لیست درخواست آرایشی

لیست درخواست‌های ثبت منبع آرایشی و بهداشتی

1- شرح مختصر 6

2- واسط گرافیکی کاربر 6

3- جریان رویدادها 7

3-1- رویداد اصلی 7

3-2- رویداد جایگزین 10

4- پیش‌شرط‌ها‌ 10

5- پس شرط‌ها 10

6- قواعد کسب‌وکار 10

7- نقاط توسعه 10

8- استثنائات 10

9- اعتبارسنجی 12

فهرست شکل‌ها

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری 6

فهرست جداول

جدول 1) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری 12

شرح مختصر[1]

این مورد کاربرد به منظور مشاهده و عملیات قابل انجام در لیست درخواست‌های منبع فرآورده آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی به کار می‌رود.

واسط گرافیکی کاربر

نمونه واسط کاربری در ادامه نمایش داده ‌شده است.

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات صاحب نام تجاری

جریان رویدادها[2]

رویداد اصلی[3]

این فرم جهت نمایش درخواست‌های ثبت شده منبع آرایشی و بهداشتی و همچنین نقطه شروع ثبت درخواست منبع جدید است.

لیست درخواست‌های ثبت شده منبع آرایشی و بهداشتی شامل یک گرید مانند شکل 1 با ستون‌های زیر است:

 1. نام انگلیسی سایت تولیدی: نام سایت تولیدی به انگلیسی که در مرحله دوم ثبت منبع وارد شده است، در این ستون ستون نمایش داده شود.
 2. نام فارسی سایت تولیدی: نام سایت تولیدی به فارسی که در مرحله دوم ثبت منبع وارد شده است، در این ستون ستون نمایش داده شود.
 3. کشور: کشور سایت تولیدی که در مرحله دوم ثبت منبع وارد شده است، در این ستون نمایش داده شود.
 4. نوع سایت: براساس اطلاعات وارد شده در زمان ثبت منبع در مرحله اول، نوع سایت به یکی از حالات «داخلی» و یا «خارجی» نمای شداده شود.
 5. نوع فعالیت سایت تولیدی: براساس انواع فعالیت انتخاب شده در مرحله اول نمایش داده شود.
 6. وضعیت: به یکی از حالات زیر نمایش داده شود
  1. پیش نویس: هنگامی که اولین بار درخواست ثبت می‌شود، این وضعیت نمایش داده شود.
  2. در انتظار تایید: هنگامی که درخواست به کارتابل (کارشناس) ارسال می‌شود، تا زمان تکمیل گردش کار این وضعیت نمایش داده شود.
  3. نیازمند ویرایش: هنگامی که برخی آیتم‌های درخواست توسط کارشناس رد می‌شوند و برای انجام اصلاحات به مسئول فنی برگشت داده می‌شود، این وضعیت نمایش داده شود.
  4. پرداخت: پس از تایید نهایی در صورتی که درخواست به صورت پروانه جدید بوده باشد، این وضعیت نمایش داده شود.
  5. فعال: پس از تایید نهایی برای درخواست‌هایی که از قبل پروانه داشته‌اند و یا پس از پرداخت مسئول فنی برای درخواست‌های جدید، این وضعیت نمایش داده شود.
  6. غیرفعال: در صورتی که کارشناسان سازمان تشخیص بر غیرفعال‌سازی پروانه داده باشند، این وضعیت نمایش داده شود. تنها پروانه‌های فعال قابلیت غیرفعال‌سازی را دارند. قابلیت فعال‌سازی پس از غیرفعال‌سازی نیز وجود داشته باشد.
  7. منقضی: در صورتی که تاریخ اعتبار پروانه گذشته باشد، این وضعیت نمایش داده شود.
 7. کد منبع: پس از تایید نهایی درخواست و در صورتی که یک بار وضعیت درخواست به صورت فعال در آمده باشد، کد منبع 10 رقمی به صورت سیستمی صادر و دراین ستون نمایش داده شود.
 8. PRPS: نمره PRPS کسب شده توسط واحد متقاضی در این ستوننمایش داده شود. برای کسب این نمره باید از ستون عملیات، گزینه «درخواست PRPS» انتخاب شده باشد.
 9. تاریخ ثبت درخواست: تاریخ ثبت درخواست به صورت پیش نویس برای بار اول ددر این ستون نمایش داده شود.
 10. شماره پرونده: شماره پرونده‌ای که پس از ثبت درخواست به صورت سیستمی به آن تعلق می‌گیرد در این ستون نمایش داده شود.
 11. عملیات: این ستون شامل عملیات زیر باشد:
  1. جزئیات: با انتخاب این گزینه اطلاعات ثبت شده درخواست به صورت غیرقابل تغییر نمایش داده شود. در تمامی وضعیت‌ها قابل مشاهده است.
  2. ویرایش: با انتخاب این گزینه اطلاعات ثبت شده درخواست با قابلیت ویرایش نمایش داده شود. این گزینه تنها در وضعیت‌های «پیش نویس» و «نیازمند ویرایش» نمایش داده شود.

