لیست درخواست آرایشی

لیست درخواست‌های ثبت منبع آرایشی و بهداشتی

1- شرح مختصر 6

2- واسط گرافیکی کاربر 6

3- جریان رویدادها 7

3-1- رویداد اصلی 7

3-2- رویداد جایگزین 10

4- پیش‌شرط‌ها‌ 10

5- پس شرط‌ها 10

6- قواعد کسب‌وکار 10

7- نقاط توسعه 10

8- استثنائات 10

9- اعتبارسنجی 12

فهرست شکل‌ها

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری 6

فهرست جداول

جدول 1) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری 12

شرح مختصر[1]

این مورد کاربرد به منظور مشاهده و عملیات قابل انجام در لیست درخواست‌های منبع فرآورده آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی به کار می‌رود.

واسط گرافیکی کاربر

نمونه واسط کاربری در ادامه نمایش داده ‌شده است.

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری

جریان رویدادها[2]

رویداد اصلی[3]

این فرم جهت نمایش درخواست‌های ثبت شده منبع آرایشی و بهداشتی و همچنین نقطه شروع ثبت درخواست منبع جدید است.

لیست درخواست‌های ثبت شده منبع آرایشی و بهداشتی شامل یک گرید مانند شکل 1 با ستون‌های زیر است:

 1. نام انگلیسی سایت تولیدی: نام سایت تولیدی به انگلیسی که در مرحله دوم ثبت منبع وارد شده است، در این ستون ستون نمایش داده شود.
 2. نام فارسی سایت تولیدی: نام سایت تولیدی به فارسی که در مرحله دوم ثبت منبع وارد شده است، در این ستون ستون نمایش داده شود.
 3. کشور: کشور سایت تولیدی که در مرحله دوم ثبت منبع وارد شده است، در این ستون نمایش داده شود.
 4. نوع سایت: براساس اطلاعات وارد شده در زمان ثبت منبع در مرحله اول، نوع سایت به یکی از حالات «داخلی» و یا «خارجی» نمای شداده شود.
 5. نوع فعالیت سایت تولیدی: براساس انواع فعالیت انتخاب شده در مرحله اول نمایش داده شود.
 6. وضعیت: به یکی از حالات زیر نمایش داده شود
  1. پیش نویس: هنگامی که اولین بار درخواست ثبت می‌شود، این وضعیت نمایش داده شود.
  2. در انتظار تایید: هنگامی که درخواست به کارتابل (کارشناس) ارسال می‌شود، تا زمان تکمیل گردش کار این وضعیت نمایش داده شود.
  3. نیازمند ویرایش: هنگامی که برخی آیتم‌های درخواست توسط کارشناس رد می‌شوند و برای انجام اصلاحات به مسئول فنی برگشت داده می‌شود، این وضعیت نمایش داده شود.
  4. پرداخت: پس از تایید نهایی در صورتی که درخواست به صورت پروانه جدید بوده باشد، این وضعیت نمایش داده شود.
  5. فعال: پس از تایید نهایی برای درخواست‌هایی که از قبل پروانه داشته‌اند و یا پس از پرداخت مسئول فنی برای درخواست‌های جدید، این وضعیت نمایش داده شود.
  6. غیرفعال: در صورتی که کارشناسان سازمان تشخیص بر غیرفعال‌سازی پروانه داده باشند، این وضعیت نمایش داده شود. تنها پروانه‌های فعال قابلیت غیرفعال‌سازی را دارند. قابلیت فعال‌سازی پس از غیرفعال‌سازی نیز وجود داشته باشد.
  7. منقضی: در صورتی که تاریخ اعتبار پروانه گذشته باشد، این وضعیت نمایش داده شود.
 7. کد منبع: پس از تایید نهایی درخواست و در صورتی که یک بار وضعیت درخواست به صورت فعال در آمده باشد، کد منبع 10 رقمی به صورت سیستمی صادر و دراین ستون نمایش داده شود.
 8. PRPS: نمره PRPS کسب شده توسط واحد متقاضی در این ستوننمایش داده شود. برای کسب این نمره باید از ستون عملیات، گزینه «درخواست PRPS» انتخاب شده باشد.
 9. تاریخ ثبت درخواست: تاریخ ثبت درخواست به صورت پیش نویس برای بار اول ددر این ستون نمایش داده شود.
 10. شماره پرونده: شماره پرونده‌ای که پس از ثبت درخواست به صورت سیستمی به آن تعلق می‌گیرد در این ستون نمایش داده شود.
 11. عملیات: این ستون شامل عملیات زیر باشد:
  1. جزئیات: با انتخاب این گزینه اطلاعات ثبت شده درخواست به صورت غیرقابل تغییر نمایش داده شود. در تمامی وضعیت‌ها قابل مشاهده است.
  2. ویرایش: با انتخاب این گزینه اطلاعات ثبت شده درخواست با قابلیت ویرایش نمایش داده شود. این گزینه تنها در وضعیت‌های «پیش نویس» و «نیازمند ویرایش» نمایش داده شود.

توجه: در صورتی که درخواست «نیازمند ویرایش» باشد، تنها فیلدهایی که توسط کارشناس رد شده‌اند قابلیت ویرایش داشته باشند.

  1. حذف: با انتخاب این گزینه، درخواست حذف شود. این گزینه تنها در وضعیت «پیش نویس» نمایش داده شود.
  2. ارسال به کارتابل: با انتخاب این گزینه درخوسات جهت کارشناسی به کارتابل کارشناس ارسال شود و وضعیت درخوسات به صورت «در انتظار تایید» نمایش داده شود. این گزینه در وضعیت‌های «پیش نویس» و «نیازمند ویرایش» در صورتی که نوع درخواست «داخلی» باشد، نمایش داده شود.
  3. تایید صلاحیت تولید قراردادی (PRPS): با انتخاب این گزینه پنجره‌ای مانند .. با قابلیت دانلود فایل PRPS و بارگذاری فایل نمایش داده شود. پس از بارگذاری فایل، قابلیت ثبت و ارسال درخواست فعال شود. این گزینه برای درخواست‌های از نوع «داخلی» با وضعیت «فعال» نمایش داده شود.
 1. برای ثبت درخواست جدید، دکمه «ثبت منبع جدید» انتخاب شود.

رویداد جایگزین[4]

ندارد.

پیش‌شرط‌ها‌[5]

 1. ورود به سامانه.
 2. انتخاب گزینه ثبت منبع آرایشی و بهداشتی.

پس شرط‌ها[6]

فرم ثبت درخواست منبع جدید نمایش داده شود.

قواعد کسب‌وکار[7]

 1. ندارد.

نقاط توسعه[8]

ندارد.

استثنائات[9]

 1. در صورتی‌که ارتباط با پایگاه داده قطع باشد، سامانه با نمایش پیغام مناسب به اجرای موردکاربرد خاتمه می‌دهد.
 2. در صورتی‌که اجرای یک کوئری به خطا بخورد، با نمایش پیغام مناسب به کاربر اطلاع داده می‌شود.
 3. در صورتی‌که هریک از سامانه‌های سرویس دهنده به خطا برخورد کنند با نمایش پیام مناسب کاربر را مطلع سازد.

اعتبارسنجی[10]

جدول 1) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری

ردیف نام بخش نام فیلد نوع فیلد اجباری توضیحات
*
 1. Brief Description
 2. Flow of Events
 3. Basic Flow
 4. AlternativeFlow
 5. Preconditions
 6. Postconditions
 7. Business Rules
 8. Extension Point
 9. Exceptions
 10. Validations

ثبت منبع ارایشی

ثبت درخواست منبع آرایشی و بهداشتی

1- شرح مختصر 6

2- واسط گرافیکی کاربر 6

3- جریان رویدادها 10

3-1- رویداد اصلی 10

3-2- رویداد جایگزین 16

4- پیش‌شرط‌ها‌ 16

5- پس شرط‌ها 16

6- قواعد کسب‌وکار 16

7- نقاط توسعه 18

7-1- افزودن سایت تولیدی (خارجی) 18

7-2- افزودن خط تولید 18

8- استثنائات 18

9- اعتبارسنجی 18

فهرست شکل‌ها

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات منبع 6

شکل 2) سوابق منبع 7

شکل 3) اطلاعات سایت تولیدی 8

شکل 4) مدارک 9

فهرست جداول

جدول 1) مدارک 14

جدول 2) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری 18

شرح مختصر[1]

این مورد کاربرد به منظور ثبت درخواست منبع فرآورده آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی به کار می‌رود.

واسط گرافیکی کاربر

نمونه واسط کاربری در ادامه نمایش داده ‌شده است.

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات منبع

شکل 2) سوابق منبع

شکل 3) اطلاعات سایت تولیدی

شکل 4) مدارک

جریان رویدادها[2]

رویداد اصلی[3]

ثبت درخواست منبع (داخلی، وارداتی، موجود و جدید) در سه گام اطلاعات عمومی، اطلاعات سایت تولیدی و مدارک به ترتیب زیر انجام می‌شود.

 1. در مرحله اطلاعات منبع، اطلاعات زیر مانند شکل 1 ثبت و نمایش داده شوند:
  1. متقاضی ثبت سایت تولیدی: نام شرکت متقاضی که مسئول فنی آن به سیستم وارد شده است در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  2. کشور: نام کشور شرکت صاحب پروانه در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  3. نوع منبع: تنها یک نوع منبع از انواع «خارجی» یا «داخلی (تاسیس و بهره‌برداری)» قابل انتخاب باشد.
  4. نوع فعالیت سایت تولیدی: با توجه به «نوع منبع» انتخاب شده، موارد به شرح زیر نمایش داده شوند. قابلیت انتخاب چند گزینه وجود داشته باشد.
 • ماده اولیه (تک جزئی)
 • ماده اولیه (چند جزئی)
 • فرآورده نهایی (قابل عرضه)
 • پر کردن و بسته‌بندی
 • بالک فرآوری شده
 • ملزومات بسته‌بندی (تنها برای حالت نوع منبع داخلی (تاسیس و بهره‌برداری))
 • بسته‌بندی(تنها برای حالت نوع منبع خارجی)
  1. سابقه تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی (خارجی) یا سوابق تاسیس و بهره‌برداری (داخلی): در صورتی که منبع از قبل ثبت شده است باید مدارک و اطلاعات آن وارد شود. به این منظور و در صورت وجود منبع ثبت شده قبلی، تیک این گزینه «منبع قبلاً ثبت شده است» زده شود. با کلیک بر روی دکمه سیستم فرمی مانند شکل 2 جهت ورود فایل و اطلاعات مربوط به پروانه قبلی به شرح زیر نمایش دهد.
   1. بارگذاری فایل: تصویر فایل پروانه با فرمت JPG و یا PDF بارگذاری شود. قابلیت بارگذاری چند فایل وجود داشته باشد.
   2. شماره: شماره پروانه موجود تنها به صورت عددی وارد شود.
   3. تاریخ صدور: تاریخ پروانه موجود از تقویم انتخاب شود.
   4. تاریخ اعتبار: تاریخ اعتبار پروانه موجود از تقویم انتخاب شود.
   5. شماره کمیته فنی: شماره کمیته فنی که رای ثبت منبع در آن صادر شده است در این فیلد وارد شود.
   6. تاریخ کمیته فنی (شمسی): تاریخ کمیته فنی که رای صدور پروانه منبع را داده است از تقویم انتخاب شود.
  2. تعیین گروه-دسته: گروه-دسته فرآورده تولیدی در منبع از لیست انتخاب شود.
  3. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله اطلاعات سایت تولیدی، اطلاعات زیر مانند شکل 3 ثبت و نمایش داده می‌شوند:
  1. انتخاب سایت تولیدی/شعبه: سایت تولیدی بر اساس تولیدی یا وارداتی بودن فرآورده منبع به یکی از حالات زیر نمایش داده شود:
   1. سایت تولیدی (منبع وارداتی): تنها لیست شرکت‌های خارجی نمایش داده شوند. در صورتی که نام شرکت خارجی در لیست نمایش داده شده نبود، کاربر برای افزودن آن به لیست بر روی دکمه کلیک کند. در این صورت سیستم مورد کاربرد «افزودن سایت تولیدی (خارجی)» را فراخوانی می‌کند (نقطه توسعه: مورد کاربرد افزودن سایت تولیدی (خارجی))
   2. سایت تولیدی (منبع داخلی): نام شرکت صاحب پروانه به صورت خودکار نمایش داده شود و غیر قابل تغییر باشد. شعب ثبت شده سایت از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی و نمایش داده شود. با انتخاب شعبه، اطلاعات زیر از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی و نمایش داده شوند:
   • نوع مالکیت
   • فایل اساسنامه
   • فایل قرارداد
   • مدت اعتبار قرارداد: در صورتی که نوع مالکیت «استیجاری» باشد، این فیلد نمایش داده شود و تاریخ سررسید قرارداد اجاره از تقویم انتخاب شود.
   • نام مسئول فنی شرکت متقاضی (بر اساس انتخاب شعبه صورت گرفته)
   • نام کارخانه
   • شهر
   • استان
   • کد پستی
   • آدرس کارخانه/کارگاه
  2. تعهدنامه ارائه مدارک در زمان تمدید: این گزینه تنها برای منابع وارداتی قدیمی نمایش داده شود. با زدن تیک این گزینه بخش مربوط به بارگذرای فایل به همراه فیلدهای «شماره ثبت»، «تاریخ صدور» و «تاییدکننده/دفتر محضری» نمایش داده شود و همچنین موارد زیر نمایش داده نشوند:
   • SMF به همراه خلاصه سوالات
   • مدرک خود ارزیابی کارخانه
   • مدرک GMP/ISO22716
  3. SMF (Site Master File): با کلیک بر روی زبانه SMF، فرم بارگذاری فایل و تکمیل اطلاعات سوالات SMF به شرح زیر به کاربر نمایش داده شود:
   1. بارگذاری فایل: فایل سوالات SMF تکمیل شده توسط کاربر بارگذاری شود.
   2. شماره: شماره اختصاص داده شده به فایل سوالات SMF تکمیل شوده به صورت عددی در این فیلد وارد شود.
   3. تاریخ صدور: تاریخ صدور و تکمیل فایل سوالات SMF تکمیل شده از تقویم انتخاب شود.
   4. صادرکننده: نام شخص و یا سازمان صادرکننده مدرک SMF وارد شود.
   5. سوالات: با کلیک بر روی زبانه سوالات، لیست سوالات SMF نمایش داده شود. به ازای هر سوال منابع خارجی نمایش داده شده فیلدهایی برای ورود «خلاصه پاسخ»، «صفحه» و «سطر» نمایش داده شود. برای منابع داخلی سوالات به صورت بلی/خیر پاسخ داده شوند.
  4. خطوط تولید: با کلیک بر روی زبانه خط تولید اطلاعات به شرح زیر به کاربر نمایش داده شود. قابلیت افزودن چندین خط تولید با کلیک بر روی دکمه و با اطلاعات شرح داده شده وجود داشته باشد.
   1. خط تولید: لیست خطوط تولید ثبت شده مربوط به سایت تولیدی انتخاب شده نمایش داده شود. در صورتی که خط تولید در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، کاربر برای افزودن آن به لیست بر روی دکمه کلیک کند. در این صورت سیستم مورد کاربرد «افزودن خط تولید» را فراخوانی می‌کند (نقطه توسعه: مورد کاربرد افزودن خط تولید)
   2. دسته: دسته‌های مربوط به گروهی که در مرحله اطلاعات عمومی انتخاب شده است، نمایش داده می‌شوند. چندین دسته قابل انتخاب باشند.
  5. لیست تجهیزات تولیدی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • عنوان
 • جنس
 • تعداد
  1. لیست تجهیزات آزمایشگاهی (فیزیکی-شیمیایی) و مواد و محلول های شیمیایی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • عنوان: به صورت لیست باشد.
 • تعداد
  1. لیست تجهیزات آزمایشگاهی (میکروبی) و مواد و محلول های شیمیایی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • بارگذاری فایل قرارداد با آزمایشگاه: تنها برای نوع سایت «کارگاه» نمایش داده شود و در صورت تیک زدن این گزینه، قابلیت بارگذاری فایل ایجاد شود و قابلیت افزودن تجهیزات غیرفعال شود.
 • عنوان: به صورت لیست باشد.
 • تعداد
  1. تجهیزات آزمایشگاهی (تخصصی): تنها برای منابع داخلی نمایش داده شود. فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • بارگذاری فایل قرارداد با آزمایشگاه: در صورت تیک زدن این گزینه، قابلیت بارگذاری فایل ایجاد شود و قابلیت افزودن تجهیزات غیرفعال شود.
 • عنوان: به صورت لیست باشد.
 • تعداد
  1. لیست تجهیزات آب مصرفی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • عنوان
 • تعداد
  1. نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات با مقیاس 0.01: فایل نقشه جانمایی تجهیزات بارگذاری شود. فیلدهای زیر برای نقشه بارگذاری شده دریافت شود:
 • شماره
 • تاریخ صدور: برای منابع داخلی اجباری باشد.
 • صادرکننده: برای منابع داخلی اجباری باشد.
  1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله مدارک، اطلاعات و مدارک لازم مانند شکل 4 و بر اساس جدول زیر نمایش داده شوند:

جدول 1) مدارک

منبع مدارک مورد نیاز
خارجی
 1. گواهی GMP/ISO22716 (اجباری) دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. تاییدیه سفارت مدرک GMP/ISO22176
 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. سایر گواهی‌های بهداشتی (اختیاری) دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اختیاری)
 • تاریخ صدور (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اختیاری)
 1. لیست خود ارزیابی کارخانه آرایشی و بهداشتی (منابع جدید: اجباری، منابع قدیم: اختیاری) دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اختیاری)
 • تاریخ صدور (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. سایر مدارک (اختیاری)
داخلی
 1. اصل مدرک از صنعت معدن تجارت و شرکت‌های دانش بنیان. دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری) (تقویم شمسی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم شمسی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. سایر مدارک (اختیاری)
 1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شوند و درخواست با وضعیت پیش‌نویس در لیست درخواست‌ها نمایش داده شود.
 2. در این وضعیت گزینه‌های زیر در ستون عملیات نمایش داده شوند:
  1. جزئیات: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده تنها به صورت خواندنی نمایش داده شوند.
  2. ویرایش: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده شوند.
  3. ارسال به کارتابل: با کلیک بر روی این گزینه، درخواست ثبت شده به کارشناس ارجاع داده شود و وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تایید» نمایش داده شود.
  4. حذف: با انتخاب این گزینه درخواست ثبت شده حذف شود.

رویداد جایگزین[4]

ندارد.

