 28

شکل 26) مشاهده نظر کارشناس 29

شکل 27) درخواست بازبینی 30

شکل 28) انتخاب موارد نیازمند اصلاح 31

شکل 29) درخواست نیازمند ویرایش بازبینی 31

شکل 30) درخواست تمدید 32

شکل 31) فراموشی نام کاربری 33

شکل 32) ورود کد ملی 33

شکل 33) فراموشی رمز عبور 34

شکل 34) ورود نام کاربری 34

شکل 35) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور 35

شکل 36) افزودن سایت تولیدی 36

شکل 37) تیکت ثبت درخواست افزودن سایت تولیدی 37

شکل 38) افزودن خط تولید 38

مقدمه

سایت‌های تولیدی فرآورده‌های سلامت محور با نام منبع شناخته می‌شوند. هر سایت تولیدی (منبع) دارای خطوط تولید اختصاصی برای تولید فرآورده‌ها می‌باشد. منابع بر حسب تولیدی یا وارداتی بودن فرآورده از نوع «داخلی» یا «خارجی» و بر اساس فرآورده از نوع «مواد اولیه» یا «فرآورده نهاییِ قابل عرضه» است. منبع ثبت شده داخلی با عنوان «پروانه بهداشتی تاسیس و بهره‌برداری» و منبع خارجی با عنوان «پروانه بهداشتی منبع» شناخته می‌شوند.

ثبت منابع پیش‌نیازی جهت ثبت درخواست پروانه فرآورده‌های سلامت محور است. برای ثبت درخواست و صدور پروانه مربوط به منبع، سامانه‌ای ایجاد شده است که مسئولین فنی با مراجعه می‌توانند درخواست خود را ثبت نمایند.

ورود به سامانه

 1. به‌منظور ورود به سامانه‌ «صدور پروانه ثبت»، آدرس (https://irc.fda.gov.ir) را مطابق شکل 1 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) ورود آدرس سامانه در مرورگر

 1. پس از وارد نمودن آدرس سامانه در مرورگر، صفحه‌ای مانند شکل 2 نمایش داده می‌شود. جهت ورود به سامانه گزینه «ورود» انتخاب شود.

شکل 2) نمایش صفحه سامانه صدور پروانه ثبت

 1. برای ورود به سامانه «نام کاربری» و «رمز عبور» مانند شکل 3 واردشده و دکمه «ورود» انتخاب شود.

توجه: مسئول فنی شرکت باید «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را قبلاً از سامانه TTAC دریافت کرده باشد. در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش «پیوست: بازیابی نام کاربری» و «پیوست: بازیابی رمز عبور» مراجعه شود.

شکل 3) ورود نام کاربر و کلمه عبور

 1. با ورود به سامانه، صفحه گزارش فعالیت‌های شرکت جهت بررسی سریع فعالیت‌های انجام شده در این سامانه مانند شکل 4 نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه منوهای کاربردی جهت ارسال درخواست‌ها نمایش داده می‌شوند.

شکل 4) گزارش فعالیت‌های شرکت

 1. از قسمت فرآورده‌ها، مانند شکل 5 گزینه «ثبت منبع غذا و آشامیدنی» انتخاب شود. پس از انتخاب این گزینه، صفحه‌ای شامل لیست منابع غذا و آشامیدنی نمایش داده می‌شود.

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- منابع غذا و آشامیدنی

معرفی پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی کارتابل مسئولین فنی سامانه صدور پروانه ثبت مانند شکل 5 شامل موارد زیر است:

 1. منوهای کاربردی: منوهای کاربردی که در اختیار مسئول فنی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند در این قسمت نمایش داده می‌شوند.
 2. دسترسی سریع به منوهای کاربردی (صفحه اول): این گزینه جهت نمایش و دسترسی سریع به منوهای کاربردی صفحه اصلی ایجاد شده است. در هر مرحله‌ای با کلیک بر روی این آیکن، صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.
 3. پیام‌ها: کاربران از طریق این قسمت می‌توانند به صندوق پیام‌های خود دسترسی پیدا کنند. در این صندوق انواع پیام‌های سیستمی، کاربری و هشدارهای مربوطه برای حساب کاربری نمایش داده شده است.
 4. نام کاربری: نام کاربری افراد در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 5. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری این گزینه در دسترس است.

شکل 6) نمای کلی

لیست درخواست‌های منابع غذا و آشامیدنی

پس از ورود به بخش ثبت منبع غذا و آشامیدنی، لیست درخواست‌های ثبت شده مانند شکل 7 نمایش داده می‌شود. در این لیست درخواست‌هایی که از قبل ثبت شده‌اند، قابل مشاهده است.