توجه: در صورتی که درخواست «نیازمند ویرایش» باشد، تنها فیلدهایی که توسط کارشناس رد شده‌اند قابلیت ویرایش داشته باشند.

  1. حذف: با انتخاب این گزینه، درخواست حذف شود. این گزینه تنها در وضعیت «پیش نویس» نمایش داده شود.
  2. ارسال به کارتابل: با انتخاب این گزینه درخوسات جهت کارشناسی به کارتابل کارشناس ارسال شود و وضعیت درخوسات به صورت «در انتظار تایید» نمایش داده شود. این گزینه در وضعیت‌های «پیش نویس» و «نیازمند ویرایش» در صورتی که نوع درخواست «داخلی» باشد، نمایش داده شود.
  3. تایید صلاحیت تولید قراردادی (PRPS): با انتخاب این گزینه پنجره‌ای مانند .. با قابلیت دانلود فایل PRPS و بارگذاری فایل نمایش داده شود. پس از بارگذاری فایل، قابلیت ثبت و ارسال درخواست فعال شود. این گزینه برای درخواست‌های از نوع «داخلی» با وضعیت «فعال» نمایش داده شود.
 1. برای ثبت درخواست جدید، دکمه «ثبت منبع جدید» انتخاب شود.

رویداد جایگزین[4]

ندارد.

پیش‌شرط‌ها‌[5]

 1. ورود به سامانه.
 2. انتخاب گزینه ثبت منبع آرایشی و بهداشتی.

پس شرط‌ها[6]

فرم ثبت درخواست منبع جدید نمایش داده شود.

قواعد کسب‌وکار[7]

 1. ندارد.

نقاط توسعه[8]

ندارد.

استثنائات[9]

 1. در صورتی‌که ارتباط با پایگاه داده قطع باشد، سامانه با نمایش پیغام مناسب به اجرای موردکاربرد خاتمه می‌دهد.
 2. در صورتی‌که اجرای یک کوئری به خطا بخورد، با نمایش پیغام مناسب به کاربر اطلاع داده می‌شود.
 3. در صورتی‌که هریک از سامانه‌های سرویس دهنده به خطا برخورد کنند با نمایش پیام مناسب کاربر را مطلع سازد.

اعتبارسنجی[10]

جدول 1) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری

ردیف نام بخش نام فیلد نوع فیلد اجباری توضیحات
*
 1. Brief Description
 2. Flow of Events
 3. Basic Flow
 4. AlternativeFlow
 5. Preconditions
 6. Postconditions
 7. Business Rules
 8. Extension Point
 9. Exceptions
 10. Validations

ثبت منبع ارایشی

ثبت درخواست منبع آرایشی و بهداشتی

1- شرح مختصر 6

2- واسط گرافیکی کاربر 6

3- جریان رویدادها 10

3-1- رویداد اصلی 10

3-2- رویداد جایگزین 16

4- پیش‌شرط‌ها‌ 16

5- پس شرط‌ها 16

6- قواعد کسب‌وکار 16

7- نقاط توسعه 18

7-1- افزودن سایت تولیدی (خارجی) 18

7-2- افزودن خط تولید 18

8- استثنائات 18

9- اعتبارسنجی 18

فهرست شکل‌ها

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات منبع 6

شکل 2) سوابق منبع 7

شکل 3) اطلاعات سایت تولیدی 8

شکل 4) مدارک 9

فهرست جداول

جدول 1) مدارک 14

جدول 2) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری 18

شرح مختصر[1]

این مورد کاربرد به منظور ثبت درخواست منبع فرآورده آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی به کار می‌رود.