پیش‌شرط‌ها‌[5]

 1. ورود به سامانه.
 2. اطلاعات شعب شرکت با عنوان کارخانه و یا کارگاه به همراه مشخص بودن طول و عرض جغرافیایی محل قرارگیری آن‌ها باید از قبل در سامانه «اشخاص حقیقی و حقوقی» ثبت شده باشد.

پس شرط‌ها[6]

ندارد.

قواعد کسب‌وکار[7]

 1. در صورتی که از قسمت «نوع فرآورده» تیک گزینه «فرآورده نهایی(قابل عرضه)» زده شود، به صورت خودکار تیک گزینه «پر کردن و بسته‌بندی» زده شود. قابلیت برداشتن تیک این مورد وجود داشته باشد.
 2. تاریخ اعتبار پروانه تاسیس و بهره‌برداری (داخلی) یا نامه تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی (خارجی) از تاریخ صدور آن بزرگتر باشد. همچنین تاریخ صدور از تاریخ کمیته کوچکتر نباشد.
 3. تمامی تاریخ‌ها برای منابع داخلی شمسی و برای منابع وارداتی میلادی باشد.
 4. تمامی تاریخ‌های صدور از تاریخ روز بزرگتر نباشند.
 5. تمامی تاریخ‌های اعتبار از تاریخ روز کوچکتر نباشند.
 6. خطوط تولید افزوده شده یکسان با دسته‌های انتخابی یکسان قابل افزودن نباشند.
 7. جهت ارسال به کارتابل و انجام رویه کارشناسی منابع ثبت شده خارجی، باید حتما یک برند نیز برای آن ثبت شود و درخواست منبع و برند همزمان برای انجام عملیات کارشناسی ارسال شوند.
 8. قابلیت افزودن چندین مدرک سوابق منبع وجود داشته باشد.
 9. قابلیت افزودن چندین خط تولید وجود داشته باشد.
 10. برای انتخاب خط تولید برای سایت تولیدی، چک شود که نوع فرآورده تولیدی انتخاب شده در سایت با نوع خط تولید (انتخاب شده در زمان افزودن خط) یکسان باشد و تنها خطوط مشابه نوع فرآورده انتخابی در لیست نمایش داده شود.
 11. لیست خطوط تولید با توجه به سایت تولیدی انتخاب شده، نمایش داده شود.
 12. دسته‌های مربوط به خطوط تولید با توجه به گروه-دسته انتخاب شده در مرحله «اطلاعات عمومی» نمایش داده شود و قابلیت انتخاب چند دسته وجود داشته باشد.
 13. جهت ثبت منابع جدید چک شود موارد زیر برای سایر منابع ثبت نشده باشند:
 • سایت
 • گروه-دسته
 • خط تولید
 1. در صورتی‌که منبعی در حال ثبت باشد که سایت و گروه-دسته انتخابی آن یکسان باشد، ولی خط تولید جدید به همراه خطوط تولید تایید شده قبلی برای آن در حال ثبت باشد، به صورت سیستمی به مسئول فنی نمایش داده شود که خطوط تولید قبلاً ثبت شده‌اند و نیازی به ثبت آن‌ها نیست.
 2. قابلیت ویرایش اطلاعات منبع تنها برای مسئول فنی‌ای که آن را ثبت کرده است وجود داشته باشد.
 3. برای ثبت منبع با سایت یکسان و گروه-دسته جدید، درخواست جدیدی ثبت شود. در گزارشات اطلاعات سایت‌های ثبت شده یکسان‌سازی شده و نمایش داده می‌شوند.
 4. برای ارسال درخواست منابع خارجی به کارشناس باید یک برند برای منبع تعریف شده باشد (منبع به عنوان شرکت تولیدکننده یا سایت بسته‌بندی. در هنگام ارسال درخواست برند به کارشناسی (از کارتابل ثبت برند)، همزمان هر دو درخواست به کارتابل کارشناس ارسال شود.
 5. تمامی مدارک قابلیت بارگذاری با فرمت JPEG و PDF را داشته باشند.

نقاط توسعه[8]

افزودن سایت تولیدی (خارجی)

سامانه مورد کاربرد افزودن سایت تولیدی(خارجی) را با اطلاعات زیر فرخوانی می‌کند:

 • حالت صفحه NewMode
 • شناسه کاربر مربوطه

افزودن خط تولید

سامانه مورد کاربرد افزودن خط تولید را با اطلاعات زیر فرخوانی می‌کند:

 • حالت صفحه NewMode
 • شناسه کاربر مربوطه

استثنائات[9]

 1. در صورتی‌که ارتباط با پایگاه داده قطع باشد، سامانه با نمایش پیغام مناسب به اجرای موردکاربرد خاتمه می‌دهد.
 2. در صورتی‌که اجرای یک کوئری به خطا بخورد، با نمایش پیغام مناسب به کاربر اطلاع داده می‌شود.
 3. در صورتی‌که هریک از سامانه‌های سرویس دهنده به خطا برخورد کنند با نمایش پیام مناسب کاربر را مطلع سازد.

اعتبارسنجی[10]

جدول 2) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری

ردیف نام بخش نام فیلد نوع فیلد اجباری توضیحات
اطلاعات منبع متقاضی ثبت سایت تولیدی TextBox * غیر قابل تغییر باشد.
کشور (متقاضی ثبت سایت تولیدی) TextBox * غیر قابل تغییر باشد.
نوع منبع RadioButton *
نوع فرآورده RadioButton *
منبع قبلاً ثبت شده است CheckBox در صورت تیک زدن این گزینه، بندهای 6 الی 11 نمایش داده شوند.
بارگذاری فایل (سوابق پروانه) Upload *
شماره (سوابق پروانه) TextBox * حرف و عدد وارد شود.
تاریخ صدور (سوابق پروانه) Date * تقویم شمسی باشد.
تاریخ اعتبار (سوابق پروانه) Date تقویم شمسی باشد.
شماره کمیته فنی (سوابق پروانه) TextBox
تاریخ کمیته فنی به شمسی (سوابق پروانه) Date * تقویم شمسی باشد.
تعیین گروه-دسته CheckBox *
اطلاعات سایت تولیدی سایت تولیدی List * برای منابع داخلی به صورت خودکار با نام شرکت صاحب پروانه نمایش داده شود و غیر قابل تغییر باشد.
شعبه RadioButton * با سرویس از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها برای منابع داخلی نمایش داده شود.
نوع مالکیت TextBox غیر قابل تغییر باشد.
تاریخ قرارداد Date * در صورت «استیجاری» بودن نوع مالکیت نمایش داده شود.
فایل قرارداد Download
فایل اساسنامه Download
تعهدنامه ارائه مدارک در زمان تمدید CheckBox تنها برای منابع وارداتی قدیمی نمایش داده شود.
شماره ثبت TextBox *
تاریخ صدور Date *
تاییدکننده/دفتر محضری TextBox *
بارگذاری فایل SMF Upload *
شماره TextBox
تاریخ صدور Date * تقویم برای منابع خارجی «میلادی» و برای منابع داخلی «شمسی» باشد.
صادرکننده TextBox *
بارگذاری فایل تاییدیه سفارت مدرک SMF Upload تنها برای منابع خارجی نمایش داده شود.
سفارت List با توجه به کشور سایت تولیدی نمایش داده شود.
تایید کننده TextBox
شماره TextBox
تاریخ تایید Date تقویم میلادی باشد..
سوالات SMF TextBox

RadioButton

* برای منابع داخلی به صورت بلی/خیر و برای منابع خارجی به صورت تشریحی باشد.
صفحه (به ازای هر سوال) TextBox *
سطر (به ازای هر سوال) TextBox *
تعیین خط تولید List *
دسته CheckBox * برای هر خط با توجه به گروه-دسته انتخاب شده در مرحله «اطلاعات منبع» آورده شود.
لیست تجهیزات تولیدی (عنوان) List *
لیست تجهیزات تولیدی (تعداد) TextBox *
تجهیزات آزمایشگاهی(فیزیکی-شیمیایی) (عنوان) List *
تجهیزات آزمایشگاهی(فیزیکی-شیمیایی) (تعداد) TextBox *
تجهیزات آزمایشگاهی(میکروبی) (عنوان) List *
تجهیزات آزمایشگاهی(میکروبی) (تعداد) TextBox *
بارگذاری فایل قرارداد CheckBox

Upload

تنها برای کارگاه‌ها نمایش داده شود.

در صورت تیک زدن باید فایل بارگذاری شود. در این صورت لیست تجهیزات آزمایشگاهی (میکروبی) نمایش داده نشود.

یا بارگذاری فایل یا لیست تجهیزات باید تکمیل گردد.

تجهیزات آزمایشگاهای (تخصصی) (عنوان) List
تجهیزات آزمایشگاهای (تخصصی) (تعداد) TextBox
بارگذاری فایل قرارداد CheckBox

Upload

لیست تجهیزات آب مصرفی (عنوان) TextBox
لیست تجهیزات آب مصرفی (تعداد) TextBox
نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات با مقیاس 0.01 Upload * برای منابع داخلی اجباری باشد و برای منابع خارجی اختیاری.
شماره TextBox
تاریخ صدور Date * برای منابع داخلی اجباری باشد.

برای منابع خارجی «میلادی» و برای منابع داخلی «شمسی» باشد.

صادرکننده TextBox * برای منابع داخلی اجباری باشد.
مدارک بارگذاری مدارک Upload * به صورت جدول 1
 1. Brief Description
 2. Flow of Events
 3. Basic Flow
 4. AlternativeFlow
 5. Preconditions
 6. Postconditions
 7. Business Rules
 8. Extension Point
 9. Exceptions
 10. Validations

ثبت برند آرایشی بهداشتی

ثبت درخواست نام تجاری آرایشی و بهداشتی

1- شرح مختصر 6

2- واسط گرافیکی کاربر 6

3- جریان رویدادها 10

3-1- رویداد اصلی 10

3-2- رویداد جایگزین 15

4- پیش‌شرط‌ها‌ 15

5- پس شرط‌ها 15

6- قواعد کسب‌وکار 15

7- نقاط توسعه 16

8- استثنائات 16

9- اعتبارسنجی 17

فهرست شکل‌ها

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری 6

شکل 2) دارای پروانه بهداشتی معتبر 7

شکل 3) اطلاعات نام تجاری 8

شکل 4) مدارک گواهی فروش آزاد 8

شکل 5) مدارک 9

فهرست جداول

جدول 1) مدارک ثبت برند 13

جدول 2) مدارک تولید قراردادی 13

جدول 3) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری 17

شرح مختصر[1]

این مورد کاربرد به منظور ثبت درخواست برند فرآورده آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی به کار می‌رود.

واسط گرافیکی کاربر

نمونه واسط کاربری در ادامه نمایش داده ‌شده است.

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری

شکل 2) دارای پروانه بهداشتی معتبر

شکل 3) اطلاعات نام تجاری

شکل 4) مدارک گواهی فروش آزاد

شکل 5) مدارک

جریان رویدادها[2]

رویداد اصلی[3]

ثبت درخواست برند فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سه گام اطلاعات صاحب نام تجاری، اطلاعات نام تجاری و مدارک به ترتیب زیر انجام می‌شود.

 1. در مرحله اطلاعات صاحب نام تجاری، اطلاعات زیر مانند شکل 1 ثبت و نمایش داده شوند:
  1. صاحب پروانه: نام شرکت متقاضی که مسئول فنی آن به سیستم وارد شده است در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  2. کشور: نام کشور شرکت صاحب پروانه در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  3. یکی از عناوین Radio Button «ثبت برند» و «تولید قراردادی» انتخاب شود.
  4. صاحب نام تجاری: به حالات زیر:
 • در صورتی که درخواست «ثبت برند» باشد، نام شرکت‌های خارجی ثبت شده در سیستم نمایش داده و انتخاب شود.
 • در صورتی که درخواست «تولید قراردادی» باشد، نام شرکت وارد شده به سیستم به صورت خودکار نمایش داده شود و غیرقابل تغییر باشد.
  1. دارای پروانه بهداشتی معتبر: در صورت تیک زدن این گزینه سیستم فرمی مانند شکل 2 نمایش می‌دهد. این فرم شامل فیلدهای زیر باشد (این بخش تنها برای حالت «ثبت برند» نمایش داده شود):
 • بارگذاری فابل
 • شماره
 • تاریخ صدور
 • تاریخ اعتبار
 • صادرکننده
  1. تعیین گروه-دسته: گروه-دسته فرآورده تولیدی در منبع از لیست انتخاب شود.
  2. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله اطلاعات سایت تولیدی، اطلاعات زیر مانند شکل 3 ثبت و نمایش داده می‌شوند:
  1. نام تجاری به فارسی: نام تجاری فرآورده به فارسی وارد شود.
  2. نام تجاری به انگلیسی: نام تجاری فرآورده به انگلیسی وارد شود.
  3. شرکت تولیدکننده: به حالات زیر:
 • برای حالت «ثبت برند»، نام شرکت تولیدکننده از شرکت‌های خارجی وارد و از لیست انتخاب شود.
 • برای حالت «تولید قراردادی»، نام شرکت‌هایی که برای آن‌ها ثبت منبع داخلی به یکی از حالات «فرآورده نهایی» یا «ماده اولیه»ثبت شده باشد و درخواستPRPS تکمیل شده و نمره آن‌ها بالاتر از 800 است نمایش داده شوند.
  1. خط تولید: خط تولید مربوط به شرکت تولیدکننده از لیست انتخاب شود. قابلیت انتخاب چند خط وجود داشته باشد.
  2. سایت بست‌بندی: به حالات زیر:
 • برای حالت «ثبت برند»، نام شرکت بسته‌بندی‌کننده از شرکت‌های خارجی وارد و از لیست انتخاب شود.
 • برای حالت «تولید قراردادی»، نام شرکت‌هایی که برای آن‌ها ثبت منبع داخلی به حالت«پرکردن و بسته‌بندی» ثبت شده باشد و درخواستPRPS تکمیل شده و نمره آن‌ها بالاتر از 800 است نمایش داده شوند.
  1. خط بسته‌بندی: خط بسته‌بندی مربوط به سایت بسته‌بندی از لیست انتخاب شود. قابلیت انتخاب چند خط وجود داشته باشد.
  2. اعطاکننده نمایندگی: نام شرکت اعطاکننده نمایندگی وارد شود و از لیست انتخاب شود. این لیست تنها شامل نام شرکت‌های خارجی باشند و برای حالت «ثبت برند» نمایش داده شود.
  3. نامه نمایندگی/قرارداد بالک (برای حالت «ثبت برند»): فایل نامه نمایندگی/قرارداد بالک بارگذاری شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
   1. شماره: شماره نامه نمایندگی/قرارداد بالک به صورت عددی وارد شود.
   2. تاریخ صدور: تاریخ صدور نامه نمایندگی/قرارداد بالک از تقویم میلادی انتخاب شود.
   3. صادرکننده: نام صادرکننده نامه نمایندگی/قرارداد بالک وارد شود.
  4. ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک (برای حالت «ثبت برند»): فایل ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک بارگذاری شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
   1. تاییدکننده: نام تاییدکننده ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک وارد شود.
   2. شماره: شماره ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد به صورت عددی بالک وارد شود.
   3. تاریخ تایید: تاریخ تایید ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک از تقویم میلادی انتخاب شود.
  5. نامه قرارداد بین کارفرما (صاحب نام تجاری) و مجری (تولیدکننده) (برای حالت «تولیدقراردادی»): فایل نامه قرارداد بارگذاری شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
   1. شماره: شماره نامه قرارداد به صورت عددی وارد شود.
   2. تاریخ صدور: تاریخ صدور نامه قرارداد از تقویم میلادی انتخاب شود.
   3. تاریخ اعتبار: تاریخ اعتبار نامه قرارداد از تقویم میلادی انتخاب شود.
  6. لیست مدارک گواهی فروش آزاد (برای حالت «ثبت برند»): با کلیک بر روی دکمه سیستم فیلدهای زیر را مانند شکل 4 نمایش دهد و قابلیت اضافه کردن چندین فایل به همین طریق وجود داشته باشد:
 • بارگذاری فایل گواهی فروش آزاد
 • شماره
 • تاریخ صدور
 • تاریخ اعتبار
 • صادرکننده
 • بارگذاری فایل تصویر بسته‌بندی
  1. گواهی ثبت نام تجاری (برای حالت «تولیدقراردادی»): فایل گواهی ثبت نام تجاری با قابلیت بارگذاری چند فایل ایجاد شود و اطلاعات زیر تکمیل گردد:
 • شماره
 • تاریخ صدور
 • تاریخ اعتبار
 • صادرکننده
  1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله مدارک، اطلاعات و مدارک لازم مانند شکل 5 و بر اساس جدول زیر نمایش داده شوند:

جدول 1) مدارک ثبت برند

صاحب نام تجاری

شرکت تولیدکننده

سایت بسته‌بندی

نمایندگی

وضعیت

مدارک

X

X

Y

X

اجباری

 1. نامه تایید بسته‌بندی کننده مبنی بر تایید بسته‌بندی کالا

X

Y

Z

C

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدی مبنی بر تولید محصولات برای صاحب نام تجاری
 2. نامه تایید بسته بندی کننده مبنی بر بسته بندی محصولات برای صاحب نام تجاری
 3. نامه صاحب نام تجاری مبنی بر اجازه اعطای نمایندگی به متقاضی

X

Y

X

X

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدکننده مبنی بر تولید بالک برای صاحب نام تجاری

X

Y

Y

X

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدی مبنی بر تولید محصولات برای صاحب نام تجاری

X

Y

Y

Z

اجباری

 1. نامه تایید سایت تولیدکننده مبنی بر تولید محصولات برای صاحب نام تجاری
 2. نامه معرفی ذینفع توسط صاحب نام تجاری

X

X

X

Y

اجباری

 1. نامه صاحب نامه تجاری مبنی بر اجازه اعطاء نمایندگی

X

Y

Y

Y

اجباری

 1. نامه تولیدکننده مبنی بر تولید محصولات
 2. نامه صاحب نام تجاری مبنی بر اجازه اعطاء نمایندگی

برای تمامی حالت‌های بالا + سایر حالت‌های بوجود آمده که در بالا ذکر نشده است

اختیاری

 1. سایر مدارک

تمامی مدارک اجباری دارای فیلدهای روبرو باشند:

 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری)
 • تاریخ اعتبار (اجباری)
 • صادرکننده (اجباری)

جدول 2) مدارک تولید قراردادی

شرح

مدارک

تولید قراردادی

نمایش اساسنامه شرکت صاحب نام تجاری (از سامانه اشخاص حقیقی حقوقی)

 1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شوند و درخواست با وضعیت پیش‌نویس در لیست درخواست‌ها نمایش داده شود.
 2. در این وضعیت گزینه‌های زیر در ستون عملیات نمایش داده شوند:
  1. جزئیات: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده تنها به صورت خواندنی نمایش داده شوند.
  2. ویرایش: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده شوند.
  3. ارسال به کارتابل: با کلیک بر روی این گزینه، درخواست ثبت شده به کارشناس ارجاع داده شود و وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تایید» نمایش داده شود.
  4. حذف: با انتخاب این گزینه درخواست ثبت شده حذف شود.

