کارتابل مدیر کارخانه

راهنمای کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی

1 مقدمه 8

2 ورود به سامانه 9

3 پیکربندی سامانه 13

4 نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی 14

5 منوهای عملیاتی 15

5-1 منوی پروفایل من 15

5-1-1 منوی اطلاعات پایه 16

5-2 منوی اطلاعات محل سکونت 17

5-2-1 منوی تصاویر 24

5-2-2 منوی گواهی امضا 24

5-2-3 منوی گواهی پایان خدمت 26

5-3 منوی اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی 27

5-3-1 منوی اطلاعات پایه 28

5-3-2 منوی حوزه فعالیت 29

5-4 منوی اطلاعات شعب 30

5-4-1 سربرگ اطلاعات پایه 32

5-4-2 سربرگ ارتباطات 35

5-4-3 سربرگ حوزه فعالیت 36

5-4-4 سربرگ استخدام مسئول فنی 37

5-4-5 سربرگ پروانه‌ها 40

5-5 فایل راهنما 45

6 پیوست 46

6-1 فراموشی نام کاربری 46

6-2 فراموشی رمز عبور 46

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 9

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 9

شکل 3) ورود به سامانه 10

شکل 4) فرم ورود نام کاربری و رمز عبور 11

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور 12

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی-کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی 13

شکل 7) نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی و منوی مربوطه 14

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه 15

شکل 9) منوی پروفایل من 15

شکل 10) منوی «اطلاعات پایه» 16

شکل 11) منوی «اطلاعات پایه» – ویرایش 17

شکل 12) منوی «اطلاعات محل سکونت» 17

شکل 13) منوی «اطلاعات محل سکونت» – طول و عرض جغرافیایی محل سکونت 19

شکل 14) منوی «اطلاعات محل سکونت» – انتخاب آدرس محل سکونت بر روی نقشه 19

شکل 15) منوی «ارتباطات» 20

شکل 16) منوی «ارتباطات» – تأیید شماره همراه اصلی 21

شکل 17) منوی «ارتباطات» – تأیید ایمیل اصلی 22

شکل 18) منوی «ارتباطات» – شماره همراه و ایمیل اصلی تأیید شده 22

شکل 19) منوی «ارتباطات» – فرم افزودن راه ارتباطی 23

شکل 20) منوی «ارتباطات» – لیست سایر راه‌های ارتباطی افزوده شده 23

شکل 21) منوی «تصاویر» 24

شکل 22) منوی «گواهی امضا» 25

شکل 23) منوی «گواهی پایان خدمت» 26

شکل 24) مراحل ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی، افزودن شعبه و استخدام مسئول فنی 27

شکل 25) منوی «اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی» 28

شکل 26) منوی «اطلاعات پایه» 28

شکل 27) منوی «انتخاب حوزه‌های فعالیت» 29

شکل 28) منوی «حوزه فعالیت» – نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت 30

شکل29) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی 30

شکل 30) منوی «اطلاعات شعب» – نمایش روال درختی شعب 31

شکل 31) منوی «اطلاعات شعب» – افزودن شعبه – سربرگ «اطلاعات پایه» 31

شکل 32) منوی «اطلاعات شعب» – فرم اطلاعات پایه شعبه 32

شکل 33) منوی «اطلاعات شعب» – اطلاعات پایه شعبه – آپلود تصویر سند مالکیت/قرارداد اجاره 33

شکل 34) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – ورود طول و عرض جغرافیایی 34

شکل 35) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – انتخاب آدرس از روی نقشه 34

شکل 36) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات» 35

شکل 37) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات» – فرم «افزودن ارتباطات» 35

شکل 38) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ « حوزه فعالیت » 36

شکل 39) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی» 37

شکل 40) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی» – فرم «جستجوی مسئول فنی» 38