واسط گرافیکی کاربر

نمونه واسط کاربری در ادامه نمایش داده ‌شده است.

شکل 1) واسط کاربری اطلاعات منبع

شکل 2) سوابق منبع

شکل 3) اطلاعات سایت تولیدی

شکل 4) مدارک

جریان رویدادها[2]

رویداد اصلی[3]

ثبت درخواست منبع (داخلی، وارداتی، موجود و جدید) در سه گام اطلاعات عمومی، اطلاعات سایت تولیدی و مدارک به ترتیب زیر انجام می‌شود.

 1. در مرحله اطلاعات منبع، اطلاعات زیر مانند شکل 1 ثبت و نمایش داده شوند:
  1. متقاضی ثبت سایت تولیدی: نام شرکت متقاضی که مسئول فنی آن به سیستم وارد شده است در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  2. کشور: نام کشور شرکت صاحب پروانه در این فیلد نمایش داده شود و تنها خواندنی باشد.
  3. نوع منبع: تنها یک نوع منبع از انواع «خارجی» یا «داخلی (تاسیس و بهره‌برداری)» قابل انتخاب باشد.
  4. نوع فعالیت سایت تولیدی: با توجه به «نوع منبع» انتخاب شده، موارد به شرح زیر نمایش داده شوند. قابلیت انتخاب چند گزینه وجود داشته باشد.
 • ماده اولیه (تک جزئی)
 • ماده اولیه (چند جزئی)
 • فرآورده نهایی (قابل عرضه)
 • پر کردن و بسته‌بندی
 • بالک فرآوری شده
 • ملزومات بسته‌بندی (تنها برای حالت نوع منبع داخلی (تاسیس و بهره‌برداری))
 • بسته‌بندی(تنها برای حالت نوع منبع خارجی)
  1. سابقه تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی (خارجی) یا سوابق تاسیس و بهره‌برداری (داخلی): در صورتی که منبع از قبل ثبت شده است باید مدارک و اطلاعات آن وارد شود. به این منظور و در صورت وجود منبع ثبت شده قبلی، تیک این گزینه «منبع قبلاً ثبت شده است» زده شود. با کلیک بر روی دکمه سیستم فرمی مانند شکل 2 جهت ورود فایل و اطلاعات مربوط به پروانه قبلی به شرح زیر نمایش دهد.
   1. بارگذاری فایل: تصویر فایل پروانه با فرمت JPG و یا PDF بارگذاری شود. قابلیت بارگذاری چند فایل وجود داشته باشد.
   2. شماره: شماره پروانه موجود تنها به صورت عددی وارد شود.
   3. تاریخ صدور: تاریخ پروانه موجود از تقویم انتخاب شود.
   4. تاریخ اعتبار: تاریخ اعتبار پروانه موجود از تقویم انتخاب شود.
   5. شماره کمیته فنی: شماره کمیته فنی که رای ثبت منبع در آن صادر شده است در این فیلد وارد شود.
   6. تاریخ کمیته فنی (شمسی): تاریخ کمیته فنی که رای صدور پروانه منبع را داده است از تقویم انتخاب شود.
  2. تعیین گروه-دسته: گروه-دسته فرآورده تولیدی در منبع از لیست انتخاب شود.
  3. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله اطلاعات سایت تولیدی، اطلاعات زیر مانند شکل 3 ثبت و نمایش داده می‌شوند:
  1. انتخاب سایت تولیدی/شعبه: سایت تولیدی بر اساس تولیدی یا وارداتی بودن فرآورده منبع به یکی از حالات زیر نمایش داده شود:
   1. سایت تولیدی (منبع وارداتی): تنها لیست شرکت‌های خارجی نمایش داده شوند. در صورتی که نام شرکت خارجی در لیست نمایش داده شده نبود، کاربر برای افزودن آن به لیست بر روی دکمه کلیک کند. در این صورت سیستم مورد کاربرد «افزودن سایت تولیدی (خارجی)» را فراخوانی می‌کند (نقطه توسعه: مورد کاربرد افزودن سایت تولیدی (خارجی))
   2. سایت تولیدی (منبع داخلی): نام شرکت صاحب پروانه به صورت خودکار نمایش داده شود و غیر قابل تغییر باشد. شعب ثبت شده سایت از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی و نمایش داده شود. با انتخاب شعبه، اطلاعات زیر از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی و نمایش داده شوند:
   • نوع مالکیت
   • فایل اساسنامه
   • فایل قرارداد
   • مدت اعتبار قرارداد: در صورتی که نوع مالکیت «استیجاری» باشد، این فیلد نمایش داده شود و تاریخ سررسید قرارداد اجاره از تقویم انتخاب شود.
   • نام مسئول فنی شرکت متقاضی (بر اساس انتخاب شعبه صورت گرفته)
   • نام کارخانه
