ثبت برند آرایشی بهداشتی

ثبت درخواست نام تجاری آرایشی و بهداشتی

1- شرح مختصر 6

2- واسط گرافیکی کاربر 6

3- جریان رویدادها 10

3-1- رویداد اصلی 10

3-2- رویداد جایگزین 15

4- پیش‌شرط‌ها‌ 15

5- پس شرط‌ها 15

6- قواعد کسب‌وکار 15

7- نقاط توسعه 16

8- استثنائات 16

9- اعتبارسنجی 17

فهرست شکل‌ها

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری 6

شکل 2) دارای پروانه بهداشتی معتبر 7

شکل 3) اطلاعات نام تجاری 8

شکل 4) مدارک گواهی فروش آزاد 8

شکل 5) مدارک 9

فهرست جداول

جدول 1) مدارک ثبت برند 13

جدول 2) مدارک تولید قراردادی 13

جدول 3) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری 17

شرح مختصر[1]

این مورد کاربرد به منظور ثبت درخواست برند فرآورده آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی به کار می‌رود.

واسط گرافیکی کاربر

نمونه واسط کاربری در ادامه نمایش داده ‌شده است.

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری

شکل 2) دارای پروانه بهداشتی معتبر

شکل 3) اطلاعات نام تجاری

شکل 4) مدارک گواهی فروش آزاد

شکل 5) مدارک

جریان رویدادها[2]

رویداد اصلی[3]

ثبت درخواست برند فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سه گام اطلاعات صاحب نام تجاری، اطلاعات نام تجاری و مدارک به ترتیب زیر انجام می‌شود.