شکل 41) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده 38

شکل 42) مشاهده اطلاعات مسئول فنی 39

شکل 43) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت 40

شکل 44) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «پروانه‌ها» 40

شکل 45) وضعیت‌های تأییدیه درخواست 41

شکل 46) فرم «قطع همکاری» 42

شکل 47) قطع همکاری 42

شکل 48) صفحه پرداخت و انتخاب درگاه پرداخت بانکی 43

شکل 49) درگاه پرداخت بانک 43

شکل 50) تغییر شعبه مسئول فنی 44

شکل 51) منوی «فایل راهنما» 45

شکل 52) لینک فراموشی نام کاربری 46

شکل 53) فرم فراموشی نام کاربری 46

شکل 54) لینک فراموشی رمز عبور 47

شکل 55) فرم فراموشی رمز عبور 47

شکل 56) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل 48

شکل 57) فرم تغییر رمز عبور 49

مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

در سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»، با اجرای عملیات «ثبت‌نام کارخانه/کارگاه (حقیقی)» توسط صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی، کارتابلی برای ایشان ایجاد می‌شود. کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی اختصاصاً به منظور ثبت اطلاعات مربوط کارخانه‌‌/کارگاه‌ تولیدی فعال در حوزه سلامت‌محور، صاحب آن، مدیریت شعب، استخدام و تعیین مسئول فنی ایجاد گردیده است. یادآور می‌شود که اطلاعات ثبت شده کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی در سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی سامانه‌های مربوط به سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ورود به سامانه

به منظور ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی» را از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) انتخاب نمایید و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایش داده شده، مطابق شکل 3 دکمه «ورود به سامانه» را کلیک نمایید تا فرم «ورود به سیستم» نمایان شود.

شکل 3) ورود به سامانه

نام کاربری و رمز عبور را مطابق شکل 4 در فیلدهای مربوطه وارد و دکمه «ورود به سیستم» را کلیک نمایید.

شکل 4) فرم ورود نام کاربری و رمز عبور

توجه: پس از اولین ورود به سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی فرمی به منظور تغییر رمز عبور کاربر مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود. «رمز عبور فعلی» و «رمز عبور جدید» و «تکرار رمز عبور جدید» را در فیلدهای مربوطه وارد و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 6 شامل موارد زیر است:

  1. نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی: نام و تصویر صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی در این بخش نمایش داده می‌شود.
  2. منوهای عملیاتی: منوی اصلی به منظور دسترسی به انواع فعالیت‌های سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی است.
  3. داشبورد من: فیلدهای اطلاعاتی هر منو در این قسمت نمایش داده می‌شود.
  4. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری روی این دکمه کلیک نمایید.
  5. دکمه منو: با کلیک این دکمه، منوهای عملیاتی مخفی شده و فضای بیشتری از فرم، قابل نمایش است.

C:\Users\MEHDI~1.KHO\AppData\Local\Temp\SNAGHTML349cb244.PNG

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی-کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی

نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی

در این قسمت نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه مطابق شکل 7 یک منو باز می‌شود که شامل موارد زیر است:

  1. تغییر رمز عبور
  2. خروج: با کلیک این دکمه، از کارتابل خارج خواهید شد.

شکل 7) نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی و منوی مربوطه

منوهای عملیاتی

مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 8 می‌باشد.

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه

منوی پروفایل من

با کلیک «پروفایل من» از قسمت منوهای عملیاتی زیرمنوهای اطلاعات پایه، اطلاعات محل سکونت، ارتباطات، تصاویر و گواهی امضاء مطابق شکل 9 به منظور ثبت اطلاعات شخصی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی نمایش داده می‌شود. توضیحات هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 9) منوی پروفایل من

منوی اطلاعات پایه

با ورود به این منو، اطلاعات واردشده در هنگام ثبت‌نام به‌صورت پیش‌فرض مطابق شکل 10 نمایش داده می‌شوند. این اطلاعات شامل «نام کاربری»، «نام»، «نام خانوادگی»، «کد ملی»، «تاریخ تولد»، «شماره شناسنامه»، «جنسیت»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و «شهر محل صدور» می‌باشند.

شکل 10) منوی «اطلاعات پایه»

در صورت لزوم، با کلیک دکمه می‌توانید مطابق شکل 11 «شماره شناسنامه»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و یا «شهر محل صدور» را ویرایش نمایید. پس از ویرایش اطلاعات، به منظور اعمال تغییرات، دکمه را کلیک نمایید. با کلیک دکمه نیز، فرم بدون انجام تغییرات بسته خواهد شد.

توجه: در صورتی که ملیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی غیرایرانی باشد، فقط دو فیلد «کشور محل صدور» و «شهر محل صدور» قابل ویرایش خواهند بود.