رویداد جایگزین[4]

ندارد.

پیش‌شرط‌ها‌[5]

 1. ورود به سامانه.
 2. اطلاعات مربوط به شرکت تولیدکننده و سایت بسته‌بندی به عنوان منبع ثبت شه باشند.

پس شرط‌ها[6]

ندارد.

قواعد کسب‌وکار[7]

 1. شرکت تولیدکننده‌ای که در لیست نمایش داده می‌شود باید قبل از ثبت برند، به عنوان یک منبع که نوع فرآورده آن «مواد اولیه تک جزئی»، «مواد اولیه چند جزئی»، «فرآورده نهایی» یا «بالک فرآوری شده» انتخاب شده است، در سیستم وارد شده باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد.
 2. سایت بسته‌بندی‌کننده که در لیست نمایش داده می‌شود بایدقبل از ثبت برند، به عنوان یک منبع که نوع فرآورده آن «پر کردن و بسته‌بندی» و یا «بسته‌بندی‌کننده» انتخاب شده است، در سیستم وارد شده باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد و گروه-دسته ثبت شده برای آن مطابق با گروه-دسته انتخاب شده در این بخش باشد.
 3. اطلاعات لیست خطوط تولید شرکت تولیدکننده و سایت بسته‌بندی از اطلاعات ثبت شده در بخش ثبت منبع واکشی و نمایش داده شود. به این صورت که هر خطی که در بخش ثبت منبع (گام اطلاعات سایت تولیدی) برای آن سایت انتخاب شده باشد، در بخش ثبت برند با انتخاب شرکت تولیدکننده یا سایت بسته‌بندی نمایش داده شود.
 4. تاریخ تایید «ترجمه نامه نمایندگی/قرارداد بالک» از تاریخ صدور «نامه نمایندگی/قرارداد بالک» بزرگتر باشد.
 5. برای ارسال درخواست منابع خارجی به کارشناس باید یک برند برای منبع تعریف شده باشد. در هنگام ارسال درخواست برند به کارشناسی (از کارتابل ثبت برند)، همزمان هر دو درخواست به کارتابل کارشناس ارسال شود.
 6. منابع ثبت و تایید شده قابل استفاده برای تمامی شرکت‌ها در زمان ثبت برند باشند.
 7. تمامی تاریخ‌های اعتبار بزرگتر از تاریخ‌های صدور همان مدرک باشند.
 8. تمامی مدارک قابلیت بارگذاری با فرمت JPEG و PDF را دارند.

نقاط توسعه[8]

ندارد.

استثنائات[9]

 1. در صورتی‌که ارتباط با پایگاه داده قطع باشد، سامانه با نمایش پیغام مناسب به اجرای موردکاربرد خاتمه می‌دهد.
 2. در صورتی‌که اجرای یک کوئری به خطا بخورد، با نمایش پیغام مناسب به کاربر اطلاع داده می‌شود.
 3. در صورتی‌که هریک از سامانه‌های سرویس دهنده به خطا برخورد کنند با نمایش پیام مناسب کاربر را مطلع سازد.

اعتبارسنجی[10]

جدول 3) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری

ردیف

نام بخش

نام فیلد

نوع فیلد

اجباری

توضیحات

 

اطلاعات صاحب نام تجاری

صاحب پروانه

TextBox

*

 
 

کشور

TextBox

*

 
   

RadioButton

*

با مقادیری «ثبت برند» و «تولید قراردادی»

 

صاحب نام تجاری

ComboBox

*

 
 

دارای پروانه بهداشتی معتبر

CheckBox

 

تنها برای حالت «ثبت برند»

در صورت تیک زدن آن، فیلدهای بند 5 تا 9 نمایش داده شوند و اجباری باشند.

 

بارگذاری فایل پروانه بهداشتی

Upload

   
 

شماره

TextBox

   
 

تاریخ صدور

Date

 

تقویم شمسی باشد.

 

تاریخ اعتبار

Date

 

تقویم شمسی باشد.

 

صادرکننده

TextBox

   
 

تعیین گروه دسته

CheckBox

*

 
 

اطلاعات نام تجاری

نام تجاری به فارسی

TextBox

*

 
 

نام تجاری به انگلیسی

TextBox

*

 
 

شرکت تولیدکننده

ComboBox

*

 
 

خط تولید

List

*

چند انتخابی باشد.

 

سایت بسته‌بندی

ComboBox

*

 
 

خط بسته‌بندی

List

*

چند انتخابی باشد.

 

اعطاکننده نمایندگی

ComboBox

*

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

نامه نمایندگی/قرارداد بالک

Upload

*

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

شماره

TextBox

*

 
 

تاریخ صدور

Date

*

تقویم میلادی باشد.

 

تاریخ اعتبار

Date

*

تقویم میلادی باشد.

 

صادرکننده

TextBox

*

 
 

ترجمه نامه نمایندگی/قراداد بالک

Upload

*

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

تاییدکننده

TextBox

   
 

شماره

TextBox

   
 

تاریخ تایید

Date

*

از تاریخ صدور نامه بزرگتر باشد.

تقویم میلادی باشد.

 

نامه قرارداد بین کارفرما (صاحب نام تجاری) و مجری (تولیدکننده)

Upload

*

تنها برای حالت «تولید قراردادی»

 

شماره

TextBox

*

 
 

تاریخ صدور

Date

*

 
 

تاریخ اعتبار

Date

*

 
 

مدرک گواهی فروش آزاد

Upload

 

تنها برای حالت «ثبت برند»

 

شماره

TextBox

   
 

تاریخ صدور

Date

 

تقویم میلادی باشد.

 

تاریخ اعتبار

Date

 

تقویم میلادی باشد.

 

صادرکننده

TextBox

*

 
 

تصویر بسته‌بندی

Upload

   
 

گواهی ثبت نام تجاری

Upload

*

تنها برای حالت «تولید قراردادی»

 

شماره

TextBox

*

 
 

تاریخ صدور

Date

*

 
 

تاریخ اعتبار

Date

*

 
 

صادر کننده

TextBox

*

 
 

مدارک

 

Upload

 

بر اساس جدول 1 و جدول 2

 1. Brief Description

 2. Flow of Events

 3. Basic Flow

 4. AlternativeFlow

 5. Preconditions

 6. Postconditions

 7. Business Rules

 8. Extension Point

 9. Exceptions

 10. Validations

word-image-4995-1

راهنمای ثبت تمدید ماده اولیه آرایشی و بهداشتی

1- مقدمه 6

2- ورود به سامانه 7

3- پیکربندی سامانه 11

4- درخواست‌های ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی 12

4-1- فیلترینگ مواد اولیه آرایشی و بهداشتی ثبت شده 12

4-2- مشاهده فهرست درخواست‌های ثبت شده 13

5- ثبت درخواست 18

5-1- ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده) 19

5-2- تولید کننده ماده اولیه 21

5-3- ماده اولیه 25

5-4- ترکیبات 26

5-5- بارگذاری مدارک 27

6- درخواست تمدید 30

7- پیوست 31

7-1- محل قرارگیری سند راهنما 31

7-2- بازیابی نام کاربری 31

7-3- بازیابی رمز عبور 32

فهرست شکل‌ها

شکل 1) مراحل ورود به سامانه «صدور پروانه ثبت» 7

شکل 2) ورود آدرس سامانه «صدور پروانه ثبت» 7

شکل 3) فرم اصلی سامانه «صدور پروانه ثبت» 7

شکل 4) ورود نام کاربری و رمز عبور 8

شکل 5) فرم گزارش فعالیت‌های شرکت 9

شکل 6) منوهای کاربردی- بخش مواد اولیه- دکمه «ثبت ماده اولیه آرایشی بهداشتی» 10

شکل 7) فهرست مواد اولیه آرایشی و بهداشتی ثبت شده 10

شکل 8) نمای کلی 11

شکل 9) فهرست مواد اولیه آرایشی و بهداشتی ثبت شده 12

شکل 10) فیلترینگ مواد اولیه آرایشی و بهداشتی ثبت شده 13

شکل 11) فهرست درخواست‌های ثبت شده 15

شکل 12) فهرست درخواست‌های ثبت شده- دکمه‌های صفحه‌بندی 15

شکل 13) مشاهده جزئیات درخواست ثبت شده 16

شکل 14) مراحل ثبت درخواست «پروانه ماده اولیه آرایشی و بهداشتی» 18

شکل 15) ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی 19

شکل 16) ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده) 20

شکل 17) تولیدکننده ماده اولیه 21

شکل 18) فرم افزودن خط تولید 22

شکل 19) بارگذاری و ثبت گواهی GMP 23

شکل 20) ماده اولیه 25

شکل 21) ترکیبات 26

شکل 22) بارگذاری مدارک 28

شکل 23) درخواست تمدید 30

شکل 24) مشاهده سند «راهنمای ثبت/تمدید ماده اولیه آرایشی و بهداشتی» 31

شکل 25) فراموشی نام کاربری 32

شکل 26) ورود کد ملی 32

شکل 27) فراموشی رمز عبور 33

شکل 28) ورود نام کاربری 33

شکل 29) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور 34

مقدمه

سامانه صدور پروانه‌ها وظیفه ثبت اطلاعات انواع فرآورده‌ها را بر عهده دارد. یکی از امکاناتی که این سامانه فراهم می‌آورد، ثبت اطلاعات مواد اولیه آرایشی و بهداشتی است. مسئولین فنی شرکت‌ها به‌منظور دریافت پروانه مواد اولیه فرآورده آرایشی و بهداشتی، اطلاعات مواد اولیه را به‌صورت یک درخواست جدید از طریق سامانه صدور پروانه‌ها ثبت می‌نمایند. اطلاعات ثبت‌شده برای انجام عملیات کارشناسی به کارشناسان مربوطه در سازمان غذا و دارو ارسال‌شده و پس از انجام عملیات کارشناسی و تائید، پروانه و کد IRC[1] برای مواد اولیه فرآورده آرایشی و بهداشتی صادر می‌گردد.

ورود به سامانه

مراحل ورود به سامانه «صدور پروانه ثبت» مطابق شکل 1 است. تمامی مراحل ورود در ادامه به‌تفصیل شرح داده شده است

شکل 1) مراحل ورود به سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. به‌منظور ورود به سامانه‌ «صدور پروانه ثبت» آدرس (http://irc.fda.gov.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 2) ورود آدرس سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. فرمی مطابق شکل 3 نمایش داده می‌شود. به‌منظور ورود به سامانه دکمه‌ی «ورود» را کلیک نمایید.

شکل 3) فرم اصلی سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. در فرم نمایش داده شده «نام کاربری» و «رمز عبور» را مطابق شکل 4 وارد نمایید. سپس دکمه‌ی «ورود به سیستم» را کلیک نمایید.

توجه: مسئول فنی شرکت باید «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را قبلاً از سامانه TTAC دریافت کرده باشد. در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش «پیوست: بازیابی نام کاربری» و «پیوست: بازیابی رمز عبور» مراجعه نمایید.

شکل 4) ورود نام کاربری و رمز عبور

 1. در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور، فرم «گزارش فعالیت‌های شرکت» به‌منظور بررسی سریع فعالیت‌های انجام شده در سامانه مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود. دکمه‌ی را کلیک نمایید. منوهای کاربردی به‌منظور ارسال درخواست‌ها نمایش داده می‌شوند.

شکل 5) فرم گزارش فعالیت‌های شرکت

 1. از قسمت مواد اولیه، مطابق شکل 6 دکمه‌ی «ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی» را کلیک نمایید. سپس فرمی شامل فهرست مواد اولیه آرایشی و بهداشتی ثبت شده مطابق شکل 7 نمایش داده می‌شود.

شکل 6) منوهای کاربردی- بخش مواد اولیه- دکمه «ثبت ماده اولیه آرایشی بهداشتی»

شکل 7) فهرست مواد اولیه آرایشی و بهداشتی ثبت شده

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی سامانه «صدور پروانه ثبت» مطابق شکل 8 شامل موارد زیر است:

 1. نمای کلی سامانه: نمای شروع کار با سامانه نمایش داده می‌شود.
 2. دسترسی سریع به منوهای کاربردی: به‌منظور نمایش و دسترسی سریع به منوهای کاربردی فرم اصلی می‌باشد.
 3. ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی: در قسمت مواد اولیه، این قسمت به‌صورت اختصاصی مربوط به «ثبت ماده اولیه فرآورده آرایشی و بهداشتی» است.
 4. پیام‌ها: از این قسمت می‌توانید به صندوق پیام‌های خود دسترسی داشته باشید. در این صندوق انواع پیام‌های سیستمی، کاربری و هشدارهای مربوطه برای حساب کاربری نمایش داده می‌شود.
 5. نام کاربری: نام کاربری وارد شده به سامانه در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 6. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری می‌باشد.

شکل 8) نمای کلی

درخواست‌های ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی

پس از ورود به بخش ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی، فهرست درخواست‌های ثبت شده مواد اولیه آرایشی و بهداشتی مطابق شکل 9 نمایش داده می‌شود. در ادامه فیلترینگ درخواست و هریک از ستون‌ها شرح داده شده است.

شکل 9) فهرست مواد اولیه آرایشی و بهداشتی ثبت شده

فیلترینگ مواد اولیه آرایشی و بهداشتی ثبت شده

 1. به‌منظور جستجوی درخواست مورد نظر، مطابق شکل 10، در فیلد مشخص شده عبارت مورد جستجوی را وارد نمایید. سپس دکمه‌ی «جستجو» را کلیک نمایید. جستجو براساس «نام تجاری (انگلیسی)، نام تجاری (فارسی)، کد ماده اولیه» انجام می‌پذیرد.

شکل 10) فیلترینگ مواد اولیه آرایشی و بهداشتی ثبت شده

مشاهده فهرست درخواست‌های ثبت شده

 1. فهرست درخواست‌های ثبت شده مطابق شکل 11 می‌باشد. در ادامه هریک از ستون‌های آن شرح داده شده است.
  1. نام تجاری (انگلیسی): نام تجاری ماده اولیه آرایشی و بهداشتی به زبان انگلیسی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  2. نام تجاری (فارسی): نام تجاری فارسی ماده اولیه آرایشی و بهداشتی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  3. CASNumber[2]: کد شیمیایی ماده اولیه آرایشی و بهداشتی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  4. مواد تشکیل دهنده: موادی که در ترکیب ساختاری ماده اولیه آرایشی و بهداشتی به کار رفته است در این ستون نمایش داده می‌شود.
  5. کد ماده اولیه: پس از تائید کارشناسان کد IRC ماده اولیه در این ستون نمایش داد می‌شود.
  6. تولید کننده: نام شرکت تولید کننده ماده اولیه آرایشی و بهداشتی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  7. فرم (غلظت): فرم و حالت ماده اولیه در این ستون نمایش داده می‌شود.
  8. تاریخ اعتبار: در صورت صدور مجوز ماده اولیه آرایشی و بهداشتی، تاریخ اعتبار آن در این ستون نمایش داده می‌شود.
  9. وضعیت: وضعیت درخواست ثبت شده بر اساس یکی از حالت‌های زیر در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • پیش‌نویس: پس از ثبت اطلاعات، ماده اولیه ثبت شده در وضعیت «پیش‌نویس» قرار می‌گیرد.
 • در انتظار تائید: به‌منظور بررسی کارشناسان، ماده اولیه ثبت شده با وضعیت «پیش‌نویس» را انتخاب نمایید. سپس در ستون «عملیات» دکمه‌ی «ارسال به کارتابل» را کلیک نمایید. وضعیت ماده اولیه ثبت شده در فهرست از «پیش‌نویس» به «در انتظار تائید» تغییر می‌نماید.
 • نیازمند ویرایش: درصورتی‌که ماده اولیه ثبت شده توسط کارشناسان بررسی شده و نیازمند ویرایش باشد، به‌منظور ویرایش اطلاعات به مسئول فنی ارجاع داده می‌شود. این پرونده با وضعیت «نیازمند ویرایش» در فهرست نمایش داده می‌شود.
 • پرداخت: درصورتی‌که ماده اولیه ثبت شده مورد تائید کارشناسان سازمان باشد، به‌منظور صدور پروانه باید هزینه‌های آن پرداخت گردد. به این منظور ماده اولیه ثبت شده با وضعیت «پرداخت» در فهرست نمایش داده می‌شود.
 • فعال: پس از پرداخت هزینه‌ی صدور پروانه، ماده اولیه ثبت شده در وضعیت «فعال» قرار می‌گیرد.
 • غیرفعال: در صورت نیاز، بنا به تشخیص کارشناسان امکان غیرفعال نمودن پروانه ماده اولیه ثبت شده وجود دارد. در این صورت ماده اولیه ثبت شده با وضعیت «غیرفعال» در فهرست نمایش داده می‌شود.
  1. عملیات: کلیه فعالیت‌های قابل انجام روی درخواست موردنظر شامل موارد زیر است:
 • جزییات: به‌منظور مشاهده اطلاعات درخواست ثبت‌شده گزینه «جزئیات» را انتخاب نمایید.
 • ویرایش: درصورتی‌که وضعیت درخواست «پیش‌نویس» یا «نیازمند ویرایش» باشد، این گزینه فعال خواهد شد.
 • ارسال به کارتابل: درصورتی‌که وضعیت درخواست به حالت پیش‌نویس و یا نیازمند ویرایش باشد این گزینه نمایش داده می‌شود. با انتخاب این گزینه، درخواست ثبت شده به‌منظور انجام بررسی و صدور مجوز به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می‌گردد.

شکل 11) فهرست درخواست‌های ثبت شده

 1. دکمه‌ی را کلیک نمایید. سپس فهرستی از درخواست‌های ثبت شده با فرمت xls دانلود می‌گردد.
 2. دکمه‌های صفحه‌بندی: به‌منظور جابه‌جایی در فهرست مواد اولیه ثبت شده مطابق شکل 12 در قسمت پایین فرم درخواست موردنظر را از جستجو نمایید.

شکل 12) فهرست درخواست‌های ثبت شده- دکمه‌های صفحه‌بندی

 1. به‌منظور مشاهده جزئیات یک درخواست ثبت‌شده، دکمه‌ی و سپس گزینه‌ی را در فهرست درخواست‌ها انتخاب نمایید. مطابق شکل 13 اطلاعات مربوط به درخواست ثبت شده، نمایش داده می‌شود. فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده در این فرم در قسمت ثبت درخواست به‌تفصیل شرح داده شده است. لازم به ذکر است که فیلدهای نمایش داده‌ شده در حالت نمایش جزئیات قابلیت ویرایش ندارند.