شکل 7) لیست درخواست‌های ثبت شده منبع غذا و آشامیدنی

 1. ستون‌های لیست درخواست‌های پروانه ثبت منبع غذا و آشامیدنی شامل موارد زیر است:
  1. نام انگلیسی سایت تولیدی: نام انگلیسی تجاری منبع در این ستون نمایش داده می‌شود.
  2. نام فارسی سایت تولیدی: نام فارسی تجاری منبع در این ستون نمایش داده می‌شود.
  3. شعبه: نام شعبه انتخاب شده سایت‌های تولیدی داخلی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  4. گروه: گروه-دسته انتخابی فرآورده تولیدی در منبع در این ستون نمایش داده می‌شود.
  5. نوع سایت: نوع سایت تولیدی به‌صورت «داخلی» و یا «خارجی» در این ستون نمایش داده می‌شود.
  6. نوع فرآورده: نوع فرآورده تولیدی در منبع به‌صورت «مواد اولیه» و یا «فرآورده نهایی» در این ستون نمایش داده می‌شود.
  7. وضعیت: وضعیت درخواست ثبت شده به یکی از حالات زیر در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • پیش‌نویس: پس از ورود و ثبت اطلاعات وضعیت به‌صورت پیش‌نویس نمایش داده می‌شود.
 • در انتظار تایید: درخواستی که جهت بررسی به کارشناس ارسال شده باشد با وضعیت در انتظار تایید نمایش داده می‌شود.
 • نیازمند ویرایش: درصورتی‌که درخواست ارسال شده پس از بررسی کارشناس نیازمند اصلاحاتی تشخیص داده شود، درخواست به مسئول فنی برگشت داده شده و با وضعیت نیازمند ویرایش نمایش داده می‌شود.
 • رد شده: درصورتی‌که درخواست مورد تایید کارشناسان قرار نگیرد وضعیت به‌صورت رد شده نمایش داده می‌شود.
 • پرداخت: درصورتی‌که درخواست مورد تایید کارشناس قرار گیرد، جهت فعال شدن منبع باید هزینه‌های مربوطه پرداخت گردد. در این حالت وضعیت به‌صورت پرداخت نمایش داده می‌شود. لازم به ذکر است منابعی که از قبل ثبت شده بودند و یا مشمول ثبت نمی‌باشند، نیاز به پرداخت هزینه ثبت ندارند و این وضعیت برای آن‌ها نمایش داده نمی‌شود.
 • فعال: منبعی که به تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو رسیده باشد با وضعیت فعال نمایش داده می‌شود و از این پس می‌توان از آن استفاده کرد.
 • غیرفعال: در مواردی و بنا به تشخیص کارشناس، منابع به حالت غیرفعال در می‌آیند و در این صورت نمی‌توان از منبع ثبت شده استفاده کرد. این وضعیت قابلیت تبدیل شدن به وضعیت فعال را دارد.
  1. کد ثبت منبع: پس از تایید اطلاعات منبع توسط کارشناسان، کدی ده رقمی به‌صورت سیستمی به منبع اختصاص می‌یابد و در این ستون نمایش داده می‌شود.
  2. شمار پرونده: شماره‌ای که به‌صورت سیستمی به پرونده اختصاص داده می‌شود در این ستون نمایش داده می‌شود.
  3. تاریخ ثبت درخواست: تاریخی که مسئول فنی درخواست را در سیستم ثبت کرده است در این ستون نمایش داده می‌شود.
  4. عملیات: گزینه‌های عملیاتی روی درخواست موردنظر شامل موارد زیر است:
 • جزئیات: برای مشاهده جزئیات درخواست وارد شده این گزینه انتخاب شود.
 • ویرایش: در صورت نیاز به انجام تغییرات در درخواست این گزینه انتخاب شود. این مورد در وضعیت‌های «پیش‌نویس» و «نیازمند ویرایش» در دسترس است.
 • ارسال به کارتابل: پس از ثبت درخواست و برای ارسال آن به کارشناس این گزینه انتخاب شود. این مورد در وضعیت‌های «پیش‌نویس» و «نیازمند ویرایش» در دسترس است.
 • حذف: جهت حذف درخواست از کارتابل این گزینه انتخاب شود. این مورد فقط در وضعیت «پیش‌نویس» در دسترس است.
 • پرداخت: جهت انتقال به صفحه پرداخت این گزینه انتخاب شود. این مورد تنها در وضعیت «پرداخت» در دسترس است.
 • درخواست بازبینی: تنها برای وضعیت «فعال» نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوطه در بخش «درخواست بازبینی» شرح داده شده است.
 1. با استفاده از دکمه‌های صفحه‌بندی در قسمت پایین صفحه همانند شکل 8 می‌توان درخواست موردنظر را از بین سایر صفحات در جدول درخواست‌های ثبت‌شده جستجو و مشاهده نمود.

