مجوز مصرف

راهنمای کاربری سامانه مجوز مصرف (کارتابل مسئول فنی)

1 مقدمه 7

2 ورود به سامانه 8

3 پیکربندی سامانه 10

4 کارتابل پیام‌رسان 12

5 جزئیات منوی عملیاتی 15

5-1 لیست اظهارنامه‌ها 15

5-1-1 تخصیص انبار 19

5-1-2 افزودن گواهی 25

5-1-3 ویرایش و حذف گواهی‌های ثبت‌شده 35

5-1-4 ثبت آزمایش 38

5-1-5 ویرایش و حذف آزمایش‌های ثبت‌شده 42

5-1-6 صدور مجوز 45

5-1-7 عدم صدور مجوز 47

5-2 لیست اظهارنامه‌های تکمیل‌شده 49

5-3 لیست انبارها 51

6 پیوست 53

6-1 فراموشی نام کاربری 53

6-2 فراموشی رمز عبور 53

فهرست شکل‌ها

شکل 1) آدرس مستقیم «سامانه مجوز مصرف» 8

شکل 2) ورود به سامانه «مجوز مصرف» از طریق سامانه TTAC 8

شکل 3) ورود به کارتابل مسئول فنی 9

شکل 4) مراحل صدور و عدم صدور مجوز مصرف 10

شکل 5) پیکربندی سامانه 10

شکل 6) جمع شدن منو 11

شکل 7) دکمه پیام‌رسان 12

شکل 8) ورود به کارتابل پیام‌رسان 12

شکل 9) کارتابل پیام‌رسان 13

شکل 10) نمونه پیام ارسال‌شده از مدیر سیستم سازمان غذا و دارو 14

شکل 11) لیست اظهارنامه‌ها 15

شکل 12) اطلاعات اظهارنامه 16

شکل 13) بررسی قابلیت مصرف 17

شکل 14) لیست فرآورده‌های اظهارنامه 17

شکل 15) لیست سری ساخته‌ای فرآورده 18

شکل 16) نمایش سری ساخت‌های فرآورده 18

شکل 17) دکمه تخصیص انبار 19

شکل 18) تخصیص انبار 20

شکل 19) نمایش سری ساخت‌های فرآورده 20

شکل 20) تخصیص انبار به کل فرآورده 21

شکل 21) تخصیص انبار به چند فرآورده 21

شکل 22) تخصیص انبار به سری ساخت‌های فرآورده 22

شکل 23) تعداد باقیمانده و تخصیص داده نشده 23

شکل 24) وضعیت فرآیند مربوط به هر سری ساخت 24

شکل 25) میزان تخصیص به انبار برای هر سری ساخت 25

شکل 26) افزودن گواهی 26

شکل 27) پنجره افزودن گواهی 27

شکل 28) فرم افزودن گواهی جدید 28

شکل 29) فرم افزودن گواهی – تمدید گواهی 29

شکل 30) فرم افزودن گواهی – اطلاعات مربوط به لیگالایز کردن 30

شکل 31) فرم افزودن گواهی – انتخاب صادرکننده 31

شکل 32) فرم افزودن گواهی – اطلاعات شرکت تولیدکننده 32

شکل 33) فرم افزودن گواهی – افزودن شماره گواهی 33

شکل 34) فرم افزودن گواهی – تاریخ گواهی صادرشده 34

شکل 35) فهرست گواهی‌های اضافه‌شده 35

شکل 36) ویرایش گواهی ثبت‌شده 36

شکل 37) ثبت ویرایش اطلاعات گواهی 37

شکل 38) حذف گواهی ثبت‌شده 38

شکل 39) پیام حذف گواهی 38

شکل 40) ثبت آزمایش 39

شکل 41) فرم ثبت آزمایش 39

شکل 42) فهرست آزمایش‌ها 41

شکل 43) ویرایش آزمایش ثبت‌شده 42

شکل 44) ثبت ویرایش اطلاعات آزمایش 43

شکل 45) حذف آزمایش ثبت‌شده 44

شکل 46) وضعیت گواهی و ثبت آزمایش -کامل نشده 45

شکل 47) وضعیت گواهی و ثبت آزمایش- کامل شده 45

شکل 48) دکمه صدور مجوز 46

شکل 49) صدور مجوز مصرف برای فرآورده‌ها 46

شکل 50) اخطار عدم تکمیل مدارک 47

شکل 51) دکمه عدم صدور مجوز 48

شکل 52) عدم صدور مجوز مصرف 49

شکل 53) لیست اظهارنامه‌های تکمیل‌شده 50

شکل 54) مشخصات اظهارنامه 51

شکل 55) منوی لیست انبارها 51

شکل 56) انتخاب دانشگاه ناظر 52

شکل 57) پیام تعیین دانشگاه ناظر 52

شکل 58) لینک فراموشی نام کاربری 53

شکل 59) فرم فراموشی نام کاربری 53

شکل 60) لینک فراموشی رمز عبور 54

شکل 61) فرم فراموشی رمز عبور 54

شکل 62) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل 55

شکل 63) فرم تغییر رمز عبور 56

مقدمه

فرآورده‌های وارداتی به کشور به منظور عرضه در بازار پس از ترخیص از گمرک باید مجوز لازم برای مصرف را کسب نمایند و بعد از آن اقدامات مربوط به کسب برچسب اصالت و الصاق آن به فرآورده‌ها صورت گرفته و به بازار عرضه گردند. به این منظور و در مرحله کسب مجوز مصرف، مسئول فنی هر شرکت وظیفه دارد با تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک گواهی و آزمایش‌های مربوط به هر سری ساخت از فرآورده وارداتی و سپس تعیین و تخصیص انبار نگهداری فرآورده‌ها از طرف شرکت واردکننده، اقدام به صدور و یا عدم صدور مجوز هر فرآورده نماید. لازم به ذکر است مسئولیت صدور و عدم صدور مجوز بر عهده مسئول فنی شرکت می‌باشد. نظارت بر فرآورده‌های تعیین وضعیت شده توسط مسئول فنی و نظارت بر فرآورده‌های موجود در انبارهای شرکت واردکننده، توسط ناظرین تعیین‌شده از دانشگاه‌های ناظر، صورت می‌گیرد.

ورود به سامانه

به‌منظور ورود به «سامانه مجوز مصرف»، آدرس سامانه (https://permit.ttac.ir) را مطابق شکل 1 در مرورگر وارد نمایید و یا مطابق شکل 2، گزینه «سامانه مجوز مصرف» در سامانه http://www.ttac.ir را کلیک نمایید.

شکل 1) آدرس مستقیم «سامانه مجوز مصرف»

شکل 2) ورود به سامانه «مجوز مصرف» از طریق سامانه TTAC

به‌منظور ورود به کارتابل مسئول فنی، مطابق شکل 3 نام کاربری و رمز عبور را در فیلدهای مشخص‌شده وارد نمایید و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 3) ورود به کارتابل مسئول فنی

پیکربندی سامانه

مراحل صدور و عدم صدور مجوز به فرآورده‌ها در سامانه مجوز مصرف مطابق شکل 4 می‌باشد.

شکل 4) مراحل صدور و عدم صدور مجوز مصرف

پس از ورود به سامانه، فرمی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود.

شکل 5) پیکربندی سامانه

 1. اطلاعات کاربری: نام و تصویر مسئول فنی واردشده به سامانه به همراه نام شرکت مربوطه در این بخش نمایش داده می‌شود.
 2. منو کاربری: منوهای کاربری در این بخش نمایش داده می‌شوند. در بخش جزئیات منوی عملیاتی، هر یک از این منوها به تفصیل شرح داده شده است.
 3. خروج: با کلیک دکمه ، کاربر از حساب کاربری خارج می‌شود.
 4. پیام‌رسان: به‌منظور مشاهده پیام‌های سیستم، با کلیک دکمه وارد سامانه پیام‌رسانی شده و از صدور مجوز و عدم صدور مجوز مصرف فرآورده مربوطه اطمینان حاصل نمایید. کارتابل پیام‌رسان در این مستند به تفصیل شرح داده شده است.
 5. با کلیک دکمه منوی کاربری مطابق شکل 6 کوچک‌تر می‌شود.

شکل 6) جمع شدن منو

 1. کارتابل: اطلاعات مربوط به هر منوی کاربری با کلیک هریک، در این بخش نمایش داده می‌شود.
 2. راهنما: به‌منظور مطالعه فایل راهنما، دکمه را کلیک نمایید.

کارتابل پیام‌رسان

به‌منظور مشاهده پیام‌های ارسال‌شده‌ی حاصل از فرآیند «صدور مجوز مصرف» و حاصل از فرآیند «عدم صدور مجوز مصرف» دکمه را مطابق شکل 7 کلیک نمایید. با این کار وارد سامانه پیام‌رسانی شده و از صدور مجوز یا عدم صدور مجوز مربوطه اطمینان حاصل فرمایید.

شکل 7) دکمه پیام‌رسان

به‌منظور ورود به کارتابل پیام‌رسان، نام کاربری و رمز عبور را در فیلدهای مشخص‌شده مطابق شکل 8 وارد نمایید و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 8) ورود به کارتابل پیام‌رسان

پس از ورود به سامانه پیام‌رسان، فرمی مطابق شکل 9 نمایش داده می‌شود که شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

 1. فیلترینگ: اطلاعات پیام براساس اطلاعات فرستنده پیام و یا کلیدواژه پیام ارسال‌شده با کلیک دکمه‌ی جستجو، قابل جستجو می‌باشد.
 2. لیست پیام‌ها: فهرست همه پیام‌های ارسال‌شده از سیستم که مربوط به «صدور مجوز مصرف» و «عدم صدور مجوز مصرف» می‌باشد، در این بخش نمایش داده می‌شود.
 3. تعداد پیام‌ها: تعداد کل پیام‌های ارسال‌شده از سامانه در این بخش نمایش داده می‌شود.
 4. حذف کردن پیام: برای حذف پیام‌های موجود در فهرست پیام‌ها، دکمهC:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\شکل حذف کردن.jpg را کلیک نمایید.
 5. خروج از کارتابل: با کلیک گزینه خروج، از حساب کاربری خود خارج شوید.

در این کارتابل پیام‌های «تخصیص انبار، صدور مجوز و عدم صدور مجوز» هر فرآورده که از طرف سامانه ارسال شده است، به ترتیب «تاریخ ارسال پیام» نمایش داده می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\کارتابل پیام رسان1.jpg

شکل 9) کارتابل پیام‌رسان

با کلیک هرکدام از پیام‌های ارسال‌شده، مطابق شکل 10 پیامی که از طرف مدیر سیستم سازمان غذا و دارو ارسال شده است را مشاهده می‌نمایید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\نمونه پیام1.jpg

شکل 10) نمونه پیام ارسال‌شده از مدیر سیستم سازمان غذا و دارو

جزئیات منوی عملیاتی

لیست اظهارنامه‌ها

در این بخش فهرست تمام اظهارنامه‌های ترخیص شده شرکت که تا به ‌حال وضعیت مجوز مصرف آن‌ها مشخص نشده است، به‌صورت خودکار از سامانه گمرک دریافت و مطابق شکل 11 نمایش داده می‌شوند.

شکل 11) لیست اظهارنامه‌ها

 1. جستجو: به‌منظور جستجوی اظهارنامه مورد نظر، بخش دوم «شناسه اظهارنامه» (بعد از خط تیره) را درون کادر وارد نمایید.
 2. لیست اظهارنامه‌ها: همه اظهارنامه‌های تعیین وضعیت نشده شرکت، در این قسمت نمایش داده می‌شود. هر اظهارنامه مطابق شکل 12 دارای اطلاعات زیر است:
  • شناسه اظهارنامه[1]: یک شماره واحد برای شناسایی اظهارنامه است. این کد در سامانه گمرک و واردات- مجوز ترخیص یک مقدار است.
  • ارزش ارزی کل: بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه، باربندی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.
  • تاریخ اظهارنامه: تاریخ ثبت اظهارنامه می‌باشد.
  • کشور مبدأ: کشوری که محصول را تولید کرده است و اطلاعات نمایشی آن می‌بایست فهرست دریافت شده از EPL[2] (سامانه گمرکی) باشد.

شکل 12) اطلاعات اظهارنامه

به‌منظور انجام عملیات تعیین وضعیت اظهارنامه آن را کلیک نمایید تا مطابق شکل 13 نمایش داده شود. به عبارت دیگر فرآیند «صدور مجوز مصرف» یا «عدم صدور مجوز مصرف» توسط مسئول فنی از این فرم آغاز می‌شود.

شکل 13) بررسی قابلیت مصرف

در بخش «لیست پروانه‌های بهداشتی (IRC)» فهرست تمام فرآورده‌های موجود در اظهارنامه مطابق شکل 14 نمایش داده می‌شود.

شکل 14) لیست فرآورده‌های اظهارنامه

در بخش «لیست سری‌ساخت‌ها» فهرست همه سری‌ساخت‌های هر فرآورده مطابق شکل 15 قابل مشاهده است.

شکل 15) لیست سری ساخته‌ای فرآورده

به‌منظور نمایش سری‌ساخت‌های ثبت‌شده، دکمه را مطابق شکل 16 کلیک نمایید. در مقابل نام هر فرآورده، سری ساخت‌های ثبت‌شده برای آن فرآورده به همراه تعداد آن نمایش داده می‌شود.

شکل 16) نمایش سری ساخت‌های فرآورده

به‌منظور صدور مجوز، نیاز به تکمیل مراحل زیر است:

 1. تخصیص انبار
 2. افزودن گواهی
 3. ثبت آزمایش

در ادامه، هریک از مراحل شرح داده می‌شود.

تخصیص انبار

تا زمانی که به سری ساخت‌های یک فرآورده، انبار تخصیص داده نشود، امکان افزودن گواهی و افزودن آزمایش و به دنبال آن، صدور مجوز مصرف وجود نخواهد داشت. هر سری ساخت از فرآورده را می‌توان به هر یک از انبارهای انتخابی شرکت تخصیص داد. انبارها قبلاً در سامانه اشخاص توسط مدیرعامل شرکت ثبت شده است. به‌منظور تخصیص انبار، مطابق شکل 17 دکمه را کلیک نمایید.

شکل 17) دکمه تخصیص انبار

با کلیک این دکمه فرمی مطابق شکل 18 نمایش داده شود.

شکل 18) تخصیص انبار

 • اظهارنامه: شماره اظهارنامه نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه ، زیرشاخه‌ محصول(ها) نمایش داده می‌شود.
 • محصول: به ازای هر محصول (فرآورده)، نام محصول (فرآورده) و کد IRC محصول (فرآورده) نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه سری ساخت (های) مربوط به محصول (فرآورده) به‌صورت درختی، مطابق شکل 19 نمایش داده می‌شوند.
 • سری ساخت: هر محصول (فرآورده) می‌تواند چند سری ساخت داشته باشد که به‌صورت درختی نمایش داده می‌شود.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa15be9dd.PNG

شکل 19) نمایش سری ساخت‌های فرآورده

به‌منظور تخصیص انبار می‌توانید از سه طریق زیر اقدام نمایید:

 • تخصیص یک‌باره کل فرآورده‌های موجود به یک انبار: درصورتی‌که باید کل فرآورده‌های موجود در اظهارنامه به یک انبار تخصیص داده شود، باکس «اظهارنامه» را مطابق شکل 20 انتخاب نمایید. با انتخاب نام انبار از فهرست موجود، می‌توانید تخصیص انبار را با شرایط ذکرشده، انجام دهید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\تخصیص انبار 1.jpg

شکل 20) تخصیص انبار به کل فرآورده

 • تخصیص چند فرآورده منتخب از اظهارنامه به یک انبار: درصورتی‌که چند فرآورده منتخب از اظهارنامه باید به یک انبار اختصاص داده شوند، باکس‌ «محصول» مورد نظر را مطابق شکل 21 انتخاب نمایید. با انتخاب انبار از فهرست موجود می‌توانید تخصیص انبار را با شرایط ذکرشده، انجام دهید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\تخصیص 2.jpg

شکل 21) تخصیص انبار به چند فرآورده

 • تخصیص تعدادی خاص از سری ساخت‌های یک فرآورده به یک انبار: درصورتی‌که سری ساخت‌هایی از یک فرآورده باید به تعدادی خاص به یک انبار اختصاص داده شوند، باکس «سری ساخت»های مورد نظر را مطابق شکل 22 انتخاب نمایید تا باکس انتخاب تعداد برای آن سری ساخت، نمایش داده می‌شود. تعداد مورد نظر از آن سری ساخت را وارد نمایید. با انتخاب انبار از فهرست موجود، تخصیص انبار را با شرایط ذکرشده، انجام دهید.

شکل 22) تخصیص انبار به سری ساخت‌های فرآورده

پس از تخصیص انبار به فرآورده(ها)، از تعداد کل فرآورده به میزان تخصیص داده شده کسر می‌شود و در بخش مشخص‌شده مطابق شکل 23 نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که به تمامی سری ساخت‌های یک فرآورده، انبار تخصیص یافته باشد، می‌توانید «صدور مجوز مصرف» و یا «عدم صدور مجوز مصرف» را برای فرآورده‌هایی که مراحل افزودن گواهی و ثبت آزمایش آن‌ها به اتمام رسیده است را انتخاب نمایید. پس از تکمیل فرآیند تخصیص انبار، پیامک (SMS) و پیام داخلی از سیستم برای کارشناس ناظر دانشگاه ارسال می‌شود. همچنین یک ایمیل و پیام داخلی سیستم برای مسئول فنی، مبنی بر تخصیص تعداد فرآورده‌ها به هر انبار ارسال می‌گردد.

توجه: نظارت بر فرآورده‌های تعیین وضعیت شده توسط مسئول فنی و فرآورده‌های موجود در انبارهای شرکت، توسط کارشناس ناظر دانشگاه انجام می‌شود.

شکل 23) تعداد باقیمانده و تخصیص داده نشده

توجه: وضعیت انجام فرآیند و تکمیل مدارک برای هر یک از سری ساخت‌های موجود، با علائم مشخص‌شده مطابق شکل 24، به ازای شماره «سری ساخت» مربوطه نمایش داده می‌شود.

شکل 24) وضعیت فرآیند مربوط به هر سری ساخت

به‌منظور تصمیم مسئول فنی برای جلوگیری از عرضه فرآورده به بازار و «عدم صدور مجوز» که در بند ‏5-1-7 به‌طور کامل توضیح داده شده است، نیاز به تکمیل مرحله «تخصیص انبار» است.

توجه: وضعیت میزان تخصیص محصول به انبار برای هر یک از سری ساخت‌های موجود، با کلیک علائم مشخص‌شده مطابق شکل 25، به ازای شماره «سری ساخت» مربوطه نمایش داده می‌شود.

شکل 25) میزان تخصیص به انبار برای هر سری ساخت

افزودن گواهی

به‌منظور صدور مجوز مصرف، پس از تخصیص انبار باید گواهی فنی مربوط به هر فرآورده ثبت شود. با کلیک دکمه در کنار نام و کد IRC هر فرآورده، بخش مربوط به «افزودن گواهی و ثبت آزمایش» مربوط به فرآورده مطابق شکل 26 نمایش داده می‌شود.

نکته: تا زمانی که کلیه سری ساخت‌های یک فرآورده (IRC) به انبار(ها) تخصیص داده نشده باشد، دکمه و نمایش داده نمی‌شود.

شکل 26) افزودن گواهی

با کلیک دکمه فرمی به‌منظور ورود اطلاعات مربوط به گواهی مطابق شکل 27 نمایان می‌شود. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

شکل 27) پنجره افزودن گواهی

 • گواهی: در این فهرست کشویی، گزینه «گواهی جدید» و «کلیه گواهی‌هایی که قبلاً ثبت شده است (در صورت وجود)» به‌منظور تمدید آن‌ها نمایش داده می‌شود.
 • انتخاب گواهی جدید: به‌منظور ثبت اطلاعات، «گواهی جدید» را مطابق شکل 28 انتخاب نمایید. فرم ثبت اطلاعات گواهی جدید نمایش داده می‌شود. با انتخاب گواهی جدید مراحل «افزودن گواهی» آغاز می‌گردد. همچنین تمدید گواهی و ویرایش گواهی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 28) فرم افزودن گواهی جدید

 • تمدید گواهی: در صورت تمدید و یا کپی گواهی‌هایی که قبلاً ثبت شده است، مطابق شکل 29 آن را از فهرست گواهی‌هایی که قبلاً ثبت شده انتخاب نموده و دکمه C:\Users\mehdi.khodarahmi\Desktop\OK.png را کلیک نمایید. فیلدهای این فرم قابل ویرایش نمی‌باشد.

شکل 29) فرم افزودن گواهی – تمدید گواهی

 • نوع گواهی: پس از انتخاب گواهی جدید، فرم ثبت اطلاعات گواهی فعال می‌شود. با ورود حداقل دو حرف از گواهی‌های تعریف‌شده توسط مدیر سیستم، گواهی مورد نظر را از فهرست نمایش داده‌شده انتخاب نمایید.

توجه: درصورتی‌که نوع گواهی «مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران» انتخاب شود یا شرکت، فرآورده موردنظر را به‌عنوان ماده اولیه برای تهیه محصول وارد کرده باشد، نیازی به لیگالایز[3] کردن (اخذ مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ) نمی‌باشد. در غیر این صورت این بخش مطابق شکل 30 نمایش داده می‌شود.

شکل 30) فرم افزودن گواهی – اطلاعات مربوط به لیگالایز کردن

 • لیگالایز: لیگالایز مربوطه را از فهرست مواردی که قبلاً ثبت کردید، انتخاب نمایید. درصورتی‌که «لیگالایز جدید» را انتخاب نمایید، بخش مربوط به «سفارت یا کنسولگری» نمایش داده می‌شود.
 • سفارت یا کنسولگری: سفارت یا کنسولگری مربوطه را وارد نمایید. به‌منظور جستجوی سفارت، با نام کشور جستجو نمایید. مثلاً کشور استرالیا با دو حرف (اس) قابل جستجو می‌باشد. با انتخاب کشور، شهرهای کشور مربوطه در فیلد «شهر» نمایش داده می‌شود.
 • کد تأییدکننده: کد تأییدکننده سفارت که در فرم لیگالایز ثبت شده است را وارد نمایید.
 • نام تأییدکننده: نام تأییدکننده سفارت که در فرم لیگالایز ثبت شده است را وارد نمایید.
 • تاریخ: تاریخ اخذ تأییدیه سفارت که در لیگالایز ثبت شده است را با کلیک دکمه از تقویم انتخاب نمایید.
 • شماره: شماره گواهی صادرشده از طرف سفارت که در فرم لیگالایز ثبت شده است را وارد نمایید.
 • صادرکننده: بعد از انتخاب نوع گواهی، «مرجع صادرکننده گواهی» را مطابق شکل 31 از فهرستی که ادمین سامانه قبلاً وارد کرده است، انتخاب نمایید.

شکل 31) فرم افزودن گواهی – انتخاب صادرکننده

توجه: درصورتی‌که صادرکننده را «شرکت تولیدکننده» انتخاب نمایید، بخش «تأیید» مطابق شکل 32 به فرم مورد نظر اضافه می‌شود. در غیر این صورت، این بخش نمایش داده نخواهد شد.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\اطلاعات شرکت تولید کننده.jpg

شکل 32) فرم افزودن گواهی – اطلاعات شرکت تولیدکننده

 • شماره گواهی: بعد از انتخاب صادرکننده گواهی، شماره گواهی صادرشده را در کادر مورد نظر مطابق شکل 33 به‌صورت عددی وارد نمایید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\صادر کننده.jpg

شکل 33) فرم افزودن گواهی – افزودن شماره گواهی

 • تاریخ: با کلیک دکمه تاریخ میلادی اخذ گواهی صادرشده را مطابق شکل 34 از تقویم انتخاب نمایید. این تاریخ باید کوچک‌تر و یا مساوی تاریخ جاری باشد (نمی‌تواند تاریخ روزهای آینده باشد).

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\صادر کننده.jpg

شکل 34) فرم افزودن گواهی – تاریخ گواهی صادرشده

 • کشور: نام کشوری که گواهی از آنجا صادر شده است را از فهرست انتخاب نمایید.
 • شهر: نام شهری که گواهی از آنجا صادر شده است را از فهرست انتخاب نمایید.

توجه: درصورتی‌که صادرکننده را «شرکت تولیدکننده» انتخاب نمایید، فرم تأییدکننده نمایش داده می‌شود.

 • نام تأییدکننده: نام تأییدکننده شرکت تولیدکننده را که در گواهی ثبت شده است، وارد نمایید.
 • ارگان تأییدکننده: ارگان تأییدکننده شرکت تولیدکننده را از فهرستی که قبلاً توسط مدیر سیستم وارد شده است، انتخاب نمایید.
 • کشور: کشور محل قرارگیری تولیدکننده را از فهرستی که قبلاً توسط ادمین سامانه وارد شده است، انتخاب نمایید.
 • شهر: شهر محل قرارگیری تولیدکننده را از فهرستی که قبلاً توسط مدیر سیستم وارد شده است انتخاب نمایید.
 • فایل: فایل‌های مربوط به گواهی‌های موجود را با حجم حداکثر 400 کیلوبایت (400 KB) و با فرمت‌های PNG، JPG، JPEG، TXT، PDF، DOC، DOCX، XLS و یا XLSX بارگذاری نمایید.

پس از تکمیل اطلاعات، دکمه را کلیک نمایید. گواهی‌های مورد نظر در فهرست گواهی‌ها مطابق شکل 35 نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه فرم نمایش داده شده، بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\لیست گواهی.jpg

شکل 35) فهرست گواهی‌های اضافه‌شده

توجه: برای تمام سری ساخت‌های یک فرآورده می‌توان یک گواهی را ثبت کرد.

ویرایش و حذف گواهی‌های ثبت‌شده

درصورتی‌که «صدور یا عدم صدور» مجوز برای سری ساخت صادر گردید، امکان ویرایش و حذف اطلاعات ثبت‌شده در بخش‌های «انبار، گواهی‌ها و ثبت آزمایش» غیرفعال می‌شود.