 1. در مرحله اطلاعات صاحب نام تجاری، اطلاعات زیر مانند شکل 1 ثبت و نمایش داده شوند:
  1. صاحب پروانه: نام شرکت متقاضی که مسئول فنی آن به سیستم وارد شده است در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  2. کشور: نام کشور شرکت صاحب پروانه در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  3. یکی از عناوین Radio Button «ثبت برند» و «تولید قراردادی» انتخاب شود.
  4. صاحب نام تجاری: به حالات زیر:
 • در صورتی که درخواست «ثبت برند» باشد، نام شرکت‌های خارجی ثبت شده در سیستم نمایش داده و انتخاب شود.
 • در صورتی که درخواست «تولید قراردادی» باشد، نام شرکت وارد شده به سیستم به صورت خودکار نمایش داده شود و غیرقابل تغییر باشد.
  1. دارای پروانه بهداشتی معتبر: در صورت تیک زدن این گزینه سیستم فرمی مانند شکل 2 نمایش می‌دهد. این فرم شامل فیلدهای زیر باشد (این بخش تنها برای حالت «ثبت برند» نمایش داده شود):
 • بارگذاری فابل
 • شماره
 • تاریخ صدور
 • تاریخ اعتبار
 • صادرکننده
  1. تعیین گروه-دسته: گروه-دسته فرآورده تولیدی در منبع از لیست انتخاب شود.
  2. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله اطلاعات سایت تولیدی، اطلاعات زیر مانند شکل 3 ثبت و نمایش داده می‌شوند:
  1. نام تجاری به فارسی: نام تجاری فرآورده به فارسی وارد شود.
  2. نام تجاری به انگلیسی: نام تجاری فرآورده به انگلیسی وارد شود.
  3. شرکت تولیدکننده: به حالات زیر:
 • برای حالت «ثبت برند»، نام شرکت تولیدکننده از شرکت‌های خارجی وارد و از لیست انتخاب شود.
 • برای حالت «تولید قراردادی»، نام شرکت‌هایی که برای آن‌ها ثبت منبع داخلی به یکی از حالات «فرآورده نهایی» یا «ماده اولیه»ثبت شده باشد و درخواستPRPS تکمیل شده و نمره آن‌ها بالاتر از 800 است نمایش داده شوند.
  1. خط تولید: خط تولید مربوط به شرکت تولیدکننده از لیست انتخاب شود. قابلیت انتخاب چند خط وجود داشته باشد.
  2. سایت بست‌بندی: به حالات زیر:
 • برای حالت «ثبت برند»، نام شرکت بسته‌بندی‌کننده از شرکت‌های خارجی وارد و از لیست انتخاب شود.
 • برای حالت «تولید قراردادی»، نام شرکت‌هایی که برای آن‌ها ثبت منبع داخلی به حالت«پرکردن و بسته‌بندی» ثبت شده باشد و درخواستPRPS تکمیل شده و نمره آن‌ها بالاتر از 800 است نمایش داده شوند.
  1. خط بسته‌بندی: خط بسته‌بندی مربوط به سایت بسته‌بندی از لیست انتخاب شود. قابلیت انتخاب چند خط وجود داشته باشد.
  2. اعطاکننده نمایندگی: نام شرکت اعطاکننده نمایندگی وارد شود و از لیست انتخاب شود. این لیست تنها شامل نام شرکت‌های خارجی باشند و برای حالت «ثبت برند» نمایش داده شود.
  3. نامه نمایندگی/قرارداد بالک (برای حالت «ثبت برند»): فایل نامه نمایندگی/قرارداد بالک بارگذاری شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
   1. شماره: شماره نامه نمایندگی/قرارداد بالک به صورت عددی وارد شود.
   2. تاریخ صدور: تاریخ صدور نامه نمایندگی/قرارداد بالک از تقویم میلادی انتخاب شود.
   3. صادرکننده: نام صادرکننده نامه نمایندگی/قرارداد بالک وارد شود.
  4. ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک (برای حالت «ثبت برند»): فایل ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک بارگذاری شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
   1. تاییدکننده: نام تاییدکننده ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک وارد شود.
   2. شماره: شماره ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد به صورت عددی بالک وارد شود.
   3. تاریخ تایید: تاریخ تایید ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک از تقویم میلادی انتخاب شود.
  5. نامه قرارداد بین کارفرما (صاحب نام تجاری) و مجری (تولیدکننده) (برای حالت «تولیدقراردادی»): فایل نامه قرارداد بارگذاری شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
   1. شماره: شماره نامه قرارداد به صورت عددی وارد شود.
   2. تاریخ صدور: تاریخ صدور نامه قرارداد از تقویم میلادی انتخاب شود.
   3. تاریخ اعتبار: تاریخ اعتبار نامه قرارداد از تقویم میلادی انتخاب شود.
  6. لیست مدارک گواهی فروش آزاد (برای حالت «ثبت برند»): با کلیک بر روی دکمه سیستم فیلدهای زیر را مانند شکل 4 نمایش دهد و قابلیت اضافه کردن چندین فایل به همین طریق وجود داشته باشد:
 • بارگذاری فایل گواهی فروش آزاد
 • شماره
 • تاریخ صدور
 • تاریخ اعتبار
 • صادرکننده
 • بارگذاری فایل تصویر بسته‌بندی
  1. گواهی ثبت نام تجاری (برای حالت «تولیدقراردادی»): فایل گواهی ثبت نام تجاری با قابلیت بارگذاری چند فایل ایجاد شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
 • شماره
 • تاریخ صدور
 • تاریخ اعتبار
 • صادرکننده
  1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله مدارک، اطلاعات و مدارک لازم مانند شکل 5 و بر اساس جدول زیر نمایش داده شوند:

جدول 1) مدارک ثبت برند

صاحب نام تجاری

شرکت تولیدکننده

سایت بسته‌بندی

نمایندگی

وضعیت

مدارک

X

X

Y

X

اجباری

 1. نامه تایید بسته‌بندی کننده مبنی بر تایید بسته‌بندی کالا

X

Y

Z

C

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدی مبنی بر تولید محصولات برای صاحب نام تجاری
 2. نامه تایید بسته بندی کننده مبنی بر بسته بندی محصولات برای صاحب نام تجاری
 3. نامه صاحب نام تجاری مبنی بر اجازه اعطای نمایندگی به متقاضی