شکل 8) کارتابل ثبت درخواست- صفحه‌بندی

 1. به‌منظور ثبت یک درخواست جدید با کلیک بر روی دکمه که در شکل 9 نمایش داده شده است، صفحه‌ای جهت ثبت درخواست باز می‌شود.

شکل 9) ثبت منبع جدید

ثبت درخواست منبع جدید

ثبت درخواست جدید در سه مرحله اطلاعات منبع، اطلاعات سایت تولیدی و مدارک انجام می‌شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

اطلاعات منبع

در این مرحله اطلاعات عمومی مربوط به منبع مانند شکل 11 وارد می‌شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

توجه: در ابتدای ثبت درخواست منبع جدید، مسئول فنی باید با پذیرش تعهد مانند شکل 10 مسئولیت ورود اطلاعات در سامانه را بپذیرد.

شکل 10) تعهدنامه

شکل 11) اطلاعات منبع

 1. صاحب پروانه: این فیلد به‌صورت خودکار با نام شرکتی که مسئول فنی آن وارد سیستم شده است نمایش داده می‌شود و غیر قابل تغییر است. لازم به ذکر است پروانه صادر شده برای این شرکت می‌باشد.
 2. کشور: این فیلد نیز به‌صورت خودکار با اطلاعات شرکتی که مسئول فنی آن وارد سیستم شده است نمایش داده می‌شود و غیر قابل تغییر است.
 3. منبع: درصورتی‌که منبع در داخل کشور است گزینه «منبع داخلی» و در غیر این صورت گزینه «منبع خارجی» انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 4. فرآورده منبع: بنا بر اینکه فرآورده تولیدی در منبع از نوع مواد اولیه یا فرآورده نهایی (قابل عرضه) می‌باشد، گزینه مربوطه انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 5. ماده اولیه مشمول: در صورت انتخاب گزینه «خارجی» از قسمت منبع و گزینه «ماده اولیه» از قسمت فرآورده منبع، این گزینه مانند شکل 12 نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که فرآورده جزء مواد موجود در لیست است یک گزینه انتخاب شود. در غیر این صورت گزینه «درصورتی‌که فرآورده شما جزو موارد زیر نیست، آیتمی را انتخاب نکنید» انتخاب گردد.

توجه: در صورت انتخاب یکی از موارد لیست مشمولین ثبت، بخش تعیین گروه و دسته به‌صورت سیستمی تکمیل و این بخش غیرفعال می‌شود.

شکل 12) منبع ماده اولیه مشمول ثبت

 1. منبع قبلاً ثبت شده است: در صورت داشتن پروانه فعالیتی که قبلاً از سازمان غذا و دارو دریافت شده است این گزینه انتخاب گردد. با انتخاب این گزینه قسمتی مانند شکل 13 نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 13) سوابق منبع

 • بارگذاری فایل پروانه بهداشتی معتبر: فایل مربوط به پروانه بهداشتی منبع با کلیک بر روی دکمه مربوطه بارگذاری شود.
 • شماره ثبت پروانه: شماره پروانه به‌صورت عددی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ صدور پروانه قبلی: تاریخ صدور پروانه بهداشتی از تقویم بازشونده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ اعتبار پروانه قبلی: تاریخ صدور پروانه بهداشتی از تقویم بازشونده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره رای کمیته فنی: شماره رای که کمیته فنی جهت صدور پروانه صادر کرده است به‌صورت عددی وارد شود.
 • تاریخ رای کمیته فنی: تاریخ تشکیل کمیته فنی که پروانه را صادر کرده است از تقویم بازشونده انتخاب شود.
 1. تعیین گروه/دسته: در این بخش باید گروه-دسته فرآورده‌ای که در منبع تولید می‌شود مانند شکل 14 انتخاب گردد. به این منظور اگر در منبع تمام دسته‌های مربوط به گروه تولید می‌شوند تنها کافیست تیک کادر انتخاب گروه زده شود.

ولی درصورتی‌که تنها یک دسته از زیرمجموعه یک گروه فرآورده در منبع تولید می‌شود، پس از کلیک بر روی دکمه و مشاهده دسته‌ها، تنها باید همان دسته انتخاب شود.