به‌منظور ویرایش اطلاعات گواهی ثبت‌شده دکمه ویرایش را مطابق شکل 36 کلیک نمایید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\ویرایش گواهی.jpg

شکل 36) ویرایش گواهی ثبت‌شده

به‌منظور ویرایش اطلاعات، فرمی مطابق شکل 37 نمایش داده می‌شود، که امکان ویرایش اطلاعات همه فیلدهای گواهی که قبلاً ثبت شده است را دارد. برای ثبت اطلاعات ویرایش شده دکمه را کلیک نمایید. با انتخاب دکمه فرم جاری بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\تایید ویرایش.jpg

شکل 37) ثبت ویرایش اطلاعات گواهی

به‌منظور حذف گواهی ثبت‌شده، دکمه حذف را مطابق شکل 38 کلیک نمایید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\ویرایش گواهی.jpg

شکل 38) حذف گواهی ثبت‌شده

پیام حذف موفقیت‌آمیز مطابق شکل 39 نمایش داده می‌شود.

C:\Users\mehdi.khodarahmi\Desktop\2021-10-11_14-56-16.png

شکل 39) پیام حذف گواهی

ثبت آزمایش

به‌منظور صدور مجوز مصرف، پس از تخصیص انبار و افزودن گواهی‌های مربوط به هر فرآورده در این بخش اطلاعات آزمایش‌های مخصوص هر فرآورده واردشده به منظور «صدور مجوز مصرف»، باید ازنظر سلامت موارد به کار رفته، فنی و غیره که قبلاً در آزمایشگاه مربوطه انجام شده است، را ثبت نمایید. با کلیک دکمه در کنار نام و کد IRC هر فرآورده، بخش مربوط به «افزودن گواهی» و «ثبت آزمایش» مربوط به فرآورده مطابق شکل 40 نمایش داده می‌شود.

شکل 40) ثبت آزمایش

با کلیک دکمه فرمی به منظور ورود اطلاعات مربوط به گواهی مطابق شکل 41 نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

شکل 41) فرم ثبت آزمایش

 • آزمایشگاه: به‌منظور انتخاب نام آزمایشگاه آزمایش‌کننده، حداقل دو حرف از نام آن را وارد نمایید. با این کار نام آزمایشگاه به‌صورت خودکار جستجو می‌شود. آزمایشگاه مورد نظر را از فهرست انتخاب نمایید.
 • شماره آزمایش: شماره آزمایش انجام‌شده را وارد نمایید.
 • تاریخ: با کلیک دکمه تاریخ انجام آزمایش را انتخاب نمایید. این تاریخ باید کوچک‌تر و یا مساوی تاریخ جاری باشد. (نمی‌تواند تاریخ آینده باشد.)
 • نوع آزمایش: نوع آزمایش انجام شده روی فرآورده می‌باشد. نوع آزمایش بر اساس دسته‌بندی فرآورده (HSType فرآورده) نمایش داده می‌شود. (نوع آزمایش می‌تواند برای فرآورده‌ها با دسته‌بندی و حوزه‌های مختلف، متفاوت باشد.)
 • فایل‌ها: فایل‌های مربوط به آزمایش انجام‌شده را با حجم حداکثر 400 کیلوبایت (400 KB) و با فرمت‌های PNG، JPG، JPEG، TXT، PDF، DOC، DOCX، XLS و یا XLSX بارگذاری نمایید. بارگذاری فایل(های) جواب آزمایش اجباری می‌باشد.

پس از تکمیل اطلاعات، با کلیک دکمه اطلاعات واردشده را ثبت نمایید. آزمایش ثبت‌شده مطابق شکل 42 در فهرست آزمایش‌ها نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه فرم نمایش داده شده، بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\آزمایش.jpg

شکل 42) فهرست آزمایش‌ها

توجه: برای تمام سری ساخت‌های یک فرآورده می‌توان یک آزمایش را ثبت کرد.

ویرایش و حذف آزمایش‌های ثبت‌شده

به‌منظور ویرایش اطلاعات آزمایش ثبت‌شده دکمه ویرایش را مطابق شکل 43 کلیک نمایید.

شکل 43) ویرایش آزمایش ثبت‌شده

به‌منظور ویرایش اطلاعات، فرمی مطابق شکل 44 نمایش داده می‌شود، که امکان ویرایش اطلاعات همه فیلدهای آزمایش که قبلاً ثبت شده است را دارد. برای ثبت اطلاعات ویرایش شده دکمه را کلیک نمایید. با انتخاب دکمه فرم نمایش داده شده بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

شکل 44) ثبت ویرایش اطلاعات آزمایش

به‌منظور حذف آزمایش ثبت‌شده دکمه را مطابق شکل 45 کلیک نمایید تا آزمایش مورد نظر حذف و پیام حذف موفقیت‌آمیز نمایش داده می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\ویرایش آزمایش1.jpg

شکل 45) حذف آزمایش ثبت‌شده

درصورتی‌که اطلاعات گواهی و آزمایش‌ها ثبت نشده باشد، وضعیت آن به‌صورت «کامل نشده» مطابق شکل 46 نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که اطلاعات گواهی(ها) و یا آزمایش‌ها ثبت شده باشد، وضعیت آن به‌صورت «کامل شده» مطابق شکل 47 نمایش داده می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\ثبت آزمایش1.jpg

شکل 46) وضعیت گواهی و ثبت آزمایش -کامل نشده

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\ویرایش آزمایش1.jpg

شکل 47) وضعیت گواهی و ثبت آزمایش- کامل شده

صدور مجوز

درصورتی‌که مدارک شرح داده شده را تکمیل نموده‌اید، به‌منظور انجام سایر اقدامات لازم برای عرضه فرآورده به بازار و «صدور مجوز مصرف» مطابق شکل 48 دکمه را کلیک نمایید. سری ساخت مورد نظر را مطابق شکل 49 انتخاب نمایید. عملیات مربوط به «صدور مجوز مصرف» پس از تأیید انجام می‌شود. ممکن است چند سری ساخت مربوط به یک IRC باشند، به عبارت دیگر یک IRC شامل چندین سری ساخت باشد. در سامانه این امکان وجود دارد که برای هر سری ساخت، عملیات «صدور مجوز مصرف» به‌صورت مجزا انجام شود.

شکل 48) دکمه صدور مجوز

C:\Users\Reyhaneh\Pictures\11111.png

شکل 49) صدور مجوز مصرف برای فرآورده‌ها

درصورتی‌که فرآیند تکمیل مدارک به‌صورت کامل انجام نشده باشد، پیامی مطابق شکل 50 نمایش داده می‌شود.

شکل 50) اخطار عدم تکمیل مدارک

پس از تکمیل فرآیند «صدور مجوز مصرف»، پیامک (SMS) و ایمیلی با متن «برای IRC مورد نظر (شماره 16 رقمی) در این تاریخ (تاریخ روز) مجوز مصرف صادر گردیده است» برای مدیرعامل ارسال می‌شود. همچنین یک پیامک (SMS)، یک ایمیل و یک پیام داخلی برای مسئول فنی شرکت ارسال می‌شود.

عدم صدور مجوز

تا زمانی که تخصیص انبار برای همه سری ساخت‌های یک فرآورده (IRC) انجام نشده باشد، امکان عدم صدور مجوز برای آن فرآورده (IRC) وجود ندارد. درصورتی‌که فرآیند تخصیص انبار را تکمیل نموده‌اید، به‌منظور «عدم صدور مجوز مصرف» و جلوگیری از پخش محصول به علت‌های مختلف (از جمله: تأیید نشدن IRC، سررسید تاریخ انقضای فرآورده، داشتن مشکل فنی و …) مطابق شکل 51 دکمه را کلیک نمایید.

C:\Users\Reyhaneh\Pictures\عدم صدور.png

شکل 51) دکمه عدم صدور مجوز

سری ساخت مورد نظر را مطابق شکل 52 انتخاب نمایید. عملیات مربوط به «عدم صدور مجوز مصرف» پس از تأیید انجام می‌شود.

C:\Users\Reyhaneh\Pictures\عدم صدور مجوز.png

شکل 52) عدم صدور مجوز مصرف

لیست اظهارنامه‌های تکمیل‌شده

تمامی اظهارنامه‌هایی که برای آن‌ها «صدور مجوز» یا «عدم صدور مجوز» انجام پذیرفته باشد، مطابق شکل 53، در این فرم نمایش داده می‌شوند.

درصورتی‌که اظهارنامه‌ای شامل تعدادی IRC باشد، اگر وضعیت مجوز مصرف برای یک یا چند IRC آن تعیین تکلیف شده باشد، آن اظهارنامه هم در لیست اظهارنامه‌ها و هم در لیست اظهارنامه‌های تکمیل‌شده نمایش داده می‌شود. در «لیست اظهارنامه‌ها» فرآورده‌های تعیین تکلیف نشده، و در «لیست اظهارنامه‌های تکمیل‌شده»، IRC تعیین تکلیف شده را نمایش می‌دهد. این اظهارنامه تا زمانی که مجوز مصرف برای تمامی فرآورده‌های آن صادر نشود، همچنان در لیست اظهارنامه‌ها باقی می‌ماند.

شکل 53) لیست اظهارنامه‌های تکمیل‌شده

مشخصات اظهارنامه‌های تکمیل‌شده مطابق شکل 54 با اطلاعات زیر نمایش داده می‌شود:

 • شناسه اظهارنامه: یک شماره واحد برای شناسایی اظهارنامه است. این کد در سامانه گمرک و واردات- مجوز ترخیص یک مقدار است.
 • شماره ثبت سفارش: کد دریافتی از فرآیند ثبت سفارش فرآورده‌ها در «سامانه جامع تجارت» است و مقدار ۸ تا ۱۲ رقم را دارد.
 • ارزش ارزی کل: بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه، باربندی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.
 • اظهارنامه: سندی که صاحب فرآورده یا نماینده قانونی آن باید برای واردات فرآورده تنظیم نماید و به گمرک ارائه دهد که شامل اطلاعات و جزئیات کامل در مورد فرآورده‌ها و اطلاعات مورد نیاز گمرک می‌باشد.
 • تاریخ اظهارنامه: تاریخ ثبت اظهارنامه می‌باشد.
 • کشور مبدأ: کشوری که محصول را تولید کرده است و اطلاعات نمایشی آن می‌بایست فهرست دریافت شده از EPL[4] (سامانه گمرکی) باشد.

با کلیک هر اظهارنامه، مشخصات آن اظهارنامه نمایش داده می‌شود. در این مرحله امکان ویرایش، افزودن مدارک، صدور مجوز و عدم صدور مجوز وجود ندارد و فقط مشاهده اظهارنامه‌های تکمیل‌شده امکان‌پذیر است.

شکل 54) مشخصات اظهارنامه

لیست انبارها

به‌منظور فعال شدن هر انبار و نمایش آن در فهرست تخصیص انبار برای هر فرآورده، ابتدا لازم است دانشگاه ناظر بر انبار را از این بخش انتخاب و ثبت نمایید. برای این منظور گزینه لیست انبارها را از منو کاربری کلیک نمایید تا فهرستی مطابق شکل 55 نمایش داده می‌شود.

شکل 55) منوی لیست انبارها

به‌منظور تعیین دانشگاه ناظر بر انبار، دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 56 نمایان می‌شود.

شکل 56) انتخاب دانشگاه ناظر

دانشگاه ناظر مربوطه را از فهرست موجود انتخاب نمایید. با کلیک دکمه پیام تخصیص موفقیت‌آمیز دانشگاه به انبار نمایش داده می‌شود و مطابق شکل 57 دانشگاه ناظر بر انبار ثبت می‌گردد و از این پس انبار، به‌منظور تخصیص فرآورده‌ها فعال می‌شود. پس از ثبت دانشگاه ناظر بر انبار، پیامکی با متن «انبار تحت نظارت دانشگاه مربوطه قرار گرفت» برای کارشناس ناظر بر دانشگاه و پیام داخلی برای مسئول فنی ارسال می‌شود.

یادآور می‌شود: مسئولیت انتخاب دانشگاه ناظر بر انبار با مسئول فنی می‌باشد و بایستی بر اساس موقعیت فیزیکی انبار، آدرس و شهر آن، دانشگاهی در محدوده همان شهر و یا نزدیک به آن را انتخاب نمایید (در صورت دور بودن دانشگاه نظارت را انجام نمی‌دهد)

شکل 57) پیام تعیین دانشگاه ناظر

پیوست

فراموشی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری، مطابق شکل 58 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 58) لینک فراموشی نام کاربری

فرمی مطابق شکل 59 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن کد ملی خود درون فیلد مورد نظر و کلیک دکمه ، نام(های) کاربری برای شما، به ایمیل ثبت شده‌ی شما ارسال می‌گردد.

شکل 59) فرم فراموشی نام کاربری

فراموشی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور، مطابق شکل 60 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 60) لینک فراموشی رمز عبور

با کلیک بر روی لینک فوق، فرمی مطابق شکل 61 نمایش داده می‌شود.

شکل 61) فرم فراموشی رمز عبور

نام کاربری خود و نیز کد امنیتی را درون فیلدهای مورد نظر وارد کرده، سپس به یکی از دو روش زیر اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید:

   1. با کلیک دکمه ، یک کد امنیتی به شماره همراه ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود.

در صفحه بعد، فرم تغییر رمزعبور، «کد امنیتی (پیامک)»، «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را در فیلدهای مشخص شده وارد کرده و دکمه را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

در صورت عدم ارسال کد امنیتی به شماره همراه شما، دکمه را کلیک نمایید.

   1. با کلیک دکمه ، یک لینک به ایمیل ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود. مطابق شکل 62 روی لینک ارسالی کلیک نمایید.

شکل 62) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل

در فرم باز شده، مطابق شکل 63 فیلدهای «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را پر کرده و دکمه ثبت را کلیک نمایید تا رمز شما تغییر یابد.

شکل 63) فرم تغییر رمز عبور

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

 1. اظهارنامه: سندی که صاحب فرآورده یا نماینده قانونی آن باید برای واردات فرآورده تنظیم نماید و به گمرک ارائه دهد که شامل اطلاعات و جزئیات کامل در مورد فرآورده‌ها و اطلاعات مورد نیاز گمرک می‌باشد.
 2. Electronics Packing List
 3. لیگالایز گواهی مربوط به اخذ مهر سفارت کشور مقصد در کشور مبدأ در فرآیند وارد کردن فرآورده است.
 4. Electronics Packing List

ترخیص

راهنمای کاربری سامانه صدور مجوز ترخیص گمرک (مسئول فنی- گردش کار دو)

1- مقدمه 9

2- ورود به سامانه 12

3- پیکربندی سامانه 14

4- مراحل ثبت اظهارنامه 15

4-1 جستجوی اظهارنامه 15

4-1-1 سربرگ مشخصات اظهارنامه 20

4-2 بارگذاری فایل اکسل حاوی مشخصات فرآورده 24

4-2-1 سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 33

4-3 ثبت اظهارنامه در سامانه 38

4-4 اخذ شروط و تعهدات 41

4-5 انتخاب دانشگاه بررسی‌کننده صدور مجوز ترخیص 43

4-6 بررسی گرید مواد مخدر مرتبط با اظهارنامه 46

4-7 بررسی قوانین 51

4-8 بررسی مجوز مربوطه 53

4-9 پرداخت هزینه ترخیص 56

4-10 بررسی مجوزها (مجدداً) 59

4-11 تائید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها) 62

5- وضعیت- مشاهده وضعیت مالی 68

6- حذف اظهارنامه 70

7- ثبت پیام 71

8- منوی کارتابل 73

8-1 فیلترینگ فرم کارتابل 73

8-2 فهرست فرم کارتابل: 74

9- فایل راهنمای سامانه 76

10- پیوست‌ 77

10-1 بازیابی نام کاربری 77

10-2 بازیابی رمز عبور 78

10-3 جدول اختصار نام کشورها 80

فهرست شکل‌ها

شکل 1) مراحل ثبت اظهارنامه و صدور تأییدیه ترخیص- گردش کاری دو 9

شکل 2) فرم اصلی سامانه «TTAC» 12

شکل 3) ورود آدرس سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» در مرورگر 12

شکل 4) ورود نام کاربری و رمز عبور 13

شکل 5) کارتابل مسئول فنی 13

شکل 6) پیکربندی سامانه 14

شکل 7) مراحل ثبت اظهارنامه توسط مسئول فنی 15

شکل 8) ثبت اظهارنامه- جستجوی شناسه اظهارنامه 16

شکل 9 ) دریافت اطلاعات اظهارنامه از سامانه گمرک (EPL) 16

شکل 10) جستجوی شناسه اظهارنامه‌ی ثبت‌شده توسط شرکت دیگر 17

شکل 11) نمایش پیام «شناسه اظهارنامه نادرست است.» 17

شکل 12) مشاهده اطلاعات گمرکی- سربرگ اظهارنامه 19

شکل 13) مشاهده اطلاعات گمرکی- سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 19

شکل 14) مشاهده اطلاعات گمرکی- اولین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 20

شکل 15) مشاهده اطلاعات گمرکی- دومین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 20

شکل 16) مشاهده اطلاعات گمرکی- سومین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 20

شکل 17) سربرگ مشخصات اظهارنامه 21

شکل 18) قالب فایل مشخصات فرآورده 25

شکل 19) سربرگ مشخصات اظهارنامه- دریافت فایل با قالب اکسل 26

شکل 20) انتخاب فایل مشخصات فرآورده 27

شکل 21) بارگذاری فایل با قالب اکسل 27

شکل 22) بارگذاری فایل با قالب اکسل- نمایش پیام خطا «کد تعرفه HS» 28

شکل 23) بارگذاری فایل با قالب اکسل- نمایش پیام خطا «شماره ثبت سفارش» 28

شکل 24) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «کد کالا در سیستم ثبت‌نشده است» 29

شکل 25) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «کد کالا منقضی شده است» 29

شکل 26) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «وزن ناخالص» 30

شکل 27) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «وزن خالص» 30

شکل 28) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «ارزش ارزی» 31

شکل 29) بارگذاری فایل قالب- ثبت اطلاعات چند سری ساخت متفاوت 31

شکل 30) بارگذاری فایل قالب- تائید اطلاعات 32

شکل 31) نمایش مشخصات فرآورده و سری ساخت 33

شکل 32) سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 33

شکل 33) سربرگ مشخصات فرآورده- مشاهده اطلاعات بیشتر IRC فرآورده 35

شکل 34) سربرگ مشخصات اظهارنامه- کلیک دکمه «ثبت در سامانه» 38

شکل 35) ثبت اظهارنامه در سامانه- نمایان شدن بخش‌های جدید در فرم 39

شکل 36) ثبت اظهارنامه در سامانه- نمایان شدن بخش‌های جدید در فرم- سربرگ مشخصات فرآورده 40

شکل 37) اخذ شروط و تعهدات 41

شکل 38) پذیرفتن شروط و تعهدات 42

شکل 39) گردش کار- نمایش مرحله بعد 43

شکل 40) انتخاب دانشگاه بررسی‌کننده صدور مجوز ترخیص 44

شکل 41) نمونه اظهارنامه در گردش کاری یک 45

شکل 42) انتخاب دانشگاه 45

شکل 43) گردش کار- نمایش مرحله بعد 46

شکل 44) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی مواد مخدر 48

شکل 45) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی روان‌گردان 48

شکل 46) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی مواد تحت کنترل 49

شکل 47) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده فاقد مواد مخدر، روان‌گردان و تحت کنترل 49

شکل 48) گردش کار- بررسی سیستمی گرید مخدر 50

شکل 49) رد اظهارنامه توسط کارشناس مخدر 51

شکل 50) بررسی قانون 3/2 52

شکل 51) بررسی مجوز مربوطه- در انتظار بررسی توسط کارشناس 54

شکل 52) بررسی مجوز مربوطه- تائید توسط کارشناس دانشگاه 55

شکل 53) بررسی مجوز مربوطه- تائید توسط مدیر کارشناس ترخیص دانشگاه 56

شکل 54) نمایش مبلغ قابل پرداخت 57

شکل 55) انتخاب درگاه بانک 57

شکل 56) اتصال به درگاه بانک انتخابی 58

شکل 57) پرداخت انجام شد 59

شکل 58) بررسی مجوزها (مجدداً)- تائید مجوزها 60

شکل 59) تائید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها) 62

شکل 60) گردش کار- تائید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها) شد 63

شکل 61) اصلاح سری ساخت‌ها 64

شکل 62) اصلاح سری ساخت‌ها- بارگذاری فایل قالب جدید 64

شکل 63) اصلاح سری ساخت‌ها- تائید تمام موارد 65

شکل 64) اصلاح سری ساخت‌ها- تائید اظهارنامه 66

شکل 65) اصلاح سری ساخت‌ها- نمایش پیام عملیات موفقیت‌آمیز 66

شکل 66) بارگذاری فایل در سیستم شناسه‌گذاری 67

شکل 67) وضعیت 68

شکل 68) فرم وضعیت مالی 69

شکل 69) حذف اظهارنامه 70

شکل 70) ثبت پیام 71

شکل 71) ثبت پیام- نمایش پیام ثبت‌شده 72

شکل 72) منوهای عملیاتی- منوی «کارتابل» 73

شکل 73) فیلترینگ فرم کارتابل 74

شکل 74) فهرست فرم کارتابل 74

شکل 75) فهرست فرم کارتابل- مشاهده اطلاعات اظهارنامه 75

شکل 76) دریافت راهنمای سامانه 76

شکل 77) فراموشی نام کاربری 77

شکل 78) فراموشی نام کاربری- وارد نمودن کد ملی 78

شکل 79) فراموشی رمز عبور 79

شکل 80) ارسال رمز عبور به ایمیل یا شماره همراه 80

مقدمه

به‌منظور ترخیص فرآورده‌های سلامت‌محور که در گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، باید از طرف سازمان غذا و دارو مجوز ترخیص صادر شود. برای صدور این مجوز، مسئول فنی باید اظهارنامه‌ای را که در سامانه جامع امور گمرکی کشور (EPL[1]) ثبت نموده است، در سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» به همراه مشخصات تکمیلی فرآورده ثبت نماید و پس‌ازآن فرآیند صدور مجوز ترخیص توسط مسئول فنی شرکت آغاز می‌گردد. اظهارنامه ثبت‌شده در صورت داشتن گرید مخدر توسط «کارشناس مخدر» بررسی‌شده و پس از تائید ایشان، قوانین و مجوزهای مربوطه بررسی می‌گردند. سپس اظهارنامه توسط «کارشناس» و «مدیر کارشناس ترخیص» بررسی‌شده و در صورت تائید، مسئول فنی باید هزینه صدور مجوز ترخیص را پرداخت نماید.

در سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» اظهارنامه‌ها متناسب با نوع آن‌ها در گردش‌های کاری متفاوت قرار می‌گیرند.

در این سند مراحل ثبت اظهارنامه در سامانه توسط «مسئول فنی» برای اظهارنامه‌هایی که با توجه به نوع آن‌ها در «گردش کاری دو» قرار می‌گیرند مطابق شکل 1 شرح داده‌شده است.

شکل 1) مراحل ثبت اظهارنامه و صدور تأییدیه ترخیص- گردش کاری دو

توجه: تفاوت گردش کاری یک و گردش کاری دو در مرحله‌ی انتخاب دانشگاه علوم پزشکی توسط مسئول فنی است. درصورتی‌که اظهارنامه در «گردش کاری یک» قرار گیرد، به‌منظور بررسی و صدور تأییدیه ترخیص در کارتابل کارشناس ترخیص و مدیر کارشناس ترخیص سازمان غذا و دارو نمایش داده می‌شود. اما اظهارنامه‌های موجود در «گردش کاری دو» در کارتابل کارشناس ترخیص و مدیر کارشناس ترخیص دانشگاه علوم پزشکی که توسط مسئول فنی شرکت در عملیات ثبت اظهارنامه انتخاب‌شده است، نمایش داده می‌شوند.

توجه: مرحله «بررسی گرید مخدر» توسط کارشناس مخدر در هر دو گردش کاری (گردش کاری یک و گردش کاری دو) وجود دارد.

منوهای عملیاتی موجود در کارتابل مسئول فنی و کاربرد آن‌ها در زیرسامانه‌های سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» مطابق جدول 1 است. در جدول 1 منوهای مورداستفاده مسئول فنی در فرآیند صدور مجوز اظهارنامه گمرکی با رنگ سبز مشخص‌شده است.

جدول 1) منوهای عملیاتی و کاربرد آن‌ها در زیرسامانه‌های سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک»

ردیف

نام منو

کاربرد در فرآیند صدور مجوز اظهارنامه گمرکی

کاربرد در فرآیند صدور مجوز حواله‌ی الکل

کاربرد در فرآیند صدور مجوز حواله‌ی داخلی

کاربرد در فرآیند صدور مجوز حواله‌ی آگونیست

1

کارتابل

دارد

دارد

دارد

دارد

2

ثبت اظهارنامه

دارد

دارد

دارد

دارد

3

سفارش‌های اقلام تحت کنترل

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

4

سفارش‌های الکل

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

5

سفارش‌های آگونیست

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

6

گزارش حواله‌های الکل

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

7

گزارش حواله‌های آگونیست

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

8

موجودی انبار اقلام تحت کنترل/ الکل/ آگونیست

ندارد

دارد

دارد

دارد

9

سامانه پشتیبانی

دارد

دارد

دارد

دارد

10

دریافت راهنمای سامانه

دارد

دارد

دارد

دارد

ورود به سامانه

به‌منظور ورود به سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» مطابق شکل 2 دکمه‌ی «مجوز ترخیص گمرک» را از سامانه TTAC (پورتال سازمان غذا و دارو) به نشانی http://www.ttac.ir کلیک نمایید. همچنین می‌توانید آدرس https://customs.ttac.ir را مطابق شکل 3 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 2) فرم اصلی سامانه «TTAC»

C:\Users\MAHSA~1.MAL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML231c362d.PNG

شکل 3) ورود آدرس سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» در مرورگر

نام کاربری و رمز عبور را مطابق شکل 4 در فیلدهای مربوطه وارد نمایید. دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 4) ورود نام کاربری و رمز عبور

توجه: در صورت فراموشی نام کاربری و یا رمز عبور به بخش پیوست این مستند «بازیابی نام کاربری» و «بازیابی رمز عبور» مراجعه نمایید.

در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور، کارتابل «مسئول فنی» مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود.