X

Y

X

X

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدکننده مبنی بر تولید بالک برای صاحب نام تجاری

X

Y

Y

X

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدی مبنی بر تولید محصولات برای صاحب نام تجاری

X

Y

Y

Z

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدکننده مبنی بر تولید محصولات برای صاحب نام تجاری
 2. نامه معرفی ذینفع توسط صاحب نام تجاری

X

X

X

Y

اجباری

 1. نامه صاحب نامه تجاری مبنی بر اجازه اعطاء نمایندگی

X

Y

Y

Y

اجباری

 1. نامه تولیدکننده مبنی بر تولید محصولات
 2. نامه صاحب نام تجاری مبنی بر اجازه اعطاء نمایندگی

برای تمامی حالت‌های بالا + سایر حالت‌های بوجود آمده که در بالا ذکر نشده است

اختیاری

 1. سایر مدارک

تمامی مدارک اجباری دارای فیلدهای روبرو باشند:

 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری)
 • تاریخ اعتبار (اجباری)
 • صادرکننده (اجباری)

جدول 2) مدارک تولید قراردادی

شرح

مدارک

تولید قراردادی

نمایش اساسنامه شرکت صاحب نام تجاری (از سامانه اشخاص حقیقی حقوقی)

 1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شوند و درخواست با وضعیت پیش‌نویس در لیست درخواست‌ها نمایش داده شود.
 2. در این وضعیت گزینه‌های زیر در ستون عملیات نمایش داده شوند:
  1. جزئیات: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده تنها به صورت خواندنی نمایش داده شوند.
  2. ویرایش: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده شوند.
  3. ارسال به کارتابل: با کلیک بر روی این گزینه، درخواست ثبت شده به کارشناس ارجاع داده شود و وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تایید» نمایش داده شود.
  4. حذف: با انتخاب این گزینه درخواست ثبت شده حذف شود.

رویداد جایگزین[4]

ندارد.

پیش‌شرط‌ها‌[5]

 1. ورود به سامانه.
 2. اطلاعات مربوط به شرکت تولیدکننده و سایت بسته‌بندی به عنوان منبع ثبت شه باشند.

پس شرط‌ها[6]

ندارد.

قواعد کسب‌وکار[7]

 1. شرکت تولیدکننده‌ای که در لیست نمایش داده می‌شود باید قبل از ثبت برند، به عنوان یک منبع که نوع فرآورده آن «مواد اولیه تک جزئی»، «مواد اولیه چند جزئی»، «فرآورده نهایی» یا «بالک فرآوری شده» انتخاب شده است، در سیستم وارد شده باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد.
 2. سایت بسته‌بندی‌کننده که در لیست نمایش داده می‌شود بایدقبل از ثبت برند، به عنوان یک منبع که نوع فرآورده آن «پر کردن و بسته‌بندی» و یا «بسته‌بندی‌کننده» انتخاب شده است، در سیستم وارد شده باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد.
 3. اطلاعات لیست خطوط تولید شرکت تولیدکننده و سایت بسته‌بندی از اطلاعات ثبت شده در بخش ثبت منبع واکشی و نمایش داده شود. به این صورت که هر خطی که در بخش ثبت منبع (گام اطلاعات سایت تولیدی) برای آن سایت انتخاب شده باشد، در بخش ثبت برند با انتخاب شرکت تولیدکننده یا سایت بسته‌بندی نمایش داده شود.
 4. تاریخ تایید «ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک» از تاریخ صدور «نامه نمایندگی/قرارداد بالک» بزرگتر باشد.
 5. برای ارسال درخواست منابع خارجی به کارشناس باید یک برند برای منبع تعریف شده باشد. در هنگام ارسال درخواست برند به کارشناسی (از کارتابل ثبت برند)، همزمان هر دو درخواست به کارتابل کارشناس ارسال شود.
 6. منابع ثبت و تایید شده قابل استفاده برای تمامی شرکت‌ها در زمان ثبت برند باشند.
 7. تمامی تاریخ‌های اعتبار بزرگتر از تاریخ‌های صدور همان مدرک باشند.
 8. تمامی مدارک قابلیت بارگذاری با فرمت JPEG و PDF را دارند.