شکل 14) تعیین گروه-دسته

 1. پس از تکمیل اطلاعات این مرحله، بر روی دکمه کلیک شود. با انجام این کار اطلاعات ثبت شده و مرحله «اطلاعات سایت تولیدی» نمایش داده می‌شود.

اطلاعات سایت تولیدی

در این مرحله اطلاعات مربوط به سایت تولیدی منبع مانند شکل 15 ثبت می‌شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 15) اطلاعات سایت تولیدی (منبع خارجی)

 1. انتخاب سایت تولیدی/شعبه: در این بخش باید سایت تولیدی مربوط به منبع انتخاب شود. نحوه نمایش و انتخاب سایت تولیدی بر اساس نوع منبع انتخابی (داخلی یا خارجی) در مرحله اطلاعات منبع، متفاوت می‌باشد. نحوه نمایش و تکمیل اطلاعات هر نوع در ادامه شرح داده شده است.
  1. منبع از نوع داخلی: در این حالت فرم انتخاب سایت تولیدی مانند شکل 16 با فیلدهای زیر نمایش داده می‌شود.

توجه مهم: برای انتخاب سایت تولیدی حتماً باید اطلاعات شرکت به همراه لیست شعب آن در سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان غذا و دارو با مشخص کردن محل قرارگیری صحیح شعب (انتخاب طول و عرض جغرافیایی و یا انتخاب از روی نقشه) تکمیل شده باشد. درخواست‌ها بر اساس محل قرارگیری شعبه به دانشگاه ناظر منطقه که مسئول رسیدگی به درخواست می‌باشد، ارسال می‌شوند. درصورتی‌که اطلاعات به‌صورت صحیح وارد نشده باشد، رسیدگی به درخواست امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شکل 16) انتخاب سایت تولیدی/شعبه (داخلی)

 • سایت تولیدی: نام سایت تولیدی (از بین شرکت‌های ثبت شده داخلی) در این فیلد وارد شده و از لیست نمایش داده شده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه (تولید قراردادی): درصورتی‌که «سایت تولیدی» غیر از شرکت «صاحب پروانه» انتخاب شود، تولید به‌صورت قراردادی تعریف می‌گردد. در این حالت سایت تولیدی تنها از بین سایت‌هایی قابل انتخاب می‌باشد که قبلاً توسط کارشناسان بازرسی شده باشند و شرایط تولید قراردادی را کسب کرده باشند.

 • شعبه: پس از انتخاب سایت تولیدی، لیست شعب مربوط به آن سایت به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شوند. یکی از شعب که مربوط به منبع است، انتخاب شود. پس از انتخاب شعبه، اطلاعات مربوط به آن در کادر «مشخصات سایت تولیدی» نمایش داده نمی‌شود.
 • نوع مالکیت: پس از انتخاب سایت تولیدی، اطلاعات مالکیت (در صورت وجود در سامانه اشخاص و حقیقی و حقوقی) به‌صورت خودکار نمایش داده شده و قابل مشاهده است. همچنین با کلیک بر روی دکمه ، فایل اساسنامه شرکت و با کلیک بر روی دکمه ، فایل قرارداد مربوط به سایت تولیدی (در صورت استیجاری بودن) که در سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی بارگذاری شده‌اند، دانلود و نمایش داده می‌شوند.

توجه: در صورتی که نوع مالکیت، استیجاری باشد، فیلدی جهت ورود تاریخ انقضای قرارداد مابین مالک و مستاجر نمایش داده می‌شود و باید توسط مسئول فنی تکمیل شود. تاریخ اعتبار قرارداد بر روی تاریخ اعتبار پروانه منبع تاثیرگذار می‌باشد.

توجه-فایل اساسنامه: همانند سایر اطلاعات این بخش، فایل اساسنامه نیز از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی و نمایش داده می‌شود. در صورتی که نوع سایت کارخانه حقوقی باشد و این فایل در سامانه مربوطه بارگذاری نشده باشد، قابلیت ادامه روند وجود نخواهد داشت و ابتدا باید فایل مربوط به اساسنامه را در سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی بارگذاری کرد تا ادامه روند میسر شود.

  1. منبع از نوع خارجی: در این حالت فرم انتخاب سایت تولیدی مانند شکل 17 با فیلد سایت تولیدی نمایش داده می‌شود. با ورود نام سایت تولیدی (قابل انتخاب از بین شرکت‌های خارجی)، سایت مورد نظر باید از لیست نمایش داده شده انتخاب شود. درصورتی‌که سایت تولیدی در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه ، باید سایت مورد نظر را اضافه نمود. توضیحات مربوط به این عملیات در بخش «پیوست: افزودن سایت تولیدی» شرح داده شده است.