شکل 5) کارتابل مسئول فنی

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی سامانه، کارتابل «مسئول فنی» مطابق شکل 6 شامل موارد زیر است (اطلاعات محرمانه محوشده است):

 1. نمای کلی سامانه: نمای کلی کار با سامانه نمایش داده می‌شود.
 2. مشخصات کاربر: در این بخش نام و نام خانوادگی شخص واردشده به سامانه و مسئولیت وی در شرکت مربوطه و نام شرکت نمایش داده می‌شود.
 3. خروج: به‌منظور خروج از سامانه این دکمه را کلیک نمایید.
 4. منوهای عملیاتی: منوهای در دسترس کاربر در این قسمت نمایش داده می‌شوند.

شکل 6) پیکربندی سامانه

در ادامه از منوهای عملیاتی، منوهای «کارتابل»، «ثبت اظهارنامه» و «دریافت راهنمای سامانه» شرح داده‌شده است.

توجه: منوهای «سفارش‌های اقلام تحت کنترل»، «سفارش‌های الکل»، «سفارش‌های آگونیست»، «گزارش حواله‌های الکل»، «گزارش حواله‌های آگونیست»، «موجودی انبار اقلام تحت کنترل/ الکل/ آگونیست» و «سامانه پشتیبانی» در ثبت اظهارنامه توسط مسئول فنی شرکت کارکردی ندارند.

مراحل ثبت اظهارنامه

مراحل کلی ثبت اظهارنامه (قابل انجام توسط مسئول فنی) مطابق شکل 7 می‌باشد. در ادامه هر یک از این مراحل به‌تفصیل شرح داده‌شده است.

شکل 7) مراحل ثبت اظهارنامه توسط مسئول فنی

جستجوی اظهارنامه

به‌منظور «جستجوی اظهارنامه و مشاهده اطلاعات دریافتی از سامانه گمرک کشوری (EPL)» از منوهای عملیاتی، منوی «ثبت اظهارنامه» را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 8 نمایش داده می‌شود. برای دریافت اظهارنامه از سامانه EPL گمرک، داشتن سریال اظهارنامه کافی است. شناسه اظهارنامه (کوتاژ گمرک) را در فیلد مشخص‌شده وارد نمایید. گزینه‌ی «ثبت اظهارنامه گمرکی» را انتخاب نمایید. دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 8) ثبت اظهارنامه- جستجوی شناسه اظهارنامه

عنوان فرآورده مطابق شکل 9 نمایش داده می‌شود.

شکل 9 ) دریافت اطلاعات اظهارنامه از سامانه گمرک (EPL)

توجه: درصورتی‌که اظهارنامه قبلاً توسط شرکت دیگری ثبت‌شده باشد، پیامی مطابق شکل 10 نمایش داده می‌شود.

شکل 10) جستجوی شناسه اظهارنامه‌ی ثبت‌شده توسط شرکت دیگر

توجه: درصورتی‌که «شناسه اظهار» به‌درستی وارد نشده باشد، پیامی مطابق شکل 11 نمایش داده می‌شود.

شکل 11) نمایش پیام «شناسه اظهارنامه نادرست است.»

روی نوار حاوی عنوان فرآورده کلیک نمایید. اطلاعات اظهارنامه مطابق شکل 12 و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه EPL (گمرک کشوری) نمایش داده می‌شود. این فرم شامل سربرگ‌های زیر است:

 • سربرگ مشخصات اظهارنامه: در این سربرگ مشخصات کلی و مشخصات ارزی اظهارنامه مطابق شکل 12 نمایش داده می‌شود.
 • سربرگ مشخصات کالا (فرآورده): در این سربرگ مشخصات کالا، مشخصات محموله، مشخصات ارزی کالا، مشخصات فرآورده (IRC[2]) و سری ساخت فرآورده مطابق شکل 13 نمایش داده می‌شود.

شکل 12) مشاهده اطلاعات گمرکی- سربرگ اظهارنامه

C:\Users\MAHSA~1.MAL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2a1986.PNG

شکل 13) مشاهده اطلاعات گمرکی- سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

توجه: درصورتی‌که اظهارنامه دارای بیش از یک فرآورده (IRC) باشد، اطلاعات هر فرآورده در سربرگ مجزایی مطابق شکل 14، شکل 15 و شکل 16 نمایش داده می‌شود (ممکن است بیشتر از دو سربرگ باشد).

شکل 14) مشاهده اطلاعات گمرکی- اولین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

C:\Users\MAHSA~1.MAL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML29569367.PNG

شکل 15) مشاهده اطلاعات گمرکی- دومین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

C:\Users\MAHSA~1.MAL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML295c6853.PNG

شکل 16) مشاهده اطلاعات گمرکی- سومین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

سربرگ مشخصات اظهارنامه

این سربرگ مطابق شکل 17 شامل مشخصات کلی و ارزی اظهارنامه و بخشی به‌منظور دریافت و بارگذاری فایل با قالب اکسل است. در ادامه هر یک از این موارد شرح داده‌شده است.

شکل 17) سربرگ مشخصات اظهارنامه

 • مشخصات کلی اظهارنامه:
 • شناسه اظهار: در این فیلد شناسه اظهارنامه نمایش داده می‌شود.
 • شماره کوتاژ[3]: در این فیلد شماره کوتاژ نمایش داده می‌شود.
 • اظهارکننده: در این فیلد نام شرکت اظهارکننده (واردکننده کالا) نمایش داده می‌شود.
 • گمرک ورودی: در این فیلد نام گمرک ورودی به ایران نمایش داده می‌شود. گمرک‌های ورودی به ایران به‌عنوان‌مثال: «گمرک ایران، گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، گمرک تهران، گمرک اصفهان و …» است.
 • نوع اظهارنامه: در این فیلد نوع اظهارنامه بر اساس مبدأ و مقصد نمایش داده می‌شود. نوع اظهارنامه شامل یکی از مقادیر زیر است:
  • صادرات قطعی: فرآورده از مبدأ مشخص به مقصد مشخص انتقال داده می‌شود.
  • صادرات موقت: فرآورده از مبدأ مشخص به مقصد نامشخص انتقال داده می‌شود. بدین منظور که یک مقصد واسط وجود دارد.
  • مرجوعی: فرآورده صادرشده، به مبدأ بازگشت داده می‌شود.
  • واردات قطعی: فرآورده از یک مبدأ مشخص خارج از کشور به مقصد مشخص داخل کشور وارد شود.
  • واردات موقت: فرآورده از یک مبدأ مشخص خارج از کشور به مقصد داخل یک کشور وارد شود. اما این کشور مقصد نقش یک واسط را دارد و فرآورده مجدد قرار است به کشور دیگری ارسال می‌شود.
 • وضعیت اظهارنامه: وضعیت اظهارنامه (که از سامانه EPL دریافت شده است) نمایش داده می‌شود. وضعیت اظهارنامه شامل یکی از وضعیت‌های زیر است:
  • پروانه کامل
  • اظهارنامه پروانه نشده
  • اظهارنامه کوتاژ نشده
 • تاریخ ثبت اظهار: در این فیلد تاریخ شمسی که اظهارنامه در سامانه گمرک کشوری ثبت‌شده است، نمایش داده می‌شود.
 • تعداد بسته‌ها: تعداد بسته‌بندی‌های کالای موجود در اظهارنامه نمایش داده می‌شود.
 • کشور مبدأ: نام کشور مبدأ ارسال‌کننده‌ی کالا به‌اختصار (اختصار نام کشورها در پیوست «اختصار نام کشورها» قرار داده‌شده است.) نمایش داده می‌شود.
 • کشور صادرکننده: نام کشوری که کالا را از کشور مبدأ (تولیدکننده) دریافت نموده و صادرات انجام داده است (اختصار نام کشورها در پیوست «اختصار نام کشورها» قرار داده‌شده است.) نمایش داده می‌شود.
 • مشخصات ارزی اظهارنامه:
 • ارزش ارزی: مبلغ ارزی کل کالا در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 • نوع ارز: نوع ارزی که با آن نوع کالا وارد کشور شده است، در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 • نرخ برابری ارز[4]: رقمی است که بیانگر ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر می‌باشد. درواقع به قیمت ارز یک کشور برحسب ارز کشور دیگر در زمان معین، اطلاق می‌شود. در اینجا ارزش ریالی تقسیم‌بر ارزش ارزی را نمایش می‌دهد.
 • ارزش ریالی: محاسبه‌ی ارزش ریالی کالا بر اساس نوع ارز و مطابق با نرخ ارز است.

بارگذاری فایل اکسل حاوی مشخصات فرآورده

ازآنجاکه در سامانه EPL (گمرک کشوری)، کد فرآورده‌ها (IRC) تعریف‌نشده است و همچنین ممکن است که فرآورده‌ای که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، دارای چندین کد فرآورده باشد (واردات انجام‌شده دارای بیش از یک IRC باشد)، برای همگام‌سازی مشخصات فرآورده ثبت‌شده در «سامانه گمرک کشوری (EPL)» با «سامانه صدور مجوز ترخیص گمرک سازمان غذا و داروی کشور»، مطابق شکل 18 سامانه، قالبی را در اختیارتان قرار می‌دهد که بر اساس آن اطلاعات کامل‌تری از محصولات را وارد نمایید. اطلاعات این قالب شامل موارد زیر است:

 • کد تعرفه HS[5]: عدد صحیح ۸ تا ۱۰ رقمی است و اطلاعات نمایشی آن می‌بایست جزء فهرست دریافت شده از EPL باشد.
 • شماره ثبت سفارش: کد دریافتی از فرآیند ثبت سفارش فرآورده‌ها در سامانه جامع تجارت است. مقدار ۸ تا ۱۲ رقمی را دارد.
 • IRC: کدی منحصربه‌فرد است که سازمان غذا و دارو در زمان صدور پروانه ثبت فرآورده به آن اختصاص می‌دهد.
 • کد کشور سازنده: کد کشوری که محصول را تولید کرده است و اطلاعات نمایشی آن می‌بایست فهرست دریافت شده از EPL باشد.
 • وزن ناخالص: وزن کالا، وزن ظرف و مصالح بسته‌بندی که به‌صورت عددی و تا چهار رقم اعشار می‌باشد.
 • وزن خالص: وزن کالا بدون وزن ظرف و مصالح بسته‌بندی که به‌صورت عددی تا چهار رقم اعشار می‌باشد.
 • ارزش ارزی قلم کالا: بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه، باربندی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا برای ورود تعلق می‌گیرد.
 • سری ساخت: شماره منحصربه‌فردی است که هر شرکت تولیدکننده در موقع ساخت، به هر فرآورده اختصاص داده و بیانگر یکنواختی اجزاء و شرایط ساخت بخشی از تولید بوده و به‌منظور کنترل‌های کیفی، سلامتی و غیره مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 • تاریخ تولید: تاریخ تولید میلادی فرآورده باید به‌صورت عددی با طول ثابت شش رقم و با ترکیب رقمی (YYMMDD) باشد.
 • تاریخ انقضا: تاریخ انقضای میلادی فرآورده باید به‌صورت عددی با طول ثابت شش رقم و با ترکیب رقمی (YYMMDD) باشد، بزرگ‌تر از تاریخ تولید است.
 • تعداد: تعداد کل فرآورده‌های واردشده که در اظهارنامه ثبت‌شده است.

توجه: درصورتی‌که در حال ثبت اطلاعات مواد اولیه هستید، در فایل اکسل در ستون «تعداد» امکان ثبت تعداد به‌صورت عدد اعشاری با دقت دو رقم اعشار را دارید. در غیر این صورت (ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های به‌غیراز مواد اولیه)، اگر در ستون «تعداد» عدد اعشاری ثبت گردد، در سامانه فقط عدد صحیح ذخیره خواهد شد.

شکل 18) قالب فایل مشخصات فرآورده

به‌منظور دریافت و تکمیل فایل با قالب اکسل مطابق شکل 19 دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 19) سربرگ مشخصات اظهارنامه- دریافت فایل با قالب اکسل

فایل دریافت شده را تکمیل و مطابق شکل 20 و شکل 21 بارگذاری نمایید.

شکل 20) انتخاب فایل مشخصات فرآورده

شکل 21) بارگذاری فایل با قالب اکسل

صحت کلیه آیتم‌های موجود در فایل بارگذاری شده توسط سیستم بررسی می‌گردد. در ادامه نام آیتم‌های موجود در فایل بارگذاری شده و معادل آن‌ها در اظهارنامه و در صورت عدم تطابق، پیام خطای نمایش داده‌شده شرح داده‌شده است.

 • کد تعرفه HS: کد تعرفه HS واردشده در فایل (اکسل) بارگذاری شده باید با فیلد «شناسه HS» در سربرگ «مشخصات کالا (فرآورده)» بخش «مشخصات کالا» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 22 نمایش داده می‌شود.

شکل 22) بارگذاری فایل با قالب اکسل- نمایش پیام خطا «کد تعرفه HS»

 • شماره ثبت سفارش: شماره ثبت سفارش واردشده در فایل (اکسل) بارگذاری شده باید با فیلد «شماره ثبت سفارش» در سربرگ «مشخصات کالا (فرآورده)» بخش «مشخصات کالا» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 23 نمایش داده می‌شود.

شکل 23) بارگذاری فایل با قالب اکسل- نمایش پیام خطا «شماره ثبت سفارش»

 • کد فرآورده (IRC): پروانه بهداشتی واردشده باید معتبر باشد و اجازه واردات داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 24 و شکل 25 نمایش داده می‌شود.

شکل 24) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «کد کالا در سیستم ثبت‌نشده است»

شکل 25) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «کد کالا منقضی شده است»

 • وزن ناخالص: مجموع «وزن ناخالص» در فایل بارگذاری شده باید با فیلد «وزن ناخالص برحسب کیلوگرم» در سربرگ «مشخصات کالا (فرآورده)» بخش «مشخصات محموله» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 26 نمایش داده می‌شود.

شکل 26) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «وزن ناخالص»

 • وزن خالص: مجموع «وزن خالص» در فایل بارگذاری شده باید با فیلد «وزن خالص برحسب کیلوگرم» در سربرگ «مشخصات کالا (فرآورده)» بخش «مشخصات محموله» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 27 نمایش داده می‌شود.

شکل 27) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «وزن خالص»

 • ارزش ارزی: مجموع «ارزش ارزی قلم کالا» در فایل بارگذاری شده باید با فیلد «ارزش ارزی» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 28 نمایش داده می‌شود.

شکل 28) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «ارزش ارزی»

 • سری ساخت: سری ساخت باید معتبر باشد. درصورتی‌که فرآورده دارای چند سری ساخت متفاوت است، اطلاعات هر سری ساخت را در سطرهای جداگانه مطابق شکل 29 در فایل اکسل ثبت نمایید.

شکل 29) بارگذاری فایل قالب- ثبت اطلاعات چند سری ساخت متفاوت

 • تاریخ تولید: برای هر سری ساخت باید معتبر باشد. تاریخ تولید باید از تاریخ انقضا واردشده کوچک‌تر باشد.
 • تاریخ انقضا: برای هر سری ساخت باید معتبر باشد.
 • تعداد: «تعداد» اقلام در فایل بارگذاری شده باید با فیلد «تعداد» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد.

درصورتی‌که بارگذاری فایل با موفقیت انجام شود و اطلاعات آن مغایرتی با اطلاعات دریافتی از سامانه گمرک کشوری و همچنین اطلاعات موجود در سامانه «صدور پروانه ثبت (IRC)» نداشته باشد، مطابق شکل 30 پیامی مبنی بر تأییدیه فرآورده‌(های) بارگذاری شده نمایش داده می‌شود. به‌‎منظور بستن فرم، دکمه را کلیک نمایید.

شکل 30) بارگذاری فایل قالب- تائید اطلاعات

نام فرآورده‌ بر اساس کد IRC فرآورده که در فایل قالب واردشده است مطابق شکل 31، در سربرگ «مشخصات فرآورده» به‌جای نام فرآورده ثبت‌شده در سامانه «گمرک کشوری (EPL)» نمایش داده می‌شود. همچنین بخش‌های «مشخصات فرآورده» و «سری ساخت» بر اساس فایل بارگذاری شده تکمیل و نمایش داده می‌شوند. در ادامه جزییات اطلاعات مربوط به سربرگ دوم «مشخصات فرآورده» شرح داده‌شده است.

شکل 31) نمایش مشخصات فرآورده و سری ساخت

سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

در این سربرگ اطلاعات «مشخصات کالا»، «مشخصات محموله»، «مشخصات ارزی»، «مشخصات فرآورده» و «سری ساخت» مطابق شکل 32 نمایش داده می‌شود. در ادامه هر یک از این موارد شرح داده‌شده است.

شکل 32) سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

 • مشخصات کالا:
 • شرح کالا: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، در این فیلد، نام فرآورده مطابق با کد IRC واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • شناسه HS: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • کشور سازنده: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با کد کشور سازنده دریافت شده از سامانه IRC نمایش داده می‌شود.
 • شماره ثبت سفارش: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • مشخصات محموله:
 • تعداد بسته‌ها
 • تعداد کل اقلام: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مجموع تعداد واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • وزن ناخالص برحسب کیلوگرم: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • وزن خالص برحسب کیلوگرم: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • نوع بسته‌بندی
 • مشخصات ارزی:
 • ارزش ریالی: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • ارزش ارزی: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • جمع کل ریالی عوارض گمرکی: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • مشخصات فرآورده (IRC):
 • کد فرآورده (IRC): پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با کد فرآورده واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • نام فرآورده: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با کد فرآورده واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • سری ساخت:
 • سری ساخت: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با سری ساخت واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ تولید: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با تاریخ تولید واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ انقضاء: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با تاریخ انقضا واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • تعداد: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با تعداد واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • دکمه‌ی : به‌منظور مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد فرآورده مطابق شکل 33 دکمه را کلیک نمایید.

شکل 33) سربرگ مشخصات فرآورده- مشاهده اطلاعات بیشتر IRC فرآورده

اطلاعات بیشتر فرآورده شامل موارد زیر است:

 • IRC: کد IRC فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • صاحب پروانه[6]: نام شرکت صاحب پروانه نمایش داده می‌شود.
 • کد شناسه ملی صاحب پروانه: کد شناسه ملی شرکت صاحب پروانه نمایش داده می‌شود.
 • نام محصول به انگلیسی: نام فرآورده به انگلیسی نمایش داده می‌شود.
 • نام محصول به فارسی: نام فرآورده به فارسی نمایش داده می‌شود.
 • GTIN[7]: کد GTIN فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • وضعیت: وضعیت فعال یا غیرفعال بودن پروانه ثبت فرآورده (کد IRC) نمایش داده می‌شود.
 • گروه: عنوان دسته و گروه فرآورده در سامانه «صدور پروانه ثبت (IRC)» نمایش داده می‌شود. به‌عنوان‌مثال: «مواد اولیه غذایی و آشامیدنی» نمایش داده می‌شود.
 • پروانه وضعیت: وضعیت «پروانه ثبت» فرآورده (موقت یا دائمی) نمایش داده می‌شود.
 • HS: کد HS فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ انقضا: تاریخ انقضا فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • نام شرکت تولیدکننده: نام شرکت تولیدکننده فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • نام کشور تولیدکننده: نام کشور تولیدکننده فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • نام شرکت صاحب برند[8]: نام شرکت صاحب برند فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • نام کشور صاحب برند: نام کشور صاحب برند فرآورده نمایش داده می‌شود.

ثبت اظهارنامه در سامانه

به‌منظور ثبت اظهارنامه در سامانه مطابق شکل 34 دکمه را کلیک نمایید.

شکل 34) سربرگ مشخصات اظهارنامه- کلیک دکمه «ثبت در سامانه»

بخش‌های زیر مطابق شکل 35 در فرم نمایان می‌شوند.

 1. دکمه «حذف اظهارنامه»: جزییات مربوط به حذف اظهارنامه در بند «‏6-حذف اظهارنامه» شرح داده‌شده است.
 2. وضعیت: در این بخش دکمه‌ی قرار دارد. جزییات مربوط به آن در بند «‏5- وضعیت- مشاهده وضعیت مالی» شرح داده‌شده است.
 3. گردش کار: کل گردش کار (مراحل انجام‌شده و مرحله بعدی که باید انجام شود) در این بخش نمایش داده می‌شود.
 4. پیغام‌ها: پیام‌های ثبت‌شده در این قسمت نمایش داده می‌شود. جزییات ثبت پیام در بند «‏7-ثبت پیام» شرح داده‌شده است.

شکل 35) ثبت اظهارنامه در سامانه- نمایان شدن بخش‌های جدید در فرم

توجه: بخش‌های «دکمه‌ی حذف اظهارنامه»، «وضعیت»، «گردش کار» و «پیغام‌ها» در تمامی سربرگ‌های «مشخصات کالا (فرآورده)» مطابق شکل 36 نمایش داده می‌شود.

شکل 36) ثبت اظهارنامه در سامانه- نمایان شدن بخش‌های جدید در فرم- سربرگ مشخصات فرآورده

در ادامه، هر یک از مراحل صدور مجوز ترخیص شرح داده‌شده است.

اخذ شروط و تعهدات

در بخش «گردش کار» مطابق شکل 37، روی لینک C:\Users\ZOHREK~1.SAM\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1a10b9c6.PNG کلیک نمایید.

شکل 37) اخذ شروط و تعهدات

فرمی مطابق شکل 38 نمایش داده می‌شود. شروط نمایش داده‌شده را به‌دقت مطالعه نموده و به‌منظور پذیرفتن شروط و تعهدات، گزینه مربوط به هر شرط (مشخص‌شده در شکل 38) را انتخاب نمایید. دکمه را کلیک نمایید.

پس از تیک زدن در کنار تعهدات بر روی دکمه ثبت تعهدات را کلیک نمایید شود.

شکل 38) پذیرفتن شروط و تعهدات

در بخش «گردش کار»، مطابق شکل 39 شروط و تعهدات در وضعیت «پذیرفته‌شده» و مرحله‌ی بعدی «انتخاب دانشگاه بررسی‌کننده مجوز ترخیص» نمایش داده می‌شود.

C:\Users\MAHSA~1.MAL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6ce92a4e.PNG

شکل 39) گردش کار- نمایش مرحله بعد

انتخاب دانشگاه بررسی‌کننده صدور مجوز ترخیص

به‌منظور انتخاب دانشگاه بررسی‌کننده صدور مجوز ترخیص، مطابق شکل 40 روی لینک کلیک نمایید.

شکل 40) انتخاب دانشگاه بررسی‌کننده صدور مجوز ترخیص

توجه: درصورتی‌که در بخش گردش کاری مرحله «انتخاب دانشگاه بررسی‌کننده مجوز ترخیص» را مشاهده نمی‌نمایید و مرحله بعدی پس از مرحله «اخذ شروط و تعهدات»، مرحله «بررسی گرید مواد مخدر مرتبط با اظهارنامه» مطابق شکل 41 نمایش داده شود، اظهارنامه شما مطابق با نوع آن در «گردش کاری یک» قرارگرفته است.

شکل 41) نمونه اظهارنامه در گردش کاری یک

پس از کلیک ، فرمی مطابق شکل 42 نمایش داده می‌شود. دانشگاه علوم پزشکی موردنظر را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. دکمه را کلیک نمایید. انتخاب دانشگاه علوم پزشکی الزامی است.

شکل 42) انتخاب دانشگاه

در بخش «گردش کار»، مطابق شکل 43 نام دانشگاه بررسی‌کننده انتخاب‌شده و مرحله‌ی بعدی «بررسی گرید مواد مخدر مرتبط با این اظهارنامه» نمایش داده می‌شود.

شکل 43) گردش کار- نمایش مرحله بعد

بررسی گرید مواد مخدر مرتبط با اظهارنامه

همه‌ی اقلامی که در فایل مشخصات فرآورده واردشده است، توسط سیستم با سامانه IRC بررسی می‌گردد و اگر فرآورده‌ای دارای گرید مخدر باشد (برای مثال دارویی که شامل گرید مخدر (مواد تحت کنترل) یا هر فرآورده‌ی دیگری حتی به‌جز دارو که دارای گرید مخدر باشد)، سامانه گرید مخدر آن را به هر یک از فرآورده‌ها اختصاص می‌دهد. گریدهای مخدر در سامانه شامل موارد زیر می‌باشد:

 • سبز: فرآورده حاوی مواد مخدر است.
 • زرد: فرآورده حاوی مواد روان‌گردان است.
 • قرمز: فرآورده حاوی مواد تحت کنترل است (منظور از پیش‌سازها یا مواد تحت کنترل، مواد مخدر صنعتی است).

گریدهای مخدر در سامانه با استفاده از پرچم‌های رنگی در سربرگ «مشخصات اظهارنامه» مطابق شکل 44، شکل 45، شکل 46 و شکل 47 نمایش داده می‌شوند.

شکل 44) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی مواد مخدر

شکل 45) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی روان‌گردان

شکل 46) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی مواد تحت کنترل

C:\Users\MAHSA~1.MAL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML250c4208.PNG

شکل 47) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده فاقد مواد مخدر، روان‌گردان و تحت کنترل

لازم به ذکر است که اگر فرآورده‌ای دارای مواد مخدر، روان‌گردان و تحت کنترل باشد در فرآیند بررسی صدور مجوز ترخیص به کارشناس مواد مخدر نیز ارسال می‌شود و کاربر می‌بایست در انتظار پاسخ کارشناس مخدر باقی بماند. درصورتی‌که فرآورده‌های موجود در اظهارنامه فاقد «مواد مخدر»، «روان‌گردان» و «تحت کنترل» باشند، این مرحله با Reload نمودن فرم، با موفقیت انجام‌شده و مرحله بعدی در گردش کار مطابق شکل 48 نمایش داده می‌شود.

شکل 48) گردش کار- بررسی سیستمی گرید مخدر

توجه: اگر اظهارنامه توسط کارشناس اداره مخدر رد شود، ترخیص این اظهارنامه ناممکن است و شما مطابق شکل 49 اجازه ترخیص این محموله را نخواهید داشت.

شکل 49) رد اظهارنامه توسط کارشناس مخدر

درصورتی‌که تائید گرید مخدر با موفقیت انجام شود، «قوانین» و پس‌ازآن «مجوزها» توسط سیستم بررسی می‌گردد.

بررسی قوانین

در تمامی انواع اظهارنامه (گردش کاری یک و گردش کاری دو) قوانین 2/1 و 3/2 و SpecialIRC و HS Strategy توسط سیستم بررسی می‌گردد. در ادامه قوانین شرح داده‌شده است.