شکل 11) منوی «اطلاعات پایه» – ویرایش

منوی اطلاعات محل سکونت

با کلیک منوی «اطلاعات محل سکونت» فیلدهای اطلاعاتی، به منظور افزودن محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مطابق شکل 12 نمایش داده می‌شوند.

شکل 12) منوی «اطلاعات محل سکونت»

به منظور ثبت اطلاعات دکمه را کلیک نموده تا بتوانید اطلاعات محل سکونت را ویرایش و ثبت نمایید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • کشور محل سکونت: کشور محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان محل سکونت: استان محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان محل سکونت: شهرستان محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر محل سکونت: شهر محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • کد پستی: کد پستی محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به‌صورت عددی و با طول 10 رقم وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • طول[1] و عرض[2] جغرافیایی: در صورت اطلاع از طول و عرض جغرافیایی محل سکونت، اعداد مربوطه را وارد نمایید با ورود این اطلاعات، موقعیت جغرافیایی محل سکونت مطابق با اطلاعات وارد شده مطابق شکل 13، روی نقشه با نشانگر مشخص می‌شود. تکمیل این فیلد و یا انتخاب آدرس از روی نقشه الزامی است.

توجه: در صورت عدم اطلاع از طول و عرض جغرافیایی، با انتخاب محل سکونت روی نقشه این فیلد به‌صورت خودکار تکمیل می‌شود.

شکل 13) منوی «اطلاعات محل سکونت» – طول و عرض جغرافیایی محل سکونت

 • آدرس: آدرس محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • انتخاب آدرس بر روی نقشه: در صورت عدم اطلاع از طول و عرض جغرافیایی، موقعیت محل سکونت را روی نقشه انتخاب نمایید. به این منظور با استفاده از دکمه‌های و روی نقشه زوم نمایید و روی محل سکونت کلیک نمایید تا مطابق شکل 14 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. لازم به ذکر است که پس از انتخاب محل سکونت بر روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند. انتخاب آدرس از روی نقشه و یا ورود اطلاعات طول و عرض جغرافیایی الزامی است.

شکل 14) منوی «اطلاعات محل سکونت» – انتخاب آدرس محل سکونت بر روی نقشه

ثبت تغییرات: با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده، ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود. منوی ارتباطات

با کلیک منوی «ارتباطات»، فیلدهای اطلاعاتی به منظور افزودن راه‌های ارتباطی با صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مطابق شکل 15 نمایش داده می‌شوند. راه‌های ارتباطی با صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی اعم از «تلفن همراه»، «ایمیل»، «فکس» و «تلفن» را می‌توانید اضافه و حذف نمایید. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

توجه: راه‌های ارتباطی اصلی برای تمامی ذینفعان سامانه از جمله مسئولین سازمان غذا و دارو قابل مشاهده، و مبنای ارتباطی خواهند بود.

شکل 15) منوی «ارتباطات»

 • تلفن همراه اصلی: شماره تلفن همراه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی با اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. شماره همراه می‌بایست با کد ارسال شده به تلفن همراه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال شده به تلفن همراه را در فیلد مشخص شده مطابق شکل 16 وارد نمایید و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر شماره، با ورود شماره جدید و کلیک دکمه می‌توانید آن را تغییر دهید.

توجه: در صورتی که کد تأییدیه به شماره تلفن همراه ارسال نشده است، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به شماره تلفن همراه وارد شده، ارسال گردد.

شکل 16) منوی «ارتباطات» – تأیید شماره همراه اصلی

 • پست الکترونیکی اصلی: ایمیل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی با اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. ایمیل می‌بایست با کد ارسال شده به آدرس ایمیل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال شده به ایمیل را در فیلد مشخص شده مطابق شکل 17 وارد نمایید و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر ایمیل، با ورود ایمیل جدید و کلیک دکمه می‌توانید آن را تغییر دهید.

توجه: در صورتی که کد تأییدیه به ایمیل ارسال نشده است، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به ایمیل وارد شده، ارسال گردد.

شکل 17) منوی «ارتباطات» – تأیید ایمیل اصلی

توجه: در صورت تأیید شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی، آیکون نمایشی روبه‌روی این دو فیلد از به تغییر می‌یابد.

شکل 18) منوی «ارتباطات» – شماره همراه و ایمیل اصلی تأیید شده

 • افزودن راه‌های ارتباطی: به منظور افزودن سایر راه‌های ارتباطی، با انتخاب دکمه فرمی مطابق شکل 19 نمایش داده می‌شود.