توجه: درصورتی‌که سایت تولیدی در لیست نمایش داده شده وجود نداشته باشد و در همان زمان اطلاعات مربوط به افزودن سایت وارد شود تا زمانی که سایت اضافه شده مورد تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو قرار نگیرد (در نتیجه در قسمت سایت تولیدی قابل انتخاب نباشد) ادامه روند ثبت درخواست پروانه بهداشتی منبع امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شکل 17) انتخاب سایت تولیدی/شعبه (خارجی)

 1. PMF[1]: با کلیک بر روی این بخش پنجره کشویی مانند شکل 18 جهت ورود اطلاعات PMF نمایش داده می‌شود. روند تکمیل اطلاعات در ادامه شرح داده شده است.

شکل 18) PMF

  1. راهنما و دریافت فایل سوالات PMF: در ابتدا لازم است لیست سوالات PMF جهت تکمیل دریافت شود. به این منظور بر روی دکمه کلیک شود. پس از کلیک بر روی دکمه مربوطه، فرمی مانند شکل 19 نمایش داده می‌شود. برای دریافت لیست سوالات مربوط به سایت تولیدی از نوع کارخانه بر روی دکمه و برای دریافت سوالات مربوط به سایت تولیدی از نوع کارگاه بر روی دکمه کلیک شود. پس از تکمیل اطلاعات، مدرک PMF باید در سامانه بارگذاری شود و اطلاعات آن به شرح زیر تکمیل گردد.

توجه: مدرک PMF باید در سربرگ شرکت صاحب پروانه وارد شود و تمامی برگه‌ها به مهر و امضای مسئول فنی و مدیر عامل شرکت رسیده باشند. مدارک PMF خارجی باید مهر و امضای مدیر عامل شرکت خارجی را نیز داشته باشند.

شکل 19) راهنمای تکمیل فرم PMF

 • بارگذاری فایل PMF: فایل PMF تکمیل شده با مشخصات ذکر شده در این قسمت بارگذاری گردد. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره PMF: شماره مدرک PMF د راین فیلد به‌صورت عددی وارد شود.
 • تاریخ صدور PMF: تاریخ تکمیل و صدور فایل PMF از تقویم بازشونده انتخاب شود.
 • صادرکننده PMF: نام صادرکننده مدرک PMF وارد شود.
 • سؤالات:PMF در این بخش سوالات PMF که در مدرک آن پاسخ داده شده‌اند، آورده شده است و باید پاسخ آن‌ها به‌صورت بلی/خیر انتخاب شود. همچنین شماره سطر سوال در مدرک تکمیل شده باید وارد گردد.

توجه: در صورتی که فرآورده غیرمشمول وارداتی انتخاب شده باشد (محصول نهایی وارداتی نباشد و یا از لیست مشمولین ثبت انتخاب نشده باشد)، بارگذاری و سوالات PMF نمایش داده نمی‌شوند.

 1. خط تولید: در این بخش اطلاعات مربوط به خطوط سایت تولیدی مربوط به منبع انتخاب شده مانند شکل 20 باید وارد شوند. برای افزودن تمامی خطوط تولید سایت تولیدکننده، باید بر روی دکمه کلیک شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

توجه: خطوط تولید باید مربوط به گروه-دسته انتخابی منبع باشند.

شکل 20) خط تولید

  1. خط تولید: لیست خطوط تولید با توجه به «سایت تولیدی» انتخاب شده در این قسمت نمایش داده می‌شوند. یکی از خطوط باید از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: درصورتی‌که خط تولید در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه ، باید سایت مورد نظر را اضافه نمود. توضیحات مربوط به این عملیات در بخش «پیوست: افزودن خط تولید» شرح داده شده است.

  1. گروه-دسته: گروه-دسته فرآورده‌ای که در این خط تولید می‌شود باید انتخاب گردد. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: گروه-دسته‌های نمایش داده شده در این قسمت بر اساس گروه-دسته انتخابی در مرحله «اطلاعات منبع» می‌باشند.