 • قانون 2/1: در این قانون تاریخ انقضای فرآورده بررسی می‌گردد. به این صورت که اگر در زمان جاری (زمان بررسی قوانین) از تاریخ تولید فرآورده تا تاریخ انقضای فرآورده 2/1 زمان باقی‌مانده باشد، اجازه ترخیص کالا وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال: تاریخ تولید برابر با 01/01/1400 و زمان جاری (زمان بررسی قوانین) برابر با 06/07/1400 و تاریخ انقضای فرآورده برابر با 30/09/1400 است. بازه زمانی تاریخ تولید و تاریخ انقضا برابر با «276 روز» است و طبق قانون 2/1 باید در زمان جاری (زمان بررسی قوانین) بیشتر از «138 روز» تا تاریخ انقضا باقی‌مانده باشد، درحالی‌که با توجه به تاریخ جاری در این مثال، «85 روز» تا تاریخ انقضا باقی‌مانده است. پس در این مثال قانون 2/1 نقض شده و با نمایش پیامی، امکان صدور تأییدیه ترخیص وجود ندارد.
 • قانون 3/2: در این قانون تاریخ انقضای فرآورده بررسی می‌گردد. به این صورت که اگر در زمان جاری (زمان بررسی قوانین) از تاریخ تولید فرآورده تا تاریخ انقضای فرآورده 3/2 زمان باقی‌مانده باشد، اجازه ترخیص کالا مطابق شکل 50 وجود ندارد.

توجه: درصورتی‌که از زمان مجاز محاسبه‌شده توسط قوانین 2/1 و 3/2 کمتر از «60 روز» باقی‌مانده باشد نیز صدور مجوز ترخیص بلامانع است.

شکل 50) بررسی قانون 3/2

 • قانون SpecialIRC: در این قانون دو مورد زیر بررسی می‌گردد و نیاز به تائید کارشناس دارد.
 1. SpecialIRCToSpecificOffice: در این قانون، قرار داشتن فرآورده در لیست کالاهای خاص بررسی می‌گردد.
 2. SpecialCompanyToSpecificOffice: در این قانون، قرار داشتن نام شرکت در لیست شرکت‌های خاص بررسی می‌گردد.
 • قانون HS Strategy: در این قانون کد HS اظهارنامه با سیاست‌های سازمان غذا و دارو بررسی می‌گردد. درصورتی‌که اظهارنامه با قانون HS Strategy هماهنگ نباشد، باید توسط کارشناس ترخیص بررسی گردد.

بررسی مجوز مربوطه

در این مرحله اظهارنامه شما با مجوز ورودی که پیش‌ازاین از سوی سازمان غذا و داروی کشور صادرشده است و قوانین مربوط به محصولات، توسط سیستم بررسی می‌شود. درصورتی‌که تعارضی وجود نداشته باشد و مجوزها مورد تائید باشد، به مرحله بعد «پرداخت» هدایت می‌شوید.

در صورت رد شدن مجوزهای مربوطه توسط سیستم، پرونده باید توسط کارشناس و مدیر کارشناس ترخیص دانشگاه مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی که در مراحل قبل انتخاب نموده‌اید، بررسی و تائید شود. در قسمت «گردش کار» مطابق شکل 51 مرحله نمایش داده می‌شود.

توجه: درصورتی‌که کارشناس و مدیر کارشناس ترخیص دانشگاه مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی اظهارنامه را تائید ننماید، پرونده در این مرحله و با همین وضعیت باقی می‌ماند.

شکل 51) بررسی مجوز مربوطه- در انتظار بررسی توسط کارشناس

پس از بررسی و تائید اظهارنامه توسط کارشناس، در قسمت «گردش کار» مطابق شکل 52 مرحله نمایش داده می‌شود.

توجه: درصورتی‌که کارشناس و یا مدیر کارشناس ترخیص دانشگاه علوم پزشکی اظهارنامه را تائید ننماید، پرونده در این مرحله و با همین وضعیت باقی می‌ماند.

شکل 52) بررسی مجوز مربوطه- تائید توسط کارشناس دانشگاه

پس از بررسی و تائید اظهارنامه توسط مدیر کارشناس ترخیص دانشگاه، در قسمت «گردش کار» مطابق شکل 53 مرحله نمایش داده می‌شود.

شکل 53) بررسی مجوز مربوطه- تائید توسط مدیر کارشناس ترخیص دانشگاه

پرداخت هزینه ترخیص

در صورت عدم مشکل در هر یک از مراحل بیان‌شده تاکنون، هزینه ترخیص بر اساس نوع و در برخی از اظهارنامه‌ها بر اساس درصدی از ارزش کل توسط سامانه محاسبه‌شده و در قسمت «گردش کار» مرحله «پرداخت» نمایش داده می‌شود. روی لینک در بخش گردش کار کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 54 نمایش داده می‌شود که شامل مبلغ محاسبه‌شده توسط سامانه است.

شکل 54) نمایش مبلغ قابل پرداخت

دکمه‌ی را کلیک نمایید. فرم «انتخاب درگاه پرداخت» مطابق شکل 55 نمایش داده می‌شود. بانک موردنظر را انتخاب نمایید.

شکل 55) انتخاب درگاه بانک

درگاه پرداخت هزینه مطابق شکل 56 نمایش داده می‌شود.

شکل 56) اتصال به درگاه بانک انتخابی

درصورتی‌که مرحله «پرداخت» با موفقیت انجام شود در بخش گردش کار مطابق شکل 57 مرحله‌ی بعدی «بررسی شرایط صدور تأییدیه ترخیص» نمایش داده می‌شود.

شکل 57) پرداخت انجام شد

بررسی مجوزها (مجدداً)

در این مرحله مجوزهای مربوطه مجدداً از سامانه «مجوز ورود سازمان غذا و دارو» توسط سیستم بررسی می‌گردند. در صورت هماهنگی اظهارنامه با مجوزهای مربوطه، در بخش گردش کار مطابق شکل 58 پیام «بررسی مجوزهای مرتبط با این اظهارنامه و ثبت سفارش مربوطه با موفقیت انجام شد. ترخیص بلامانع است.» نمایش داده می‌شود. این مجوز به‌صورت خودکار توسط سامانه برای گمرک کشوری ارسال‌شده و با ورود به سامانه EPL قابل‌مشاهده می‌باشد. این مرحله با عنوان «تأییدیه ترخیص به گمرک صادر شد» در گردش کار قابل‌مشاهده است. همچنین مرحله بعد با عنوان در بخش گردش کاری نمایش داده می‌شود.

توجه: دقت نمایید از طرف سامانه «مجوز ترخیص گمرک» سازمان غذا و دارو هیچ‌گونه کد پیگیری، رسید یا دیگر موارد مشابه برای مسئول فنی یا گمرک کشوری صادر نمی‌گردد و این مجوز به‌صورت یک اعلان (به‌صورت یک کامنت) و به‌طور خودکار برای گمرک کشوری ارسال می‌گردد.

شکل 58) بررسی مجوزها (مجدداً)- تائید مجوزها

در صورت عدم هماهنگی اظهارنامه با مجوزهای مربوطه، اظهارنامه باید توسط کارشناس و پس از ایشان توسط مدیر کارشناس ترخیص دانشگاه تائید شود.

تائید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها)

در این مرحله روی لینک کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 59 نمایش داده می‌شود. به‌منظور تائید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها) گزینه مشخص‌شده در شکل 59 را انتخاب نمایید. دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 59) تائید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها)

در بخش گردش کار، مرحله «کد کالا(ها) و سری ساخت(ها) تائید شد.» مطابق شکل 60 نمایش داده می‌شود.

شکل 60) گردش کار- تائید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها) شد

درصورتی‌که نیاز به اصلاح کد کالا (IRC) و سری ساخت دارید گزینه مشخص‌شده در شکل 59 را انتخاب نمایید. دکمه‌ی را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 61 نمایش داده می‌شود. در صورت اطمینان از اصلاح سری ساخت‌ها دکمه را کلیک نمایید.

شکل 61) اصلاح سری ساخت‌ها

فرمی مطابق شکل 62 نمایش داده می‌شود. به‌منظور اصلاح کد کالا (IRC) و سری ساخت، فایل با قالب اکسل را با اطلاعات صحیح تکمیل نموده و بارگذاری نمایید.

شکل 62) اصلاح سری ساخت‌ها- بارگذاری فایل قالب جدید

بررسی صحت فایل توسط سامانه انجام می‌پذیرد و در صورت مورد تائید بودن تمام موارد، فرمی مطابق شکل 63 نمایش داده می‌شود. دکمه «تائید» را کلیک نمایید.

شکل 63) اصلاح سری ساخت‌ها- تائید تمام موارد

در فرم اطلاعات اظهارنامه مطابق شکل 64 دکمه را کلیک نمایید. پیامی مطابق شکل 65 نمایش داده می‌شود.

شکل 64) اصلاح سری ساخت‌ها- تائید اظهارنامه

شکل 65) اصلاح سری ساخت‌ها- نمایش پیام عملیات موفقیت‌آمیز

پس از تائید «کد کالا(ها)» و «سری ساخت(ها)» گردش کار مطابق شکل 66 نمایش داده می‌شود. همچنین به دلیل بارگذاری فایل در سامانه «شناسه‌گذاری»، تصحیح کد کالاها امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شکل 66) بارگذاری فایل در سیستم شناسه‌گذاری

وضعیت- مشاهده وضعیت مالی

بخش «وضعیت» در فرم «اطلاعات اظهارنامه» مطابق شکل 67 شامل دکمه است.

شکل 67) وضعیت

به‌منظور مشاهده وضعیت مالی اظهارنامه دکمه را کلیک نمایید. فرمی شکل 68 مطابق نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعات زیر است:

 • شماره اظهارنامه (کوتاژ-گمرک): شماره اظهارنامه در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 • نام شرکت: نام شرکت در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ: تاریخ پرداخت به‌صورت تاریخ شمسی نمایش داده می‌شود.
 • مبلغ (ریال): مبلغ به واحد ریال نمایش داده می‌شود.
 • بانک: نام بانک نمایش داده می‌شود.
 • وضعیت پرداخت: وضعیت پرداخت نمایش داده می‌شود.
 • کد رهگیری: کد رهگیری پرداخت نمایش داده می‌شود.
 • شرح: شرح عملیات پرداخت نمایش داده می‌شود.

شکل 68) فرم وضعیت مالی

حذف اظهارنامه

درصورتی‌که در فرم «اطلاعات اظهارنامه» دکمه مطابق شکل 69 نمایش داده شود، قادر به حذف اظهارنامه می‌باشید.

شکل 69) حذف اظهارنامه

توجه: درصورتی‌که اظهارنامه نیاز به تغییراتی دارد تا قبل از مرحله پرداخت، می‌توانید اظهارنامه را حذف و با ثبت مجدد آن تغییرات را اعمال نمایید.

ثبت پیام

در صورت نیاز در هر یک از مراحل ثبت اظهارنامه می‌توانید پیام موردنظرتان را به درخواست اضافه نمایید. همچنین سایر پیام‌هایی که برای درخواست ثبت‌شده است، به همراه «نقش ارسال‌کننده‌ی پیام» و «متن پیام» و «تاریخ ارسال» قابل‌مشاهده است. به‌منظور «ثبت پیام» مطابق شکل 70 پیام موردنظر را در کادر مشخص‌شده وارد نمایید. دکمه‌ی C:\Users\marjan.ghayoori\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Message.png را کلیک نمایید.

شکل 70) ثبت پیام

پیام ثبت‌شده مطابق شکل 71 نمایش داده می‌شود.

شکل 71) ثبت پیام- نمایش پیام ثبت‌شده

منوی کارتابل

از منوهای عملیاتی منوی کارتابل را کلیک نمایید. فیلترینگ و فهرست «منوی کارتابل» مطابق شکل 72 نمایش داده می‌شود. در ادامه هریک از بخش‌های فرم، شرح داده‌شده است.

شکل 72) منوهای عملیاتی- منوی «کارتابل»

فیلترینگ فرم کارتابل

با استفاده از فیلترینگ موجود در فرم، مطابق شکل 73 اظهارنامه موردنظر را جستجو نمایید.

 • خلاصه شرح تجاری کالاها: نام فرآورده موجود در اظهارنامه موردنظر را وارد نمایید. سامانه اظهارنامه‌هایی که با فرآورده واردشده ثبت‌شده باشند در فهرست نمایش می‌دهد.
 • شناسه اظهارنامه: شناسه اظهارنامه موردنظر را وارد نمایید. اظهارنامه جستجو شده در صورت وجود در سامانه در فهرست نمایش داده می‌شود.

شکل 73) فیلترینگ فرم کارتابل

فهرست فرم کارتابل

فهرست «فرم کارتابل» مطابق شکل 74 نمایش داده می‌شود.

شکل 74) فهرست فرم کارتابل

اطلاعات فهرست کارتابل شامل موارد زیر است:

 • مشاهده اطلاعات اظهارنامه: به‌منظور مشاهده اطلاعات اظهارنامه موردنظر، دکمه‌ی را کلیک نمایید. برای اظهارنامه‌ها با وضعیت «مشکل مجوز ورود» دکمه‌ی مطابق شکل 75 با رنگ زرد نمایش داده می‌شود. همچنین برای اظهارنامه‌ها با وضعیت «درخواست رد شده» دکمه‌ی با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. رد درخواست فقط توسط کارشناس مخدر امکان‌پذیر است.

شکل 75) فهرست فرم کارتابل- مشاهده اطلاعات اظهارنامه

 • خلاصه شرح تجاری کالاها: نام فرآورده‌های موجود در اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که اظهارنامه دارای بیش از یک فرآورده باشد، نام فرآورده‌ها به‌وسیله «/» از یکدیگر جدا می‌شوند.
 • شناسه اظهارنامه: شناسه اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ اظهار: تاریخ ثبت اظهارنامه در سامانه «گمرک» در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • گمرک ورودی: نام گمرک ورودی در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • کشور مبدأ: نام اختصاری کشور مبدأ (اختصار نام کشورها در پیوست «اختصار نام کشورها» قرار داده‌شده است.) در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • ارزش ارزی: ارزش ارزی اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • واحد ارز: واحد ارز اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • ارزش ریالی: ارزش ریالی اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • وضعیت: وضعیت اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود.

فایل راهنمای سامانه

به‌منظور مطالعه فایل راهنمای مسئول فنی سامانه «مجوز ترخیص گمرک» از منوهای عملیاتی مطابق شکل 76 دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 76) دریافت راهنمای سامانه

پیوست‌

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام نمایید.

در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 77 گزینه «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 77) فراموشی نام کاربری

در فرم نمایش داده‌شده مطابق شکل 78 کد ملی خود را وارد نموده و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 78) فراموشی نام کاربری- وارد نمودن کد ملی

نام‌های کاربری مربوط به شما که در سامانه‌های TTAC تعریف شده‌اند، به ایمیل ثبت‌شده ارسال می‌گردند. لازم به ذکر است درصورتی‌که لینکی به ایمیل ارسال نگردید، ممکن است آدرس ایمیل در هنگام ثبت‌نام به‌اشتباه واردشده باشد.

بازیابی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام نمایید.

در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 79 گزینه «رمز عبور را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 79) فراموشی رمز عبور

در فرم نمایش داده‌شده مطابق شکل 80 نام کاربری که رمز عبور آن را فراموش کرده‌اید، وارد نمایید. کد امنیتی داخل تصویر را در فیلد مربوطه وارد نمایید. یکی از دکمه‌های یا را کلیک نمایید.

توجه: تکمیل فیلدهای «نام کاربری» و «کد امنیتی» به‌منظور تغییر رمز عبور الزامی است.

شکل 80) ارسال رمز عبور به ایمیل یا شماره همراه

جدول اختصار نام کشورها

جدول 2) اختصار نام کشورها

اختصار انگلیسی

نام فارسی

ردیف

AZ

آذربایجان

1

AR

آرژانتین

2

ZA

آفریقای جنوبی

3

AL

آلبانی

4

DE

آلمان

5

AG

آنتیگوا و باربودا

6

AD

آندورا

7

AO

آنگولا

8

AT

اتریش

9

ET

اتیوپی

10

JO

اردن

11

AM

ارمنستان

12

ER

اریتره

13

UZ

ازبکستان

14

ES

اسپانیا

15

AU

استرالیا

16

EE

استونی

17

SK

اسلوواکی

18

SI

اسلوونی

19

AF

افغانستان

20

EC

اکوادور

21

DZ

الجزایر

22

SV

السالوادور

23

AE

امارات متحده عربی

24

ID

اندونزی

25

GB

انگلیس

26

UY

اوروگوئه

27

UA

اوکراین

28

UG

اوگاندا

29

US

ایالات متحده آمریکا

30

IT

ایتالیا

31

IE

ایرلند

32

IS

ایسلند

33

BB

باربادوس

34

BS

باهاما

35

BH

بحرین

36

BR

برزیل

37

BE

بلژیک

38

BG

بلغارستان

39

BZ

بلیز

40

BD

بنگلادش

41

BJ

بنین

42

BT

بوتان

43

BI

بوروندی

44

BA

بوسنی و هرزگوین

45

BO

بولیوی

46

PY

پاراگوئه

47

PK

پاکستان

48

PA

پاناما

49

PT

پرتغال

50

PE

پرو

51

TJ

تاجیکستان

52

TZ

تانزانیا

53

TH

تایلند

54

TW

تایوان

55

TM

ترکمنستان

56

TR

ترکیه

57

TT

ترینیداد و توباگو

58

TG

توگو

59

TN

تونس

60

TO

تونگا

61

TV

تووالو

62

JM

جامائیکا

63

DJ

جیبوتی

64

TD

چاد

65

CZ

چک

66

CN

چین

67

DK

دانمارک

68

DM

دومینیکا

69

DO

دومینیکن

70

RW

روآندا

71

RU

روسیه

72

RO

رومانی

73

ZM

زامبیا

74

NZ

زلاند نو

75

ZW

زیمبابوه

76

JP

ژاپن

77

CI

ساحل عاج

78

LK

سریلانکا

79

SG

سنگاپور

80

SN

سنگال

81

SE

سوئد

82

CH

سوئیس

83

SD

سودان

84

SR

سورینام

85

SY

سوریه

86

SO

سومالی

87

CL

شیلی

88

RS

صربستان

89

IQ

عراق

90

SA

عربستان سعودی

91

OM

عمان

92

GH

غنا

93

FR

فرانسه

94

PS

فلسطین

95

FI

فنلاند

96

FJ

فیجی

97

PH

فیلیپین

98

CY

قبرس

99

KG

قرقیزستان

100

KZ

قزاقستان

101

QA

قطر

102

CR

کاستاریکا

103

KH

کامبوج

104

CM

کامرون

105

CA

کانادا

106

HR

کرواسی

107

KR

کره جنوبی

108

KP

کره شمالی

109

CO

کلمبیا

110

CG

کنگو

111

KE

کنیا

112

CU

کوبا

113

KM

کومور

114

KW

کویت

115

GA

گابون

116

GM

گامبیا

117

GE

گرجستان

118

GD

گرنادا

119

GT

گواتمالا

120

GN

گینه

121

GW

گینه بیسائو

122

LT

لتونی

123

LB

لبنان

124

LS

لسوتو

125

LU

لوگزامبورگ

126

PL

لهستان

127

LR

لیبریا

128

LY

لیبی

129

LV

لیتوانی

130

LI

لیختن اشتاین

131

MG

ماداگاسکار

132

MH

مارشال جزایر

133

MW

مالاوی

134

MT

مالت

135

MV

مالدیو

136

MY

مالزی

137

ML

مالی

138

HU

مجارستان

139

MA

مراکش

140

EG

مصر

141

MN

مغولستان

142

MX

مکزیک

143

MZ

موزامبیک

144

MD

مولداوی

145

MC

موناکو

146

ME

مونته نگرو

147

MM

میانمار

148

FM

میکرونزی

149

NR

نائورو

150

NA

نامیبیا

151

NP

نپال

152

NO

نروژ

153

NE

نیجر

154

NG

نیجریه

155

VE

ونزوئلا

156

VN

ویتنام

157

HT

هائیتی

158

NL

هلند

159

IN

هند

160

HN

هندوراس

161

YE

یمن

162

GR

یونان

163

HK

هنگ کنگ

164

IR

ایران

165

KF

منطقه آزاد کیش

166

MK

مقدونیه

167

BY

بلاروس

168

 1. Electronic Packing List

  سامانه جامع امور گمرکی کشور. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای دور اظهاری واردات و صادرات و ترانزیت کالا، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک را راه‌اندازی کرده است. این پنجره از طریق آدرس https://epl.irica.ir در دسترس است. برای کار با این سامانه باید نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی گمرک کشوری را در اختیار داشت.

 2. Iran Registration Code

  کدی منحصربه‌فرد است که سازمان غذا و دارو در زمان صدور پروانه ثبت فرآورده به آن اختصاص می‌دهد.

 3. هر زمان که کالایی در گمرک اظهار می‌شود، سامانه EPL بلافاصله اقدام به قفل کردن اظهارنامه و یا اصطلاحا کوتاژ می‌کند و به طور آنی نیز یک شماره اختصاصی به اظهارنامه می‌دهد. به این شماره اختصاصی، سریال اظهارنامه یا شماره کوتاژ می‌گویند که برای هر اظهاری جداگانه و منحصر به فرد می‌باشد.

 4. به عنوان مثال عبارت EUR/USD = 1.5750

  نشان دهنده نرخ یورو (ارزش برابری) نسبت به نرخ دلار آمریکا است و بدین معنی که در حال حاضر ارزش ۱ واحد از پول طرف اول (یورو) معادل ۱٫۵۷۵۰ از پول طرف دوم (دلار آمریکا) می باشد.

 5. HORMONIZED SYSTEM CODE

  یک سامانه‌‎ی بین‌‎المللی است که توسط WCO به اجرا درآمده است. در این سامانه کالا بر اساس یک کد 8 یا 10 رقمی طبقه‌بندی شده است که 4 یا 6 رقم اول بین کشورهای عضو مشترک است و 2 یا 4 رقم بعدی بر اساس فضای طبقه‌بندی کالاهای کشور متفاوت می‌باشد. از آنجایی که این تعرفه تا 6 رقم اول از سمت چپ در بین کشورها مشترک است لذا می‌تواند در مکاتبات و مبادلات تجاری استاندارد خوبی برای تشخیص کالا باشد. اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای مقررات تجارت بین‌المللی و انواع دیگر از فعالیت‌های اقتصادی خارجی و همچنین نگهداری از آمار گمرک در این سیستم گنجانده شده است.

 6. License Holder

  شخص حقوقی است که پروانه ثبت فرآورده‌ها توسط سازمان به نام وی صادر و کلیه مسئولیت‌های حقوقی در مسائل بهداشتی و بازرگانی فرآورده از تولید تا عرضه و پس از مصرف بر عهده وی است.

 7. Global Trade Item Number

  شناسه‌ی اختصاصی برای هر فرآورده در سطح جهان است که بر مبنای استانداردهای سازمان GS1 صادر می‌شود. این کد 12 تا 14 رقم است و توسط کمپانی سازنده کالا ثبت می‌گردد.

 8. Brand Owner

  برند (نام تجاری) از هویت و خصوصیات منحصربه‌فردی برخوردار است که مجزا از کمپانی و نام کالا است. هر شرکت تولیدکننده می‌تواند تولیدات خود را با چندین برند عرضه نماید. به‌عنوان‌مثال یک شرکت تولیدکننده شامپو، کالاهایی تولیدی خود را با چند نام تجاری متفاوت از نام شرکت به بازار عرضه می‌کنند.