شکل 19) منوی «ارتباطات» – فرم افزودن راه ارتباطی

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد و سپس دکمه را کلیک نمایید تا مطابق شکل 20 به لیست اضافه گردد.

شکل 20) منوی «ارتباطات» – لیست سایر راه‌های ارتباطی افزوده شده

منوی تصاویر

در این منو، مطابق شکل 21 می‌توانید «تصویر کارت ملی»، «تصویر شناسنامه» و «تصویر پرسنلی» خود را بارگذاری نموده و یا در صورت نیاز تغییر دهید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

شکل 21) منوی «تصاویر»

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، PNG، JPG و JPEG و حداکثر حجم فایل 200 کیلوبایت (200 KB) می‌باشد.

منوی گواهی امضا

این منو شامل یک فرم مطابق شکل 22 می‌باشد که در آن می‌توانید اطلاعات و تصویر گواهی امضای خود را که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت نموده‌اید، وارد نمایید و یا اطلاعات ثبت شده را ویرایش نمایید. به این منظور، دکمه را کلیک نمایید تا قابلیت ویرایش فعال شود.

شکل 22) منوی «گواهی امضا»

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی مربوطه در ادامه شرح داده‌شده است.

 • شماره گواهی امضاء: شماره گواهی امضا را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ گواهی امضاء: تاریخ صدور گواهی امضا را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره دفترخانه: شماره دفترخانه ثبت گواهی امضا را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان: استان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان: شهرستان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر: شهر محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

 • افزودن تصویر امضاء: تصویر گواهی امضای صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را با فرمت‌های PNG، JPG و JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت(200 KB) بارگذاری نمایید. به منظور بارگذاری تصویر دکمه را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود

توجه: به منظور اصلاح و تغییر تصویر گواهی امضا، می‌بایست تصویر جدید بارگذاری شود. با بارگذاری تصویر جدید، تصویر قدیمی به‌صورت خودکار حذف می‌شود.

منوی گواهی پایان خدمت

با کلیک منوی «گواهی پایان خدمت»، فیلدهایی به منظور افزودن اطلاعات و مدارک پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مطابق شکل 23 نمایش داده می‌شود. این منو تنها برای مدیران عامل با جنسیت «مرد» نمایش داده می‌شود.

شکل 23) منوی «گواهی پایان خدمت»

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • نوع: نوع گواهی را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع گواهی می‌تواند «پایان خدمت»، «معافیت پزشکی»، «معافیت کفالت» یا «معافیت موارد خاص» باشد. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ شروع: تاریخ شروع خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ پایان: تاریخ پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره کارت: شماره کارت پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

 • بارگذاری تصویر گواهی پایان خدمت: تصویر گواهی پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت(200 KB) بارگذاری نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. به منظور بارگذاری تصویر دکمه را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

منوی اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی

مراحل ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی، افزودن شعبه و استخدام مسئول فنی در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 24 می‌باشد.

شکل 24) مراحل ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی، افزودن شعبه و استخدام مسئول فنی

با کلیک زیر منوی «اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی» از قسمت منوهای عملیاتی زیرمنوهای اطلاعات پایه و حوزه فعالیت مطابق شکل 25 به منظور ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی نمایش داده می‌شوند. توضیحات هر زیرمنو در ادامه شرح داده شده است.

شکل 25) منوی «اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی»

منوی اطلاعات پایه

با کلیک منوی «اطلاعات پایه»، فرمی مطابق شکل 26 نمایش داده می‌شوند. به منظور ثبت و یا ویرایش اطلاعات پایه کارخانه/کارگاه تولیدی دکمه را کلیک نمایید تا فرم قابل ویرایش شود.

شکل 26) منوی «اطلاعات پایه»

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • نام فارسی: نام فارسی کارخانه/کارگاه تولیدی با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت‌نام نمایش داده می‌شود.
 • نام تجاری: نام تجاری کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام کارخانه/کارگاه تولیدی را به انگلیسی وارد نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

منوی حوزه فعالیت

با کلیک منوی «حوزه فعالیت»، فرمی مطابق شکل 27 حاوی تمامی حوزه‌های قابل فعالیت و مرتبط با فرآورده‌های سلامت‌محور نمایش داده می‌شود. هر حوزه فعالیت شامل زمینه‌های فعالیت «توزیع سراسری»، «تولید»، «ثبت»، «صادرات»، «واردات فوریتی»، «واردات ثبتی» و «توزیع استانی» می‌باشد. به منظور ویرایش حوزه‌ها، دکمه را کلیک نمایید.