  1. آپلود مدارک: درصورتی‌که خط تولید دارای مدارک زیر باشد، باید آن‌ها را از لیست انتخاب کرد. با انتخاب هر یک از مدارک، فرمی مانند شکل 21 نمایش داده می‌شود که باید مدرک انتخاب شده در آن بارگذاری و شماره، تاریخ صدور، تاریخ اعتبار و نام صادرکننده مدرک وارد شوند.
 • مدرک GMP
 • مدرک ISO22000
 • مدرک HACCP
 • مدرک IFS
 • مدرک BRC
 • مدرک FSSC22000
 • مدرک SQF

شکل 21) آپلود مدارک (خط تولید)

 1. لیست تجهیزات تولیدی: لیستی تجهیزات تولیدی موجود در سایت تولیدی به همراه تعداد هر یک از تجهیزات وارد شود. برای افزودن تمامی تجهیزات تولیدی بر روی دکمه کلیک شود. ورود لیست تجهیزات تولیدی برای منابع داخلی الزامی است و برای منابع خارجی نمایش داده نمی‌شود.
 2. لیست تجهیزات آزمایشگاهی: لیستی تجهیزات آزمایشگاهی موجود در سایت تولیدی به همراه تعداد هر یک از تجهیزات مانند شکل 22 وارد شود. برای افزودن تمامی تجهیزات آزمایشگاهی بر روی دکمه کلیک شود. ورود لیست تجهیزات آزمایشگاهی برای منابع داخلی الزامی است و برای منابع خارجی نمایش داده نمی‌شود.

توجه: در صورتی که شعبه انتخاب شده از نوع «کارگاه» باشد، فایل قرارداد با آزمایشگاه باید بارگذاری شود. برای شعب از نوع «کارخانه» این قابلیت به‌صورت اختیاری وجود دارد.

شکل 22) لیست تجهیزات آزمایشگاهی

 1. نقشه جانمایی تجهیزات: در این بخش باید نقشه جانمایی تجهیزات در داخل سایت تولیدی با مقیاس 0.01 یا 0.005 بارگذاری گردد. برای منابع داخلی اجباری و برای منابع خارجی اختیاری است.

توجه: در صورتی که فرآورده غیرمشمول وارداتی انتخاب شده باشد (محصول نهایی وارداتی نباشد و یا از لیست مشمولین ثبت انتخاب نشده باشد)، بخش نقشه جانمایی تجهیزات نمایش داده نمی‌شود.

 1. در صورت نیاز به بازگشت به مرحله قبل بر روی دکمه کلیک شود. در غیر این صورت و برای ثبت اطلاعات وارد شده در این مرحله بر روی دکمه کلیک شود. با انجام این کار اطلاعات ثبت شده و مرحله «مدارک» نمایش داده می‌شود.

مدارک

در این مرحله، سایر مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی منبع باید بارگذاری گردند. مدارک لازم بر اساس اطلاعات وارد شده در مراحل قبل متغیر و به شرح زیر است.

جدول 1) مدارک

منبع سایت تولیدی فرآورده منبع مشمولیت نوع سایت مدارک مورد نیاز
خارجی خارجی ماده اولیه مشمول کارخانه – گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)
خارجی خارجی ماده اولیه غیر مشمول کارخانه – گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)
خارجی خارجی فرآورده نهایی مشمول کارخانه – نامه نمایندگی (اجباری)

– گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)

داخلی داخلی (صاحب پروانه) ماده اولیه/ فرآورده نهایی مشمول کارخانه – تصویر برابر اصل شده پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع/جهاد کشاورزی/شرکت‌های دانش‌بنیان/جواز کسب اتحادیه/مجوز فعالیت از وزارت کار/سایر ارگان‌های ذیربط (اجباری)

– نمودار جریان کار (اجباری)

– گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)

داخلی داخلی (صاحب پروانه) ماده اولیه/ فرآورده نهایی مشمول کارگاه – تصویر برابر اصل شده پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع/جهاد کشاورزی/شرکت‌های دانش‌بنیان/جواز کسب اتحادیه/مجوز فعالیت از وزارت کار/سایر ارگان‌های ذیربط (اجباری)

– ارائه قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید سازمان (اجباری)

– گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)

داخلی داخلی (متفاوت از صاحب پروانه) ماده اولیه/ فرآورده نهایی مشمول تولید قراردادی – قرارداد تولید (اجباری)

– گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)

جهت بارگذاری مدارک فیلدهایی مانند شکل 23 نمایش داده می‌شود. تصویر هر یک از مدارک مورد نیاز باید بارگذاری شده و فیلدهای شماره، تاریخ صدور، تاریخ اعتبار و صادرکننده مدرک وارد شوند.

شکل 23) بارگذاری مدارک

در صورت نیاز به بازگشت به مرحله قبل بر روی دکمه کلیک شود. در غیر این صورت و برای ثبت اطلاعات و مدارک وارد شده در این مرحله بر روی دکمه کلیک شود. با انجام این کار درخواست ثبت شده و با وضعیت «پیش‌نویس» در لیست درخواست‌های ثبت منبع شرکت اضافه می‌شود.