ترخیص

راهنمای کاربری سامانه صدور مجوز ترخیص گمرک (مسئول فنی-گردش کاری یک)

1- مقدمه 10

2- ورود به سامانه 13

3- پیکربندی سامانه 15

4- مراحل ثبت اظهارنامه 16

4-1 جستجوی اظهارنامه 16

4-1-1 سربرگ مشخصات اظهارنامه 20

4-2 بارگذاری فایل اکسل حاوی مشخصات فرآورده 24

4-2-1 سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 34

4-3 ثبت اظهارنامه در سامانه 39

4-4 اخذ شروط و تعهدات 42

4-5 بررسی گرید مواد مخدر مرتبط با اظهارنامه 44

4-6 بررسی قوانین 47

4-7 بررسی مجوز مربوطه 49

4-8 پرداخت هزینه ترخیص 52

4-9 بررسی مجوزها (مجدداً) 55

4-10 تأیید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها) 57

5- وضعیت- مشاهده وضعیت مالی 62

6- حذف اظهارنامه 64

7- ثبت پیام 65

8- منوی کارتابل 67

8-1 فیلترینگ فرم کارتابل 67

8-2 فهرست فرم کارتابل 68

9- فایل راهنمای سامانه 70

10- پیوست‌ 71

10-1 بازیابی نام کاربری 71

10-2 بازیابی رمز عبور 72

10-3 جدول اختصار نام کشورها 74

فهرست شکل‌ها

شکل 1) مراحل ثبت اظهارنامه و صدور تأییدیه ترخیص- گردش کاری یک 10

شکل 2) فرم اصلی سامانه «TTAC» 13

شکل 3) ورود آدرس سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» در مرورگر 13

شکل 4) ورود نام کاربری و رمز عبور 14

شکل 5) کارتابل مسئول فنی 14

شکل 6) پیکربندی سامانه 15

شکل 7) مراحل ثبت اظهارنامه توسط مسئول فنی 16

شکل 8) ثبت اظهارنامه- جستجوی شناسه اظهارنامه 16

شکل 9 ) دریافت اطلاعات اظهارنامه از سامانه گمرک (EPL) 17

شکل 10) جستجوی شناسه اظهارنامه‌ی ثبت‌شده توسط شرکت دیگر 17

شکل 11) نمایش پیام «شناسه اظهارنامه نادرست است.» 18

شکل 12) مشاهده اطلاعات گمرکی- سربرگ اظهارنامه 19

شکل 13) مشاهده اطلاعات گمرکی- سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 19

شکل 14) مشاهده اطلاعات گمرکی- اولین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 20

شکل 15) مشاهده اطلاعات گمرکی- دومین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 20

شکل 16) مشاهده اطلاعات گمرکی- سومین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 20

شکل 17) سربرگ مشخصات اظهارنامه 21

شکل 18) قالب فایل مشخصات فرآورده 25

شکل 19) سربرگ مشخصات اظهارنامه- دریافت فایل با قالب اکسل 26

شکل 20) انتخاب فایل مشخصات فرآورده 27

شکل 21) بارگذاری فایل با قالب اکسل 27

شکل 22) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «کد تعرفه HS» 28

شکل 23) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «شماره ثبت سفارش» 29

شکل 24) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «کد کالا در سیستم ثبت‌نشده است» 30

شکل 25) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «کد کالا منقضی شده است» 30

شکل 26) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «وزن ناخالص» 31

شکل 27) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «وزن خالص» 31

شکل 28) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «ارزش ارزی» 32

شکل 29) بارگذاری فایل قالب- ثبت اطلاعات چند سری ساخت متفاوت 32

شکل 30) بارگذاری فایل قالب- تأیید اطلاعات 33

شکل 31) نمایش مشخصات فرآورده و سری ساخت 34

شکل 32) سربرگ مشخصات کالا (فرآورده) 34

شکل 33) سربرگ مشخصات فرآورده- مشاهده اطلاعات بیشتر IRC فرآورده 36

شکل 34) سربرگ مشخصات اظهارنامه- کلیک دکمه‌ی «ثبت در سامانه» 39

شکل 35) ثبت اظهارنامه در سامانه- نمایان شدن بخش‌های جدید در فرم 40

شکل 36) ثبت اظهارنامه در سامانه- نمایان شدن بخش‌های جدید در فرم- سربرگ مشخصات فرآورده 41

شکل 37) اخذ شروط و تعهدات 42

شکل 38) پذیرفتن شروط و تعهدات 43

شکل 39) گردش کار- نمایش مرحله بعد 44

شکل 40) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی مواد مخدر 45

شکل 41) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی روان‌گردان 45

شکل 42) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی مواد تحت کنترل 46

شکل 43) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده فاقد مواد مخدر، روان‌گردان و تحت کنترل 46

شکل 44) رد اظهارنامه توسط کارشناس مخدر 47

شکل 45) بررسی قانون 3/2 48

شکل 46) بررسی مجوز مربوطه- در انتظار بررسی توسط کارشناس 50

شکل 47) بررسی مجوز مربوطه- تأیید توسط کارشناس و مدیر کارشناس 51

شکل 48) نمایش مبلغ قابل پرداخت 52

شکل 49) انتخاب درگاه بانک 53

شکل 50) اتصال به درگاه بانک انتخابی 54

شکل 51) پرداخت انجام شد. 54

شکل 52) بررسی مجوزها (مجدداً)- تأیید مجوزها 56

شکل 53) تأیید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها) 57

شکل 54) اصلاح سری ساخت‌ها 58

شکل 55) اصلاح سری ساخت‌ها- بارگذاری فایل قالب جدید 58

شکل 56) اصلاح سری ساخت‌ها- تأیید تمام موارد 59

شکل 57) اصلاح سری ساخت‌ها- تأیید اظهارنامه 60

شکل 58) اصلاح سری ساخت‌ها- نمایش پیام عملیات موفقیت‌آمیز 60

شکل 59) بارگذاری فایل در سیستم شناسه‌گذاری 61

شکل 60) وضعیت 62

شکل 61) فرم وضعیت مالی 63

شکل 62) حذف اظهارنامه 64

شکل 63) ثبت پیام 65

شکل 64) ثبت پیام- نمایش پیام ثبت‌شده 66

شکل 65) منوهای عملیاتی- منوی «کارتابل» 67

شکل 66) فیلترینگ فرم کارتابل 68

شکل 67) فهرست فرم کارتابل 68

شکل 68) فهرست فرم کارتابل- مشاهده اطلاعات اظهارنامه 69

شکل 69) دریافت راهنمای سامانه 70

شکل 70) فراموشی نام کاربری 71

شکل 71) فراموشی نام کاربری- وارد نمودن کد ملی 72

شکل 72) فراموشی رمز عبور 73

شکل 73) ارسال رمز عبور به ایمیل یا شماره همراه 74

مقدمه

به‌منظور ترخیص فرآورده‌های سلامت‌محور که در گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، باید از طرف سازمان غذا و دارو مجوز ترخیص صادر شود. برای صدور این مجوز، مسئول فنی باید اظهارنامه‌ای را که در سامانه جامع امور گمرکی کشور (EPL[1]) ثبت نموده است، در سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» به همراه مشخصات تکمیلی فرآورده ثبت نماید و پس‌ازآن فرآیند صدور مجوز ترخیص توسط مسئول فنی شرکت آغاز می‌گردد. اظهارنامه ثبت‌شده در صورت داشتن گرید مخدر توسط «کارشناس مخدر» بررسی‌شده و پس از تأیید ایشان، قوانین و مجوزهای مربوطه بررسی می‌گردند. سپس اظهارنامه توسط «کارشناس» و «مدیر کارشناس ترخیص» بررسی‌شده و در صورت تأیید، مسئول فنی باید هزینه صدور مجوز ترخیص را پرداخت نماید.

در سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» اظهارنامه‌ها متناسب با نوع آن‌ها در گردش‌های کاری متفاوت قرار می‌گیرند.

در این سند مراحل ثبت اظهارنامه در سامانه توسط «مسئول فنی» برای اظهارنامه‌هایی که با توجه به نوع آن‌ها در «گردش کاری یک» قرار می‌گیرند مطابق شکل 1 شرح داده‌شده است.

شکل 1) مراحل ثبت اظهارنامه و صدور تأییدیه ترخیص- گردش کاری یک

توجه: تفاوت گردش کاری یک و گردش کاری دو در مرحله‌ی انتخاب دانشگاه علوم پزشکی توسط مسئول فنی است. درصورتی‌که اظهارنامه در «گردش کاری یک» قرار گیرد، به‌منظور بررسی و صدور تأییدیه ترخیص، در کارتابل کارشناس ترخیص و مدیر کارشناس ترخیص سازمان غذا و دارو نمایش داده می‌شود. اما اظهارنامه‌های موجود در «گردش کاری دو» در کارتابل کارشناس ترخیص و مدیر کارشناس ترخیص دانشگاه علوم پزشکی که توسط مسئول فنی شرکت در عملیات ثبت اظهارنامه انتخاب‌شده است، نمایش داده می‌شوند.

توجه: مرحله «بررسی گرید مخدر» توسط کارشناس مخدر در هر دو گردش کاری (گردش کاری یک و گردش کاری دو) وجود دارد.

منوهای عملیاتی موجود در کارتابل مسئول فنی و کاربرد آن‌ها در زیرسامانه‌های سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» مطابق جدول 1 است. در جدول 1 منوهای مورداستفاده مسئول فنی در فرآیند صدور مجوز اظهارنامه گمرکی با رنگ سبز مشخص‌شده است.

جدول 1) منوهای عملیاتی و کاربرد آن‌ها در زیرسامانه‌های سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک»

ردیف

نام منو

کاربرد در فرآیند صدور مجوز اظهارنامه گمرکی

کاربرد در فرآیند صدور مجوز حواله‌ی الکل

کاربرد در فرآیند صدور مجوز حواله‌ی داخلی

کاربرد در فرآیند صدور مجوز حواله‌ی آگونیست

1

کارتابل

دارد

دارد

دارد

دارد

2

ثبت اظهارنامه

دارد

دارد

دارد

دارد

3

سفارش‌های اقلام تحت کنترل

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

4

سفارش‌های الکل

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

5

سفارش‌های آگونیست

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

6

گزارش حواله‌های الکل

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

7

گزارش حواله‌های آگونیست

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

8

موجودی انبار اقلام تحت کنترل/ الکل/ آگونیست

ندارد

دارد

دارد

دارد

9

سامانه پشتیبانی

دارد

دارد

دارد

دارد

10

دریافت راهنمای سامانه

دارد

دارد

دارد

دارد

ورود به سامانه

به‌منظور ورود به سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» مطابق شکل 2 دکمه‌ی «صدور مجوز ترخیص» را از سامانه TTAC (پورتال سازمان غذا و دارو) به نشانی http://www.ttac.ir کلیک نمایید. همچنین می‌توانید آدرس https://customs.ttac.ir را مطابق شکل 3 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 2) فرم اصلی سامانه «TTAC»

C:\Users\MAHSA~1.MAL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML231c362d.PNG

شکل 3) ورود آدرس سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» در مرورگر

نام کاربری و رمز عبور را مطابق شکل 4 در فیلدهای مربوطه وارد نمایید. دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 4) ورود نام کاربری و رمز عبور

توجه: در صورت فراموشی نام کاربری و یا رمز عبور به بخش پیوست این مستند «بازیابی نام کاربری» و «بازیابی رمز عبور» مراجعه نمایید.

در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور، کارتابل «مسئول فنی» مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود.

شکل 5) کارتابل مسئول فنی

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی سامانه، کارتابل «مسئول فنی» مطابق شکل 6 شامل موارد زیر است (اطلاعات محرمانه محوشده است):

 1. نمای کلی سامانه: نمای کلی کار با سامانه نمایش داده می‌شود.
 2. مشخصات کاربر: در این بخش نام و نام خانوادگی شخص واردشده به سامانه و مسئولیت وی در شرکت مربوطه و نام شرکت نمایش داده می‌شود.
 3. خروج: به‌منظور خروج از سامانه این دکمه را کلیک نمایید.
 4. منوهای عملیاتی: منوهای در دسترس کاربر در این قسمت نمایش داده می‌شوند.

شکل 6) پیکربندی سامانه

در ادامه از منوهای عملیاتی، منوهای «کارتابل»، «ثبت اظهارنامه» و «دریافت راهنمای سامانه» شرح داده‌شده است.

توجه: منوهای «سفارش‌های اقلام تحت کنترل»، «سفارش‌های الکل»، «سفارش‌های آگونیست»، «گزارش حواله‌های الکل»، «گزارش حواله‌های آگونیست»، «موجودی انبار اقلام تحت کنترل/ الکل/ آگونیست» و «سامانه پشتیبانی» در ثبت اظهارنامه توسط مسئول فنی شرکت کارکردی ندارند.

مراحل ثبت اظهارنامه

مراحل کلی ثبت اظهارنامه (قابل انجام توسط مسئول فنی) مطابق شکل 7 می‌باشد. در ادامه هر یک از این مراحل به‌تفصیل شرح داده‌شده است.

شکل 7) مراحل ثبت اظهارنامه توسط مسئول فنی

جستجوی اظهارنامه

به‌منظور «جستجوی اظهارنامه و مشاهده اطلاعات دریافتی از سامانه گمرک کشوری (EPL)» از منوهای عملیاتی، منوی «ثبت اظهارنامه» را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 8 نمایش داده می‌شود. برای دریافت اظهارنامه از سامانه EPL گمرک، داشتن سریال اظهارنامه کافی است. شناسه اظهار (کوتاژ گمرک) را در فیلد مشخص‌شده وارد نمایید. گزینه‌ی «ثبت اظهارنامه گمرکی» را انتخاب نمایید. دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 8) ثبت اظهارنامه- جستجوی شناسه اظهارنامه

عنوان فرآورده مطابق شکل 9 نمایش داده می‌شود.

شکل 9 ) دریافت اطلاعات اظهارنامه از سامانه گمرک (EPL)

توجه: درصورتی‌که اظهارنامه قبلاً توسط شرکت دیگری ثبت‌شده باشد، پیامی مطابق شکل 10 نمایش داده می‌شود.

شکل 10) جستجوی شناسه اظهارنامه‌ی ثبت‌شده توسط شرکت دیگر

توجه: درصورتی‌که «شناسه اظهار» به‌درستی وارد نشده باشد، پیامی مطابق شکل 11 نمایش داده می‌شود.

شکل 11) نمایش پیام «شناسه اظهارنامه نادرست است.»

روی نوار حاوی عنوان فرآورده کلیک نمایید. اطلاعات اظهارنامه مطابق شکل 12 و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه EPL (گمرک کشوری) نمایش داده می‌شود. این فرم شامل سربرگ‌های زیر است:

 • سربرگ مشخصات اظهارنامه: در این سربرگ مشخصات کلی و مشخصات ارزی اظهارنامه مطابق شکل 12 نمایش داده می‌شود.
 • سربرگ مشخصات کالا (فرآورده): در این سربرگ مشخصات کالا، مشخصات محموله، مشخصات ارزی کالا، مشخصات فرآورده (IRC[2]) و سری ساخت فرآورده مطابق شکل 13 نمایش داده می‌شود.

شکل 12) مشاهده اطلاعات گمرکی- سربرگ اظهارنامه

شکل 13) مشاهده اطلاعات گمرکی- سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

توجه: درصورتی‌که اظهارنامه دارای بیش از یک فرآورده باشد، اطلاعات هر فرآورده در سربرگ مجزایی مطابق شکل 14، شکل 15 و شکل 16 نمایش داده می‌شود (ممکن است بیشتر از دو سربرگ باشد).

شکل 14) مشاهده اطلاعات گمرکی- اولین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

شکل 15) مشاهده اطلاعات گمرکی- دومین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

شکل 16) مشاهده اطلاعات گمرکی- سومین سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

سربرگ مشخصات اظهارنامه

این سربرگ مطابق شکل 17 شامل مشخصات کلی و ارزی اظهارنامه و بخشی به‌منظور دریافت و بارگذاری فایل با قالب اکسل است. در ادامه هر یک از این موارد شرح داده‌شده است.

شکل 17) سربرگ مشخصات اظهارنامه

 • مشخصات کلی اظهارنامه:
 • شناسه اظهار: در این فیلد شناسه اظهارنامه نمایش داده می‌شود.
 • شماره کوتاژ[3]: در این فیلد شماره کوتاژ نمایش داده می‌شود.
 • اظهارکننده: در این فیلد نام شرکت اظهارکننده (واردکننده کالا) نمایش داده می‌شود.
 • گمرک ورودی: در این فیلد نام گمرک ورودی به ایران نمایش داده می‌شود. گمرک‌های ورودی به ایران به‌عنوان‌مثال: «گمرک ایران، گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، گمرک تهران، گمرک اصفهان و …» است.
 • نوع اظهارنامه: در این فیلد نوع اظهارنامه بر اساس مبدأ و مقصد نمایش داده می‌شود. نوع اظهارنامه شامل یکی از مقادیر زیر است:
  • صادرات قطعی: فرآورده از مبدأ مشخص به مقصد مشخص انتقال داده می‌شود.
  • صادرات موقت: فرآورده از مبدأ مشخص به مقصد نامشخص انتقال داده می‌شود. بدین منظور که یک مقصد واسط وجود دارد.
  • مرجوعی: فرآورده صادرشده، به مبدأ بازگشت داده می‌شود.
  • واردات قطعی: فرآورده از یک مبدأ مشخص خارج از کشور به مقصد مشخص داخل کشور وارد شود.
  • واردات موقت: فرآورده از یک مبدأ مشخص خارج از کشور به مقصد داخل یک کشور وارد شود. اما این کشور مقصد نقش یک واسط را دارد و فرآورده مجدد قرار است به کشور دیگری ارسال می‌شود.
 • وضعیت اظهارنامه: وضعیت اظهارنامه (که از سامانه EPL دریافت شده است) نمایش داده می‌شود. وضعیت اظهارنامه شامل یکی از وضعیت‌های زیر است:
  • پروانه کامل
  • اظهارنامه پروانه نشده
  • اظها­­رنامه کوتاژ نشده
 • تاریخ ثبت اظهار: در این فیلد تاریخ شمسی که اظهارنامه در سامانه گمرک کشوری ثبت‌شده است، نمایش داده می‌شود.
 • تعداد بسته‌ها: تعداد بسته‌بندی‌های کالای موجود در اظهارنامه نمایش داده می‌شود.
 • کشور مبدأ: نام کشور مبدأ ارسال‌کننده‌ی کالا به‌اختصار (اختصار نام کشورها در پیوست «اختصار نام کشورها» قرار داده‌شده است.) نمایش داده می‌شود.
 • کشور صادرکننده: نام کشوری که کالا را از کشور مبدأ (تولیدکننده) دریافت نموده و صادرات انجام داده است (اختصار نام کشورها در پیوست «اختصار نام کشورها» قرار داده‌شده است.) نمایش داده می‌شود.
 • مشخصات ارزی اظهارنامه:
 • ارزش ارزی: مبلغ ارزی کل کالا در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 • نوع ارز: نوع ارزی که با آن نوع کالا وارد کشور شده است، در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 • نرخ برابری ارز[4]: رقمی است که بیانگر ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر می‌باشد. درواقع به قیمت ارز یک کشور برحسب ارز کشور دیگر در زمان معین، اطلاق می‌شود. در اینجا ارزش ریالی تقسیم‌بر ارزش ارزی را نمایش می‌دهد.
 • ارزش ریالی: محاسبه‌ی ارزش ریالی کالا بر اساس نوع ارز و مطابق با نرخ ارز است.

بارگذاری فایل اکسل حاوی مشخصات فرآورده

ازآنجاکه در سامانه EPL (گمرک کشوری)، کد فرآورده‌ها (IRC) تعریف‌نشده است و همچنین ممکن است که فرآورده‌ای که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، دارای چندین کد فرآورده باشد (واردات انجام‌شده دارای بیش از یک IRC باشد)، برای همگام‌سازی مشخصات فرآورده ثبت‌شده در «سامانه گمرک کشوری (EPL)» با «سامانه صدور مجوز ترخیص گمرک سازمان غذا و داروی کشور»، مطابق شکل 18 سامانه، قالبی را در اختیارتان قرار می‌دهد که بر اساس آن اطلاعات کامل‌تری از محصولات را وارد نمایید. اطلاعات این قالب شامل موارد زیر است:

 • کد تعرفه HS[5]: عدد صحیح ۸ تا ۱۰ رقمی است و اطلاعات نمایشی آن می‌بایست جزء فهرست دریافت شده از EPL باشد.
 • شماره ثبت سفارش: کد دریافتی از فرآیند ثبت سفارش فرآورده‌ها در سامانه جامع تجارت است. مقدار ۸ تا ۱۲ رقمی را دارد.
 • IRC: کدی منحصربه‌فرد است که سازمان غذا و دارو در زمان صدور پروانه ثبت فرآورده به آن اختصاص می‌دهد.
 • کد کشور سازنده: کد کشوری که محصول را تولید کرده است و اطلاعات نمایشی آن می‌بایست فهرست دریافت شده از EPL باشد.
 • وزن ناخالص: وزن کالا، وزن ظرف و مصالح بسته‌بندی که به‌صورت عددی و تا چهار رقم اعشار می‌باشد.
 • وزن خالص: وزن کالا بدون وزن ظرف و مصالح بسته‌بندی که به‌صورت عددی تا چهار رقم اعشار می‌باشد.
 • ارزش ارزی قلم کالا: بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه، باربندی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا برای ورود تعلق می‌گیرد.
 • سری ساخت: شماره منحصربه‌فردی است که هر شرکت تولیدکننده در موقع ساخت، به هر فرآورده اختصاص داده و بیانگر یکنواختی اجزاء و شرایط ساخت بخشی از تولید بوده و به‌منظور کنترل‌های کیفی، سلامتی و غیره مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 • تاریخ تولید: تاریخ تولید میلادی فرآورده باید به‌صورت عددی با طول ثابت شش رقم و با ترکیب رقمی (YYMMDD) باشد.
 • تاریخ انقضا: تاریخ انقضای میلادی فرآورده باید به‌صورت عددی با طول ثابت شش رقم و با ترکیب رقمی (YYMMDD) باشد، بزرگ‌تر از تاریخ تولید است.
 • تعداد: تعداد کل فرآورده‌های واردشده که در اظهارنامه ثبت‌شده است.

توجه: درصورتی‌که در حال ثبت اطلاعات مواد اولیه هستید، در فایل اکسل در ستون «تعداد» امکان ثبت تعداد به‌صورت عدد اعشاری با دقت دو رقم اعشار را دارید. در غیر این صورت (ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های به‌غیراز مواد اولیه)، اگر در ستون «تعداد» عدد اعشاری ثبت گردد، در سامانه فقط عدد صحیح ذخیره خواهد شد.

شکل 18) قالب فایل مشخصات فرآورده

به‌منظور دریافت و تکمیل فایل با قالب اکسل مطابق شکل 19 دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 19) سربرگ مشخصات اظهارنامه- دریافت فایل با قالب اکسل

فایل دریافت شده را تکمیل و مطابق شکل 20 و شکل 21 بارگذاری نمایید.

شکل 20) انتخاب فایل مشخصات فرآورده

شکل 21) بارگذاری فایل با قالب اکسل

صحت کلیه آیتم‌های موجود در فایل بارگذاری شده توسط سیستم بررسی می‌گردد. در ادامه نام آیتم‌های موجود در فایل بارگذاری شده و معادل آن‌ها در اظهارنامه و در صورت عدم تطابق، پیام خطای نمایش داده‌شده شرح داده‌شده است.

 • کد تعرفه HS: کد تعرفه HS واردشده در فایل (اکسل) بارگذاری شده باید با فیلد «شناسه HS» در سربرگ «مشخصات کالا (فرآورده)» بخش «مشخصات کالا» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 22 نمایش داده می‌شود.

شکل 22) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «کد تعرفه HS»

 • شماره ثبت سفارش: درصورتی‌که نوع اظهارنامه «واردات قطعی» باشد، شماره ثبت سفارش واردشده در فایل (اکسل) بارگذاری شده باید با فیلد «شماره ثبت سفارش» در سربرگ «مشخصات کالا (فرآورده)» بخش «مشخصات کالا» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 23 نمایش داده می‌شود.

شکل 23) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «شماره ثبت سفارش»

 • کد فرآورده (IRC): پروانه بهداشتی واردشده و تاریخ انقضای آن باید معتبر باشد و اجازه واردات داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 24 و شکل 25 نمایش داده می‌شود.

شکل 24) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «کد کالا در سیستم ثبت‌نشده است»

شکل 25) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «کد کالا منقضی شده است»

 • وزن ناخالص: مجموع «وزن ناخالص» در فایل بارگذاری شده باید با فیلد «وزن ناخالص برحسب کیلوگرم» در سربرگ «مشخصات کالا (فرآورده)» بخش «مشخصات محموله» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 26 نمایش داده می‌شود.

شکل 26) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «وزن ناخالص»

 • وزن خالص: مجموع «وزن خالص» در فایل بارگذاری شده باید با فیلد «وزن خالص برحسب کیلوگرم» در سربرگ «مشخصات کالا (فرآورده)» بخش «مشخصات محموله» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 27 نمایش داده می‌شود.

شکل 27) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «وزن خالص»

 • ارزش ارزی: مجموع «ارزش ارزی قلم کالا» در فایل بارگذاری شده باید با فیلد «ارزش ارزی» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت پیام خطا مطابق شکل 28 نمایش داده می‌شود.

شکل 28) بارگذاری فایل قالب- نمایش پیام خطا «ارزش ارزی»

 • سری ساخت: سری ساخت باید معتبر باشد. درصورتی‌که فرآورده دارای چند سری ساخت متفاوت است، اطلاعات هر سری ساخت را در سطرهای جداگانه مطابق شکل 29 در فایل اکسل ثبت نمایید.

شکل 29) بارگذاری فایل قالب- ثبت اطلاعات چند سری ساخت متفاوت

 • تاریخ تولید: برای هر سری ساخت باید معتبر باشد. تاریخ تولید باید از تاریخ انقضا واردشده کوچک‌تر باشد.
 • تاریخ انقضا: برای هر سری ساخت باید معتبر باشد.
 • تعداد: «تعداد» اقلام در فایل بارگذاری شده باید با فیلد «تعداد» که توسط واردکننده در اظهارنامه ثبت‌شده است، مطابقت داشته باشد.

درصورتی‌که بارگذاری فایل با موفقیت انجام شود و اطلاعات آن مغایرتی با اطلاعات دریافتی از سامانه گمرک کشوری و همچنین اطلاعات دریافتی از سامانه IRC نداشته باشد، مطابق شکل 30 پیامی مبنی بر تأییدیه اطلاعات بارگذاری شده نمایش داده می‌شود. به‌‎منظور بستن فرم، دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 30) بارگذاری فایل قالب- تأیید اطلاعات

نام فرآورده‌ بر اساس کد IRC فرآورده که در فایل قالب واردشده است مطابق شکل 31، در سربرگ «مشخصات فرآورده» به‌جای نام فرآورده ثبت‌شده در سامانه «گمرک کشوری (EPL)» نمایش داده می‌شود. همچنین بخش‌های «مشخصات فرآورده» و «سری ساخت» بر اساس فایل بارگذاری شده تکمیل و نمایش داده می‌شوند. در ادامه جزییات اطلاعات مربوط به سربرگ دوم «مشخصات فرآورده» شرح داده‌شده است.

شکل 31) نمایش مشخصات فرآورده و سری ساخت

سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

در این سربرگ اطلاعات «مشخصات کالا»، «مشخصات محموله»، «مشخصات ارزی»، «مشخصات فرآورده» و «سری ساخت» مطابق شکل 32 نمایش داده می‌شود. در ادامه هر یک از این موارد شرح داده‌شده است.