توجه: در هنگام جستجوی مسئول فنی، آن دسته از مسئول فنی که حوزه فعالیتشان با حوزه فعالیت کارخانه/کارگاه تولیدی تطبیق داشته باشد، نمایش داده می‌شوند. بنابراین حوزه‌های فعالیت کارخانه/کارگاه تولیدی از فیلد «حوزه فعالیت» را می‌بایست به‌درستی و به‌صورت کامل انتخاب نمایید.

C:\Users\NEDA~1.JAN\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9726f2.PNG

شکل 27) منوی «انتخاب حوزه‌های فعالیت»

با کلیک دکمه کنار هر حوزه، مطابق شکل 28 زمینه‌های فعالیت آن حوزه را می‌توانید مشاهده و با کلیک چک‌باکس کنار آیکن آن زمینه را انتخاب نمایید. درصورتی‌که کارخانه/کارگاه تولیدی در تمامی زمینه‌های ذکر شده فعالیت می‌نماید، چک‌باکس قرار گرفته در کنار نام حوزه را انتخاب نمایید. با انجام این کار، تمام زمینه‌های فعالیت به‌صورت خودکار انتخاب می‌گردند.

شکل 28) منوی «حوزه فعالیت» – نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت

منوی اطلاعات شعب

مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی، در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل29 می‌باشد.

شکل29) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی

شعب زیرمجموعه هر کارخانه/کارگاه تولیدی اعم از «دفتر نمایندگی»، «انبار»، «کارخانه»، «مرکز پخش»، «دفتر پخش» و «کارگاه تولیدی» به‌صورت روالی درختی در این بخش اضافه و ثبت می‌شوند. به این منظور با کلیک منوی «اطلاعات شعب»، فرمی مطابق شکل 30 نمایش داده می‌شود. در فرم نمایش داده شده، کارخانه/کارگاه تولیدی و دفتر مرکزی نمایش داده می‌شود که غیر قابل حذف می‌باشند. به منظور افزودن سایر شعب به زیرمجموعه کارخانه/کارگاه تولیدی و یا دفتر مرکزی کارخانه/کارگاه تولیدی دکمه را کلیک نمایید.

شکل 30) منوی «اطلاعات شعب» – نمایش روال درختی شعب

فرمی مطابق شکل 31 نمایش داده می‌شود که شامل پنج سربرگ «اطلاعات پایه»، «ارتباطات»، «حوزه فعالیت»، «استخدام مسئول فنی» و «پروانه‌ها» می‌باشد. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی پنجره نمایش داده شده در ادامه شرح داده شده است.

توجه: اطلاعات ثبت شده شعب کارخانه/کارگاه تولیدی در این بخش، در سایر سامانه‌های سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال انبارهای قابل انتخاب در سامانه «مجوز مصرف» با استعلام از شعب ثبت شده به‌عنوان انبار در سامانه «اشخاص حقیقی و حقوقی» و در بخش «اطلاعات شعب»، نمایش داده می‌شوند. بنابراین اطلاعات مربوط به شعب به‌صورت صحیح و دقیق وارد نمایید.

شکل 31) منوی «اطلاعات شعب» – افزودن شعبه – سربرگ «اطلاعات پایه»

سربرگ اطلاعات پایه

در این سربرگ می‌توانید اطلاعات پایه شعبه را مطابق شکل 32 مشاهده، ثبت و یا ویرایش نمایید. به منظور افزودن و یا ویرایش اطلاعات دکمه را کلیک نمایید.

شکل 32) منوی «اطلاعات شعب» – فرم اطلاعات پایه شعبه

در ادامه توضیحات مربوط به فیلدها، بیان خواهد شد.

