سیمنارهای آموزشی سامانه های تی تک

نظر به گسترش روزافزون ابعاد سامانه های نظارتی و مدیریتی تی تک و البته اهمیت آموزش و بازآموزی استفاده کنندگان سامانه های مذکور,  شرکت سامان سلامت در نظر دارد تا همگام با جدول زمانی شمول صنوف مختلف در طرح شناسه گذاری, سمینار ها و پنل های آموزشی سطح بندی شده ای را جهت آشنایی هر چه بهتر دست اندکاران و استفاده کنندگان سامانه های مذکور برگزار نماید.

لطفا توجه داشته باشید:
فرم ثبت نام سمینار

فرم ثبت نام سمینار