شکل 13) مشاهده جزئیات درخواست ثبت شده

 1. به‌منظور ویرایش درخواست ثبت‌شده، روی سطر درخواست موردنظر دکمه‌ی و سپس گزینه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 13 با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده می‌شود. فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده در این فرم در قسمت ثبت درخواست به‌تفصیل شرح داده شده است.
 2. به‌منظور ثبت یک درخواست جدید دکمه‌ی را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 15 نمایش داده می‌شود.

ثبت درخواست

مراحل ثبت درخواست «پروانه ماده اولیه آرایشی و بهداشتی» مطابق شکل 14 است. تمامی مراحل در ادامه به‌تفصیل شرح داده شده است.

شکل 14) مراحل ثبت درخواست «پروانه ماده اولیه آرایشی و بهداشتی»

در فرم ثبت درخواست، اطلاعات مربوط به ماده اولیه در چند بخش مطابق شکل 15 وارد می‌شوند. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 15) ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی

ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده)

در این بخش نام و شناسه ملی شرکت ثبت کننده ماده اولیه آرایشی و بهداشتی به‌صورت خودکار با اطلاعات شرکت وارد شده به سامانه مطابق شکل 16 نمایش داده می‌شود.

شکل 16) ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده)

تولید کننده ماده اولیه

در این بخش اطلاعات شرکت تولیدکننده ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را مطابق شکل 17 وارد نمایید. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 17) تولیدکننده ماده اولیه

 1. نام شرکت یا شناسه ملی: نام شرکت تولیدکننده ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را وارد و از فهرست نمایش داده شده انتخاب نمایید. درصورتی‌که شرکت تولیدکننده، شرکتی ایرانی باشد می‌توانید شناسه ملی شرکت (تولیدکننده) را وارد و جستجو نمایید. به این منظور کد ملی شرکت وارد نموده و شرکت مورد نظر را از فهرست نمایش داده شده انتخاب نمایید.
 2. نام کشور: نام کشوری که شرکت تولیدکننده ماده اولیه آرایشی و بهداشتی در آن واقع شده است، با انتخاب نام شرکت به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
 3. شناسه ملی: درصورتی‌که شرکت تولیدکننده ماده اولیه آرایشی و بهداشتی شرکتی ایرانی باشد، شناسه ملی شرکت با انتخاب نام آن به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت این فیلد نمایش داده نخواهد شد.
 4. خط تولید: خط تولید ماده اولیه آرایشی و بهداشتی مربوط به شرکت تولیدکننده را از فهرست انتخاب نمایید. درصورتی‌که خط تولید مورد نظر در فهرست وجود نداشت، دکمه‌ی را کلیک نمایید. سپس فرمی مطابق شکل 18 به‌منظور افزودن خط تولید جدید نمایش داده می‌شود. فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 18) فرم افزودن خط تولید

  1. شرکت: نام شرکت تولیدکننده ماده اولیه به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود.
  2. نوع فعالیت: نوع فعالیت شرکت به‌صورت خودکار نمایش داده شده و غیر قابل تغییر است.
  3. نوع خط: نوع خط از نظر حالت فرآورده تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید.
  4. نام خط انگلیسی: نام خط تولید را به زبان انگلیسی وارد نمایید.
  5. نام خط فارسی: نام خط تولید را به فارسی وارد نمایید.
  6. درصورتی‌که خط تولید دارای گواهی GMP[3] می‌باشد، گزینه نمایش داده شده را علامت زنید. با انتخاب این گزینه کادری مطابق شکل 19 نمایش داده می‌شود. فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 19) بارگذاری و ثبت گواهی GMP

  • بارگذاری فایل: فایل اسکن شده گواهی GMP با فرمت PNG و یا JPEG و با حجم حداکثر 2 مگابایت را بارگذاری نمایید.
  • شماره سند: شماره گواهی GMP را وارد نمایید.
  • تاریخ صدور: دکمه‌ی را کلیک نمایید. سپس تاریخ صدور گواهی GMP را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.
  • تاریخ انقضای GMP: دکمه‌ی را کلیک نمایید. سپس تاریخ انقضای گواهی GMP را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.
  1. Site master file[4]/Plan master file[5]: نقشه محیط تولیدی ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را بارگذاری نمایید.
  2. پس از تکمیل اطلاعات دکمه‌ی را کلیک نمایید. اطلاعات وارد شده ثبت و خط تولید جدیدی به فهرست خطوط تولیدی شرکت اضافه و در فهرست «خط تولید» نمایش داده می‌شود.

ماده اولیه

در این بخش اطلاعات عمومی ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را مطابق شکل 20 وارد نمایید. فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 20) ماده اولیه

 1. نام تجاری انگلیسی: نام تجاری ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را به زبان انگلیسی در این فیلد وارد نمایید.
 2. نام تجاری فارسی: نام تجاری ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را به زبان فارسی در این فیلد وارد نمایید.
 3. فرم: فرم و حالت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را از فهرست انتخاب نمایید.
 4. رفرنس[6] (فارماکوپه): نام مرجع مربوط به رفرنس ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را از فهرست انتخاب نمایید.

ترکیبات

در این بخش اطلاعات مواد تشکیل دهنده ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را که در ترکیبات آن به‌کاررفته‌اند وارد نمایید. دکمه‌ی را کلیک نمایید. سپس فیلدهایی به‌منظور افزودن ماده اولیه مطابق شکل 21 نمایش داده می‌شوند. فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 21) ترکیبات

 1. INCIName: نام ماده اولیه معتبر را وارد و از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. این فهرست از سایت Cousin وارد شده و مواد اولیه دیگر قابلیت ورود نخواهند داشت.
 2. درصد (غلظت): مقدار ماده اولیه به‌کاررفته در ترکیب ماده اولیه را به‌صورت درصد وارد نمایید.
 3. CasNumber: پس از ورود نام ماده اولیه (INCIName) این فیلد به‌صورت خودکار تکمیل می‌گردد.

توجه: امکان افزودن چند ماده تشکیل‌دهنده به روش شرح داده شده وجود دارد.

 1. به‌منظور حذف ترکیبات ثبت شده، دکمه‌ی r در مقابل هر یک از فیلدهای ماده تشکیل دهنده نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه‌ی ماده مورد نظر حذف می‌گردد.
 2. غلظت وزنی/غلظت حجمی: معیار و واحد اندازه‌گیری مواد تشکیل دهنده ماده اولیه آرایشی و بهداشتی که درصد ترکیبات بر اساس آن تعیین می‌شوند را به یکی از معیارهای غلظت وزنی و یا غلظت حجمی انتخاب نمایید.

بارگذاری مدارک

در این بخش مدارک مورد نیاز به‌منظور ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را بارگذاری نمایید. به این منظور مطابق شکل 22 قسمت مشخص شده، مربوط به مدرک مورد نظر را علامت زنید، سپس دکمه‌ی «بارگذاری فایل» نمایش داده می‌شود.

 1. اطلاعات آنالیز و SDSM: گواهی که در آن روند تولید ماده اولیه آرایشی و بهداشتی ذکر شده است را با فرمت PDF و حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری نمایید.
 2. نیاز ارائه تعهد BSE، TSE، Dioxin و Melamine از کشور سازنده دارد: درصورتی‌که ماده اولیه آرایشی و بهداشتی منشأ حیوانی داشته باشد که احتمال وجود بیماری‌های گاوی در آن‌ها وجود دارد و یا از مواد سمی Dioxin و Melamine در تولید آن‌ها استفاده شده باشد، تصویر تعهدات و مدارک اخذ شده مربوطه از کشور سازنده آن با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت را بارگذاری نمایید.
 3. نیاز به ارائه گواهی حلال و طهارت و تأییدیه مرکز حلال جمهوری اسلامی ایران دارد: در مواردی که ترکیبات ماده اولیه به‌نوعی باشد که نیاز به تأییدیه حلال داشته باشد، تصویر گواهی حلال اخذ شده با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت را بارگذاری نمایید.
 4. واردات توسط تولیدکننده: درصورتی‌که ماده اولیه آرایشی و بهداشتی توسط شرکت تولیدکننده وارد می‌شود، این گزینه را انتخاب نمایید. با تیک زدن این گزینه، فیلدی به‌منظور ورود «شماره پروانه بهره‌برداری» نمایش داده می‌شود. شماره پروانه بهره‌برداری را وارد نمایید.
 5. هزینه ثبت این ماده قبلاً پرداخت شده است: درصورتی‌که هزینه ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی پرداخت شده باشد، تصویر فیش بانکی و یا پروانه بهداشتی ثبت کالا صادر شده با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت را بارگذاری نمایید.
 6. هزینه ثبت منبع قبلاً پرداخت شده است: درصورتی‌که هزینه ثبت منبع ماده اولیه آرایشی و بهداشتی پرداخت شده باشد، تصویر فیش بانکی و یا پروانه بهداشتی ثبت کالا صادر شده با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت را بارگذاری نمایید.

توجه: ثبت منبع و شرکت تولیدکننده ماده اولیه آرایشی و بهداشتی باید از قبل انجام شده باشد. در غیر این صورت امکان ثبت ماده اولیه وجود ندارد.

 1. سایر مدارک: سایر مدارک مربوطه به ماده اولیه آرایشی و بهداشتی را با فرمت TXT، DOCX، XLSX، PDF، PNG، JPG و یا JPEG و حجم کمتر از 10 مگابایت بارگذاری نمایید.
 2. شامل هزینه ثبت نمی‌باشد: درصورتی‌که ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی مطابق با سیاست‌های سازمان شامل هزینه ثبت نمی‌شود، این گزینه را انتخاب نمایید.
 3. توضیحات: سایر توضیحات مربوطه را در کادر توضیحات وارد نمایید.

شکل 22) بارگذاری مدارک

پس از تکمیل اطلاعات، دکمه‌ی را کلیک نمایید. اطلاعات وارد شده ثبت و در فهرست درخواست‌های ثبت ماده اولیه آرایشی و بهداشتی با وضعیت «پیش‌نویس» نمایش داده می‌شود. به‌منظور ارسال درخواست ثبت شده به کارشناسان، در ستون عملیات، گزینه را انتخاب نمایید. پس از ارسال، وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تائید» نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که اطلاعات وارد شده توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو مورد تائید قرار گیرند، وضعیت درخواست به حالت «فعال» و یا «پرداخت» نمایش داده شده و کد IRC و تاریخ اعتبار پروانه به ماده اولیه آرایشی و بهداشتی تعلق می‌گیرد.

همچنین درصورتی‌که برخی از فیلدهای درخواست توسط کارشناسان رد شده باشد، وضعیت به‌صورت «نیازمند ویرایش» نمایش داده می‌شود. پس از ویرایش، گزینه «ارسال به کارتابل» انتخاب شود.

درخواست تمدید

در صورت نیاز به تمدید پروانه، درخواست تمدید باید به کارشناسان ارسال شود. به این منظور از فهرست درخواست‌ها و از ستون عملیات، پروانه مورد نظر که وضعیت آن «فعال» است، گزینه را مطابق شکل 23 انتخاب نمایید. سپس پیغام نمایش داده شده را تائید نمایید. پس از تائید کارشناسان، تاریخ اعتبار پروانه بر اساس تاریخ وارد شده، تمدید می‌گردد.

شکل 23) درخواست تمدید

پیوست

محل قرارگیری سند راهنما

به‌منظور مشاهده سند «راهنمای ثبت/تمدید ماده اولیه آرایشی و بهداشتی»، مطابق شکل 24 دکمه «مستندات» را کلیک نمایید.

شکل 24) مشاهده سند «راهنمای ثبت/تمدید ماده اولیه آرایشی و بهداشتی»

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام نمایید.

 1. در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 25 گزینه «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 25) فراموشی نام کاربری

 1. در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 26 کد ملی را وارد نموده و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 26) ورود کد ملی

 1. نام‌های کاربری مربوط به کاربر که در سامانه‌های TTAC تعریف شده‌اند به ایمیل کاربر ارسال می‌شوند.

بازیابی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام نمایید.

 1. در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 27 گزینه «رمز عبور را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 27) فراموشی رمز عبور

 1. در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 28 نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است را وارد نموده و یکی از دکمه‌های یا را کلیک نمایید.

شکل 28) ورود نام کاربری

 1. سپس اطلاعات مربوطه را مطابق شکل 29 تکمیل نمایید.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML14babad3.PNG

شکل 29) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور

 1. Iran Registration Code

 2. Chemical Abstracts Service

  شماره شناسایی یکتا برای ترکیبات شیمیایی، پلیمرها، زنجیره‌های زیستی، مخلوط‌ها و آلیاژها است. این کد حداکثر 10 رقمی است. این اعداد توسط پاره‌خط‌هایی به پنج قسمت تقسیم می‌شود. عدد وسط از سمت راست یک عدد دو رقمی است که به آن (check digit) یا رقم کنترلیزه می‌گویند.

  نحوه محاسبه رقم کنترلیزه: به ترتیب اعداد را از سمت راست به اعداد ۱ و ۲ و ۳ و … ضرب کرده و حاصل جمع را به دست آورده و عدد صدگان حاصل جمع به‌عنوان رقم کنترلیزه در نظر گرفته می‌شود. این نوع کدگذاری توسط انجمن شیمی آمریکا ابداع شده است.

 3. Good Manufacturing Practice

  گواهی‌ای که در آن ارگان صادر کننده، گواهی می‌کند شرکتی تمامی فرآیندهای تولیدی خود را در اختیار آن سازمان قرار داده است و آن سازمان پس از بازدیدها و ممیزی‌های لازم، این تأییدیه را به آن‌ها اعطا نموده است.

 4. SMF

  اطلاعات جامع انبار توزیع شامل اطلاعات کلی و جزئی در مورد نگهداری، توزیع و فروش.

 5. PMF

  به مجموعه اطلاعاتی حول شرایط فنی و بهداشتی مرکز تولیدکننده فرآورده که مورد تائید وزارت بهداشت قرار گرفته است. وزارت بهداشت سؤالاتی را به‌منظور بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانه‌های تولیدکننده فرآورده‌های سلامت‌محور مطرح کرده که به این سؤالات باید در PMF پاسخ داده شود. نام و آدرس کارخانه، تاریخ تأسیس کارخانه، نوع محصولات، نام برند محصولاتی که در آن کارخانه تولید می‌شوند، مشخصات کارکنان شاغل در کارخانه، مشخصات ساختمان‌ها و امکانات و تجهیزات، وضعیت مستندسازی و گواهی‌ها، مشخصات واحدهای تولیدی، نمونه‌برداری و کنترل همچنین مشخصات سیستم توزیع و آنالیز و شرح مختصری از عملیات پایش در کارخانه باید در PMF ها درج شود.

  دو نوع PMF وجود دارد:

  Products Master File یا مستر فایل محصولات

  Plant Master File یا مستر فایل کارخانه

  معمولاً مستر فایل محصول و مستر فایل کارخانه به‌صورت جداگانه اما هر دو در سربرگ کارخانه سازنده تهیه شده و به مهر و امضاء شرکت می‌رسند. PMF توسط خود کارخانه تولیدکننده صادر می‌شود و در واقع مجموعه اطلاعاتی است در خصوص محل تولید، روش تولید و روش کنترل فرآورده‌های تولید شده.

 6. فارماکوپه‌ها مرجع‌هایی هستند شامل فهرست کاملی از اطلاعات دارویی، موارد مصرف، عوارض جانبی، نحوه نگهداری داروها و مواد اولیه، روش آنالیز مواد اولیه و جانبی، روش‌های فیزیکی و شیمیایی و استانداردهایی که در داروسازی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نام‌گذاری مرجع‌ها بر اساس کشور و مرجع صادرکننده آن انجام می‌پذیرد.

word-image-5009-1

راهنمای ثبت درخواست پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی

1- مقدمه 7

2- ورود به سامانه 8

3- پیکربندی سامانه 12

4- کارتابل ثبت درخواست 13

4-1- فیلترینگ فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ثبت شده 13

4-2- مشاهده فهرست درخواست‌های ثبت شده 14

5- ثبت درخواست 18

5-1- ثبت اطلاعات پروانه مادری 18

5-2- ثبت اطلاعات زیر فرآورده 27

5-2-1- گام اول- مشخصات اصلی 28

5-2-2- گام دوم- بسته‌بندی 32

5-2-3- گام سوم- شرایط نگهداری 38

5-2-4- گام چهارم- ویژگی‌ها 42

5-2-5- گام پنجم- فرمولاسیون 47

5-2-6- گام ششم- مدارک 58

5-2-7- گام هفتم- تعهدات 60

5-2-8- نمایش اطلاعات پروانه دختری 62

6- پیوست 63

6-1- محل قرارگیری سند راهنما 63

6-2- بازیابی نام کاربری 63

6-3- بازیابی رمز عبور 64

فهرست شکل‌ها

شکل 1) مراحل ورود به سامانه «صدور پروانه ثبت» 8

شکل 2) ورود آدرس سامانه «صدور پروانه ثبت» 8

شکل 3) فرم اصلی سامانه «صدور پروانه ثبت» 8

شکل 4) ورود نام کاربری و رمز عبور 9

شکل 5) فرم گزارش فعالیت‌های شرکت 10

شکل 6) منوهای کاربردی- بخش فرآورده‌ها- دکمه «آرایشی بهداشتی» 11

شکل 7) فهرست فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ثبت شده 11

شکل 8) پیکربندی سامانه 12

شکل 9) فهرست فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ثبت شده 13

شکل 10) فیلترینگ فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ثبت شده 14

شکل 11) فهرست درخواست‌های ثبت شده 16

شکل 12) فهرست درخواست‌های ثبت شده- دکمه‌های صفحه‌بندی 16

شکل 13) فهرست درخواست‌های ثبت شده- پروانه جدید 17

شکل 14) مراحل ثبت درخواست «پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی» 18

شکل 15) فرم ثبت درخواست پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی 19

شکل 16) لیست مناطق فعال آزاد و ویژه اقتصادی 20

شکل 17) گروه-دسته فرآورده آرایشی و بهداشتی 21

شکل 18) فرآورده مشتق شده از بالک 21

شکل 19) نام اختصاصی فرآورده 22

شکل 20) نام به زبان سوم 22

شکل 21) گواهی ثبت نشان تجاری 25

شکل 22) توضیحات در خصوص فرآورده 26

شکل 23) مراحل ثبت اطلاعات زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی 27