 • نوع شعبه: نوع شعبه را یکی از انواع دفتر نمایندگی، انبار، کارخانه/کارگاه تولیدی، مرکز پخش و دفتر پخش از فهرست انتخاب نمایید.
 • نام فارسی: نام شعبه را به فارسی وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام شعبه را به انگلیسی وارد نمایید.
 • کد پستی: کد پستی شعبه را وارد نمایید.
 • نوع مالکیت: نوع مالکیت شعبه را انتخاب نمایید.
 • تصویر مالکیت: تصویر سند (مالک یا مستأجر) را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200KB) بارگذاری نمایید (این فیلد پس از ثبت اطلاعات شعبه و ثبت نوع مالکیت شعبه مطابق شکل 33 فعال می‌شود). به منظور بارگذاری تصویر، دکمه را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

شکل 33) منوی «اطلاعات شعب» – اطلاعات پایه شعبه – آپلود تصویر سند مالکیت/قرارداد اجاره

 • تاریخ پایان اجاره: در صورتی که نوع مالکیت را مستأجر انتخاب نمایید. این فیلد نمایش داده می‌شود و باید از تقویم بازشونده، تاریخ پایان اجاره را انتخاب نمایید.
 • کشور شعبه: کشور محل قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان شعبه: استان محل قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان شعبه: شهرستان مکان قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر شعبه: شهر محل قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • طول[3] و عرض[4] جغرافیایی: درصورتی‌که مشخصات طول و عرض جغرافیایی محل قرارگیری شعبه را در اختیار دارید، این اطلاعات را در فیلدهای «طول جغرافیایی» و «عرض جغرافیایی» وارد نمایید. پس از ورود مقادیر مربوطه، نشانی محل ثبت شده باتوجه به اطلاعات وارد شده مطابق شکل 34 با نشانگر روی نقشه نمایش داده می‌شود.

توجه: در صورت عدم اطلاع از طول و عرض جغرافیایی، با انتخاب محل سکونت روی نقشه این فیلد به‌صورت خودکار تکمیل می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 34) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – ورود طول و عرض جغرافیایی

 • آدرس: آدرس پستی محل قرارگیری شعبه را وارد نمایید.
 • انتخاب آدرس از روی نقشه: درصورتی‌که طول و عرض جغرافیایی محل قرارگیری شعبه را در اختیار ندارید، می‌توانید محل قرارگیری آن را از روی نقشه انتخاب نمایید. به این منظور با استفاده از دکمه‌های و بر روی نقشه زوم نموده و بر روی محل قرارگیری شعبه کلیک نمایید تا مطابق شکل 35 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. لازم به ذکر است که پس از انتخاب محل قرارگیری شعبه بر روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 35) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – انتخاب آدرس از روی نقشه

با کلیک دکمه ، اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند سربرگ‌های دیگر شامل «ارتباطات»، «حوزه فعالیت»، «استخدام مسئول فنی» و «پروانه‌ها» به منظور ورود اطلاعات تکمیلی، فعال می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

سربرگ ارتباطات

در این سربرگ مطابق شکل 36، لیست راه‌‌های ارتباطی با شعبه نمایش داده شده است که می‌توانید آن‌ها را اضافه و حذف نمایید.

شکل 36) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات»

با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 37 نمایش داده می‌شود

شکل 37) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات» – فرم «افزودن ارتباطات»

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد نموده و سپس دکمه را کلیک نمایید تا مطابق شکل 36 به لیست اضافه گردد.

سربرگ حوزه فعالیت

در این سربرگ فرمی مطابق شکل 38 شامل تمامی حوزه‌های فعالیت انتخاب شده در کارخانه/کارگاه تولیدی، نمایش داده می‌شود. مراحل انتخاب حوزه فعالیت شعبه، مانند انتخاب حوزه فعالیت کارخانه/کارگاه تولیدی می‌باشد. که پیش از این در بخش «‏5-3-2 منوی حوزه فعالیت» توضیح داده شد.

توجه: در هنگام جستجوی مسئول فنی به منظور ارسال درخواست همکاری، آن دسته از مسئولین فنی‌ که حوزه فعالیتشان با حوزه فعالیت شعبه تطبیق داشته باشد، نمایش داده می‌شوند. بنابراین حوزه‌های فعالیت شعبه می‌بایست به‌درستی و به‌صورت کامل انتخاب شوند.

شکل 38) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ « حوزه فعالیت »

سربرگ استخدام مسئول فنی

در این سربرگ مطابق شکل 39 فرمی نمایش داده می‌شود. در این فرم ابتدا می‌بایست حوزه(های) فعالیت شعبه را به به منظور استخدام مسئول فنی انتخاب کرده و سپس در فیلد «جستجوی مسئول فنی» «کد ملی» یا «نام کاربری»، مسئول فنی را وارد نموده و دکمه را کلیک کنید.