شکل 32) سربرگ مشخصات کالا (فرآورده)

 • مشخصات کالا:
 • شرح کالا: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، در این فیلد، نام فرآورده مطابق با کد IRC واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • شناسه HS: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • کشور سازنده: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با کد کشور سازنده دریافت شده از سامانه IRC نمایش داده می‌شود.
 • شماره ثبت سفارش: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • مشخصات محموله:
 • تعداد بسته‌ها
 • تعداد کل اقلام: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مجموع تعداد واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • وزن ناخالص برحسب کیلوگرم: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • وزن خالص برحسب کیلوگرم: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • نوع بسته‌بندی
 • مشخصات ارزی:
 • ارزش ریالی: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • ارزش ارزی: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • جمع کل ریالی عوارض گمرکی: مطابق با اطلاعات دریافتی از سامانه EPL نمایش داده می‌شود.
 • مشخصات فرآورده (IRC):
 • کد فرآورده (IRC): پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با کد فرآورده واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • نام فرآورده: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با کد فرآورده واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • سری ساخت:
 • سری ساخت: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با سری ساخت واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ تولید: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با تاریخ تولید واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ انقضاء: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با تاریخ انقضا واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • تعداد: پس از بارگذاری فایل با قالب اکسل، مطابق با تعداد واردشده (در فایل اکسل) نمایش داده می‌شود.
 • دکمه‌ی : به‌منظور مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد فرآورده مطابق شکل 33 دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 33) سربرگ مشخصات فرآورده- مشاهده اطلاعات بیشتر IRC فرآورده

اطلاعات بیشتر فرآورده شامل موارد زیر است:

 • IRC: کد IRC فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • صاحب پروانه[6]: نام شرکت صاحب پروانه نمایش داده می‌شود.
 • کد شناسه ملی صاحب پروانه: کد شناسه ملی شرکت صاحب پروانه نمایش داده می‌شود.
 • نام محصول به انگلیسی: نام فرآورده به انگلیسی نمایش داده می‌شود.
 • نام محصول به فارسی: نام فرآورده به فارسی نمایش داده می‌شود.
 • GTIN[7]: کد GTIN فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • وضعیت: وضعیت فعال یا غیرفعال بودن پروانه ثبت فرآورده (کد IRC) نمایش داده می‌شود.
 • گروه: عنوان دسته و گروه فرآورده در سامانه «صدور پروانه ثبت (IRC)» نمایش داده می‌شود. به‌عنوان‌مثال: «مواد اولیه غذایی و آشامیدنی» نمایش داده می‌شود.
 • پروانه وضعیت: وضعیت «پروانه ثبت» فرآورده (موقت یا دائمی) نمایش داده می‌شود.
 • HS: کد HS فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ انقضا: تاریخ انقضا فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • نام شرکت تولیدکننده: نام شرکت تولیدکننده فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • نام کشور تولیدکننده: نام کشور تولیدکننده فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • نام شرکت صاحب برند[8]: نام شرکت صاحب برند فرآورده نمایش داده می‌شود.
 • نام کشور صاحب برند: نام کشور صاحب برند فرآورده نمایش داده می‌شود.

ثبت اظهارنامه در سامانه

به‌منظور ثبت اظهارنامه در سامانه مطابق شکل 34 دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 34) سربرگ مشخصات اظهارنامه- کلیک دکمه‌ی «ثبت در سامانه»

بخش‌های زیر مطابق شکل 35 در فرم نمایان می‌شوند.

 1. دکمه‌ی «حذف اظهارنامه»: جزییات مربوط به حذف اظهارنامه در بند «‏6-حذف اظهارنامه» شرح داده‌شده است.
 2. وضعیت: در این بخش دکمه‌ی قرار دارد. جزییات مربوط به آن در بند «‏5- وضعیت- مشاهده وضعیت مالی» شرح داده‌شده است.
 3. گردش کار: کل گردش کار (مراحل انجام‌شده و مرحله بعدی که باید انجام شود) در این بخش نمایش داده می‌شود.
 4. پیغام‌ها: پیام‌های ثبت‌شده در این قسمت نمایش داده می‌شود. جزییات ثبت پیام در بند «‏7-ثبت پیام» شرح داده‌شده است.

شکل 35) ثبت اظهارنامه در سامانه- نمایان شدن بخش‌های جدید در فرم

توجه: بخش‌های «دکمه‌ی حذف اظهارنامه»، «وضعیت»، «گردش کار» و «پیغام‌ها» در تمامی سربرگ‌های «مشخصات کالا (فرآورده)» مطابق شکل 36 نمایش داده می‌شود.

شکل 36) ثبت اظهارنامه در سامانه- نمایان شدن بخش‌های جدید در فرم- سربرگ مشخصات فرآورده

در ادامه، هر یک از مراحل صدور مجوز ترخیص شرح داده‌شده است.

اخذ شروط و تعهدات

در بخش «گردش کار» مطابق شکل 37، روی لینک C:\Users\ZOHREK~1.SAM\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1a10b9c6.PNG کلیک نمایید.

شکل 37) اخذ شروط و تعهدات

فرمی مطابق شکل 38 نمایش داده می‌شود. شروط نمایش داده‌شده را به‌دقت مطالعه نموده و به‌منظور پذیرفتن شروط و تعهدات، گزینه مربوط به هر شرط (مشخص‌شده در شکل 38) را انتخاب نمایید. دکمه‌ی را کلیک نمایید.

پس از تیک زدن در کنار تعهدات بر روی دکمه ثبت تعهدات را کلیک نمایید شود.

شکل 38) پذیرفتن شروط و تعهدات

در بخش «گردش کار»، مطابق شکل 39 شروط و تعهدات در وضعیت «پذیرفته‌شده» و مرحله‌ی بعدی «بررسی گرید مواد مخدر مرتبط با این اظهارنامه» نمایش داده می‌شود.

شکل 39) گردش کار- نمایش مرحله بعد

بررسی گرید مواد مخدر مرتبط با اظهارنامه

همه‌ی اقلامی که در فایل مشخصات فرآورده واردشده است، توسط سیستم با سامانه IRC بررسی می‌گردد و اگر فرآورده‌ای دارای گرید مخدر باشد (برای مثال دارویی که شامل گرید مخدر (مواد تحت کنترل) یا هر فرآورده‌ی دیگری حتی به‌جز دارو که دارای گرید مخدر باشد)، سامانه گرید مخدر آن را به هر یک از فرآورده‌ها اختصاص می‌دهد. گریدهای مخدر شامل موارد زیر می‌باشد:

 • سبز: فرآورده حاوی مواد مخدر است.
 • زرد: فرآورده حاوی مواد روان‌گردان است.
 • قرمز: فرآورده حاوی مواد تحت کنترل است (منظور از پیش‌سازها یا مواد تحت کنترل، مواد مخدر صنعتی است).

گریدهای مخدر در سامانه با استفاده از پرچم‌های رنگی در سربرگ «مشخصات اظهارنامه» مطابق شکل 40، شکل 41، شکل 42 و شکل 43 نمایش داده می‌شوند.

شکل 40) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی مواد مخدر

شکل 41) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی روان‌گردان

شکل 42) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده حاوی مواد تحت کنترل

C:\Users\MAHSA~1.MAL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML250c4208.PNG

شکل 43) سربرگ مشخصات اظهارنامه- فرآورده فاقد مواد مخدر، روان‌گردان و تحت کنترل

لازم به ذکر است که اگر فرآورده‌ای دارای مواد تحت کنترل باشد در فرآیند بررسی مجوز ترخیص به کارشناس مواد مخدر نیز ارسال می‌شود و کاربر می‌بایست در انتظار پاسخ کارشناس مخدر باقی بماند. درصورتی‌که فرآورده‌های موجود در اظهارنامه فاقد «مواد مخدر»، «روان‌گردان» و «تحت کنترل» باشند، این مرحله با Reload نمودن فرم، با موفقیت انجام‌شده و مرحله بعدی در گردش کار نمایش داده می‌شود.

توجه: اگر اظهارنامه توسط کارشناس اداره مخدر رد شود، ترخیص این اظهارنامه ناممکن است و شما مطابق شکل 44 اجازه ترخیص این محموله را نخواهید داشت.

شکل 44) رد اظهارنامه توسط کارشناس مخدر

درصورتی‌که تأیید گرید مخدر با موفقیت انجام شود، «قوانین» و پس‌ازآن «مجوزها» توسط سیستم بررسی می‌گردد.

بررسی قوانین

در تمامی اظهارنامه‌ها (گردش کاری یک و گردش کاری دو) قوانین 2/1، 3/2، SpecialIRC و HS Strategy توسط سیستم بررسی می‌گردد. در ادامه هریک از قوانین شرح داده‌شده‌اند.

 • قانون 2/1: در این قانون تاریخ انقضای فرآورده بررسی می‌گردد. به این صورت که اگر در زمان جاری (زمان بررسی قوانین) از تاریخ تولید فرآورده تا تاریخ انقضای فرآورده 2/1 زمان باقی‌مانده باشد، اجازه ترخیص کالا وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال: تاریخ تولید برابر با 01/01/1400 و زمان جاری (زمان بررسی قوانین) برابر با 06/07/1400 و تاریخ انقضای فرآورده برابر با 30/09/1400 است. بازه زمانی تاریخ تولید و تاریخ انقضا برابر با «276 روز» است و طبق قانون 2/1 باید در زمان جاری (زمان بررسی قوانین) بیشتر از «138 روز» تا تاریخ انقضا باقی‌مانده باشد، درحالی‌که با توجه به تاریخ جاری در این مثال، «85 روز» تا تاریخ انقضا باقی‌مانده است. پس در این مثال قانون 2/1 نقض شده و با نمایش پیامی، امکان صدور تأییدیه ترخیص وجود ندارد.
 • قانون 3/2: در این قانون تاریخ انقضای فرآورده بررسی می‌گردد. به این صورت که اگر در زمان جاری (زمان بررسی قوانین) از تاریخ تولید فرآورده تا تاریخ انقضای فرآورده 3/2 زمان باقی‌مانده باشد، اجازه ترخیص کالا مطابق شکل 45 وجود ندارد.

توجه: درصورتی‌که از زمان مجاز محاسبه‌شده توسط قوانین 2/1 و 3/2 کمتر از «60 روز» باقی‌مانده باشد نیز صدور مجوز ترخیص بلامانع است.

شکل 45) بررسی قانون 3/2

 • قانون SpecialIRC: در این قانون دو مورد زیر بررسی می‌گردد و نیاز به تأیید کارشناس دارد.
 1. SpecialIRCToSpecificOffice: در این قانون، قرار داشتن فرآورده در لیست کالاهای خاص بررسی می‌گردد.
 2. SpecialCompanyToSpecificOffice: در این قانون، قرار داشتن نام شرکت در لیست شرکت‌های خاص بررسی می‌گردد.
 • قانون HS Strategy: در این قانون کد HS اظهارنامه باسیاست‌های سازمان غذا و دارو بررسی می‌گردد. درصورتی‌که اظهارنامه با قانون HS Strategy هماهنگ نباشد، باید توسط کارشناس ترخیص بررسی گردد.

بررسی مجوز مربوطه

در این مرحله اظهارنامه شما با مجوز ورودی که پیش‌ازاین از سوی سازمان غذا و داروی کشور صادرشده است و قوانین مربوط به محصولات، توسط سیستم بررسی می‌شود. درصورتی‌که تعارضی وجود نداشته باشد و مجوزها مورد تأیید باشد، به مرحله بعد «پرداخت» هدایت می‌شوید.

در صورت رد شدن مجوزهای مربوطه توسط سیستم، پرونده باید توسط کارشناس و مدیر کارشناس مربوطه در سازمان غذا و دارو بررسی و تأیید شود. در قسمت «گردش کار» مطابق شکل 46 مرحله نمایش داده می‌شود.

توجه: درصورتی‌که کارشناس و مدیر کارشناس مربوطه در سازمان غذا و دارو اظهارنامه را تأیید ننماید، پرونده در این مرحله و با همین وضعیت باقی می‌ماند.

شکل 46) بررسی مجوز مربوطه- در انتظار بررسی توسط کارشناس

پس از بررسی و تأیید اظهارنامه توسط کارشناس و مدیر کارشناس، در قسمت «گردش کار» مطابق شکل 47 مرحله نمایش داده می‌شود.

شکل 47) بررسی مجوز مربوطه- تأیید توسط کارشناس و مدیر کارشناس

پرداخت هزینه ترخیص

در صورت عدم مشکل در هر یک از مراحل بیان‌شده تاکنون، هزینه ترخیص بر اساس نوع و در برخی از اظهارنامه‌ها بر اساس درصدی از ارزش کل توسط سامانه محاسبه‌شده و در قسمت «گردش کار» مرحله «پرداخت» نمایش داده می‌شود. روی لینک در بخش گردش کار کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 48 نمایش داده می‌شود که شامل مبلغ محاسبه‌شده توسط سامانه است.

شکل 48) نمایش مبلغ قابل پرداخت

دکمه‌ی را کلیک نمایید. فرم «انتخاب درگاه پرداخت» مطابق شکل 49 نمایش داده می‌شود. بانک موردنظر را انتخاب نمایید.

شکل 49) انتخاب درگاه بانک

درگاه پرداخت هزینه مطابق شکل 50 نمایش داده می‌شود.

شکل 50) اتصال به درگاه بانک انتخابی

درصورتی‌که مرحله «پرداخت» با موفقیت انجام شود در بخش گردش کار مطابق شکل 51 مرحله‌ی بعدی «بررسی شرایط صدور تأییدیه ترخیص» نمایش داده می‌شود.

شکل 51) پرداخت انجام شد.

بررسی مجوزها (مجدداً)

در این مرحله مجوزهای مربوطه مجدداً از سامانه «مجوز ورود سازمان غذا و دارو» توسط سیستم بررسی می‌گردند. در صورت هماهنگی اظهارنامه با مجوزهای مربوطه، در بخش گردش کار مطابق شکل 52 پیام «بررسی مجوزهای مرتبط با این اظهارنامه و ثبت سفارش مربوطه با موفقیت انجام شد. ترخیص بلامانع است.» نمایش داده می‌شود. این مجوز به‌صورت خودکار توسط سامانه برای گمرک کشوری ارسال‌شده و با ورود به سامانه EPL قابل‌مشاهده می‌باشد. این مرحله با عنوان «تأییدیه ترخیص به گمرک صادر شد» در گردش کار قابل‌مشاهده است. همچنین مرحله بعد با عنوان در بخش گردش کاری نمایش داده می‌شود.

توجه: دقت نمایید از طرف سامانه «مجوز ترخیص گمرک» سازمان غذا و دارو هیچ‌گونه کد پیگیری، رسید یا دیگر موارد مشابه برای مسئول فنی یا گمرک کشوری صادر نمی‌گردد و این مجوز به‌صورت یک اعلان (به‌صورت یک کامنت) و به‌طور خودکار برای گمرک کشوری ارسال می‌گردد.

شکل 52) بررسی مجوزها (مجدداً)- تأیید مجوزها

در صورت عدم هماهنگی اظهارنامه با مجوزهای مربوطه، اظهارنامه باید توسط کارشناس و پس از ایشان توسط مدیر کارشناس سازمان غذا و دارو تأیید شود.

تأیید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها)

در این مرحله روی لینک کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 53 نمایش داده می‌شود. به‌منظور تأیید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها) گزینه مشخص‌شده در شکل 53 را انتخاب نمایید. دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 53) تأیید کد کالا(ها) و سری ساخت(ها)

درصورتی‌که نیاز به اصلاح کد کالا (IRC) و سری ساخت دارید گزینه مشخص‌شده در شکل 53 را انتخاب نمایید. دکمه‌ی را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 54 نمایش داده می‌شود. در صورت اطمینان از اصلاح سری ساخت‌ها دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 54) اصلاح سری ساخت‌ها

فرمی مطابق شکل 55 نمایش داده می‌شود. به‌منظور اصلاح کد کالا (IRC) و سری ساخت، فایل با قالب اکسل را با اطلاعات صحیح تکمیل نموده و بارگذاری نمایید.

شکل 55) اصلاح سری ساخت‌ها- بارگذاری فایل قالب جدید

بررسی صحت فایل توسط سامانه انجام می‌پذیرد و در صورت مورد تأیید بودن تمام موارد، فرمی مطابق شکل 56 نمایش داده می‌شود. دکمه‌ی «تأیید» را کلیک نمایید.

شکل 56) اصلاح سری ساخت‌ها- تأیید تمام موارد

در فرم اطلاعات اظهارنامه مطابق شکل 57 دکمه‌ی را کلیک نمایید. پیامی مطابق شکل 58 نمایش داده می‌شود.

شکل 57) اصلاح سری ساخت‌ها- تأیید اظهارنامه

شکل 58) اصلاح سری ساخت‌ها- نمایش پیام عملیات موفقیت‌آمیز

پس از تأیید «کد کالا(ها)» و «سری ساخت(ها)» گردش کار مطابق شکل 59 نمایش داده می‌شود. همچنین به دلیل بارگذاری فایل در سامانه «شناسه‌گذاری»، تصحیح کد کالاها امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شکل 59) بارگذاری فایل در سیستم شناسه‌گذاری

وضعیت- مشاهده وضعیت مالی

بخش «وضعیت» در فرم «اطلاعات اظهارنامه» مطابق شکل 60 شامل دکمه‌ی است.

شکل 60) وضعیت

به‌منظور مشاهده وضعیت مالی اظهارنامه دکمه‌ی را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 61 نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعات زیر است:

 • شماره اظهارنامه (کوتاژ-گمرک): شماره اظهارنامه در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 • نام شرکت: نام شرکت در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ: تاریخ پرداخت به‌صورت تاریخ شمسی نمایش داده می‌شود.
 • مبلغ (ریال): مبلغ به واحد ریال نمایش داده می‌شود.
 • بانک: نام بانک نمایش داده می‌شود.
 • وضعیت پرداخت: وضعیت پرداخت نمایش داده می‌شود.
 • کد رهگیری: کد رهگیری پرداخت نمایش داده می‌شود.
 • شرح: شرح عملیات پرداخت نمایش داده می‌شود.

شکل 61) فرم وضعیت مالی

حذف اظهارنامه

درصورتی‌که در فرم «اطلاعات اظهارنامه» دکمه‌ی مطابق شکل 62 نمایش داده شود، قادر به حذف اظهارنامه می‌باشید.

شکل 62) حذف اظهارنامه

توجه: درصورتی‌که اظهارنامه نیاز به تغییراتی دارد تا قبل از مرحله پرداخت، می‌توانید اظهارنامه را حذف و با ثبت مجدد آن، تغییرات را اعمال نمایید.

ثبت پیام

در صورت نیاز در هر یک از مراحل ثبت اظهارنامه می‌توانید پیام موردنظرتان را به درخواست اضافه نمایید. همچنین سایر پیام‌هایی که برای درخواست ثبت‌شده است، به همراه «نقش ارسال‌کننده‌ی پیام» و «متن پیام» و «تاریخ ارسال» قابل‌مشاهده است. به‌منظور «ثبت پیام» مطابق شکل 63 پیام موردنظر را در کادر مشخص‌شده وارد نمایید. دکمه‌ی C:\Users\marjan.ghayoori\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Message.png را کلیک نمایید.

شکل 63) ثبت پیام

پیام ثبت‌شده مطابق شکل 64 نمایش داده می‌شود.

شکل 64) ثبت پیام- نمایش پیام ثبت‌شده

منوی کارتابل

از منوهای عملیاتی منوی کارتابل را کلیک نمایید. فیلترینگ و فهرست «منوی کارتابل» مطابق شکل 65 نمایش داده می‌شود. در ادامه هریک از بخش‌های فرم، شرح داده‌شده است.

شکل 65) منوهای عملیاتی- منوی «کارتابل»

فیلترینگ فرم کارتابل

با استفاده از فیلترینگ موجود در فرم، مطابق شکل 66 اظهارنامه موردنظر را جستجو نمایید.

 • خلاصه شرح تجاری کالاها: نام فرآورده موجود در اظهارنامه موردنظر را وارد نمایید. سامانه اظهارنامه‌هایی که با فرآورده واردشده ثبت‌شده باشند در فهرست نمایش می‌دهد.
 • شناسه اظهارنامه: شناسه اظهارنامه موردنظر را وارد نمایید. اظهارنامه جستجو شده در صورت وجود در سامانه در فهرست نمایش داده می‌شود.

شکل 66) فیلترینگ فرم کارتابل

فهرست فرم کارتابل

فهرست «فرم کارتابل» مطابق شکل 67 نمایش داده می‌شود.

شکل 67) فهرست فرم کارتابل

اطلاعات فهرست کارتابل شامل موارد زیر است:

 • مشاهده اطلاعات اظهارنامه: به‌منظور مشاهده اطلاعات اظهارنامه موردنظر، دکمه‌ی را کلیک نمایید. برای اظهارنامه‌ها با وضعیت «مشکل مجوز ورود» دکمه‌ی مطابق شکل 68 با رنگ زرد نمایش داده می‌شود. همچنین برای اظهارنامه‌ها با وضعیت «درخواست رد شده» دکمه‌ی با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. رد درخواست فقط توسط کارشناس مخدر امکان‌پذیر است.

شکل 68) فهرست فرم کارتابل- مشاهده اطلاعات اظهارنامه

 • خلاصه شرح تجاری کالاها: نام فرآورده‌های موجود در اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که اظهارنامه دارای بیش از یک فرآورده باشد، نام فرآورده‌ها به‌وسیله «/» از یکدیگر جدا می‌شوند.
 • شناسه اظهارنامه: شناسه اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ اظهار: تاریخ ثبت اظهارنامه در سامانه «گمرک» در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • گمرک ورودی: نام گمرک ورودی در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • کشور مبدأ: نام اختصاری کشور مبدأ (اختصار نام کشورها در پیوست «اختصار نام کشورها» قرار داده‌شده است.) در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • ارزش ارزی: ارزش ارزی اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • واحد ارز: واحد ارز اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • ارزش ریالی: ارزش ریالی اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • وضعیت: وضعیت اظهارنامه در این ستون نمایش داده می‌شود.

فایل راهنمای سامانه

به‌منظور مطالعه فایل راهنمای مسئول فنی سامانه «صدور مجوز ترخیص گمرک» از منوهای عملیاتی مطابق شکل 69 دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 69) دریافت راهنمای سامانه

پیوست‌

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام نمایید.

در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 70 گزینه «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 70) فراموشی نام کاربری

در فرم نمایش داده‌شده مطابق شکل 71 کد ملی خود را وارد نموده و دکمه‌ی را کلیک نمایید.

شکل 71) فراموشی نام کاربری- وارد نمودن کد ملی

نام‌های کاربری مربوط به شما که در سامانه‌های TTAC تعریف‌شده‌اند، به ایمیل ثبت‌شده ارسال می‌گردند. لازم به ذکر است درصورتی‌که لینکی به ایمیل ارسال نگردید، ممکن است آدرس ایمیل در هنگام ثبت‌نام به‌اشتباه واردشده باشد.

بازیابی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام نمایید.

در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 72 گزینه «رمز عبور را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 72) فراموشی رمز عبور

در فرم نمایش داده‌شده مطابق شکل 73 نام کاربری که رمز عبور آن را فراموش کرده‌اید، وارد نمایید. کد امنیتی داخل تصویر را در فیلد مربوطه وارد نمایید. یکی از دکمه‌های یا را کلیک نمایید.

توجه: تکمیل فیلدهای «نام کاربری» و «کد امنیتی» به‌منظور تغییر رمز عبور الزامی است.

شکل 73) ارسال رمز عبور به ایمیل یا شماره همراه

جدول اختصار نام کشورها

جدول 2) اختصار نام کشورها

اختصار انگلیسی

نام فارسی

ردیف

AZ

آذربایجان

1

AR

آرژانتین

2

ZA

آفریقای جنوبی

3

AL

آلبانی

4

DE

آلمان

5

AG

آنتیگوا و باربودا

6

AD

آندورا

7

AO

آنگولا

8

AT

اتریش

9

ET

اتیوپی

10

JO

اردن

11

AM

ارمنستان

12

ER

اریتره

13

UZ

ازبکستان

14

ES

اسپانیا

15

AU

استرالیا

16

EE

استونی

17

SK

اسلوواکی

18

SI

اسلوونی

19

AF

افغانستان

20

EC

اکوادور

21

DZ

الجزایر

22

SV

السالوادور

23

AE

امارات متحده عربی

24

ID

اندونزی

25

GB

انگلیس

26

UY

اوروگوئه

27

UA

اوکراین

28

UG

اوگاندا

29

US

ایالات متحده آمریکا

30

IT

ایتالیا

31

IE

ایرلند

32

IS

ایسلند

33

BB

باربادوس

34

BS

باهاما

35

BH

بحرین

36

BR

برزیل

37

BE

بلژیک

38

BG

بلغارستان

39

BZ

بلیز

40

BD

بنگلادش

41

BJ

بنین

42

BT

بوتان

43

BI

بوروندی

44

BA

بوسنی و هرزگوین

45

BO

بولیوی

46

PY

پاراگوئه

47

PK

پاکستان

48

PA

پاناما

49

PT

پرتغال

50

PE

پرو

51

TJ

تاجیکستان

52

TZ

تانزانیا

53

TH

تایلند

54

TW

تایوان

55

TM

ترکمنستان

56

TR

ترکیه

57

TT

ترینیداد و توباگو

58

TG

توگو

59

TN

تونس

60

TO

تونگا

61

TV

تووالو

62

JM

جامائیکا

63

DJ

جیبوتی

64

TD

چاد

65

CZ

چک

66

CN

چین

67

DK

دانمارک

68

DM

دومینیکا

69

DO

دومینیکن

70

RW

روآندا

71

RU

روسیه

72

RO

رومانی

73

ZM

زامبیا

74

NZ

زلاند نو

75

ZW

زیمبابوه

76

JP

ژاپن

77

CI

ساحل عاج

78

LK

سریلانکا

79

SG

سنگاپور

80

SN

سنگال

81

SE

سوئد

82

CH

سوئیس

83

SD

سودان

84

SR

سورینام

85

SY

سوریه

86

SO

سومالی

87

CL

شیلی

88

RS

صربستان

89

IQ

عراق

90

SA

عربستان سعودی

91

OM

عمان

92

GH

غنا

93

FR

فرانسه

94

PS

فلسطین

95

FI

فنلاند

96

FJ

فیجی

97

PH

فیلیپین

98

CY

قبرس

99

KG

قرقیزستان

100

KZ

قزاقستان

101

QA

قطر

102

CR

کاستاریکا

103

KH

کامبوج

104

CM

کامرون

105

CA

کانادا

106

HR

کرواسی

107

KR

کره جنوبی

108

KP

کره شمالی

109

CO

کلمبیا

110

CG

کنگو

111

KE

کنیا

112

CU

کوبا

113

KM

کومور

114

KW

کویت

115

GA

گابون

116

GM

گامبیا

117

GE

گرجستان

118

GD

گرنادا

119

GT

گواتمالا

120

GN

گینه

121

GW

گینه بیسائو

122

LT

لتونی

123

LB

لبنان

124

LS

لسوتو

125

LU

لوگزامبورگ

126

PL

لهستان

127

LR

لیبریا

128

LY

لیبی

129

LV

لیتوانی

130

LI

لیختن اشتاین

131

MG

ماداگاسکار

132

MH

مارشال جزایر

133

MW

مالاوی

134

MT

مالت

135

MV

مالدیو

136

MY

مالزی

137

ML

مالی

138

HU

مجارستان

139

MA

مراکش

140

EG

مصر

141

MN

مغولستان

142

MX

مکزیک

143

MZ

موزامبیک

144

MD

مولداوی

145

MC

موناکو

146

ME

مونته نگرو

147

MM

میانمار

148

FM

میکرونزی

149

NR

نائورو

150

NA

نامیبیا

151

NP

نپال

152

NO

نروژ

153

NE

نیجر

154

NG

نیجریه

155

VE

ونزوئلا

156

VN

ویتنام

157

HT

هائیتی

158

NL

هلند

159

IN

هند

160

HN

هندوراس

161

YE

یمن

162

GR

یونان

163

HK

هنگ کنگ

164

IR

ایران

165

KF

منطقه آزاد کیش

166

MK

مقدونیه

167

BY

بلاروس

168

 1. Electronic Packing List

  سامانه جامع امور گمرکی کشور. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای دور اظهاری واردات و صادرات و ترانزیت کالا، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک را راه‌اندازی کرده است. این پنجره از طریق آدرس https://epl.irica.ir در دسترس است. برای کار با این سامانه باید نام کاربری و رمز عبور سامانه الکترونیکی گمرک کشوری را در اختیار داشت.