شکل 24) ثبت زیر فرآورده- مشخصات اصلی 27

شکل 25) ثبت اطلاعات فیش پرداخت 30

شکل 26) ثبت اطلاعات کمیته فنی 30

شکل 27) اطلاعات مربوط به کد IRC 31

شکل 28) ورود اطلاعات پروانه ساخت موجود 31

شکل 29) سطوح بسته‌بندی 32

شکل 30) گام دوم- ثبت اطلاعات بسته‌بندی زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی 33

شکل 31) بسته‌بندی اولیه 35

شکل 32) بسته‌بندی ثانویه (الف) 35

شکل 33) بسته‌بندی ثانویه (ب) 36

شکل 34) نحوه عرضه 36

شکل 35) بسته‌بندی- برگه راهنما 37

شکل 36) گام سوم- ثبت اطلاعات شرایط نگهداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی 38

شکل 37) شرایط پایداری (قبل از باز شدن بسته)- دمای دقیق نگهداری- حداکثر دما 39

شکل 38) شرایط پایداری (قبل از باز شدن بسته)- دمای دقیق نگهداری- حداقل دما 39

شکل 39) شرایط پایداری (قبل از باز شدن بسته)- دمای دقیق نگهداری- دمای مابین 40

شکل 40) شرایط پایداری (پس از باز شدن بسته)- دمای دقیق نگهداری- حداکثر دما 40

شکل 41) شرایط پایداری (پس از باز شدن بسته)- دمای دقیق نگهداری- حداقل دما 41

شکل 42) دمای دقیق نگهداری- دمای مابین 41

شکل 43) گام چهارم- ویژگی‌ها 43

شکل 44) خصوصیات ظاهری/فیزیکی- پالت رنگ 44

شکل 45) خصوصیات ظاهری/فیزیکی- رنگ‌های زیرمجموعه 44

شکل 46) گام پنجم- فرمولاسیون 47

شکل 47) نوع مواد تشکیل‌دهنده- اجزای شیمیایی 47

شکل 48) نوع مواد تشکیل‌دهنده- اجزای طبیعی 48

شکل 49) اجزای شیمیایی- افزودن ماده اولیه- فرم جزئیات فرمول 49

شکل 50) ماده اولیه ترکیبی- اجزای شیمیایی فرآورده 50

شکل 51) افزودن ماده اولیه- نانو ذره 51

شکل 52) جدول اجزای شیمیایی فرآورده 52

شکل 53) جستجوی ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی 53

شکل 54) افزودن ماده اولیه به فهرست مواد اولیه 53

شکل 55) نمایش پیام ثبت ماده اولیه آرایشی 53

شکل 56) اجزای طبیعی- افزودن ماده اولیه- فرم جزئیات اجزای طبیعی 54

شکل 57) افزودن ماده اولیه- مقدار نانو ذره 55

شکل 58) جدول اجزای طبیعی فرآورده 56

شکل 59) درخواست ثبت ماده اولیه (اجزای طبیعی جدید) 57

شکل 60) بارگذاری تصویر مرجع علمی 57

شکل 61) گام هفتم- تعهدات 60

شکل 62) فرم اصلی- اطلاعات پروانه مادری و دختری 61

شکل 63) جدول پروانه دختری- عملیات 62

شکل 64) مشاهده سند «راهنمای ثبت درخواست پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی» 63

شکل 65) فراموشی نام کاربری 64

شکل 66) ورود کد ملی 64

شکل 67) فراموشی رمز عبور 65

شکل 68) ورود نام کاربری 65

شکل 69) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور 66

مقدمه

سامانه صدور پروانه‌ها وظیفه ثبت اطلاعات انواع فرآورده‌ها را بر عهده دارد. یکی از امکاناتی که این سامانه فراهم می‌آورد، ثبت اطلاعات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی است. مسئولین فنی شرکت‌ها به‌منظور دریافت پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی، اطلاعات این فرآورده را به‌صورت یک درخواست جدید از طریق سامانه صدور پروانه‌ها ثبت می‌نمایند. اطلاعات ثبت‌شده برای انجام عملیات کارشناسی به کارشناسان مربوطه در سازمان غذا و دارو ارسال‌شده و پس از انجام عملیات کارشناسی و تائید، پروانه و کد IRC[1] برای فرآورده آرایشی و بهداشتی صادر می‌گردد.

ساختار پروانه‌های فرآورده آرایشی و بهداشتی از دو مفهوم پروانه مادری و پروانه دختری تشکیل‌شده است. پروانه مادری شامل اطلاعات عمومی فرآورده است. به ازای ثبت این اطلاعات یک کد پروانه مادری صادر می‌شود.

هر پروانه مادری می‌تواند شامل یک یا چند پروانه دختری در زیرمجموعه‌ی خود باشد. به‌عبارت‌دیگر هر پروانه مادری می‌تواند یک یا بیش از یک زیر فرآورده در زیرمجموعه‌ی خود داشته باشد. هر زیر فرآورده یک پروانه دریافت می‌کند که به آن پروانه دختری گفته می‌شود. هر پروانه دختری دارای یک کد ۱۶ رقمی است که کد IRC (کد زیر فرآورده) نامیده می‌شود.

توجه: کد IRC (کد پروانه دختری) با کد پروانه مادری متفاوت است.

ورود به سامانه

مراحل ورود به سامانه «صدور پروانه ثبت» مطابق شکل 1 است. تمامی مراحل ورود در ادامه به‌تفصیل شرح داده شده است

شکل 1) مراحل ورود به سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. به‌منظور ورود به سامانه‌ «صدور پروانه ثبت»، آدرس (https://irc.fda.gov.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 2) ورود آدرس سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. فرمی مطابق شکل 3 نمایش داده می‌شود. به‌منظور ورود به سامانه دکمه‌ی «ورود» را کلیک نمایید.

شکل 3) فرم اصلی سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. در فرم نمایش داده شده «نام کاربری» و «رمز عبور» را مطابق شکل 4 وارد نمایید. سپس دکمه «ورود به سیستم» را کلیک نمایید.

توجه: مسئول فنی شرکت باید «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را قبلاً از سامانه TTAC دریافت کرده باشد. در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش «پیوست: بازیابی نام کاربری» و «پیوست: بازیابی رمز عبور» مراجعه نمایید.

شکل 4) ورود نام کاربری و رمز عبور

 1. در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور، فرم «گزارش فعالیت‌های شرکت» به‌منظور بررسی سریع فعالیت‌های انجام شده در سامانه مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود. دکمه را کلیک نمایید. منوهای کاربردی به‌منظور ارسال درخواست‌ها نمایش داده می‌شوند.

شکل 5) فرم گزارش فعالیت‌های شرکت

 1. از قسمت فرآورده‌ها، مطابق شکل 6 دکمه‌ی «آرایشی و بهداشتی» را کلیک نمایید. سپس فرمی شامل فهرست فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ثبت شده، شکل 7 نمایش داده خواهد شد.

شکل 6) منوهای کاربردی- بخش فرآورده‌ها- دکمه «آرایشی بهداشتی»

شکل 7) فهرست فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ثبت شده

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی سامانه «صدور پروانه ثبت» مطابق شکل 8 شامل موارد زیر است:

 1. نمای کلی سامانه: نمای شروع کار با سامانه نمایش داده می‌شود.
 2. دسترسی سریع به منوهای کاربردی: به‌منظور نمایش و دسترسی سریع به منوهای کاربردی فرم اصلی می‌باشد.
 3. ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی: از بین انواع فرآورده‌ها، این قسمت به‌صورت اختصاصی مربوط به «ثبت فرآورده آرایشی و بهداشتی» است.
 4. پیام‌ها: از این قسمت می‌توانید به صندوق پیام‌های خود دسترسی داشته باشید. در این صندوق انواع پیام‌های سیستمی، کاربری و هشدارهای مربوطه برای حساب کاربری نمایش داده می‌شود.
 5. نام کاربری: نام کاربری وارد شده به سامانه در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 6. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری می‌باشد.

شکل 8) پیکربندی سامانه

کارتابل ثبت درخواست

پس از ورود به بخش آرایشی و بهداشتی، به‌صورت پیش‌فرض، فرم کارتابل ثبت درخواست پروانه آرایشی و بهداشتی مطابق شکل 9 نمایش داده می‌شود. در ادامه فیلترینگ درخواست و هریک از ستون‌ها شرح داده شده است.

شکل 9) فهرست فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ثبت شده

فیلترینگ فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ثبت شده

با استفاده از فیلترینگ، مطابق شکل 10 فرآورده‌ی مورد نظر را جستجو نمایید.

 • نام انگلیسی فرآورده: به‌منظور جستجوی فرآورده‌ی مورد نظر نام انگلیسی فرآورده را وارد نموده و دکمه‌ی «جستجو» را کلیک نمایید.
 • نام فارسی فرآورده: نام فارسی فرآورده را وارد نموده و دکمه‌ی «جستجو» را کلیک نمایید.
 • نام انگلیسی برند: نام انگلیسی برند را وارد نموده و دکمه‌ی «جستجو» را کلیک نمایید.
 • نام فارسی برند: نام فارسی برند را وارد نموده و دکمه‌ی «جستجو» را کلیک نمایید.
 • صاحب نام تجاری: عنوان صاحب نام تجاری را وارد نموده و دکمه‌ی «جستجو» را کلیک نمایید.
 • نوع فرآورده: گزینه‌ی «وارداتی» یا گزینه‌ی «تولیدی» را انتخاب نموده و دکمه‌ی «جستجو» را کلیک نمایید.

شکل 10) فیلترینگ فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ثبت شده

مشاهده فهرست درخواست‌های ثبت شده

ستون‌های فهرست درخواست‌های ثبت شده مطابق شکل 11 می‌باشد. در ادامه هریک از ستون‌های آن شرح داده شده است.

 • نام انگلیسی و فارسی فرآورده: نام انگلیسی و فارسی فرآورده آرایشی و بهداشتی در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • نام انگلیسی و فارسی برند: نام تجاری انگلیسی و فارسی فرآورده آرایشی و بهداشتی در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • نوع فرآورده: برحسب انواع «تولیدی» یا «وارداتی» نمایش داده می‌شود.
 • صاحب نام تجاری: عنوان صاحب نام تجاری (برند) در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • گروه-دسته: طبقه‌بندی گروه-دسته فرآورده آرایشی و بهداشتی در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • کد پروانه: کد پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • وضعیت: وضعیت پروانه مادری بر اساس وضعیت آخرین پروانه دختری به یکی از حالات زیر نمایش داده می‌شود:
 • پیش‌نویس: پس از ثبت اطلاعات، فرآورده در وضعیت «پیش‌نویس» قرار می‌گیرد.
 • در انتظار تائید: به‌منظور بررسی کارشناسان، فرآورده با وضعیت «پیش‌نویس» را انتخاب نمایید. سپس در ستون «عملیات» دکمه‌ی «ارسال به کارتابل» را کلیک نمایید. وضعیت فرآورده در فهرست از «پیش‌نویس» به «در انتظار تائید» تغییر می‌نماید.
 • نیازمند ویرایش: درصورتی‌که فرآورده توسط کارشناسان بررسی شده و نیازمند ویرایش باشد، به‌منظور ویرایش اطلاعات به مسئول فنی ارجاع داده می‌شود. این فرآورده‌ها با وضعیت «نیازمند ویرایش» در فهرست نمایش داده می‌شوند.
 • پرداخت: درصورتی‌که فرآورده مورد تائید کارشناسان سازمان باشد، به‌منظور صدور پروانه باید هزینه‌های آن پرداخت گردد. به این منظور فرآورده با وضعیت «پرداخت» در فهرست نمایش داده می‌شود.
 • فعال: پس از پرداخت هزینه‌ی صدور پروانه، فرآورده در وضعیت «فعال» قرار می‌گیرد.
 • غیرفعال: در صورت نیاز، بنا به تشخیص کارشناسان امکان غیرفعال نمودن پروانه فرآورده وجود دارد. در این صورت فرآورده با وضعیت «غیرفعال» در فهرست نمایش داده می‌شود.
 • نوع درخواست: در این قسمت نوع درخواست پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می‌شود. نوع درخواست شامل یکی از وضعیت‌های «عادی» یا «نمونه» است.
 • عملیات: کلیه‌ی فعالیت‌های قابل انجام روی درخواست مورد نظر شامل موارد زیر است:
 • جزئیات: به‌منظور مشاهده اطلاعات درخواست ثبت شده گزینه «جزئیات» را انتخاب نمایید. اطلاعات پروانه مادری که از قبل ثبت شده است به‌صورت فقط خواندنی نمایش داده می‌شود.
 • ویرایش: درصورتی‌که وضعیت درخواست «پیش‌نویس» یا «نیازمند ویرایش» باشد، این گزینه فعال خواهد شد. گزینه «ویرایش» را انتخاب نمایید. اطلاعات پروانه مادری که از قبل ثبت شده است با قابلیت ویرایش نمایش داده می‌شود.
 • حذف: تنها برای پرونده‌هایی که دارای زیر فرآورده دختری (IRC) نباشند و وضعیت آن‌ها «پیش‌نویس» باشد، این گزینه فعال خواهد شد.
 • چاپ: گزینه «چاپ» را انتخاب نمایید. سپس فرمت پروانه با اطلاعات زیر فرآورده‌های ثبت شده نمایش داده شده و قابل چاپ می‌باشد.

شکل 11) فهرست درخواست‌های ثبت شده

 • دکمه‌های صفحه‌بندی: به‌منظور جابه‌جایی در فهرست فرآورده‌ها مطابق شکل 12 در قسمت پایین فرم درخواست موردنظر را جستجو نمایید.

شکل 12) فهرست درخواست‌های ثبت شده- دکمه‌های صفحه‌بندی

به‌منظور ثبت یک درخواست جدید دکمه را مطابق شکل 13 کلیک نمایید.

شکل 13) فهرست درخواست‌های ثبت شده- پروانه جدید

ثبت درخواست

ثبت اطلاعات پروانه مادری

مراحل ثبت اطلاعات پروانه مادری مطابق شکل 14 است. تمامی مراحل در ادامه به‌تفصیل شرح داده شده است.

شکل 14) مراحل ثبت درخواست «پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی»

فرم ثبت درخواست مطابق شکل 15 به‌منظور ثبت اطلاعات اولیه (پروانه مادری) فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 15) فرم ثبت درخواست پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی

 1. گزینه‌ی «مسئولیت صحت و دقت کلیه اطلاعات و مدارک و مستندات درج شده در سامانه را می‌پذیرم» را علامت زنید.
 2. صاحب پروانه: نام شرکت ثبت شده کاربر به‌عنوان صاحب پروانه در این فیلد نمایش می‌شود. لازم به ذکر است که این فیلد قابلیت تغییر ندارد.
 3. کشور: نام کشور متبوع شرکت ثبت شده کاربر در این فیلد نمایش می‌شود. لازم به ذکر است که این فیلد قابلیت تغییر ندارد.
 4. کد پروانه: کد پروانه مادری پس از ثبت اولیه اطلاعات در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 5. نوع فرآورده: بنابر مشخصات فرآورده یکی از انواع «وارداتی»، «تولید در سرزمین اصلی» یا «تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» را انتخاب نمایید.
 6. با انتخاب «تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، لیست مناطق فعال نمایش مطابق شکل 16 داده می‌شود.

شکل 16) لیست مناطق فعال آزاد و ویژه اقتصادی

 1. گروه-دسته فرآورده آرایشی و بهداشتی: دسته‌بندی خاصی که فرآورده آرایشی و بهداشتی در آن قرار می‌گیرد را مطابق شکل 17 از فهرست بازشونده، جستجو و انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML307e1acd.PNG

شکل 17) گروه-دسته فرآورده آرایشی و بهداشتی

 1. درصورتی‌که فرآورده دارای خواص درمانی نیز می‌باشد، گزینه «فرآورده ادعای خاص دارد» را علامت زنید.
 2. فرآورده منبع: براساس نوع فرآورده یکی از گزینه‌های «ماده اولیه» یا «فرآورده نهایی (قابل عرضه)» را علامت زنید.
 3. بالک: درصورتی‌که فرآورده بالک و یا مشتق شده از بالک است، گزینه مربوطه را علامت زنید. درصورتی‌که گزینه «مشتق شده از بالک» انتخاب شود، کد IRC و یا نام فرآورده بالکی که این فرآورده از آن مشتق شده است باید مطابق شکل 18 وارد شود.

شکل 18) فرآورده مشتق شده از بالک

 1. نام انگلیسی و فارسی برند: نام تجاری (برند) انگلیسی و فارسی فرآورده را در این فیلد وارد نمایید.

توجه: درصورتی‌که فرآورده «وارداتی» باشد، اطلاعات نام برند از بخش «ثبت برند آرایشی و بهداشتی» جستجو و نمایش داده می‌شود. بنابراین قبل از اقدام به ثبت درخواست پروانه فرآورده باید درخواست مربوطه در این بخش ثبت شده باشد و مورد تائید کارشناسان سازمان غذا و دارو قرار گرفته و وضعیت آن به‌صورت «فعال» باشد. در غیر این صورت با ورود نام برند، اطلاعاتی در این فیلد نمایش داده نخواهد شد.

 1. نام انگلیسی و نام فارسی برند فرعی: برای فرآورده‌های تولید نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که فرآورده دارای برند فرعی است، اطلاعات آن وارد شود.
 2. نام انگلیسی و فارسی فرآورده: نام فرآورده را به انگلیسی و فارسی در این فیلد وارد نمایید.
 3. درصورتی‌که فرآورده نام مختص به خود را دارد، گزینه «فرآورده نام اختصاصی دارد» را علامت زنید. در این صورت فیلدهای «نام اختصاصی انگلیسی فرآورده» و «نام اختصاصی فارسی فرآورده» مطابق شکل 19 نمایش داده می‌شود که با اطلاعات مربوطه تکمیل نمایید.

شکل 19) نام اختصاصی فرآورده

 1. نام به زبان سوم: درصورتی‌که نام فرآورده با زبانی غیر از فارسی یا انگلیسی است، گزینه «نام به زبان سوم» را علامت زنید. در این صورت فیلدهای «زبان» و «نام سوم فرآورده» مطابق شکل 20 نمایش داده می‌شود. ابتدا زبان مورد نظر را از فهرست انتخاب نمایید. سپس نام فرآورده با رسم‌الخط زبان انتخاب شده را وارد نمایید.

شکل 20) نام به زبان سوم

 1. صاحب نام تجاری: عنوان شرکت صاحب نام تجاری را در این فیلد وارد نمایید.