شکل 39) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی»

نکته: در بخش انتخاب حوزه‌های فعالیت، اسامی حوزه‌ فعالیت انتخابی هر شعبه نمایش داده می‌شود. با انتخاب هر حوزه فعالیت، جستجوی مسئول فنی بر اساس تخصص مسئول فنی در حوزه انتخابی صورت می‌گیرد.

 • در صورت تطابق کد ملی و یا نام کاربری مسئول فنی مورد نظر با حوزه فعالیت، اطلاعات مسئول فنی، مطابق شکل 40 نمایش داده خواهد شد.

شکل 40) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی» – فرم «جستجوی مسئول فنی»

توجه 1: در صورت عدم انتخاب حوزه فعالیت شعبه، امکان جستجوی مسئول فنی وجود ندارد.

توجه 2: از تأیید نهایی مسئول فنی مورد نظر در حوزه مربوطه اطمینان حاصل فرمایید.

توجه 3: جستجو بر اساس «کد ملی» یا «نام کاربری» مسئول فنی انجام می‌شود.

در صورت تطابق کد ملی و یا نام کاربری مسئول فنی مورد نظر با حوزه فعالیت، اطلاعات مسئول فنی، مطابق شکل 39 نمایش داده خواهد شد.

شکل 41) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده

این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • تصویر و نام مسئول فنی
 • شماره شناسنامه مسئول فنی
 • تاریخ تولد مسئول فنی
 • با کلیک دکمه فرمی شامل اطلاعات شخصی و تخصصی مسئول فنی مطابق شکل 42 نمایش داده می‌شود. این فرم دارای چهار سربرگ «اطلاعات پایه»، «سوابق تحصیلی»، «دوره‌های آموزشی» و «سوابق کاری» می‌باشد. به منظور بستن این فرم، دکمه را کلیک نمایید.

شکل 42) مشاهده اطلاعات مسئول فنی

 • با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 43 نمایش داده می‌شود. به منظور ارسال درخواست همکاری برای مسئول فنی، ابتدا حوزه فعالیت مورد نظر را انتخاب نموده، سپس توضیحات مربوطه را نوشته و دکمه را کلیک نمایید. درخواست استخدام برای مسئول فنی ارسال می‌شود و درخواست ارسال‌شده به عنوان پروانه‌ای در زیرمجموعه پروانه‌های شعبه نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز، با کلیک دکمه فرم بدون ارسال درخواست بسته خواهد شد.

شکل 43) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت

سربرگ پروانه‌ها

در این سربرگ، سوابق درخواست‌های استخدام ارسال شده (پروانه‌های صادر شده) به مسئولین فنی مطابق شکل 44 در زبانه‌های جداگانه نمایش داده می‌شوند. با کلیک هر شماره پروانه اطلاعات مربوط به آن نمایش داده می‌شود.

شکل 44) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «پروانه‌ها»

 • اطلاعات پروانه: در این بخش نام «کارخانه/کارگاه تولیدی طرف قرارداد»، «وضعیت فعالیت» و «تاریخ اعتبار قرارداد» نمایش داده می‌شود.
 • اطلاعات طرف قرارداد: در این بخش اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی شامل «نام فارسی» و «نام لاتین» نمایش داده می‌شود.
 • اعمال و مشاهده درخواست: در این بخش وضعیت همکاری صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی و مسئول فنی نمایش داده می‌شود. در حالت ارسال درخواست اولیه برای مسئول فنی، وضعیت درخواست به‌صورت «در انتظار تأیید» نمایش داده می‌شود. پس از تأیید یا رد درخواست اولیه توسط مسئول فنی، وضعیت متناسب به حالت انتخاب شده مطابق شکل 45 نمایش داده می‌شود.

شکل 45) وضعیت‌های تأییدیه درخواست

درصورتی‌که مسئول فنی درخواست همکاری را پذیرفت، در هر زمان با کلیک دکمه و ذکر علت قطع همکاری در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 46 و کلیک دکمه می‌توانید به همکاری خود با مسئول فنی پایان دهید.

شکل 46) فرم «قطع همکاری»

لازم به ذکر است که پس از قطع همکاری، با کلیک دکمه مطابق شکل 47 می‌توانید دوباره درخواست همکاری خود را برای مسئول فنی ارسال نمایید.