 2. Iran Registration Code

  کدی منحصربه‌فرد است که سازمان غذا و دارو در زمان صدور پروانه ثبت فرآورده به آن اختصاص می‌دهد.

 3. هر زمان که کالایی در گمرک اظهار می‌شود، سامانه EPL بلافاصله اقدام به قفل کردن اظهارنامه و یا اصطلاحا کوتاژ می‌کند و به طور آنی نیز یک شماره اختصاصی به اظهارنامه می‌دهد. به این شماره اختصاصی، سریال اظهارنامه یا شماره کوتاژ می‌گویند که برای هر اظهاری جداگانه و منحصر به فرد می‌باشد.

 4. به عنوان مثال عبارت EUR/USD = 1.5750

  نشان دهنده نرخ یورو (ارزش برابری) نسبت به نرخ دلار آمریکا است و بدین معنی که در حال حاضر ارزش ۱ واحد از پول طرف اول (یورو) معادل ۱٫۵۷۵۰ از پول طرف دوم (دلار آمریکا) می باشد.

 5. HORMONIZED SYSTEM CODE

  یک سامانه‌‎ی بین‌‎المللی است که توسط WCO به اجرا درآمده است. در این سامانه کالا بر اساس یک کد 8 یا 10 رقمی طبقه‌بندی شده است که 4 یا 6 رقم اول بین کشورهای عضو مشترک است و 2 یا 4 رقم بعدی بر اساس فضای طبقه‌بندی کالاهای کشور متفاوت می‌باشد. از آنجایی که این تعرفه تا 6 رقم اول از سمت چپ در بین کشورها مشترک است لذا می‌تواند در مکاتبات و مبادلات تجاری استاندارد خوبی برای تشخیص کالا باشد. اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای مقررات تجارت بین‌المللی و انواع دیگر از فعالیت‌های اقتصادی خارجی و همچنین نگهداری از آمار گمرک در این سیستم گنجانده شده است.

 6. License Holder

  شخص حقوقی است که پروانه ثبت فرآورده‌ها توسط سازمان به نام وی صادر و کلیه مسئولیت‌های حقوقی در مسائل بهداشتی و بازرگانی فرآورده از تولید تا عرضه و پس از مصرف بر عهده وی است.

 7. Global Trade Item Number

  شناسه‌ی اختصاصی برای هر فرآورده در سطح جهان است که بر مبنای استانداردهای سازمان GS1 صادر می‌شود. این کد 12 تا 14 رقم است و توسط کمپانی سازنده کالا ثبت می‌گردد.

 8. Brand Owner

  برند (نام تجاری) از هویت و خصوصیات منحصربه‌فردی برخوردار است که مجزا از کمپانی و نام کالا است. هر شرکت تولیدکننده می‌تواند تولیدات خود را با چندین برند عرضه نماید. به‌عنوان‌مثال یک شرکت تولیدکننده شامپو، کالاهایی تولیدی خود را با چند نام تجاری متفاوت از نام شرکت به بازار عرضه می‌کنند.

آزادسازی

راهنمای آزاد سازی فرآورده (مسئول فنی)

1 مقدمه 5

2 ورود به سامانه 6

3 منوهای عملیاتی 7

3-1 لیست فرآورده‌های آزادسازی نشده 7

3-2 لیست فرآورده‌های آزادسازی شده 9

فهرست شکل‌‌ها

شکل 1) ورود به سامانه 6

شکل 2) سامانه آزادسازی 6

شکل 3) لیست فرآورده‌های آزاد نشده 7

شکل 4) مشخصات درخواست 7

شکل 5) تغییر شرکت پخش 8

شکل 6) لیست فرآورده‌های آزاد شده 9

مقدمه

سامانه شناسه گذاری فرآورده‌های سلامت‌محور به جهت بارگذاری اطلاعات مربوط به فرآورده و شناسه گذاری آن‌ها به‌منظور ترخیص فرآورده‌ها، رهگیری و ردیابی فرآورده‌ها از لحظه ورود به کشور تا لحظه استعلام مصرف‌کننده راه‌اندازی شده است.

کارتابل مسئول فنی در صفحه اصلی سامانه تیتک جهت مشاهده فرآورده‌های آزاد نشده و آزادسازی فرآورده‌هایی که توسط مدیر عامل عملیات پرداخت را انجام داده است، راه‌اندازی شده است.

ورود به سامانه

جهت ورود به سامانه آزادسازی، مانند شکل 1 نام کاربری و کلمه عبور خود را در سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) وارد کنید.

شکل 1) ورود به سامانه

در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور شکل 2 شما وارد سامانه خواهید شد.

شکل 2) سامانه آزادسازی

منوهای عملیاتی

لیست فرآورده‌های آزادسازی نشده

در این مرحله مسئول فنی لیستی از فرآورده‌هایی که مدیرعامل عملیات بارگذاری فایل و پرداخت را انجام داده است را با سرستون‌های نام فرآورده، شماره اظهارنامه، سری ساخت، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، تعداد، شرکت پخش و وضعیت آزاد نشده را مانند شکل 3 مشاهده نماید.

شکل 3) لیست فرآورده‌های آزاد نشده

مسئول فنی می‌تواند با انتخاب دکمه شرحی از مشخصات درخواست را مانند شکل 4 مشاهده نماید و با انتخاب دکمه آزادسازی، فرآورده را به وضعیت «آزاد شده» تغییر دهد.

شکل 4) مشخصات درخواست

گزینه دیگری نیز وجود دارد به نام تغییر شرکت پخش، کاربر با انتخاب این دکمه می‌تواند قبل از تغییر وضعیت فرآورده شرکت پخش کنونی را تغییر داده و شرکت پخش جدیدی که قرار است فرآورده را توزیع نماید را مطابق شکل 5 مشخص نموده و سپس فرآورده را آزاد کند.

شکل 5) تغییر شرکت پخش

لیست فرآورده‌های آزادسازی شده

در این بخش مانند شکل 6 لیستی از فرآورده‌هایی که توسط مسئول فنی آزادسازی شده‌اند، نمایش داده می‌شود. در این بخش شما می‌توانید لیست خود را براساس نام فرآورده، شماره اظهارنامه، سری ساخت، تاریخ تولد، تاریخ انقضا، تعداد، شرکت پخش و تاریخ آزادسازی مشاهده نمایید. ضمن آن امکان جستجو سری ساخت و نام فرآورده و شرکت توزیع کننده نیز در این بخش وجود دارد.

شکل 6) لیست فرآورده‌های آزاد شده

word-image-5009-1

سامانه شناسه‌گذاری و آزادسازی فرآورده‌ها (کارتابل مدیرعامل)

شکل 1) ورود به سامانه 6

شکل 2) سامانه آزادسازی 6

شکل 3) انتخاب دکمه بارگذاری فایل XML 7

شکل 4) فرم بارگذاری فایل‌های XML 7

شکل 5) انتخاب فایل‌های XML 8

شکل 6) بارگذاری فایل به‌صورت تکی و یا گروهی 8

شکل 7) عملیات با موفقیت انجام‌شده است 9

شکل 8) نمایش و مدیریت فایل‌ها 10

شکل 9) جزئیات پرداختی 11

شکل 10) عملیات پرداخت 11

شکل 11) لیست فرآورده‌های آزاد شده 12

مقدمه

سامانه شناسه گذاری فرآورده‌های سلامت‌محور به جهت بارگذاری اطلاعات مربوط به فرآورده و شناسه گذاری آن‌ها به‌منظور ترخیص فرآورده‌ها، رهگیری و ردیابی فرآورده‌ها از لحظه ورود به کشور تا لحظه استعلام مصرف‌کننده راه‌اندازی شده است.

کارتابل مدیرعامل در صفحه اصلی سامانه تیتک جهت بارگذاری فایل‌های XML بوده که در صورت صحیح بودن اطلاعات و تائید مدیر و پس از آن تائید سیستم، عملیات پرداخت توسط وی انجام شده که در نهایت پس از پرداخت موفق آزادسازی فراورده‌ها در کارتابل مسئول فنی انجام می‌شود.

ورود به سامانه

جهت ورود به سامانه آزادسازی، مانند شکل 1 نام کاربری و کلمه عبور خود را در سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) وارد کنید.

شکل 1) ورود به سامانه

در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور، مانند شکل 2 وارد سامانه خواهید شد.

شکل 2) سامانه آزادسازی

منوهای عملیاتی

بارگذاری فایل‌های XML

 1. در کارتابل مدیرعامل طبق منو برنامه، مانند شکل 3 گزینه «بارگذاری فایلXML» انتخاب شود. با انتخاب این گزینه فرم شکل 4 به کاربر نمایش داده می‌شود.

شکل 3) انتخاب گزینه بارگذاری فایل‌های XML از منو عملیاتی

شکل 4) فرم بارگذاری فایل‌های XML

 1. با کلیک کردن بروی دکمه «انتخاب فایل» مانند شکل 5 فایل‌های خود را انتخاب کنید.

شکل 5) انتخاب فایل‌های XML

نکته: در این بخش شما می‌توانید بارگذاری را به‌صورت تکی و یا گروهی مانند شکل 6 انجام دهید.

شکل 6) بارگذاری فایل به‌صورت تکی و یا گروهی

 1. درصورتی‌که فایل به‌صورت صحیح بارگذاری شود، پیغام «بارگذاری فایل‌ها به‌صورت صحیح بارگذاری شده است.» مانند شکل 7 نمایش داده می‌شود و همچنین این امکان وجود دارد که فایل‌ها را به‌صورت تکی و گروهی حذف کنید.

شکل 7) عملیات با موفقیت انجام‌شده است

 1. در این مرحله فایل بارگذاری شده به منو بعدی «نمایش و مدیریت فایل‌ها» ارجاع پیدا می‌کند.

نمایش و مدیریت فایل‌ها

در این مرحله فایل بارگذاری شده، طی موارد زیر بررسی می شود:

 1. سری ساخت
 2. تعداد سفارش
 3. شناسه شرکت پخش
 4. شماره پیگیری
 5. تاریخ تولید
 6. تاریخ انقضا
 7. پروانه بهداشتی
 8. شناسه شرکت سفارش‌دهنده
 9. شماره مجوز ترخیص
 10. پیش شماره مجری

اگر فایل از نظر ساختاری و اطلاعاتی صحیح باشد، مانند شکل 8 در کارتابل نمایش داده می‌شود.

در این صورت امکان پرداخت فایل بارگذاری شده برای مدیرعامل وجود دارد. پرداخت به‌صورت آنلاین و از طریق درگاه بانک صورت می‌پذیرد. در غیر این صورت مدیرعامل می‌تواند در این مرحله بدون انجام عملیات پرداخت فایل را حذف نماید.

شکل 8) نمایش و مدیریت فایل‌ها

پس از زدن گزینه پرداخت، جزئیات پرداخت از قبیل “تعداد کل فاکتور”، “مبلغ کل فاکتور” ، “مالیات بر ارزش افزوده”، “مبلغ

خالص پرداختی” مانند شکل 9 نمایش داده می‌شود.

شکل 9) جزئیات پرداختی

با انتخاب دکمه “پرداخت” وارد درگاه بانکی می‌شوید و می‌توانید عملیات را با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود انجام دهید.

شکل 10) عملیات پرداخت

نکته: پس از پرداخت مسئول فنی می‌تواند، عملیات آزادسازی فرآورده‌ها را انجام دهد.

لیست فراورده‌های آزاد شده

در این منو مانند شکل 11 لیستی از فرآورده‌هایی که توسط مسئول فنی آزادسازی شده‌اند، نمایش داده می‌شود. در این بخش شما می‌توانید لیست خود را براساس نام فرآورده، شماره اظهارنامه، سری ساخت، تاریخ تولد، تاریخ انقضا، تعداد، شرکت پخش و تاریخ آزادسازی مشاهده نمایید. ضمن آن امکان جستجو سری ساخت و نام فرآورده و شرکت توزیع کننده نیز در این بخش وجود دارد.

شکل 11) لیست فرآورده‌های آزاد شده

کارتابل

راهنمای کارتابل مسئولین فنی

 مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی به‌منظور ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

در سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»، با اجرای عملیات «درخواست تأیید صلاحیت مسئول فنی» توسط متقاضی، کارتابلی برای ایشان ایجاد می‌شود. کارتابل ثبت اطلاعات مسئول فنی اختصاصاً به‌منظور تکمیل اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی و شغلی مسئولین فنی ایجاد شده است. پس از ثبت و ارسال اطلاعات مسئول فنی در سامانه، عملیات کارشناسی اطلاعات توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو انجام پذیرفته و در صورت تأیید اطلاعات، پروانه فعالیت برای مسئول فنی ایجاد می‌شود. پس از صدور پروانه فعالیت، مدیران عامل شرکت‌ها می‌توانند مسئول فنی مربوطه را جستجو نموده و درخواست استخدام برای وی ارسال نمایند. مسئول فنی با مشاهده اطلاعات شرکت‌های متقاضی در سامانه، می‌تواند درخواست‌های استخدامی خود را پذیرفته و یا رد نماید.

 ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی

در صورتی که پیش از این، به عنوان مسئول فنی در سامانه ttac.ir ثبت‌نام نموده‌اید، می‌توانید با نام کاربری و رمز عبور قبلی خود وارد سامانه«ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» شوید.

در صورتی‌که تاکنون ثبت‌نام ننموده‌اید، به‌منظور ثبت‌نام و درخواست صلاحیت مسئول فنی در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مستند مربوطه‌اش را مطالعه نمایید(لینک مستند).

به منظور ورود به سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» را از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) کلیک و یا آدرس سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»
شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایان شده مطابق شکل 3 دکمه «ورود به سامانه» را کلیک نمایید.

شکل 3) صفحه اول سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 4 «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را در فیلدهای مربوطه وارد و دکمه ورود به سیستم  را کلیک نمایید.

شکل 4) فرم ورود به سامانه

پس از نخستین ورود به کارتابل، می‌بایست گذرواژه خود را تغییر دهید. به همین منظور مطابق شکل 5 فرمی نمایش داده می‌شود که شامل فیلدهای زیر است

رمز عبور فعلی

رمز عبور جدید

تکرار رمز عبور جدید

کد امنیتی

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

پس از تکمیل فرم دکمه تغییر رمز عبور  را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

شکل 5) تغییر رمز عبور پس از نخستین ورود به کارتابل

 پیکربندی سامانه

پس از ورود به سامانه فرمی مطابق شکل 6 نمایش داده می‌شود.

شکل 6) پیکربندی سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

اطلاعات کاربری: تصویر مسئول فنی وارد شده به سامانه در این بخش نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه  مطابق شکل 7 یک منو باز می‌شود که شامل موارد زیر است

 • تغییر رمز عبور
 • خروج: با کلیک این دکمه، از کارتابل خارج خواهید شد.
شکل 7) نام مسئول فنی و منوی مربوطه

2-منوی عملیاتی: منوهای عملیاتی در این بخش نمایش داده می‌شوند.

3-داشبورد من: فیلدهای اطلاعاتی هر منو در این قسمت نمایش داده می‌شود.

4. خروج: : به‌منظور خروج از حساب کاربری این گزینه در دسترس است. . .

5-با کلیک دکمه همبرگر منوی کاربری مطابق شکل 8 کوچک‌تر می‌شود

شکل 8) جمع شدن منو

 

منوهای عملیاتی

مراحل تکمیل اطلاعات پروفایل مسئول فنی در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 9 می‌باشد.

شکل 9) مراحل تکمیل اطلاعات پروفایل مسئول فنی

 منوی پروفایل من

شامل فرم‌های «ویرایش اطلاعات، اطلاعات محل سکونت، ارتباطات، تصاویر، گواهی پایان خدمت و اسناد گواهی امضا» به منظور ثبت اطلاعات شخصی مسئول فنی است. توضیحات هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

توجه: اطلاعات و مدارک بارگذاری شده در بخش پروفایل، توسط کارشناس به منظور تأیید صلاحیت بررسی می‌گردند، بنابراین تکمیل اطلاعات پروفایل الزامی می‌باشد

 فرم ویرایش اطلاعات.

شکل 10) منوی «پروفایل من» – فرم «ویرایش اطلاعات»

توضیحات فیلدهای این قسمت فرم در ادامه شرح داده شده است.

نام کاربری: نام کاربری مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. این فیلد قابلیت ویرایش ندارد.

نام: نام مسئول فنی با که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود و قابلیت ویرایش ندارد.

نام خانوادگی: نام خانوادگی مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود و قابلیت ویرایش ندارد.

کد ملی: کد ملی مسئول که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود و قابلیت تغییر ندارد.

تاریخ تولد: تاریخ تولد مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود و قابلیت ویرایش ندارد.

جنسیت: جنسیت مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید.

شماره شناسنامه: شماره شناسنامه مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید.

کشور: کشور محل صدور شناسنامه مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود و در صورت نیاز می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید.

استان: استان محل صدور شناسنامه مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید.

شهرستان: شهرستان محل صدور شناسنامه مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید.

شهر: شهر محل صدور شناسنامه مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید آن را تغییر دهید.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات اطلاعات جدید وارد شده، ثبت و ذخیره می‌شوند.

 اطلاعات محل سکونت

در این فرم اطلاعات مربوط به محل سکونت مسئول فنی مطابق شکل 11 ثبت و نمایش داده می‌شود.

شکل 11) منوی «پروفایل من» – فرم «اطلاعات محل سکونت»

کد پستی: کد پستی محل سکونت را به‌صورت عددی وارد نمایید.

کشور محل سکونت: کشور محل سکونت را از لیست انتخاب نمایید.

استان محل سکونت: استان محل سکونت را از لیست انتخاب نمایید.

شهرستان محل سکونت: شهرستان محل سکونت را از لیست انتخاب نمایید.

شهر محل سکونت: شهر محل سکونت را از لیست انتخاب نمایید.

آدرس: آدرس محل سکونت خود را در این فیلد مورد نظر وارد نمایید.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات اطلاعات وارد شده، ثبت و ذخیره می‌شوند.

 ارتباطات

در این فرم مطابقشکل 12 اطلاعات مربوط به راه‌های ارتباطی با مسئول فنی شامل «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» و «تلفن» را می‌توانید ویرایش و اضافه نمایید.

توجه: راه‌های ارتباطی اصلی برای تمامی ذینفعان سامانه ازجمله مسئولین سازمان غذا و دارو قابل مشاهده و مبنای ارتباطی خواهند بود.

شکل 12) منوی «پروفایل من» – فرم «ارتباطات»

تلفن همراه اصلی: شماره تلفن همراه مسئول فنی با اطلاعات ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. شماره همراه می‌بایست با کد ارسال شده به تلفن همراه مسئول فنی مورد تأیید قرار گیرد. به‌منظور امکان ارسال مدارک و همچنین درخواست بررسی صلاحیت مسئول فنی، تأیید شماره تلفن همراه اصلی الزامی است. به این منظور کد ارسال‌شده به شماره تلفن همراه را در فیلد مشخص‌شده در شکل 13 وارد نموده و دکمه تایید را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر شماره، با ورود شماره جدید و کلیک دکمه تغییر ، می‌توانید آن را تغییر دهید.

توجه: درصورتی‌که کد تأییدیه به شماره تلفن همراه ارسال نشده است، دکمه ارسال کد تاییدیه مجدد را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به شماره تلفن همراه ثبت‌شده، ارسال گردد.

شکل 13) منوی «پروفایل من» – فرم «ارتباطات» – تأیید تلفن همراه اصلی

پست الکترونیک اصلی: پست الکترونیک مسئول فنی با اطلاعات ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. پست الکترونیک می‌بایست با کد ارسال‌شده به آدرس پست الکترونیک مسئول فنی مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال‌شده به پست الکترونیک را مطابق شکل 14 وارد نموده و دکمه تایید  را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر پست الکترونیک، با ورود پست الکترونیک جدید و کلیک دکمه تغییر می‌توانید آن را تغییر دهید.

توجه: در صورتی که کد تأییدیه به پست الکترونیک ارسال نشده است، دکمه ارسال کد تاییدیه مجدد را کلیک نمایید. تا کد تأییدیه مجدداً به پست الکترونیک وارد شده، ارسال گردد.

شکل 14) منوی «پروفایل من» – فرم «ارتباطات» – تأیید پست الکترونیک اصلی

توجه: در صورت تأیید شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی، شکل روبه‌روی این دو  به شکل تیک تغییر می‌یابد.

توجه: در صورتی‌که شماره همراه اصلی و پست الکترونیکی اصلی تأیید نشده باشد، امکان ارسال مدارک برای کارشناسی وجود ندارد.

شکل 15) تلفن همراه و پست الکترونیک اصلی تأیید شده

افزودن راه‌های ارتباطی: به منظور افزودن سایر راه‌های ارتباطی، ابتدا از فیلد «انتخاب نوع ارتباط» مطابق شکل 16، نوع ارتباط را مشخص نمایید.

توجه: به منظور افزودن راه ارتباطی جدید، ابتدا باید اطلاعات محل سکونت را تکمیل نمایید.

شکل 16) منوی «پروفایل من» – ارتباطات – افزودن راه‌های ارتباطی – انتخاب نوع ارتباط

پس از انتخاب نوع راه ارتباطی، مطابق شکل 17 فیلدی نمایش داده می‌شود که باید درون آن ایمیل، شماره تلفن همراه، شماره فکس یا شماره تلفن ثابت را در آن وارد نمایید. با کلیک دکمه افزودن راه ارتباطی مورد نظر ثبت و در فهرست نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه سطل نیز می‌توانید راه ارتباطی مورد نظر را حذف نمایید.

شکل 17) منوی «پروفایل من» – ارتباطات – فرم «افزودن راه ارتباطی»

 تصاویر

در این فرم مطابق شکل 18 باید «تصویر کارت ملی»، «تصویر شناسنامه» و «تصویر عکس پرسنلی» را با فرمت‌های PNG، JPG و یا JPEG و با حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) بارگذاری نمایید. به منظور بارگذاری تصاویر دکمه browse را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه بارگذاری را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

شکل 18) منوی «پروفایل من» – فرم «تصاویر»

 گواهی پایان خدمت

(نمایش داده شده برای آقایان) در این فرم مطابق شکل 19 می‌بایست اطلاعات مربوط به گواهی پایان خدمت را ثبت نمایید.

شکل 19) منوی «پروفایل من» – فرم «گواهی پایان خدمت»

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • نوع: نوع گواهی را از لیست انتخاب نمایید. نوع گواهی می‌تواند «پایان خدمت»، «معافیت پزشکی»، «معافیت کفالت» یا «معافیت موارد خاص» باشد. تکمیل این فیلد الزامی است.

در صورت انتخاب نوع «پایان خدمت»، فیلدهای زیر نمایش داده می‌شوند که باید آن‌ها را تکمیل نمایید:

تاریخ شروع: تاریخ شروع خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

تاریخ پایان: تاریخ پایان خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی پایان خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

شماره کارت: شماره کارت پایان خدمت را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

بارگذاری تصویر گواهی پایان خدمت: تصویر گواهی پایان خدمت مسئول فنی با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) را بارگذاری نمایید. به منظور بارگذاری تصویر دکمه browse را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه  بارگذاری را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات اطلاعات وارد شده، ثبت و ذخیره می‌شوند.

 اسناد گواهی امضا

در این فرم مطابق شکل 20 باید اطلاعات گواهی امضا و تصویر امضا مسئول فنی را وارد نمایید.

شکل 20) منوی «پروفایل من» – فرم «اسناد گواهی امضا»

شماره گواهی: شماره گواهی امضا را به‌ صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

تاریخ گواهی امضا: تاریخ صدور گواهی امضا از را تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

شماره دفترخانه: شماره دفترخانه ثبت گواهی امضا را به‌ صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

استان: استان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

شهرستان: شهرستان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

شهر: شهر محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

بارگذاری تصویر امضا: تصویر گواهی امضا را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) بارگذاری نمایید. به منظور بارگذاری تصویر دکمه  را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه بارگذاری browse را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات اطلاعات وارد شده، ثبت و ذخیره می‌شوند.

 منوی دوره‌ها و سوابق

مراحل ثبت دوره‌ها و سوابق و ارسال مدارک مسئول فنی در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 21 می‌باشد.

شکل 21) مراحل ثبت دوره‌ها و سوابق و ارسال مدارک

در این منو مطابق شکل 22 اطلاعات مربوط به «سوابق تحصیلی»، «دوره‌های آموزشی» و «سوابق کاری» مسئول فنی ثبت می‌شود. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

توجه: حوزه‌های فعالیت مسئول فنی و دفتر کارشناسی مربوط به آن در زمان «ارسال» مدارک به کارشناس زمانی فعال می‌شود که در بخش دوره‌ها و سوابق موردی مطابق با آن‌ها ثبت شده باشد. به‌عنوان‌مثال حوزه «دارو» زمانی فعال می‌شود که مسئول فنی مدارک و سوابق تحصیلی و یا دوره‌های آموزشی و شغلی رشته‌ای مانند «داروسازی» را بارگذاری کرده باشد.

شکل 22) منوی «دوره‌ها و سوابق»

 سربرگ سوابق تحصیلی

با انتخاب سربرگ «سوابق تحصیلی» می‌توانید اطلاعات مربوط به تحصیلات را مشاهده، اضافه، ویرایش و یا حذف نمایید. منظور با کلیک به منظور افزودن سابقه تحصیلی دکمه افزودن  را کلیک نمایید تا فرمی مطابق شکل 23 نمایان می‌شود.