   • شهر
   • استان
   • کد پستی
   • آدرس کارخانه/کارگاه
  2. تعهدنامه ارائه مدارک در زمان تمدید: این گزینه تنها برای منابع وارداتی قدیمی نمایش داده شود. با زدن تیک این گزینه بخش مربوط به بارگذرای فایل به همراه فیلدهای «شماره ثبت»، «تاریخ صدور» و «تاییدکننده/دفتر محضری» نمایش داده شود و همچنین موارد زیر نمایش داده نشوند:
   • SMF به همراه خلاصه سوالات
   • مدرک خود ارزیابی کارخانه
   • مدرک GMP/ISO22716
  3. SMF (Site Master File): با کلیک بر روی زبانه SMF، فرم بارگذاری فایل و تکمیل اطلاعات سوالات SMF به شرح زیر به کاربر نمایش داده شود:
   1. بارگذاری فایل: فایل سوالات SMF تکمیل شده توسط کاربر بارگذاری شود.
   2. شماره: شماره اختصاص داده شده به فایل سوالات SMF تکمیل شوده به صورت عددی در این فیلد وارد شود.
   3. تاریخ صدور: تاریخ صدور و تکمیل فایل سوالات SMF تکمیل شده از تقویم انتخاب شود.
   4. صادرکننده: نام شخص و یا سازمان صادرکننده مدرک SMF وارد شود.
   5. سوالات: با کلیک بر روی زبانه سوالات، لیست سوالات SMF نمایش داده شود. به ازای هر سوال منابع خارجی نمایش داده شده فیلدهایی برای ورود «خلاصه پاسخ»، «صفحه» و «سطر» نمایش داده شود. برای منابع داخلی سوالات به صورت بلی/خیر پاسخ داده شوند.
  4. خطوط تولید: با کلیک بر روی زبانه خط تولید اطلاعات به شرح زیر به کاربر نمایش داده شود. قابلیت افزودن چندین خط تولید با کلیک بر روی دکمه و با اطلاعات شرح داده شده وجود داشته باشد.
   1. خط تولید: لیست خطوط تولید ثبت شده مربوط به سایت تولیدی انتخاب شده نمایش داده شود. در صورتی که خط تولید در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، کاربر برای افزودن آن به لیست بر روی دکمه کلیک کند. در این صورت سیستم مورد کاربرد «افزودن خط تولید» را فراخوانی می‌کند (نقطه توسعه: مورد کاربرد افزودن خط تولید)
   2. دسته: دسته‌های مربوط به گروهی که در مرحله اطلاعات عمومی انتخاب شده است، نمایش داده می‌شوند. چندین دسته قابل انتخاب باشند.
  5. لیست تجهیزات تولیدی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • عنوان
 • جنس
 • تعداد
  1. لیست تجهیزات آزمایشگاهی (فیزیکی-شیمیایی) و مواد و محلول های شیمیایی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • عنوان: به صورت لیست باشد.
 • تعداد
  1. لیست تجهیزات آزمایشگاهی (میکروبی) و مواد و محلول های شیمیایی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • بارگذاری فایل قرارداد با آزمایشگاه: تنها برای نوع سایت «کارگاه» نمایش داده شود و در صورت تیک زدن این گزینه، قابلیت بارگذاری فایل ایجاد شود و قابلیت افزودن تجهیزات غیرفعال شود.
 • عنوان: به صورت لیست باشد.
 • تعداد
  1. تجهیزات آزمایشگاهی (تخصصی): تنها برای منابع داخلی نمایش داده شود. فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • بارگذاری فایل قرارداد با آزمایشگاه: در صورت تیک زدن این گزینه، قابلیت بارگذاری فایل ایجاد شود و قابلیت افزودن تجهیزات غیرفعال شود.
 • عنوان: به صورت لیست باشد.
 • تعداد
  1. لیست تجهیزات آب مصرفی: فیلدهای زیر نمایش داده شوند و قابلیت افزودن چندین بند وجود داشته باشد:
 • عنوان
 • تعداد
  1. نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات با مقیاس 0.01: فایل نقشه جانمایی تجهیزات بارگذاری شود. فیلدهای زیر برای نقشه بارگذاری شده دریافت شود:
 • شماره
 • تاریخ صدور: برای منابع داخلی اجباری باشد.
 • صادرکننده: برای منابع داخلی اجباری باشد.
  1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شود و مرحله بعد نمایش داده شود.
 1. در مرحله مدارک، اطلاعات و مدارک لازم مانند شکل 4 و بر اساس جدول زیر نمایش داده شوند:

جدول 1) مدارک

منبع مدارک مورد نیاز
خارجی
 1. گواهی GMP/ISO22716 (اجباری) دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. تاییدیه سفارت مدرک GMP/ISO22176
 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. سایر گواهی‌های بهداشتی (اختیاری) دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اختیاری)
 • تاریخ صدور (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اختیاری)
 1. لیست خود ارزیابی کارخانه آرایشی و بهداشتی (منابع جدید: اجباری، منابع قدیم: اختیاری) دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اختیاری)
 • تاریخ صدور (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم میلادی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. سایر مدارک (اختیاری)
داخلی
 1. اصل مدرک از صنعت معدن تجارت و شرکت‌های دانش بنیان. دارای فیلدهای زیر:
 • شماره (اجباری)
 • تاریخ صدور (اجباری) (تقویم شمسی باشد)
 • تاریخ اعتبار (اختیاری) (تقویم شمسی باشد)
 • صادرکننده (اجباری)
 1. سایر مدارک (اختیاری)
 1. با کلیک بر روی دکمه اطلاعات ثبت شوند و درخواست با وضعیت پیش‌نویس در لیست درخواست‌ها نمایش داده شود.
 2. در این وضعیت گزینه‌های زیر در ستون عملیات نمایش داده شوند:
  1. جزئیات: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده تنها به صورت خواندنی نمایش داده شوند.
  2. ویرایش: با کلیک بر روی این گزینه اطلاعات ثبت شده با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده شوند.
  3. ارسال به کارتابل: با کلیک بر روی این گزینه، درخواست ثبت شده به کارشناس ارجاع داده شود و وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تایید» نمایش داده شود.
  4. حذف: با انتخاب این گزینه درخواست ثبت شده حذف شود.

رویداد جایگزین[4]

ندارد.

پیش‌شرط‌ها‌[5]

 1. ورود به سامانه.
 2. اطلاعات شعب شرکت با عنوان کارخانه و یا کارگاه به همراه مشخص بودن طول و عرض جغرافیایی محل قرارگیری آن‌ها باید از قبل در سامانه «اشخاص حقیقی و حقوقی» ثبت شده باشد.

پس شرط‌ها[6]

ندارد.