نقاط توسعه[8]

ندارد.

استثنائات[9]

 1. در صورتی‌که ارتباط با پایگاه داده قطع باشد، سامانه با نمایش پیغام مناسب به اجرای موردکاربرد خاتمه می‌دهد.
 2. در صورتی‌که اجرای یک کوئری به خطا بخورد، با نمایش پیغام مناسب به کاربر اطلاع داده می‌شود.
 3. در صورتی‌که هریک از سامانه‌های سرویس دهنده به خطا برخورد کنند با نمایش پیام مناسب کاربر را مطلع سازد.

اعتبارسنجی[10]

جدول 3) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری

ردیف

نام بخش

نام فیلد

نوع فیلد

اجباری

توضیحات

 

اطلاعات صاحب نام تجاری

صاحب پروانه

TextBox

*

 
 

کشور

TextBox

*

 
   

RadioButton

*

با مقادیری «ثبت برند» و «تولید قراردادی»

 

صاحب نام تجاری

ComboBox

*

 
 

دارای پروانه بهداشتی معتبر

CheckBox

 

تنها برای حالت «ثبت برند»

در صورت تیک زدن آن، فیلدهای بند 5 تا 9 نمایش داده شوند و اجباری باشند.

 

بارگذاری فایل پروانه بهداشتی

Upload

   
 

شماره

TextBox

   
 

تاریخ صدور

Date

 

تقویم شمسی باشد.

 

تاریخ اعتبار

Date

 

تقویم شمسی باشد.

 

صادرکننده

TextBox

   
 

تعیین گروه دسته

CheckBox

*

 
 

اطلاعات نام تجاری

نام تجاری به فارسی

TextBox

*

 
 

نام تجاری به انگلیسی

TextBox

*

 
 

شرکت تولیدکننده

ComboBox

*

 
 

خط تولید

List

*

چند انتخابی باشد.

 

سایت بسته‌بندی

ComboBox

*

 
 

خط بسته‌بندی

List

*

چند انتخابی باشد.

 

اعطاکننده نمایندگی

ComboBox

*

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

نامه نمایندگی/قرارداد بالک

Upload

*

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

شماره

TextBox

*

 
 

تاریخ صدور

Date

*

تقویم میلادی باشد.

 

تاریخ اعتبار

Date

*

تقویم میلادی باشد.

 

صادرکننده

TextBox

*

 
 

ترجمه نامه نمایندگی/قراداد بالک

Upload

*

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

تاییدکننده

TextBox

   
 

شماره

TextBox

   
 

تاریخ تایید

Date

*

از تاریخ صدور نامه بزرگتر باشد.

تقویم میلادی باشد.

 

نامه قرارداد بین کارفرما (صاحب نام تجاری) و مجری (تولیدکننده)

Upload

*

تنها برای حالت «تولید قراردادی»

 

شماره

TextBox

*

 
 

تاریخ صدور

Date

*

 
 

تاریخ اعتبار

Date

*

 
 

مدرک گواهی فروش آزاد

Upload

 

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

شماره

TextBox

   
 

تاریخ صدور

Date

 

تقویم میلادی باشد.

 

تاریخ اعتبار

Date

 

تقویم میلادی باشد.

 

صادرکننده

TextBox

*

 
 

تصویر بسته‌بندی

Upload

   
 

گواهی ثبت نام تجاری

Upload

*

تنها برای حالت «تولید قراردادی»

 

شماره

TextBox

*

 
 

تاریخ صدور

Date

*

 
 

تاریخ اعتبار

Date

*

 
 

صادر کننده

TextBox

*

 
 

مدارک

 

Upload

 

بر اساس جدول 1 و جدول 2

 1. Brief Description

 2. Flow of Events

 3. Basic Flow

 4. AlternativeFlow

 5. Preconditions

 6. Postconditions

 7. Business Rules

 8. Extension Point

 9. Exceptions

 10. Validations

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.