توجه: با توجه به نوع فرآورده یکی از حالات زیر به وجود می‌آید:

  • فرآورده وارداتی: با تکمیل اطلاعات فیلد «نام برند»، اطلاعات فیلد صاحب نام تجاری نیز به‌صورت خودکار تکمیل شده و غیر قابل تغییر است.
  • فرآورده تولیدی: نام شرکت صاحب پروانه و نام شرکت‌های تحت قرارداد با شرکت صاحب پروانه (تولید قراردادی) برای فیلد صاحب نام تجاری قابل انتخاب است.
 1. کشور: نام کشور متبوع شرکت صاحب نام تجاری به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش می‌شود. لازم به ذکر است که این فیلد قابلیت تغییر ندارد.
 2. سایت تولیدی: عنوان شرکت تولیدکننده را در این فیلد وارد نمایید. با توجه به نوع فرآورده یکی از حالات زیر به وجود می‌آید:

توجه: ثبت منبع برای سایت تولیدی باید انجام شده باشد و وضعیت آن فعال باشد.

  • فرآورده وارداتی: با تکمیل اطلاعات فیلد «نام برند»، اطلاعات این فیلد نیز به‌صورت خودکار تکمیل شده و غیر قابل تغییر است.
  • فرآورده تولیدی: به‌صورت جدول 1
 1. سایت بسته‌بندی: عنوان شرکت بسته‌بندی کننده را در این فیلد وارد نمایید. با توجه به نوع فرآورده یکی از حالات زیر به وجود می‌آید:

توجه: ثبت منبع برای سایت بسته‌بندی باید انجام شده باشد و وضعیت آن فعال باشد.

  • فرآورده وارداتی: با تکمیل اطلاعات فیلد «نام برند»، اطلاعات این فیلد نیز به‌صورت خودکار تکمیل شده و غیر قابل تغییر است.
  • فرآورده تولیدی: به‌صورت جدول 1

جدول 1) ارتباط بین نوع فعالیت ثبت منبع و ثبت فرآورده

نوع فعالیت سایت تولیدی انتخاب شده در ثبت منبع ثبت فرآورده
ماده اولیه تک جزئی

ماده اولیه چندجزئی

بالک فرآوری شده

بسته‌بندی

نمایش سایت تولیدی و بسته‌بندی در صورتیکه نوع فرآورده در پروانه مادری «ماده اولیه» و «بالک» انتخاب شده است در زمان ثبت فرآورده به‌صورت زیر است:

سایت تولیدی: شرکت صاحب پروانه ثبت منبع شده/شرکت تحت قرارداد تولید*

سایت بسته بندی: شرکت صاحب پروانه ثبت منبع شده/شرکت تحت قرارداد تولید

پرکردن و بسته‌بندی نمایش سایت تولیدی و بسته‌بندی در صورتیکه نوع فرآورده «محصول نهایی» و «مشتق شده از بالک» انتخاب شده است به‌صورت زیر است:

سایت تولیدی: با ورود فرآورده بالک، نام شرکت تولیدی بالک (داخلی و خارجی) که فرآورده متعلق به آن است

سایت بسته‌بندی: شرکت صاحب پروانه ثبت منبع شده/شرکت تحت قرارداد تولید

فرآورده نهایی (سایت تولیدی+سایت پرکننده و بسته‌بندی) نمایش سایت تولیدی و بسته‌بندی در صورتیکه نوع فرآورده در پروانه مادری «فراورده نهایی» انتخاب شده است به‌صورت زیر است:

سایت تولیدی: شرکت صاحب پروانه ثبت منبع شده/شرکت تحت قرارداد تولید

سایت بسته‌بندی: شرکت صاحب پروانه ثبت منبع شده/شرکت تحت قرارداد تولید

*تولید قراردادی: برای ثبت تولید قراردادی ابتدا باید کارخانه تولیدی از بخش «ثبت منبع» درخواست خود را ثبت نماید. پس از تائید کارشناسان و نمایش منبع با وضعیت «فعال»، کارخانه تولیدی باید اقدام به ارسال درخواست «ظرفیت اضافه» از لیست منابع ثبت شده نماید. پس از بررسی کارشناسی، امتیاز (PRPS) مربوط به کارخانه تولیدی دارای ظرفیت خالی ثبت می‌شود. سپس شرکت صاحب امتیاز فرآورده (صاحب نام تجاری) از بخش «ثبت برند/تولید قراردادی آرایشی و بهداشتی» با انتخاب کارخانه تولیدی که امتیاز لازم را کسب کرده است (درصورتی‌که کارخانه امتیاز لازم را کسب نکرده باشد در لیست نمایش داده نمی‌شود)، باید اقدام به ورود اطلاعات قرارداد مابین خود و کارخانه نماید و درخواست خود را به کارشناسان سازمان ارسال کند. پس از تائید کارشناسان و نمایش وضعیت «فعال» برای درخواست ثبت شده، شرکت صاحب نام تجاری می‌تواند نام کارخانه تولیدی را نیز در بخش سایت تولیدی و یا سایت بسته‌بندی مشاهده نماید.

 1. گواهی ثبت نشان تجاری: مطابق شکل 21 مدرک گواهی را به زبان فارسی و انگلیسی بارگذاری نمایید. این بخش تنها برای فرآورده‌های «تولیدی» نمایش داده می‌شود.

شکل 21) گواهی ثبت نشان تجاری

 1. شکل فرآورده: شکل فیزیکی فرآورده را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 2. درصورتی‌که فرآورده برای کودکان زیر 3 سال نیز قابل استفاده است، گزینه مربوطه را علامت زنید.
 3. حالت ماده: حالت ماده با توجه به گروه دسته انتخابی نمایش داده می‌شود. یکی از حالات Solid، SemiSolid یا Liquid را انتخاب نمایید.
 4. از روی پوست شسته شود/بر روی پوست باقی بماند: با توجه به فرآورده، یکی از گزینه‌های «Rinse off» و «Leave on» را انتخاب نمایید.
 5. مورد مصرف/ادعا: مدارک مربوط به موارد مصرف فرآورده را بارگذاری نمایید و توضیحات مربوط به مصرف فرآورده را وارد نمایید.
 6. مقدار مصرف: مقدار مصرف معمول فرآورده آرایشی و بهداشتی را همراه با توضیحات نحوه مصرف مطابق شکل 22 به‌صورت متنی شرح دهید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 7. هشدار: توضیحات هشدارهای مربوط به مصرف فرآورده را وارد نمایید.
 8. موارد منع مصرف: توضیحات مواردی که فرآورده نباید مصرف شود را وارد نمایید.

شکل 22) توضیحات در خصوص فرآورده

 1. دکمه را کلیک نمایید. اطلاعات مربوط به پروانه مادری ثبت و نهایی خواهد شد. کد پروانه مادری نیز به‌صورت سیستمی تولید و نمایش داده می‌شود.
 2. پس از ثبت اطلاعات اولیه، فرم جاری حالت فقط خواندنی خواهد داشت و دکمه نمایش داده می‌شود.

ثبت اطلاعات زیر فرآورده

مراحل ثبت اطلاعات زیر فرآورده مطابق شکل 23 است. تمامی مراحل در ادامه به‌تفصیل شرح داده شده است.

شکل 23) مراحل ثبت اطلاعات زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی

دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 24 به‌منظور ورود اطلاعات زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می‌شود. فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 24) ثبت زیر فرآورده- مشخصات اصلی

گام اول- مشخصات اصلی

در این گام اطلاعات و مشخصات اصلی زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را مطابق شکل 24 وارد نمایید. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 1. نام فرآورده به فارسی و انگلیسی: با توجه به اطلاعات وارد شده از پروانه مادری وارد شده و غیرقابل تغییر می‌باشد.
 2. شرکت تولیدکننده: با توجه به اطلاعات وارد شده از پروانه مادری وارد شده و غیرقابل تغییر می‌باشد.
 3. کشور: با توجه به شرکت تولیدکننده تکمیل شده و غیر قابل تغییر است.
 4. خط تولید: خط تولید شرکت تولیدکننده فرآورده آرایشی و بهداشتی را از فهرست انتخاب نمایید.

توجه: خط تولید شرکت تولیدکننده در بخش‌های «ثبت منبع آرایشی و بهداشتی» و «ثبت برند آرایشی و بهداشتی» معرفی شده‌اند. با توجه به اطلاعات قبلی ثبت شده در این بخش‌ها، خطوط تولید نمایش داده و قابل انتخاب می‌باشند.

 1. شرکت بسته‌بندی کننده: با توجه به اطلاعات وارد شده از پروانه مادری وارد شده و غیرقابل تغییر می‌باشد.
 2. کشور: با توجه به شرکت بسته‌بندی کننده تکمیل شده و غیر قابل تغییر است.
 3. خط بسته‌بندی: خط بسته‌بندی شرکت بسته‌بندی کننده فرآورده آرایشی و بهداشتی را از فهرست انتخاب نمایید.

توجه: خط بسته‌بندی شرکت بسته‌بندی کننده در بخش‌های «ثبت منبع آرایشی و بهداشتی» و «ثبت برند آرایشی و بهداشتی» معرفی شده‌اند. با توجه به اطلاعات قبلی ثبت شده در این بخش‌ها، خطوط بسته‌بندی نمایش داده و قابل انتخاب می‌باشند.

 1. شرکت ذینفع (اعطاکننده نمایندگی): این فیلد تنها برای فرآورده‌های «وارداتی» نمایش داده می‌شود و با اطلاعات ثبت شده در بخش «ثبت برند آرایشی و بهداشتی» به‌صورت خودکار تکمیل شده و غیر قابل تغییر است.
 2. کشور: کشوری که شرکت ذینفع (نماینده) در آن واقع ‌شده است به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
 3. جی تی آی ان (GTIN[2]): کد GTIN کدی 12 تا 14 رقمی است که برای شناسایی کالای قابل عرضه در فروشگاه‌ها و سیستم‌های عرضه ازجمله صادرات استفاده می‌شود و از طریق سازمان جهانی GS1 تولید می‌شود. کد GTIN را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: در صورت در اختیار داشتن کد GTIN که کمتر از 14 رقم باشد، به ابتدای کد، عدد صفر اضافه نمایید تا کد 14 رقمی به دست آید. به‌عنوان‌مثال کد 8 رقمی 14725836 را به‌صورت کد 14 رقمی 00000014725836 وارد نمایید.

 1. صرفاً جهت صادرات: درصورتی‌که فرآورده تنها به‌منظور صادرات تولید می‌شود، گزینه «فقط جهت صادرات» را علامت زنید.

توجه: درصورتی‌که این گزینه علامت زده شود، فرآورده تولیدی قابلیت شناسه‌گذاری و پخش در بازار داخلی را نخواهد داشت.

 1. ویژگی‌های فرآورده: در این بخش نوع کاربرد و عرضه فرآورده آرایشی و بهداشتی را از فهرست انتخاب نمایید. ویژگی‌های فرآورده شامل حالات زیر است:
  1. جهت استفاده در فرآورده‌های چند جزئی: درصورتی‌که فرآورده آرایشی و بهداشتی با بسته‌بندی خاص خود تولید و در فرآورده‌های چند جزئی مورد استفاده قرار می‌گیرد این گزینه را انتخاب نمایید.
  2. فقط جهت استفاده در فرآورده‌های چند جزئی و بدون بسته‌بندی: درصورتی‌که فرآورده آرایشی و بهداشتی بدون بسته‌بندی خاص خود و برای استفاده و قرار گرفتن در بسته‌بندی فرآورده‌های چند جزئی تولید می‌شود، این گزینه را انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که با انتخاب این گزینه، گام بسته‌بندی از مراحل ثبت زیر فرآورده حذف می‌شود.
  3. فقط جهت استفاده در فرآورده‌های تک جزئی: درصورتی‌که فرآورده با اطلاعات ثبت شده به بازار عرضه می‌شود این گزینه را انتخاب نمایید.

توجه: با انتخاب هر یک از گزینه‌های مربوط به فرآورده چند جزئی، امکان ارسال درخواست ثبت شده به کارشناس وجود نخواهد داشت. در این موارد باید یک درخواست پروانه چندتایی (از بخش منوهای کاربردی- بخش فرآورده‌ها- دکمه «پروانه چندتایی» را انتخاب نمایید.) که یکی از اجزای آن فرآورده‌ای است که در این بخش ثبت شده است، ثبت گردد. با ارسال درخواست پروانه چندتایی به کارشناس، درخواست فرآورده نیز به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال خواهد شد.

توجه: درصورتی‌که فرآورده با بسته‌بندی هم به‌صورت تک جزئی و هم به‌صورت چند جزئی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گزینه «جهت استفاده در فرآورده تک جزئی» را انتخاب نمایید.

 1. فیش پرداخت: درصورتی‌که هزینه ثبت پروانه فرآورده از قبل به‌صورت فیش واریزی، پرداخت شده است، مطابق شکل 25 گزینه «فیش پرداخت» را انتخاب نمایید. سپس دکمه‌ی «بارگذاری فایل» را کلیک نموده و تصویر فیش پرداختی را بارگذاری نمایید.

شکل 25) ثبت اطلاعات فیش پرداخت

 1. در صورت داشتن رأی از کمیته فنی، مطابق شکل 26 گزینه «رأی کمیته فنی دارد» را انتخاب نمایید. سپس فیلدهای «شماره کمیته فنی» و «تاریخ کمیته فنی» نمایش داده می‌شوند، فیلدها را با اطلاعات مربوطه تکمیل نمایید.

شکل 26) ثبت اطلاعات کمیته فنی

 1. برای فرآورده‌های وارداتی و یا تولید در مناطق آزاد در صورت داشتن کد IRC از قبل، گزینه «اطلاعات مربوط به کد IRC» را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه مطابق شکل 27 دکمه و فیلد «کد 16 رقمی IRC» نمایش داده می‌شود. فایل مربوطه را با یکی از فرمت‌های PNG یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری نمایید. سپس کد IRC 16 رقمی را در کادر مربوطه وارد نمایید.

توجه: کد IRC وارد شده باید کدی منحصربه‌فرد و مختص فرآورده آرایشی و بهداشتی باشد. در غیر این صورت کد وارد شده پذیرفته نمی‌شود.

شکل 27) اطلاعات مربوط به کد IRC

 1. برای فرآورده‌های تولیدی درصورتی‌که از قبل پروانه ساخت دریافت شده است تیک گزینه مربوطه زده شود و مدارک و اطلاعات آن مطابق شکل 28) ورود اطلاعات پروانه ساخت موجود بارگذاری گردد.

شکل 28) ورود اطلاعات پروانه ساخت موجود

 1. دکمه را کلیک نمایید. گام دوم- بسته‌بندی نمایش داده می‌شود.

گام دوم- بسته‌بندی

در این گام مشخصات بسته‌بندی زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را در سه سطح مطابق شکل 29 به شرح زیر وارد نمایید.

 1. سطح بسته‌بندی اولیه کوچک‌ترین سطح بسته‌بندی و لایه در تماس با فرآورده می‌باشد.
 2. سطح بسته‌بندی ثانویه (الف) سطحی است که بسته‌بندی‌های اولیه درون آن قرار می‌گیرند.
 3. سطح بسته‌بندی ثانویه (ب) سطحی است که بسته‌بندی‌های ثانویه (الف) درون آن قرار می‌گیرند.

توجه: تنها تکمیل اطلاعات سطح بسته‌بندی اولیه الزامی می‌باشد و سطوح دیگر در صورت وجود آن سطح تکمیل شوند.

C:\Users\sina.hadad\Desktop\PackagingLevel1.png

شکل 29) سطوح بسته‌بندی

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی این گام که در شکل 30 نمایش داده شده‌اند، در ادامه شرح داده شده است.

C:\Users\MAHSA~1.MAL\AppData\Local\Temp\SNAGHTML63a79ca.PNG

شکل 30) گام دوم- ثبت اطلاعات بسته‌بندی زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی

 1. بسته‌بندی اولیه: کوچک‌ترین سطح بسته‌بندی و لایه در تماس مستقیم با زیر فرآورده را بسته‌بندی اولیه می‌گویند. سطح بسته‌بندی اولیه کوچک‌ترین سطح عرضه فرآورده به مصرف‌کننده می‌باشد. فرم ورود اطلاعات سطح بسته‌بندی اولیه مطابق شکل 31 نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی بسته‌بندی اولیه در ادامه شرح داده شده است.
  1. بسته‌بندی اولیه: نوع بسته‌بندی اولیه را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
  2. مقدار/حجم/وزن: مقدار یا حجم یا وزن فرآورده در بسته‌بندی اولیه را وارد نمایید. نمایش عنوان این فیلد (مقدار یا حجم یا وزن) با توجه به گروه دسته انتخابی متفاوت است. امکان ثبت اعداد به‌صورت اعشاری در این فیلد وجود دارد. تکمیل این فیلد الزامی است.
  3. واحد: واحد اندازه‌گیری مقدار در بسته‌بندی اولیه را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: درصورتی‌که فیلد واحد توسط کاربر تکمیل نگردد، سیستم واحد اندازه‌گیری مقدار در سطح بسته‌بندی را به‌صورت تعدادی و عددی محاسبه می‌نماید؛ بنابراین توجه فرمایید که واحد اندازه‌گیری فرآورده‌هایی مانند محلول‌ها، پودرها و … که فرم فیزیکی آن‌ها به‌صورتی است که قابل شمارش نمی‌باشند، حتماً انتخاب شود.

  1. جنس بسته‌بندی اولیه: جنس بسته‌بندی اولیه را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
  2. سایت بسته‌بندی: به‌صورت خودکار با اطلاعات وارد شده در پروانه مادری نمایش داده شده و غیر قابل تغییر است.
  3. کشور: کشور محل انجام بسته‌بندی به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
  4. خط بسته‌بندی سطح اول: خط بسته‌بندی سطح اول با توجه به موارد انتخاب شده قبلی نمایش داده می‌شود و غیر قابل تغییر است.

توجه: خطوط بسته‌بندی شرکت بسته‌بندی کننده در بخش‌های «ثبت منبع آرایشی و بهداشتی» و «ثبت برند آرایشی و بهداشتی» معرفی شده‌اند. اطلاعات نمایش داده شده و قابل انتخاب با توجه به اطلاعات قبلی ثبت شده در این بخش‌ها نمایش داده می‌شوند.

  1. طرح بسته‌بندی- برچسب سطح اول: فایل طرح بسته‌بندی و یا برچسب زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را با فرمت‌های jpeg یا png حداکثر با حجم کمتر از ۲ مگابایت بارگذاری نمایید. تکمیل این فیلد برای آخرین سطح بسته‌بندی انتخاب شده، در نوع «اولیه» و «دارای تأییدیه کمیته فنی» الزامی است.
  2. طرح لیبل فارسی سطح اول: فایل طرح لیبل فارسی برای فرآورده‌های «وارداتی» بارگذاری شود.
  3. نحوه عرضه: نحوه عرضه مربوط به سطحی است که شناسه‌گذاری و قیمت‌گذاری بر اساس آن انجام می‌شود. با انتخاب این گزینه مطابق شکل 31، می‌توان نحوه عرضه و توزیع را با بسته‌بندی اولیه انتخاب نمود.