شکل 23) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق تحصیلی» – فرم «افزودن سوابق تحصیلی»

توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

مقطع تحصیلی: مقطع تحصیلی را از لیست انتخاب نمایید.

رشته تحصیلی: رشته تحصیلی را از لیست انتخاب نمایید.

گرایش: گرایش رشته تحصیلی را از لیست انتخاب نمایید.

دانشگاه: نام دانشگاه محل تحصیل را وارد نمایید. در صورتی که نام دانشگاه در لیست نمایش داده شده وجود داشت، آن را انتخاب کنید. در غیر این صورت نام آن را به طور کامل وارد نمایید.

نام مرجع صادرکننده: درصورتی‌که دانشگاه انتخاب شده غیر ایرانی باشد، نام مرجع صادر کننده را از فهرست لیست نمایید.

کشور: نام کشوری که دانشگاه در آن واقع شده را از فهرست انتخاب نمایید (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

شهر: نام شهری که دانشگاه در آن واقع شده را از فهرست انتخاب نمایید. (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

آدرس: آدرس دانشگاه را وارد نمایید. (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

تاریخ شروع تحصیل: تاریخ شروع تحصیل را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

تاریخ فارغ‌التحصیلی: تاریخ فارغ‌التحصیلی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

شماره تأییدیه تحصیلی یا دانشنامه: شماره تأییدیه تحصیلی یا دانشنامه را به‌صورت عددی وارد نمایید.

تاریخ تأییدیه: تاریخ تأییدیه تحصیلی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند و مطابق شکل 24 در بخش سوابق تحصیلی نمایش داده می‌شوند. اطلاعات ثبت‌شده پس از ارسال، توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت آن‌ها به کاربر نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه بستن نیز فرم بدون ثبت اطلاعات بسته خواهد شد.

پس از ثبت اطلاعات به منظور بارگذاری تصویر مدرک تحصیلی دکمه بستن را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه بارگذاری را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

شکل 24) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق تحصیلی»

درصورتی‌که وضعیت «در حال بررسی» نباشد مطابق شکل 25 می‌توانید با کلیک دکمه ویرایش اطلاعات واردشده را ویرایش نمایید یا با کلیک دکمه حذف اطلاعات وارد شده را حذف نمایید.

توجه: در صورتی که وضعیت مدارک تحصیلی به صورت «تأیید شده» باشد، امکان حذف و ویرایش اطلاعات آن وجود نخواهد داشت.

شکل 25) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق تحصیلی» – ویرایش و حذف سوابق تحصیلی

 دوره‌های آموزشی

با انتخاب سربرگ «دوره‌های آموزشی» می‌توانید اطلاعات مربوط به دوره‌های آموزشی سپری شده توسط مسئول فنی را مشاهده، اضافه، ویرایش و یا حذف نمایید. به منظور افزودن سابقه تحصیلی دکمه افزودن را کلیک نمایید تا فرمی مطابق شکل 26 نمایان می‌شود.

شکل 26) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «دوره‌های آموزشی» – فرم «افزودن دوره‌های آموزشی»

توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

نام دوره: نام دوره گذرانده شده را از لیست انتخاب نمایید.

صادرکننده: نام صادرکننده مدرک دوره را وارد نمایید. نام صادرکننده مدرک را وارد نمایید. در صورتی که نام صادر کننده مدرک در لیست نمایش داده شده وجود داشت، آن را انتخاب کنید. در غیر این صورت نام آن را به طور کامل وارد نمایید.

کشور: نام کشور محل برگزاری دوره را از لیست انتخاب نمایید (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

شهر: نام شهر محل برگزاری دوره را از لیست انتخاب نمایید (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

آدرس: آدرس محل برگزاری دوره را از لیست انتخاب نمایید (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

تاریخ شروع: تاریخ شروع مدرک دوره گذرانده شده را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

تاریخ خاتمه: تاریخ خاتمه مدرک دوره گذرانده شده را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

شماره: شماره مدرک دوره گذرانده شده را به‌صورت عددی وارد نمایید.

تاریخ صدور: تاریخ صدور مدرک دوره گذرانده شده را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

با کلیک دکمه تایید اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند و مطابق شکل 27 در بخش دوره‌های آموزشی نمایش داده می‌شوند. اطلاعات ثبت شده پس از ارسال، توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت آن‌ها به کاربر نماش داده می‌شود. با کلیک دکمه بستن نیز فرم بدون ثبت اطلاعات بسته خواهد شد.

به منظور بارگذاری تصویر مدرک دوره آموزشی دکمه بارگذاری browse را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه  را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

شکل 27) منوی «دوره‌ها و سوابق آموزشی» – سربرگ «دوره‌های آموزشی»

همچنین درصورتی‌که وضعیت در حال بررسی نباشد مطابق شکل 28 می‌توانید با کلیک دکمه ویرایش اطلاعات را ویرایش نمایید و با کلیک دکمه حذف اطلاعات وارد شده را حذف نمایید.

توجه: در صورتی که وضعیت مدارک دوره‌های آموزشی به صورت «تأیید شده» باشد، امکان حذف و ویرایش اطلاعات آن وجود نخواهد داشت.

شکل 28) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق تحصیلی» – ویرایش و حذف دوره‌های آموزشی

سوابق کاری

با انتخاب سربرگ «سوابق کاری» می‌توانید اطلاعات مربوط به سوابق مسئول فنی را مشاهده، اضافه، ویرایش و یا حذف نمایید. منظور با کلیک به منظور افزودن سابقه تحصیلی دکمه افزودن را کلیک نمایید تا فرمی مطابق شکل 29 نمایان می‌شود.

توجه: درصورتی‌که مسئول فنی در حال حاضر در شرکتی مشغول به کار است، نیاز به ورود اطلاعات آن نیست.

توجه: در این فرم فقط می‌توانید سابقه مرتبط (مسئول فنی) را ثبت نمایید.

شکل 29) افزودن سوابق کاری

توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

نوع سابقه: نوع سابقه را مسئول فنی انتخاب نمایید.

حوزه فعالیت: در صورتی که نوع سابقه را، مسئول فنی انتخاب نمایید، فیلد حوزه فعالیت به‌منظور انتخاب حوزه‌های فعالیت مطابق شکل 30 فعال می‌شود.

شکل 30) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق کاری» – فرم «افزودن سابقه کاری»

از تاریخ: تاریخ شروع کار را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

تا تاریخ: تاریخ پایان کار را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

شماره صادره: شماره صادره نامه سابقه کار را به ‌صورت عددی وارد نمایید.

تاریخ صادره: تاریخ صادره نامه سوابق را به ‌صورت عددی وارد نمایید.

با کلیک دکمه تایید اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند و مطابق شکل 31 در بخش سوابق کاری نمایش داده می‌شوند. اطلاعات ثبت شده پس از ارسال، توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت آن‌ها به کاربر نماش داده می‌شود. با کلیک دکمه بستن فرم بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

شکل 31) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق کاری»

همچنین درصورتی‌که وضعیت در حال بررسی نباشد مطابق شکل 32 می‌توانید با کلیک دکمه ویرایش اطلاعات را ویرایش نمایید و با کلیک دکمه حذف اطلاعات وارد شده را حذف نمایید.

به منظور بارگذاری تصویر دکمه بارگذاری browse را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه  را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

توجه: در صورتی که وضعیت مدارک سوابق کاری به صورت «تأیید شده» باشد، امکان حذف و ویرایش اطلاعات آن وجود نخواهد داشت.

شکل 32) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق کاری» – ویرایش و حذف سابقه کاری

منوی لینک‌های آموزشی

در این منو مطابق شکل 33، مسئول فنی با انتخاب لینک‌ مورد نظر، به آموزش و کسب اطلاعات در آن حوزه می‌پردازد.

شکل 33) منوی «لینک‌های آموزش»

 ارسال

در این منو مطابق شکل 34، می‌توانید تقاضای بررسی اطلاعات وارد شده و درنتیجه تأیید صلاحیت در حوزه‌های فعالیت مورد نظر خود را به کارشناسان «سازمان غذا و دارو» ارسال نمایید. نحوه انتخاب و ارسال حوزه‌های مورد نظر در ادامه شرح داده شده است.

شکل 34) منوی «ارسال»

انتخاب و ارسال حوزه فعالیت

حوزه‌های قابل فعالیت مسئول فنی با توجه به اطلاعات تکمیل شده در بخش «دوره‌ها و سوابق»، نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه شکل پوشه زیرگروه هر یک از حوزه‌ها مطابق شکل 35 نمایش داده می‌شود. حوزه و زیرگروه‌های فعالیت مورد نظر را با انتخاب چک‌باکس قرار گرفته در کنار نام هر حوزه انتخاب نمایید. پس از انتخاب تمامی حوزه‌های مورد نظر، با کلیک دکمه ارسال به کارشناس اطلاعات و مدارک مسئول فنی که در مراحل قبل ثبت شده‌اند به منظور بررسی به کارشناس مربوطه ارسال می‌شود.

شکل 35) منوی «ارسال» – فرم «انتخاب حوزه فعالیت» – نمایش زیرگروه حوزه‌های فعالیت

پس از ارسال مدارک، دسترسی به پنل کاربری محدود می‌شود و در بخش ارسال فرمی مطابق شکل 36 نمایش داده می‌شود که در آن روند رسیدگی به اطلاعات مسئول فنی در حوزه‌های فعالیت انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

توجه 1: پس از ارسال حوزه‌های فعالیت به کارشناس، کارتابل مسئول فنی غیرفعال می‌شود و تا هنگام تأیید یا رد اطلاعات وارد شده توسط کارشناسان مربوطه به همین حالت باقی می‌ماند. به همین علت، به منظور ویرایش اطلاعات و یا ارسال مدارک جدید باید تا زمان اعلام نتایج کارشناسی در انتظار بمانید. پس از اعلام نتایج، کارتابل از حالت غیرفعال خارج می‌گردد و می‌توانید اطلاعات جدید را وارد و یا اطلاعات قبلی را ویرایش نمایید.

توجه 2: مدیران عامل شرکت‌ها تنها آن دسته از مسئولین فنی را مشاهده می‌نمایند که حوزه فعالیت شرکت آن‌ها با حوزه‌های فعالیت مسئولین فنی که در آن‌ها تأیید صلاحیت شده‌اند، مطابقت داشته باشد.

شکل 36) منوی «ارسال» – روند دفاتر تشخیص صلاحیت

دفاتر کارشناسی

با انتخاب هر حوزه فعالیت، دفتر کارشناسی مربوط به حوزه فعالیت انتخاب شده در این بخش نمایش داده می‌شود.

فعالیت‌ها

در این منو اطلاعات استخدامی و درخواست‌های همکاری مسئول فنی نمایش داده می‌شود. در صورت درخواست استخدام مسئول فنی توسط مدیرعامل، اطلاعات همکاری به‌عنوان یک پروانه مطابق شکل 37 در منوی فعالیت‌ها نمایش داده می‌شود. مسئول فنی می‌تواند درخواست ارائه شده را تأیید یا رد نماید. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 37) منوی «فعالیت‌ها» – پروانه‌های من

شماره پروانه‌های ایجاد شده در این قسمت، در سربرگ‌های مجزا نمایش داده می‌شود. با کلیک روی هر سربرگ، می‌توانید اطلاعات مربوط به آن را مشاهده کنید. این اطلاعات شامل بخش‌های زیر است:

اطلاعات پروانه

«نام شرکت متقاضی استخدام مسئول فنی» به همراه «وضعیت همکاری»، «تاریخ شروع» و «تاریخ پایان قرارداد» مطابق شکل 38 در این قسمت نمایش داده می‌شود.

شکل 38)منوی «فعالیت‌ها» – اطلاعات پروانه

اطلاعات طرف قرارداد

در این بخش اطلاعات مربوط به شرکت شامل «شناسه شرکت»، «پیش‌کد شرکت»، «کد اقتصادی»، «نام فارسی»، «نام لاتین» و «کد GLN» مطابق شکل 39 نمایش داده می‌شود.

شکل 39) منوی «فعالیت‌ها» – اطلاعات طرف قرارداد

 اعمال و مشاهده درخواست

در این بخش اطلاعات اشخاص طرف قرارداد (مدیرعامل و مسئول فنی) به همراه وضعیت درخواست همکاری نمایش داده می‌شود. با بررسی درخواست ارسال شده می‌توانید درخواست را با استفاده از دکمه‌های نمایش داده شده مطابق شکل 40 قبول یا رد نمایید. شرح روال پذیرش و یا رد همکاری در ادامه شرح داده شده است.

شکل 40) منوی «فعالیت‌ها» – اعمال و مشاهده درخواست

با کلیک دکمه رد همکاری فرمی مطابق شکل 41 نمایش داده می‌شود. در فرم نمایش داده شده با شرح مختصری از علت عدم پذیرش و یا قطع همکاری توسط مسئول فنی و سپس با کلیک دکمه ثبت تغییرات تقاضای همکاری از جانب مدیرعامل رد می‌گردد.

شکل 41) فرم رد همکاری

قبول همکاری: با کلیک دکمه قبول همکاری مطابق شکل 42 فرم تعهدنامه همکاری مسئول فنی با شرکت متقاضی نمایش داده می‌شود. با مطالعه و انتخاب تمام گزینه‌های نمایش داده شده توسط مسئول فنی، دکمه تایید فعال می‌گردد.

شکل 42) فرم تعهدنامه قبول همکاری

با کلیک دکمه تایید، فرمی مطابق شکل 43 به منظور تعیین شیفت‌های کاری مسئول فنی نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به این فرم در ادامه شرح داده شده است.

توجه: درصورتی که شخص در حال حاضر به عنوان مدیرعامل فعال در سیستم ثبت‌نام کرده باشد، هنگام کلیک دکمه «قبول همکاری» با پیغام خطای «این شخص به عنوان مدیرعامل فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» مواجه می‌شود.

شکل 43) منوی «فعالیت‌ها» – تعیین شیفت‌های کاری

نمایش یک سال کاری: روزهای یک سال در 4 شیفت کاری نمایش داده می‌شود.

نمایش یک ماه کاری: روزهای یک ماه کاری نمایش داده می‌شود. ترتیب ماه‌های سال از چپ به راست تصویر (فروردین در سمت چپ و اسفند در سمت راست) می‌باشد.

روزهای هفته: روزهای هفته برای 4 شیفت کاری نمایش داده می‌شود. با انتخاب هر یک از روزهای کاری مطابق شکل 44 تمامی روزهای کاری آن شیفت انتخاب می‌شوند.

شکل 44) انتخاب شیفت کاری

نمایش شیفت‌های کاری: 4 شیفت کاری صبح، ظهر، عصر و شب نمایش داده می‌شود.

 1. نمایش یک روز کاری: هر مربعِ قابل انتخاب در تقسیم‌بندی، نمایش دهنده یک روز کاری در یکی از 4 شیفت کاری می‌باشد.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات شیفت‌های انتخاب شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت شیفت‌های کاری، مسئول فنی به استخدام شرکت درمی‌آید. همچنین وضعیت همکاری در بخش اطلاعات پروانه به حالت فعال تغییر پیدا می‌کند و در قسمت عملیات دکمه قطع همکاری مطابق شکل 45 نمایش داده می‌شود.

قطع همکاری: روش قطع همکاری مانند «رد همکاری» است که در پیش‌تر شرح داده شد.

شکل 45) تأیید همکاری

اطلاعات کاربری

پس از پذیرش همکاری از سوی مسئول فنی، مدیرعامل شرکت با پرداخت هزینه کارشناسی، یک نام کاربری برای مسئول فنی ایجاد می‌نماید تا وی دسترسی لازم به منظور ورود به کارتابل خود در سامانه‌های دیگر مانند IRC، مجوز ترخیص، مجوز مصرف و غیره را داشته باشد و امور محوله شرکت را انجام دهد.

حوزه فعالیت

در این بخش حوزه‌های فعالیت مسئول فنی در شعبه مورد نظر نمایش داده می‌شوند.

نکته: در صورتی که نیاز به تغییر شیفت کاری وجود داشت، می‌بایست با کلیک دکمه قطع همکاری ابتدا همکاری خود را با مدیرعامل و شرکت قطع نمایید (این قطع همکاری یک‌طرفه است و نیازی به قطع همکاری از سوی مدیرعامل نیست). سپس دکمه قبول همکاری را کلیک کنید و مراحل را مطابق «بخش 4.2 قبول همکاری» ادامه دهید.

منوی رزومه

در این منو اطلاعات مربوط به روند بررسی و تأیید صلاحیت مسئول فنی در دو بخش «درخت حوزه‌های قابل فعالیت» و «درخت حوزه‌های دارای صلاحیت فعالیت» مطابق شکل 46 نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 46) رزومه

درخت حوزه‌های قابل فعالیت: در این بخش مطابق شکل 47 «حوزه‌های قابل فعالیت» مسئول فنی با توجه به اطلاعات و سوابق تحصیلی و شغلی وارد شده، نمایش داده می‌شوند. با کلیک دکمه شکا پوشه زیرشاخه‌های هر حوزه فعالیت مطابق شکل 47 نمایش داده می‌شود.

شکل 47) درخت حوزه‌های قابل فعالیت

درخت حوزه‌های دارای صلاحیت فعالیت: در این بخش مطابق شکل 48 «حوزه‌هایی که صلاحیت فعالیت مسئول فنی در آن‌ها تأیید شده است»، نمایش داده می‌شوند. با کلیک دکمه شکل پوشه زیرشاخه‌های هر حوزه فعالیت مطابق شکل 48 نمایش داده می‌شود.

شکل 48) درخت حوزه‌های دارای صلاحیت فعالیت

مشاهده روند صلاحیت: در این بخش نتایج بررسی اطلاعات و مدارک مسئول فنی و تأیید صلاحیت وی توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو نمایش داده می‌شود. اطلاعات و مدارک تأیید شده و یا رد شده توسط کارشناس مطابق شکل 49 با برچسبی مشخص می‌گردند.

شکل 49) برچسب تأییدیه اطلاعات توسط کارشناس

همچنین با کلیک دکمه تیک قرمز مطابق شکل 50 جزئیات روند بررسی انجام شده، نمایش داده می‌شود.

شکل 50) مشاهده جزئیات و روند تأیید صلاحیت

 فایل راهنما

به منظور مطالعه فایل راهنمای مدیرعامل، از منوی عملیاتی مطابق شکل 51 گزینه فایل راهنما را انتخاب نمایید.

شکل 51) فایل راهنما

 فراموشی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری، مطابق شکل 52 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 52) لینک فراموشی نام کاربری

فرمی مطابق شکل 53 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن کد ملی خود درون فیلد مورد نظر و کلیک دکمه ارسال نام های کاربری به ایمیل  ، نام(های) کاربری برای شما، به ایمیل ثبت شده‌ی شما ارسال می‌گردد.

شکل 53) فرم فراموشی نام کاربری

فراموشی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور، مطابق شکل 54 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 54) لینک فراموشی رمز عبور

با کلیک بر روی لینک فوق، فرمی مطابق شکل 55 نمایش داده می‌شود.

شکل 55) فرم فراموشی رمز عبور

نام کاربری خود و نیز کد امنیتی را درون فیلدهای مورد نظر وارد کرده، سپس به یکی از دو روش زیر اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید:

با کلیک دکمه ارسال کد امنیتی به شماره همراه من، یک کد امنیتی به شماره همراه ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود.

در صفحه بعد، فرم تغییر رمزعبور، «کد امنیتی (پیامک)»، «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را در فیلدهای مشخص شده وارد کرده و دکمه تغییر رمز عبور را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

در صورت عدم ارسال کد امنیتی به شماره همراه شما، دکمه دریافت مجدد کد امنیتی را کلیک نمایید.

با کلیک دکمه ارسال لینک به ایمیل من ، یک لینک به ایمیل ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود. مطابق شکل 56 روی لینک ارسالی کلیک نمایید.

شکل 56) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل

در فرم باز شده، مطابق شکل 57 فیلدهای «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را پر کرده و دکمه ثبت را کلیک نمایید تا رمز شما تغییر یابد.

شکل 57) فرم تغییر رمز عبور

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

صلاحیت مسئول فنی

ثبت‌نام و درخواست صلاحیت مسئول فنی


به منظور ثبت‌نام و درخواست صلاحیت به عنوان مسئول فنی در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را کلیک نمایید. یا می‌توانید آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»
شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایان شده مطابق شکل 3 دکمه «درخواست صلاحیت مسئول فنی» را کلیک نمایید.

شکل 3) درخواست صلاحیت مسئول فنی

فرم «درخواست صلاحیت مسئول فنی» مطابق شکل 4 نمایان می‌شود.

شکل 4) فرم ثبت اطلاعات درخواست صلاحیت مسئول فنی
 • ملیت: ملیت مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.

توجه: با انتخاب ملیت غیر ایرانی، فیلد کد ملی به فیلد شماره پاسپورت تغییر خواهد کرد و فیلدهای مربوط به شناسنامه غیرفعال خواهند شد.

 • کد ملی: در صورت انتخاب ملیت ایرانی، کد ملی ده رقمی مسئول فنی را به صورت عددی وارد نمایید.
 • پاسپورت: در صورت انتخاب ملیت غیر ایرانی، شماره پاسپورت مسئول فنی را وارد نمایید.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد مسئول فنی را از تقویم بازشونده به‌صورت شمسی و یا میلادی وارد نمایید.

با وارد کردن «تاریخ تولد» و «کد ملی»، در صورتی که این دو با هم منطبق باشند، اطلاعات هویتی از سامانه سازمان ثبت احوال دریافت شده و درون فیلدها نمایش داده می‌شوند. اگر بنا به دلایلی، این اطلاعات دریافت نشد، می‌توانید به صورت دستی، اطلاعات هویتی مسئول فنی را ثبت نمایید.

 • جنسیت: جنسیت مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام: نام مسئول فنی را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی مسئول فنی را وارد نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه مسئول فنی را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • سریال شناسنامه: سریال شناسنامه مسئول فنی را وارد نمایید.
 • نام پدر: نام پدر مسئول فنی را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • پست الکترونیک: ایمیل معتبر مسئول فنی را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • تلفن همراه: شماره تلفن همراه مسئول فنی را به‌صورت کامل وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به منظور ورود به سامانه است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. این گذرواژه حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را مجدد دوباره وارد نمایید.

ثبت و ذخیره نهایی: پس از تکمیل تمامی فیلدهای اطلاعاتی، دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فعال خواهد شد. با کلیک این دکمه فرمی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی

توجه 1: درصورتی که این شخص درحال حاضر به عنوان مسئول فنی ثبت نام کرده باشد، پیام بازدارنده «این شخص به عنوان مسئول فنی قبلاً در سیستم ثبت شده است.» نمایش داده می‌شود.

توجه 2: درصورتی که شخص درحال حاضر به عنوان مدیرعامل فعال در سیستم ثبت نام کرده باشد، پیام بازدارنده «این شخص به عنوان مدیرعامل فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است.» نمایش داده می‌شود.

توجه 3: درصورتی که این شخص درحال حاضر به عنوان صاحب کارخانه یا کارگاه تولیدی فعال در سیستم ثبت نام کرده باشد، پیغام خطای «این شخص به عنوان صاحب کارخانه یا صاحب کارگاه تولیدی فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» مطابق شکل 6 نمایش داده می‌شود.

استعلام مسئول فنی

نحوه استعلام مسئولین فنی

نحوه استعلام مسئولین فنی

مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی به جهت ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

کارتابل ثبت مسئول فنی اختصاصاً جهت ورود اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی و شغلی مسئولین فنی ایجاد شده است. پس از ثبت و ارسال اطلاعات مسئول فنی در سامانه، عملیات کارشناسی اطلاعات توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو انجام پذیرفته و در صورت تایید اطلاعات، پروانه فعالیت برای مسئول فنی ایجاد می‌شود. پس از صدور پروانه فعالیت، مدیران عامل شرکت‌ها نام و اطلاعات مسئول فنی را مشاهده نموده و می‌توانند درخواست استخدام برای وی ارسال نمایند. مسئول فنی با مشاهده اطلاعات شرکت‌های متقاضی در سامانه، می‌تواند درخواست‌های استخدامی خود را پذیرفته و یا رد نماید. در این سند به نحوه استعلام اطلاعات مسئولین فنی پرداخته‌ایم

1        ورود به سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی

جهت ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مانند شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) انتخاب و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) مانند شکل 2 در مرورگر وارد شود.

.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو-ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی
شکل 2) آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی

1-1    استعلام مسئول فنی

در صفحه باز شده مانند شکل 3 گزینه «استعلام مسئول فنی» انتخاب شود. با انتخاب این گزینه صفحه ثبت شماره پرونده مسئول فنی مانند شکل 4 باز می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است. لازم به ذکر است که تکمیل فیلد اطلاعاتی الزامی می‌باشد.

شکل 3) انتخاب بخش استعلام مسئول فنی
شکل 4) صفحه استعلام مسئول فنی
 • شماره پرونده: شماره کارت فعالیت مسئول فنی در این قسمت وارد شود.
 • استعلام: پس از وارد کردن شماره کارت فعالیت مسئول فنی با انتخاب دکمه «استعلام» در صورت درست بودن شماره کارت وارد شده، صفحه‌ای مطابق شکل 5 که حاوی اطلاعات مسئول فنی است، نمایش داده می‌شود.
شکل 5) کارت مسئول فنی

توجه 1: در صورتی‌که شماره کارت وارد شده صحیح نباشد، پیغام: اطلاعات مورد نظر یافت نشد نمایش داده می‌شود.

توجه 2: در صورتی‌که پروانه همکاری مسئول فنی به هردلیل باطل شده باشد، پیغام وضعیت پروانه غیر فعال است نمایش داده می‌شود.

 • اسکن بارکد QR: با استفاده از ابزار مناسب، پس از اسکن بارکد نمایش داده شده مطابق شکل 6 نیز، اطلاعات مسئول فنی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود.
شکل 6) کارت مسئول فنی-بخش اسکن بارکد

نکته: QR مخفف کلمه Quick Response به معنی پاسخ سریع می‌باشد.