توجه مهم: جهت ارسال درخواست به کارشناسان سازمان غذا و دارو باید از ستون عملیات، گزینه «ارسال به کارتابل» مانند شکل 24 انتخاب شود.

شکل 24) ارسال به کارتابل

درخواست نیازمند ویرایش

درصورتی‌که درخواست پس از بررسی کارشناسان سازمان غذا و دارو دارای نواقص و ایراداتی تشخیص داده شود، درخواست جهت انجام اصلاحات به مسئول فنی برگشت داده می‌شود. چنین درخواست‌هایی با وضعیت «نیازمند ویرایش» در لیست درخواست‌های ثبت منبع نمایش داده می‌شوند. برای انجام اصلاحات باید از ستون عملیات، گزینه «ویرایش» انتخاب شود. با انتخاب این گزینه فرمی مانند شکل 25 نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به اطلاعات تایید و رد شده در ادامه شرح داده شده است.

شکل 25) درخواست نیازمند ویرایش

 1. در کنار تمامی فیلدهای اطلاعاتی علامت یا بر اساس تایید و یا رد اطلاعات توسط کارشناس به شرح زیر نمایش داده می‌شوند:
  1. درصورتی‌که اطلاعات تایید شده باشد علامت نمایش داده می‌شود. لازم به ذکر است این فیلدها قابلیت ویرایش اطلاعات را ندارند و تنها قابل مشاهده می‌باشند.
  2. درصورتی‌که اطلاعات وارد شده رد شده باشد علامت نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روی این گزینه، نظری که کارشناس جهت رد اطلاعات وارد کرده است مانند شکل 26 به مسئول فنی نمایش داده می‌شود. اطلاعات این قبیل فیلدها باید اصلاح گردد و سپس از لیست درخواست‌ها گزینه «ارسال به کارتابل» انتخاب شود.

شکل 26) مشاهده نظر کارشناس

درخواست بازبینی

در صورتی که پروانه‌های صادر شده نیاز به اصلاح داشته باشند، از ستون عملیات گزینه «درخواست اصلاح» مانند شکل 27 انتخاب شود. این گزینه تنها برای وضعیت‌های «فعال» نمایش داده می‌شود.

شکل 27) درخواست بازبینی

اصلاح درخواست تنها برای موارد زیر قابل انجام است:

 • دسته
 • خط تولید
 • PMF
 • قرارداد آزمایشگاه
 • تجهیزات
 • نقشه جانمایی
 • مدارک

مورد و یا مواردی که باید اصلاح شوند از پنجره نمایش داده شده مانند شکل 28 انتخاب شوند.

شکل 28) انتخاب موارد نیازمند اصلاح

با انتخاب گزینه ثبت، درخواست به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می‌شوند و وضعیت به‌صورت «درخواست بازبینی» تغییر پیدا می‌کند. پس از تایید کارشناسان، وضعیت به‌صورت «نیازمند ویرایش بازبینی منبع» تغییر می‌کند و مسئول فنی با انتخاب گزینه «ویرایش» از ستون عملیات، فیلدهای مربوط به موارد انتخاب شده را می‌تواند ویرایش و اصلاح نماید. پس از اصلاح فیلدهای مورد نظر، گزینه «ارسال به کارشناس برای بازبینی» از ستون عملیات مانند شکل 29 انتخاب شود.

شکل 29) درخواست نیازمند ویرایش بازبینی

درخواست تمدید

در صورت فرارسیدن سررسید تاریخ اعتبار پروانه منبع، درخواست تمدید باید در سامانه ثبت شود. ثبت درخواست تمدید قبل از تاریخ سررسید نیز قابل انجام است. به این منظور مانند شکل 30 از ستون عملیات گزینه «درخواست تمدید» انتخاب شود.

پس از ارسال درخواست، وضعیت تا زمان تایید کارشناسان به صورت «در انتظار تایید» نمایش داده می‌شود.

توجه: در صورت منقضی شدن منبع ثبت شده، تمامی پروانه‌های فرآورده‌های ثبت شده با آن منبع نیز غیرفعال می‌شوند.

شکل 30) درخواست تمدید

پیوست

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام شود.

 1. در صفحه ورود به سامانه مانند شکل 31 گزینه «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» انتخاب شود.

شکل 31) فراموشی نام کاربری

 1. در صفحه نمایش داده شده مانند شکل 32 کد ملی کاربر وارد شود و بر روی دکمه کلیک شود.