شکل 31) بسته‌بندی اولیه

 1. بسته‌بندی ثانویه (الف): درصورتی‌که بسته‌بندی زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی بیش از یک مرحله است و بسته‌ی اول درون بسته‌ی دوم قرار می‌گیرد، مطابق شکل 32 بسته‌بندی ثانویه (الف) انتخاب و اطلاعات مربوط به آن را وارد نمایید. فیلدهای این سطح نیز مانند سطح اولیه می‌باشد با این تفاوت که فیلد «واحد» در این سطح وجود ندارد.

شکل 32) بسته‌بندی ثانویه (الف)

 1. بسته‌بندی ثانویه (ب): درصورتی‌که بسته‌بندی زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی بیش از دو مرحله است و بسته‌ی ثانویه (الف) درون بسته‌ی سوم قرار می‌گیرد، مطابق شکل 33 بسته‌بندی ثانویه (ب) را انتخاب نمایید. فیلدهای این سطح نیز مانند سطح اولیه می‌باشد با این تفاوت که فیلد «واحد» در این سطح وجود ندارد.

شکل 33) بسته‌بندی ثانویه (ب)

 1. نحوه عرضه: اطلاعات نحوه عرضه زیر فرآورده مطابق شکل 34، با توجه به بخشی که گزینه‌ی «نحوه عرضه» علامت زده شده باشد (بسته‌بندی اولیه، بسته‌بندی ثانویه (الف)، بسته‌بندی ثانویه (ب))، نمایش داده می‌شود.

شکل 34) نحوه عرضه

 1. ملحقات: سایر اقلامی که در بسته‌بندی قرار می‌گیرند را انتخاب نمایید.
 2. بارگذاری برگه راهنما: درصورتی‌که زیر فرآورده دارای برگه راهنما در بسته‌بندی می‌باشد، مطابق شکل 35 فایل برگه راهنما را بارگذاری نمایید.

شکل 35) بسته‌بندی- برگه راهنما

 1. دکمه را کلیک نمایید. گام سوم- شرایط نگهداری نمایش داده می‌شود.

گام سوم- شرایط نگهداری

در این گام مطابق شکل 36 شرایط نگهداری، پایداری و بهترین زمان مصرف زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را وارد نمایید. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 36) گام سوم- ثبت اطلاعات شرایط نگهداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی

 1. شرایط پایداری [قبل از باز شدن بسته]: شرایط پایداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، قبل از باز شدن بسته، شامل موارد زیر است:
  1. شرایط نگهداری: شرایط نگهداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، قبل از باز شدن بسته را از فهرست انتخاب نمایید. یک یا چند مورد از فهرست قابل انتخاب است. تکمیل این فیلد الزامی است.
  2. مدت: مدت پایداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را به‌صورت عددی وارد نمایید.
  3. واحد: واحد زمانی مدت پایداری را از فهرست انتخاب نمایید.
  4. دمای دقیق نگهداری: مقدار دمای دقیق نگهداری را از فهرست انتخاب نمایید. فهرست فیلد «دمای دقیق نگهداری» شامل یکی از موارد زیر است:
 • کمتر از: درصورتی‌که این مورد انتخاب شود، فیلدی مطابق شکل 37 به‌منظور ورود حداکثر دمای نگهداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می‌شود.
 • از (درجه سانتی‌گراد): درجه‌ی سانتی‌گراد را به‌صورت عددی وارد نمایید.

شکل 37) شرایط پایداری (قبل از باز شدن بسته)- دمای دقیق نگهداری- حداکثر دما

 • بیشتر از: درصورتی‌که این مورد انتخاب شود، فیلدی مطابق شکل 38 به‌منظور ورود حداقل دمای نگهداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می‌شود.
 • از (درجه سانتی‌گراد): درجه‌ی سانتی‌گراد را به‌صورت عددی وارد نمایید.

شکل 38) شرایط پایداری (قبل از باز شدن بسته)- دمای دقیق نگهداری- حداقل دما

 • مابین: درصورتی‌که این مورد انتخاب شود، فیلدهای «از (درجه سانتی‌گراد)» و «تا (درجه سانتی‌گراد)» مطابق شکل 39 نمایش داده می‌شوند.
 • از (درجه سانتی‌گراد): حداقل دمای نگهداری فرآورده آرایشی و بهداشتی قبل از باز شدن بسته را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • تا (درجه سانتی‌گراد): حداکثر دمای نگهداری فرآورده آرایشی و بهداشتی قبل از باز شدن بسته را به‌صورت عددی وارد نمایید.

شکل 39) شرایط پایداری (قبل از باز شدن بسته)- دمای دقیق نگهداری- دمای مابین

 1. شرایط پایداری [پس از باز شدن بسته]: شرایط پایداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، پس از باز شدن بسته، شامل موارد زیر است:
  1. شرایط نگهداری: شرایط نگهداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، پس از باز شدن بسته را از فهرست انتخاب نمایید. یک یا چند مورد از فهرست قابل انتخاب است. تکمیل این فیلد الزامی است.
  2. مدت: مدت زمان پایداری فرآورده آرایشی و بهداشتی را به‌صورت عددی وارد نمایید.
  3. واحد: واحد زمانی مدت پایداری را از فهرست انتخاب نمایید.
  4. دمای دقیق نگهداری: مقدار دمای دقیق نگهداری را از فهرست انتخاب نمایید. فهرست فیلد «دمای دقیق نگهداری» شامل یکی از موارد زیر است:
 • کمتر از: درصورتی‌که این مورد انتخاب شود، فیلدی مطابق شکل 40 به‌منظور ورود حداکثر دمای نگهداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می‌شود.
 • از (درجه سانتی‌گراد): درجه‌ی سانتی‌گراد را به‌صورت عددی وارد نمایید.

شکل 40) شرایط پایداری (پس از باز شدن بسته)- دمای دقیق نگهداری- حداکثر دما

 • بیشتر از: درصورتی‌که این مورد انتخاب شود، فیلدی مطابق شکل 41 به‌منظور ورود حداقل دمای نگهداری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می‌شود.
 • از (درجه سانتی‌گراد): درجه‌ی سانتی‌گراد را به‌صورت عددی وارد نمایید.

شکل 41) شرایط پایداری (پس از باز شدن بسته)- دمای دقیق نگهداری- حداقل دما

 • مابین: درصورتی‌که این مورد انتخاب شود، فیلدهای «از (درجه سانتی‌گراد)» و «تا (درجه سانتی‌گراد)» مطابق شکل 42 نمایش داده می‌شوند.
 • از (درجه سانتی‌گراد): حداقل دمای نگهداری فرآورده آرایشی و بهداشتی پس از باز شدن بسته را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • تا (درجه سانتی‌گراد): حداکثر دمای نگهداری فرآورده آرایشی و بهداشتی پس از باز شدن بسته را به‌صورت عددی وارد نمایید.

شکل 42) دمای دقیق نگهداری- دمای مابین

 1. بهترین زمان برای مصرف: بهترین زمان برای مصرف فرآورده آرایشی و بهداشتی، شامل موارد زیر است:
  1. مدت: بهترین زمان مصرف زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را به‌صورت عددی وارد نمایید.
  2. واحد: واحد زمانی را از فهرست انتخاب نمایید.
 • دکمه را کلیک نمایید. اطلاعات مراحل قبل با موفقیت ثبت شده و گام چهارم- ویژگی‌ها نمایش داده می‌شود.

گام چهارم- ویژگی‌ها

این مرحله مطابق شکل 43 شامل بخش‌های زیر است. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

  • خصوصیات ظاهری/فیزیکی
  • خصوصیات شیمیایی
  • خصوصیات میکروبیولوژی
  • فلزات سنگین

توجه: تکمیل فیلدهای این مرحله با توجه به گروه-دسته انتخاب شده، الزامی می‌باشد.

شکل 43) گام چهارم- ویژگی‌ها

 1. بخش خصوصیات ظاهری/فیزیکی شامل موارد زیر است:
  1. رنگ: رنگ زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را تنها برای زیر فرآورده‌ای که در حال ثبت است، از پالت رنگ انتخاب نمایید. مطابق شکل 44 و شکل 45 با کلیک بر روی هر رنگ، رنگ‌های زیرمجموعه آن نمایش داده می‌شوند.

شکل 44) خصوصیات ظاهری/فیزیکی- پالت رنگ

شکل 45) خصوصیات ظاهری/فیزیکی- رنگ‌های زیرمجموعه

  1. شکل ظاهری: درصورتی‌که فرآورده دارای شکلی خاص می‌باشد، شکل ظاهری آن را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید.
  2. چاپ: عبارت چاپ شده بر روی زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را در صورت وجود شرح دهید.
  3. رایحه: رایحه زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را وارد نمایید.
  4. ابعاد: اندازه واحد فرآورده را به‌صورت «عدد*عدد» وارد نمایید.
  5. تعداد لایه‌ها: درصورتی‌که گروه-دسته انتخابی فرآورده متناسب با این ویژگی باشد، نمایش داده می‌شود. تعداد لایه‌های فرآورده را به‌صورت عددی وارد نمایید.
  6. تستر: اگر فرآورده به‌صورت تستر است تیک این گزینه زده شود.
  7. بارگذاری فایل شکل ظاهری: تصویری از زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی بدون هیچ پوشش و بسته‌بندی را بارگذاری نمایید.
  8. بارگذاری فایل خصوصیات فیزیکی: مدارک مربوط به خصوصیات ظاهری زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را بارگذاری نمایید.
 1. بخش خصوصیات شیمیایی شامل موارد زیر است:
  1. الکترولیز: مقدار آن را به‌صورت عددی وارد نمایید.
  2. PH: مقدار آن را به‌صورت عددی وارد نمایید.
  3. بارگذاری فایل خصوصیات شیمیایی: مدارک مربوط به خصوصیات شیمیایی زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را بارگذاری نمایید.
 2. بخش خصوصیات میکروبیولوژی شامل موارد زیر است. برای هر مورد مقدار را به‌صورت عددی وارد نمایید. سپس واحد اندازه‌گیری را از فهرست بازشونده از بین گزینه‌های cfu/gr یا cfu/ml انتخاب نمایید.
  1. باکتری‌های مزوفیل هوازی
  2. اشریشیا کلی
  3. سودوموناس آئروژینوزا
  4. استافیلوکوکوس اورئوس
  5. کاندیدا آلبیکنس
  6. مخمر
  7. کپک
  8. بارگذاری فایل خصوصیات میکروبی: مدارک مربوط به خصوصیات میکروبی زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را بارگذاری نمایید.
 3. بخش فلزات سنگین شامل موارد زیر است. برای هر مورد مقدار آن به‌صورت عددی وارد شود. واحد اندازه‌گیری ppm می‌باشد.
  1. سرب
  2. آرسنیک
  3. جیوه
  4. مقدار کل فلزات سنگین
  5. بارگذاری فایل فلزات سنگین: مدارک مربوط به خصوصیات فلزات سنگین زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را بارگذاری نمایید.
 4. دکمه را کلیک نمایید. اطلاعات وارد شده ثبت و گام پنجم- فرمولاسیون نمایش داده می‌شود.

گام پنجم- فرمولاسیون

در این گام مطابق شکل 46 اطلاعات مربوط به فرمولاسیون زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را وارد نمایید. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 46) گام پنجم- فرمولاسیون

 1. نوع مواد تشکیل‌دهنده: نوع مواد تشکیل‌دهنده (اجزای شیمیایی و اجزای طبیعی) زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را مطابق شکل 47 و شکل 48 از بین گزینه‌های موجود انتخاب نمایید.

شکل 47) نوع مواد تشکیل‌دهنده- اجزای شیمیایی

شکل 48) نوع مواد تشکیل‌دهنده- اجزای طبیعی

  1. اجزای شیمیایی- افزودن ماده اولیه: دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 49 به‌منظور افزودن ماده اولیه نمایش داده می‌شود. توضیحات هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

شکل 49) اجزای شیمیایی- افزودن ماده اولیه- فرم جزئیات فرمول

 • نوع ماده اولیه: نوع ماده اولیه زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید:
 • ساده: ماده اولیه‌ای که خود دارای یک جزء می‌باشد.
 • ترکیبی: مواد اولیه‌ای که در فرمولاسیون خود دارای چند جزء می‌باشند. در صورت انتخاب گزینه‌ی «ترکیبی»، جدول «اجزای شیمیایی فرآورده» مطابق شکل 49 (قسمت مشخص شده با رنگ آبی) نمایش داده می‌شود.

توجه: مواد اولیه «ترکیبی» باید با فرمولاسیون خاص خود در بخش مواد اولیه ثبت شده باشند.

 • ماده اولیه: نام علمی ماده اولیه را وارد و از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

شکل 50) ماده اولیه ترکیبی- اجزای شیمیایی فرآورده

 • نوع: نوع ماده اولیه را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. مقادیر فیلد «نوع» شامل یکی از موارد زیر است:
 • موثره
 • جانبی
 • فارماکوپه[3]: فارماکوپه مورد نظر را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید.
 • شامل نانو ذره: درصورتی‌که زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، شامل نانو ذره است، این گزینه را علامت زنید. سپس فیلد «مقدار نانو ذره (نانومتر)» و «مدرک نانو» مطابق شکل 51 نمایش داده می‌شوند. مقدار نانو ذره را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. همچنین دکمه «بارگذاری فایل» را کلیک نموده و مدرک نانو را بارگذاری نمایید.

شکل 51) افزودن ماده اولیه- نانو ذره

 • به مقدار کافی (q.s): در صورت تیک زدن این گزینه فیلدهای مقدار و واحد غیرفعال می‌شوند.
 • درصد خلوص: درصد خلوص ماده اولیه فرآورده آرایشی و بهداشتی را به‌صورت عددی و کمتر از 100 وارد نمایید.
 • واحد: واحد خلوص ماده اولیه فرآورده آرایشی و بهداشتی به‌صورت «درصد» نمایش داده می‌شود. این فیلد غیرقابل تغییر می‌باشد.
 • مقدار: مقدار ماده مورد استفاده را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: مجموع مقدار مواد (مواد طبیعی یا شیمیایی) ثبت شده توسط سامانه بررسی می‌گردد و مجموع مقدار مواد نباید بیشتر یا کمتر از «صد درصد» باشد.

 • واحد: واحد اندازه‌گیری را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شرکت تولیدکننده: نام شرکت تولیدکننده ماده تشکیل‌‎دهنده زیر فرآورده را در فیلد مربوطه وارد و از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. این شرکت حتماً باید از قبل ماده اولیه را در سامانه مربوطه ثبت کرده باشد. تکمیل این فیلد اختیاری است.
 • دکمه را کلیک نمایید. اطلاعات وارد شده ثبت و در جدول «اجزای شیمیایی فرآورده» مطابق شکل 52 نمایش داده می‌شوند. همچنین با کلیک دکمه فرم «جزئیات فرمول» بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.
 1. جدول اجزای شیمیایی فرآورده: اطلاعات ماده اولیه مطابق شکل 52 نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای مربوطه در ادامه شرح داده شده است.
  1. نام ماده اولیه: نام ماده اولیه ثبت شده نمایش داده می‌شود.
  2. نوع: نوع ماده اولیه به یکی از حالات «موثره» یا «جانبی» نمایش داده می‌شود.
  3. نوع ماده اولیه: نوع ماده اولیه به یکی از حالات «ساده» یا «ترکیبی» نمایش داده می‌شود.
  4. CASNumber: با توجه به نام ماده اولیه انتخاب شده، CASNumber نمایش داده می‌شود.
  5. مقدار: مقدار و واحد انتخاب شده نمایش داده می‌شود.
  6. عملیات: کلیه فعالیت‌های قابل انجام بر روی ماده انتخابی شامل موارد زیر است:
 • ویرایش: دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 49 نمایش داده می‌شود. اطلاعات مورد نظر را ویرایش نموده و دکمه «تائید» را کلیک نمایید.
 • حذف: دکمه را کلیک نمایید. ماده تشکیل‌دهنده زیر فرآورده حذف می‌شود.

توجه: برای محصولات کاملاً گیاهی و طبیعی (به‌عنوان‌مثال محصول پودر حنا، روغن نارگیل و…)، ثبت «اجزای طبیعی فرآورده» اجباری و ثبت «اجزای شیمیایی فرآورده» اختیاری است.

شکل 52) جدول اجزای شیمیایی فرآورده

1.2.1 ماده مورد نظر خود را در لیست موجود پیدا نکردم: درصورتی‌که ماده مورد نظر در فهرست موجود یافت نشد، دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 53، به‌منظور جستجوی ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی نمایش داده می‌شود. نام ماده یا Cas Number را وارد و دکمه «جستجو» را کلیک نمایید. سپس مطابق شکل 54، دکمه را کلیک نمایید.

شکل 53) جستجوی ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی

شکل 54) افزودن ماده اولیه به فهرست مواد اولیه

مطابق شکل 55 با نمایش پیامی ماده اولیه آرایشی به فهرست مواد اولیه افزوده می‌شود.

شکل 55) نمایش پیام ثبت ماده اولیه آرایشی

1.3 اجزای طبیعی- افزودن ماده اولیه: دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 56 به‌منظور افزودن ماده اولیه نمایش داده می‌شود. توضیحات هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

شکل 56) اجزای طبیعی- افزودن ماده اولیه- فرم جزئیات اجزای طبیعی

 • نام ماده (نام علمی): نام علمی ماده اولیه را وارد و از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • نوع: نوع ماده اولیه را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. مقادیر فیلد «نوع» شامل یکی از موارد زیر است:
 • موثره
 • جانبی
 • حالت ماده: حالت ماده اولیه را از فهرست انتخاب نمایید.
 • درصد خلوص: درصد خلوص ماده اولیه فرآورده آرایشی و بهداشتی را به‌صورت عددی و مقدار حداکثر 100 وارد نمایید.
 • واحد: واحد خلوص ماده اولیه فرآورده آرایشی و بهداشتی به‌صورت «درصد» نمایش داده می‌شود. این فیلد غیرقابل تغییر می‌باشد.
 • مقدار: مقدار ماده مورد استفاده در تهیه فرآورده را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • واحد: واحد اندازه‌گیری را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. مقادیر فیلد «واحد» مطابق مقادیر فیلد «واحد» در بخش «اجزای شیمیایی» است.
 • شرکت تولیدکننده: نام شرکت تولیدکننده ماده تشکیل‌‎دهنده زیر فرآورده را در فیلد مربوطه وارد و از فهرست بازشونده انتخاب نمایید.
 • شامل نانو ذره: درصورتی‌که زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، شامل نانو ذره است، این گزینه را علامت زنید. سپس فیلد «مقدار نانو ذره (نانومتر)» و «مدرک نانو» مطابق شکل 57 نمایش داده می‌شوند. مقدار نانو ذره را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. همچنین دکمه «بارگذاری فایل» را کلیک نموده و مدرک نانو را بارگذاری نمایید.