شکل 47) قطع همکاری

اطلاعات کاربری: در صورت پذیرفتن درخواست همکاری از سوی مسئول فنی، با کلیک دکمه مطابق شکل 48 به درگاه پرداخت بانک منتقل می‌شوید و می‌بایست هزینه کارشناسی را پرداخت نمایید.

شکل 48) صفحه پرداخت و انتخاب درگاه پرداخت بانکی

شکل 49) درگاه پرداخت بانک

پس از انجام عملیات پرداخت موفق، فیلدی به منظور تعریف نام کاربری برای مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود. پس از تعریف نام کاربری و ثبت آن، مسئول فنی با آن نام کاربری می‌تواند به سامانه‌های سازمان غذا و دارو از جمله «سامانه ترخیص»، «سامانه مجوز مصرف»، «سامانه IRC» و غیره وارد شود. همچنین امکان چاپ کارت مسئول فنی برای صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی فعال می‌شود.

 • حوزه فعالیت: در این بخش حوزه فعالیت‌های مشترک کارخانه/کارگاه تولیدی و مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود.
  • تغییر شعبه مسئول فنی: به منظور انتقال مسئول فنی فعال در یک شعبه به شعبه دیگر از کارخانه/کارگاه تولیدی، با کلیک دکمه مطابق شکل 44، فرمی مطابق شکل 50 نمایش داده می‌شود که شامل فهرست شعب ثبت شده کارخانه/کارگاه تولیدی است. با انتخاب هرکدام از شعب کارخانه/کارگاه تولیدی، در صورتی‌که مسئول فنی صلاحیت فعالیت در حوزه شعبه انتخابی را داشته باشد، با انتخاب حوزه فعالیت شعبه انتخابی و کلیک دکمه ، مسئول فنی به شعبه انتخابی منتقل می‌شود.

شکل 50) تغییر شعبه مسئول فنی

توجه 1: در صورتی‌که مسئول فنی مدارک لازم را به منظور فعالیت در حوزه(های) شعبه انتخاب شده را نداشته باشد، امکان انتقال نمی‌باشد.

توجه 2: مسئول فنی فقط در حوزه(های) فعالیت تأیید صلاحیت شده خود می‌تواند در شعبه دیگر فعالیت کند.

نکته: بعد از انتقال مسئول فنی به شعبه دیگر در کارخانه/کارگاه تولیدی توسط صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی، پروانه همکاری مسئول فنی در شعبه‌ای که مسئول فنی انتقال یافته است، نمایش داده می‌شود.

فایل راهنما

به منظور مطالعه فایل راهنمای صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی، از منوی عملیاتی مطابق شکل 51 گزینه فایل راهنما را انتخاب نمایید.

شکل 51) منوی «فایل راهنما»

پیوست

فراموشی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری، مطابق شکل 52 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 52) لینک فراموشی نام کاربری

فرمی مطابق شکل 53 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن کد ملی خود درون فیلد مورد نظر و کلیک دکمه ، نام(های) کاربری برای شما، به ایمیل ثبت شده‌ی شما ارسال می‌گردد.

شکل 53) فرم فراموشی نام کاربری

فراموشی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور، مطابق شکل 54 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 54) لینک فراموشی رمز عبور

با کلیک بر روی لینک فوق، فرمی مطابق شکل 55 نمایش داده می‌شود.

شکل 55) فرم فراموشی رمز عبور

نام کاربری خود و نیز کد امنیتی را درون فیلدهای مورد نظر وارد کرده، سپس به یکی از دو روش زیر اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید:

   1. با کلیک دکمه ، یک کد امنیتی به شماره همراه ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود.

در صفحه بعد، فرم تغییر رمزعبور، «کد امنیتی (پیامک)»، «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را در فیلدهای مشخص شده وارد کرده و دکمه را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

در صورت عدم ارسال کد امنیتی به شماره همراه شما، دکمه را کلیک نمایید.

   1. با کلیک دکمه ، یک لینک به ایمیل ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود. مطابق شکل 56 روی لینک ارسالی کلیک نمایید.

شکل 56) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل

در فرم باز شده، مطابق شکل 57 فیلدهای «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را پر کرده و دکمه ثبت را کلیک نمایید تا رمز شما تغییر یابد.

شکل 57) فرم تغییر رمز عبور

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

 1. Longitude
 2. Latitude
 3. Longitude
 4. Latitude

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.