شکل 32) ورود کد ملی

 1. نام‌های کاربری مربوط به کاربر که در سامانه‌های TTAC تعریف شده‌اند به ایمیل کاربر ارسال می‌شوند.

بازیابی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام شود.

 1. در صفحه ورود به سامانه مانند شکل 33 گزینه «رمز عبور را فراموش کرده‌ام» انتخاب شود.

شکل 33) فراموشی رمز عبور

 1. در صفحه نمایش داده شده مانند شکل 34 نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است وارد شده و بر روی یکی از دکمه‌های یا کلیک شود.

شکل 34) ورود نام کاربری

 1. اطلاعات مربوطه مانند شکل 35 تکمیل شوند.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML14babad3.PNG

شکل 35) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور

افزودن سایت تولیدی

درصورتی‌که سایت تولیدی در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه فرمی مانند شکل 36 جهت افزودن سایت تولیدی نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 36) افزودن سایت تولیدی

 1. فیلدهای اطلاعاتی در دو بخش نمایش داده می‌شوند. در بخش اول اطلاعات عمومی مربوط به ثبت‌کننده سایت تولیدی به‌صورت خودکار و به شرح زیر نمایش داده می‌شوند و غیر قابل تغییر می‌باشند.
  1. نام و نام خانوادگی
  2. موضوع
  3. نام شرکت
  4. شناسه شرکت
  5. ایمیل
  6. شماره موبایل کاربر
  7. نام کاربری شخصی که وارد سامانه شده است
  8. حوزه
 2. در بخش دوم فیلدهای مربوط به درخواست ثبت شرکت (سایت تولیدی) توسط مسئول فنی به شرح زیر باید تکمیل شوند.
  1. نام شرکت تولیدی به فارسی: نام شرکت تولیدی (سایت تولیدی) به فارسی و به‌صورت کامل وارد شود.
  2. نام شرکت تولیدی به انگلیسی: نام شرکت تولیدی (سایت تولیدی) به انگلیسی و به‌صورت کامل وارد شود.
  3. کشور: نام کشوری که شرکت تولیدکننده در آن قرار دارد به فارسی وارد شود.
  4. وب سایت: وب سایت شرکت تولیدکننده به‌صورت کامل مانند www.company.com وارد شود.

پس از ثبت اطلاعات و کلیک بر روی دکمه ، شماره پیگیری تیکت مانند شکل 37 به کاربر نمایش داده می‌شود.

توجه: تا زمان تایید اطلاعات سایت تولیدی، ادامه روند ثبت درخواست پروانه بهداشتی منبع وجود نخواهد داشت.

شکل 37) تیکت ثبت درخواست افزودن سایت تولیدی

افزودن خط تولید

درصورتی‌که خط تولید مربوط به سایت تولیدی در لیست وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای مانند شکل 38 جهت افزودن خط تولید جدید نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 38) افزودن خط تولید

 1. فیلدهای اطلاعاتی در دو بخش نمایش داده می‌شوند. در بخش اول فیلدهای مربوط به افزودن خط تولید به شرح زیر نمایش داده می‌شود.
  1. نام خط انگلیسی: نام خط به انگلیسی وارد شود.
  2. نام خط فارسی: نام خط به فارسی وارد شود.
  3. مواد اولیه غذایی: درصورتی‌که در خط تولید مواد اولیه غذایی تولید می‌شود، این گزینه انتخاب گردد. در صورت انتخاب این گزینه لیست روبروی آن فعال و قابل انتخاب است.
  4. نوع خط مواد اولیه غذایی: نوع خط از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
  5. محصول نهایی غذایی: درصورتی‌که در خط تولید محصول نهایی غذایی تولید می‌شود، این گزینه انتخاب گردد. در صورت انتخاب این گزینه لیست روبروی آن فعال و قابل انتخاب است.
  6. نوع خط محصول نهایی غذایی: نوع خط از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
  7. بسته‌بندی غذایی: درصورتی‌که در خط، بسته‌بندی مواد غذایی انجام می‌شود، این گزینه انتخاب گردد. در صورت انتخاب این گزینه لیست روبروی آن فعال و قابل انتخاب است.
  8. نوع خط بسته‌بندی غذایی: نوع خط از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
 2. در بخش دوم لیست خطوط تولید مربوط به سایت تولیدی نمایش داده می‌شود.

پس از ورود اطلاعات و کلیک بر روی دکمه ، خط تولید جدید به خطوط تولیدی سایت انتخاب شده اضافه می‌شود.

 1. Plan Master File