شکل 57) افزودن ماده اولیه- مقدار نانو ذره

 • دکمه را کلیک نمایید. اطلاعات وارد شده ثبت و در جدول «اجزای طبیعی فرآورده» مطابق شکل 58 نمایش داده می‌شوند. همچنین با کلیک دکمه فرم «جزئیات اجزای طبیعی» بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.
 • به‌منظور ویرایش اطلاعات، دکمه را کلیک نمایید. همچنین با کلیک دکمه سطر انتخابی حذف می‌شود.

توجه: مجموع مواد اولیه شیمیایی و طبیعی باید دقیقا برابر با 100 شود.

شکل 58) جدول اجزای طبیعی فرآورده

مقیاس: مقیاس اندازه‌گیری مواد تشکیل‌دهنده زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی از لیست انتخاب شود.

 • مقدار: 100 واحد از فرآورده. این فیلد غیر قابل تغییر می‌باشد.
 • واحد: واحد مقدار مواد تشکیل‌دهنده زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی را از فهرست بازشونده انتخاب نمایید. مقادیر فیلد «واحد» یکی از موارد زیر است:
 • MILLILITER
 • GRAM

1.3.1 درخواست افزودن ماده اولیه: در صورت عدم مشاهده ماده اولیه طبیعی مورد نظر، درخواست افزودن ماده اولیه مذکور را ثبت نمایید. به این منظور دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 59 نمایش داده می‌شود. فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می‌شود.
 • موضوع: عنوان «درخواست ثبت ماده اولیه (اجزای طبیعی جدید)»، نمایش داده می‌شود.
 • نام شرکت: نام شرکت فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می‌شود.
 • شناسه شرکت: شماره شناسه شرکت فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می‌شود.
 • ایمیل: ایمیل فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می‌شود.
 • شماره موبایل کاربر: شماره تلفن همراه فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می‌شود.
 • نام کاربری شخصی که در سامانه وارد شده است: نام کاربری فردی که به سامانه وارد شده است، نمایش داده می‌شود.
 • حوزه: حوزه فردی که به سامانه وارد شده است، به‌صورت عددی نمایش داده می‌شود.
 • نام جزء طبیعی فارسی: نام جزء طبیعی که قصد ثبت آن را دارید، به فارسی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • نام جزء طبیعی انگلیسی: نام جزء طبیعی که قصد ثبت آن را دارید، به انگلیسی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • سپس دکمه «ثبت» را کلیک نمایید. اطلاعات وارد شده ثبت می‌گردد.

شکل 59) درخواست ثبت ماده اولیه (اجزای طبیعی جدید)

 • تصویر مرجع علمی: با انتخاب گزینه «تصویر مرجع علمی مقادیر اجزای موثره فرمولاسیون/ مشخصات نمونه مشابه خارجی/ تصویر مرجع علمی مورد مصرف فرآورده» مطابق شکل 60 می‌توانید مدارک مربوطه را با فرمت‌های jpeg, jpg, png, pdf, xlsx, docx, txt و حجم کمتر از 10 مگابایت ضمیمه نمایید.

شکل 60) بارگذاری تصویر مرجع علمی

 • دکمه را کلیک نمایید. اطلاعات وارد شده ثبت و گام ششم- مدارک نمایش داده می‌شود.

گام ششم- مدارک

در این گام مطابق جدول 2 مدارک مورد نیاز به‌منظور صدور پروانه ثبت زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی باید بارگذاری گردند. مدارک با توجه به نوع فرآورده (تولیدی یا وارداتی) متغیر و مطابق جدول 2 است:

جدول 2) تکمیل مدارک

ردیف نوع فرآورده عنوان مدرک توضیحات
تولیدی تعهدنامه ماده 11 (اجباری)

دارای فیلدهای:

– شماره (اجباری)

– تاریخ صدور (اجباری)

– تاریخ اعتبار (اختیاری)

– صادرکننده (اجباری)

 1. در سربرگ شرکت تکمیل نمایید.
 2. مهر و امضا مدیر عامل و مسئول فنی
 3. در دفترخانه اسناد رسمی کشور محضری نمایید.
سایر مدارک (اختیاری)
وارداتی تعهدنامه تقبل مسئولیت واردات کالاهای فرایند شده (اجباری)

دارای فیلدهای:

– شماره (اجباری)

– تاریخ صدور (اجباری)

– تاریخ اعتبار (اجباری)

– صادرکننده (اجباری)

 1. در سربرگ شرکت تکمیل نمایید.
 2. مهر و امضا مدیر عامل و مسئول فنی
 3. در دفترخانه اسناد رسمی کشور محضری نمایید.
دستورالعمل ريکال (Recall) و رسیدگی به شکایات (اجباری)

دارای فیلدهای:

– شماره (اجباری)

– تاریخ صدور (اجباری)

– تاریخ اعتبار (اجباری)

– صادرکننده (اجباری)

دستورالعمل PMS (اجباری)

دارای فیلدهای:

– شماره (اجباری)

– تاریخ صدور (اجباری)

– تاریخ اعتبار (اجباری)

– صادرکننده (اجباری)

گواهی فروش آزاد (اجباری) دارای فیلدهای:

– شماره (اختیاری)

– تاریخ صدور (اختیاری)

– تاریخ اعتبار (اختیاری)

– صادرکننده (اجباری)

سایر مدارک (اختیاری)

گام هفتم- تعهدات

در این گام «تعهدات» مورد نیاز به‌منظور صدور پروانه ثبت زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی، مطابق شکل 61 نمایش داده می‌شوند. پس از مطالعه‌ی دقیق موارد عنوان شده، در قسمت پایین فرم گزینه «دارنده این پروانه ورود متعهد به اجرای مقررات زیر می‌باشد.» را علامت زنید. سپس دکمه «ثبت» را کلیک نمایید.

شکل 61) گام هفتم- تعهدات

 1. پس از ثبت اطلاعات، فرم اصلی شامل پروانه مادری و دختری نمایش داده می‌شود. اطلاعات مربوط به پروانه مادری در قسمت بالای فرم و اطلاعات مربوط به پروانه دختری در جدولی در پایین فرم مطابق شکل 62 نمایش داده می‌شوند. توضیحات مربوط به ستون‌های جدول اطلاعات پروانه دختری در ادامه شرح داده شده است.

شکل 62) فرم اصلی- اطلاعات پروانه مادری و دختری

نمایش اطلاعات پروانه دختری

ستون‌های زیر در فهرست پروانه دختری نمایش داده می‌شوند:

  • نام فرآورده انگلیسی: نام زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی به زبان انگلیسی نمایش داده می‌شود.
  • نام فرآورده فارسی: نام زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی به زبان فارسی نمایش داده می‌شود.
  • GTIN: کد GTIN زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می‌شود.
  • IRC: پس از تائید اطلاعات و مدارک زیر فرآورده ثبت شده توسط کارشناسان سازمان، کد IRC زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی در این قسمت نمایش داده می‌شود.
  • وضعیت: وضعیت پروانه زیر فرآورده آرایشی و بهداشتی نمایش داده می‌شود.
  • عملیات: کلیه فعالیت‌های قابل انجام روی زیر فرآورده انتخابی مطابق شکل 63 شامل موارد زیر است:

شکل 63) جدول پروانه دختری- عملیات

  • جزئیات: به‌منظور مشاهده جزئیات یک زیر فرآورده ثبت‌شده، دکمه را کلیک نمایید. سپس گزینه را انتخاب نمایید.
  • ویرایش: به‌منظور ویرایش اطلاعات یک زیر فرآورده، دکمه را کلیک نمایید. سپس گزینه را انتخاب نمایید. این حالت در وضعیت‌های «پیش‌نویس» و «نیازمند ویرایش» نمایش داده می‌شود.
  • ارسال به کارشناس: با کلیک دکمه و سپس گزینه اطلاعات وارد شده به‌منظور بررسی به کارشناس مربوطه ارسال می‌شوند. لازم به توجه است که پس از اطمینان از تکمیل اطلاعات این گزینه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت درخواست ارسال شده توسط کارشناس عودت داده می‌شود.
  • حذف: درصورتی‌که زیر فرآورده دارای کد IRC نباشد و وضعیت پروانه آن به حالت «پیش‌نویس» باشد این گزینه نمایش داده شده و با استفاده از آن می‌توانید زیر فرآورده را حذف نمایید.

پیوست

محل قرارگیری سند راهنما

به‌منظور مشاهده سند «راهنمای ثبت درخواست پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی»، مطابق شکل 64 دکمه «مستندات» را کلیک نمایید.

شکل 64) مشاهده سند «راهنمای ثبت درخواست پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی»

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام نمایید.

 1. در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 65 گزینه «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 65) فراموشی نام کاربری

 1. در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 66 کد ملی را وارد نموده و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 66) ورود کد ملی

 1. نام‌های کاربری مربوط به کاربر که در سامانه‌های TTAC تعریف شده‌اند به ایمیل کاربر ارسال می‌شوند.

بازیابی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام نمایید.

 1. در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 67 گزینه «رمز عبور را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 67) فراموشی رمز عبور

 1. در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 68 نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است را وارد نموده و یکی از دکمه‌های یا را کلیک نمایید.

شکل 68) ورود نام کاربری

 1. سپس اطلاعات مربوطه را مطابق شکل 69 تکمیل نمایید.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML14babad3.PNG

شکل 69) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور

 1. Iran Registration Code
 2. Global Trade Item Number
 3. فارماکوپه‌ها مرجع‌هایی هستند شامل فهرست کاملی از اطلاعات دارویی، موارد مصرف، عوارض جانبی، نحوه نگهداری داروها و مواد اولیه، روش آنالیز مواد اولیه و جانبی، روش‌های فیزیکی و شیمیایی و استانداردهایی که در داروسازی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نام‌گذاری مرجع‌ها بر اساس کشور و مرجع صادرکننده آن انجام می‌پذیرد.

5px-corrected-ssp

خانه

سامان سلامت پژوه

 • در راستای انجام صحیح تر و دقیق تر و هرچه بهتر وظایف مرتبط با شناسه گذاری فرآورده های سلامت محور، مطابق دستورالعمل ها و ضوابط منتشره سازمان غذا و دارو، شرکت سامان سلامت پژوه، طیفی از خدمات سخت افزاری, نرم افزاری و پشتیبانی را در قالب کاملترین زنجیره ارزش مرتبط با نظام شناسه گذاری و رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور به سازمان ها و شرکت ها ارایه می دهد.

5px-corrected-ssp
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-56-Path-1633
خدمات

در راستای انجام صحیح تر و دقیق تر و هرچه بهتر وظایف مرتبط با شناسه گذاری فرآورده های سلامت محور، مطابق دستورالعمل ها و ضوابط منتشره سازمان غذا و دارو، شرکت سامان سلامت پژوه، طیفی از خدمات سخت افزاری, نرم افزاری و پشتیبانی را در قالب کاملترین زنجیره ارزش مرتبط با نظام شناسه گذاری و رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور به سازمان ها و شرکت ها ارایه می دهد. 

demo-attachment-44-Group-582
software-developer-4-500x333

نرم افزار

دپارتمان توسعه فناوریهای هوشمند دیجیتال شرکت سامان سلامت پژوه متشکل از زبده ترین کارشناسان نرم افزار, پایگاه داده, شبکه و امنیت فضای سایبری، وظیفه تحلیل، طراحی، پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی سامانه ها و سرویس های گوناگون مورد نظر این شرکت و نیز بویژه مجموعه سامانه‌ها و سرویسهای شناخته شده بعنوان تی تک رو به عهده دارد.

chap

تولید لیبل

تمامی خدمات مربوط به طراحی، چاپ و آماده سازی برچسبهای خام مورد نیاز و از جمله برچسب خام نظام شناسه گذاری فرآورده ها و نیز ایجاد شناسه های اختصاصی صحیح و دقیق، چاپ اختصاصی(Personalization) و بازخوانی (Verification) برچسبهای ویژه طرح مذکور توسط شرکت سامان سلامت پژوه و با اعمال مطابقت کامل با قوانین، مقررات و ضوابط و اصول مربوط انجام میشود.

shenase

شناسه گذاری

کلیه عملیات الصاق برچسبهای آماده شده، معتبرسازی(Validation) آنها و اعمال کلیه کنترلهای مربوطه لازم و نهایتا ثبت الکترونیکی و ایجاد فایلهای XML مرتبط، توسط شرکت سامان سلامت پژوه و با اعمال مطابقت کامل با قوانین، مقررات و ضوابط و اصول مربوط انجام میشود.


customer support

پشتیبانی

تیم پشتیبانی اختصاصی شرکت سامان سلامت پژوه همواره آمادگی دارد تا خدمات مشاوره ای و راهنمائی های مورد نیاز را در تمامی مراحل به صورت رایگان و در قالب تماس تلفنی/ تیکتینگ آنلاین و غیره در اختیار مشتریان و شرکت های مربوط قرار دهد.


تاریخچه طرح تیتک

در اسفند ماه سال 1385 و به منظور مبارزه با اقلام تقلبی، طرحی در قالب ثبت اختراع توسط دکتر علیرضا حسنی فخرآبادی در اداره ثبت اختراعات وقت (مرکز مالکیت معنوی ایران) ثبت شد. طرح مذکور در ادامه و در قالب پیشنهادی عملیاتی برای اعمال در بخش فرآورده های سلامتمحور و بویژه با آغاز در بحث مبارزه با داروهای تقلبی جهت بررسی به سازمان غذا و داروی کشور ارائه شد و با تائید طرح در اسفند ماه سال 1386 توسط کمیسیون قانونی ساخت و ورود (کمیسیون ماده 20) مقرر شد تا تمامی داروها طی یک جدول زمانی مشخص مشمول نظام شناسه گذاری اختصاصی موضوع طرح بشوند و به مرور سایر اقلام سلامت محور نیز به طرح مذکور اضافه شد و در نهایت با یک بازنگری کلی از سال 1393 و در قالب فراخوانی دو مرحلهای توسط سازمان غذا و دارو، شرکت سامان سلامت پژوه برای اجرای طرح بصورت متمرکز انتخاب شد.

demo-attachment-44-Group-582
طرح رهگیری, ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور
demo-attachment-56-Path-1633
insurance
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-43-Group-570
0
شرکت بیمه
pharmacy-01(1)
0
داروخانه
warehouse-01
0
پخش/شعب
supply-01
0
تامین کننده
Abstract blur Business Conference and Presentation

سمینار/ وبینار

آشنایی با تی تک
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-54-Path-1630
سمینار تی تک

نظر به گسترش روزافزون ابعاد و کاربردهای سامانه های نظارتی و مدیریتی تی تک و اهمیت آموزش و بازآموزی استفاده‌کنندگان سامانه های مذکور, شرکت سامان سلامت پژوه طی سالهای گذشته با هماهنگی سازمان غذا و دارو و ادارات کل گوناگون آن سمینارها و وبینارهای گوناگونی را برگزار کرده است و در نظر دارد تا همگام با جدول زمانی شمول صنوف مختلف در طرح شناسه گذاری, سمینارها، وبینارها و پنل های آموزشی سطح بندی شده ای را جهت آشنایی هر چه بهتر دست اندکاران و استفاده کنندگان سامانه های مذکور برگزار نماید.

جهت شرکت در پیش ثبت نام اطلاعات حود را از طریق دکمه زیر در فرم تماس با ما ثبت کنید.
demo-attachment-44-Group-582
سامانه های نرم افزاری
طی 14 سال گذشته بالغ بر 50 سامانه مجزا توسط شرکت سامان سلامت پژوه توسعه یافته و عملیاتی شده اند و مجموعه سامانه‌های شناخته شده بعنوان تی تک تقریبا تمامی جنبه های مربوط به فرآورده های سلامت محور از تولید/واردات تا مصرف و حتی پس از آن را به صورت متمرکز کنترل و مدیریت می کنند.

زیرساخت های استاندارد

شرکت سامان سلامت پژوه با تکیه به زیرساخت های روزآمد و تیم های متخصص زبده و استفاده از استانداردهای موجود و ممکن و با توجه به ابداع ثبت اختراع شده موسس خود، ضمن ایجاد استانداردهای مربوطه، بالاترین سطح کیفی خدمات را در زمینه نظام شناسه گذاری، رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت ارائه می دهد.

با سابقه ترین

شرکت سامان سلامت پژوه بعنوان مبدع صاحب اختراع سال 1385 و بنیانگذار نظام شناسه گذاری، رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور در ایران و جهان، بعنوان بهترین و کارآمدترین راهکار مبارزه با اقلام تقلبی حوزه های مختلف، با پیاده سازی طرح ابداعی خود از سال 1387، پرسابقه ترین، خوش سابقه ترین، بزرگترین و کاملترین شرکت فعال در این حوزه در کشور بوده و  می باشد.

تجهیزات زنجیره سردخانه ای

شرکت سامان سلامت پژوه با در اختیار داشتن دو سردخانه مجهز و مجموعا 1500 متر مکعب فضای سردخانه ای برای نگهداری و یک سالن سرد اختصاصی برای شناسه گذاری اقلام سردخانه ای بزرگترین و کاملترین ظرفیت نگهداری و شناسه گذاری اقلام سردخانه ای را در اختیار دارد.

انبارداری مجهز

کامل ترین امکانات تخلیه و بارگیری, حمل و نقل, دپوی محصول, و سیستم اتوماسیون انبار در محوطه صنعتی مطابق با استانداردهای مربوط امکان گردش کالا, بدون آسیب و فوت وقت را فراهم می کند.

چاپخانه

چاپخانه اختصاصی شرکت سامان سلامت پژوه، تمامی خدمات مربوط به فرآورده های سلامت محور از قبیل برچسبهای گوناگون مورد نیاز این صنابع و بویژه برچسبهای خام نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت و برچسبهای قابل خراش(اسکرچ) را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ارائه می کند.

آزمایشگاه پردازش تصویر

شرکت سامان سلامت پژوه از سال 1387 تا کنون و با بکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه های گوناگون سعی نموده است تا متناسب با سوالات، مشکلات و نیازهای پیش آمده، نسبت به ارائه راه حل های عملیاتی بهینه در حوزه های مختلف اقدام نماید و بویژه در بخش پردازش تصویر، بالاترین سطح نظارتهای عملیاتی صحیح، دقیق و کارآمد و متناسب با دستورالعمل‌ها، ضوابط و اصول شناسه گذاری نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور را اعمال نماید.

gom
demo-attachment-43-Group-570
IUMS
tamin
Markazi3
ifda