قواعد کسب‌وکار[7]

 1. در صورتی که از قسمت «نوع فرآورده» تیک گزینه «فرآورده نهایی(قابل عرضه)» زده شود، به صورت خودکار تیک گزینه «پر کردن و بسته‌بندی» زده شود. قابلیت برداشتن تیک این مورد وجود داشته باشد.
 2. تاریخ اعتبار پروانه تاسیس و بهره‌برداری (داخلی) یا نامه تاییدیه شرایط فنی و بهداشتی (خارجی) از تاریخ صدور آن بزرگتر باشد. همچنین تاریخ صدور از تاریخ کمیته کوچکتر نباشد.
 3. تمامی تاریخ‌ها برای منابع داخلی شمسی و برای منابع وارداتی میلادی باشد.
 4. تمامی تاریخ‌های صدور از تاریخ روز بزرگتر نباشند.
 5. تمامی تاریخ‌های اعتبار از تاریخ روز کوچکتر نباشند.
 6. خطوط تولید افزوده شده یکسان با دسته‌های انتخابی یکسان قابل افزودن نباشند.
 7. جهت ارسال به کارتابل و انجام رویه کارشناسی منابع ثبت شده خارجی، باید حتما یک برند نیز برای آن ثبت شود و درخواست منبع و برند همزمان برای انجام عملیات کارشناسی ارسال شوند.
 8. قابلیت افزودن چندین مدرک سوابق منبع وجود داشته باشد.
 9. قابلیت افزودن چندین خط تولید وجود داشته باشد.
 10. برای انتخاب خط تولید برای سایت تولیدی، چک شود که نوع فرآورده تولیدی انتخاب شده در سایت با نوع خط تولید (انتخاب شده در زمان افزودن خط) یکسان باشد و تنها خطوط مشابه نوع فرآورده انتخابی در لیست نمایش داده شود.
 11. لیست خطوط تولید با توجه به سایت تولیدی انتخاب شده، نمایش داده شود.
 12. دسته‌های مربوط به خطوط تولید با توجه به گروه-دسته انتخاب شده در مرحله «اطلاعات عمومی» نمایش داده شود و قابلیت انتخاب چند دسته وجود داشته باشد.
 13. جهت ثبت منابع جدید چک شود موارد زیر برای سایر منابع ثبت نشده باشند:
 • سایت
 • گروه-دسته
 • خط تولید
 1. در صورتی‌که منبعی در حال ثبت باشد که سایت و گروه-دسته انتخابی آن یکسان باشد، ولی خط تولید جدید به همراه خطوط تولید تایید شده قبلی برای آن در حال ثبت باشد، به صورت سیستمی به مسئول فنی نمایش داده شود که خطوط تولید قبلاً ثبت شده‌اند و نیازی به ثبت آن‌ها نیست.
 2. قابلیت ویرایش اطلاعات منبع تنها برای مسئول فنی‌ای که آن را ثبت کرده است وجود داشته باشد.
 3. برای ثبت منبع با سایت یکسان و گروه-دسته جدید، درخواست جدیدی ثبت شود. در گزارشات اطلاعات سایت‌های ثبت شده یکسان‌سازی شده و نمایش داده می‌شوند.
 4. برای ارسال درخواست منابع خارجی به کارشناس باید یک برند برای منبع تعریف شده باشد (منبع به عنوان شرکت تولیدکننده یا سایت بسته‌بندی. در هنگام ارسال درخواست برند به کارشناسی (از کارتابل ثبت برند)، همزمان هر دو درخواست به کارتابل کارشناس ارسال شود.
 5. تمامی مدارک قابلیت بارگذاری با فرمت JPEG و PDF را داشته باشند.

نقاط توسعه[8]

افزودن سایت تولیدی (خارجی)

سامانه مورد کاربرد افزودن سایت تولیدی(خارجی) را با اطلاعات زیر فرخوانی می‌کند:

 • حالت صفحه NewMode
 • شناسه کاربر مربوطه

افزودن خط تولید

سامانه مورد کاربرد افزودن خط تولید را با اطلاعات زیر فرخوانی می‌کند:

 • حالت صفحه NewMode
 • شناسه کاربر مربوطه

استثنائات[9]

 1. در صورتی‌که ارتباط با پایگاه داده قطع باشد، سامانه با نمایش پیغام مناسب به اجرای موردکاربرد خاتمه می‌دهد.
 2. در صورتی‌که اجرای یک کوئری به خطا بخورد، با نمایش پیغام مناسب به کاربر اطلاع داده می‌شود.
 3. در صورتی‌که هریک از سامانه‌های سرویس دهنده به خطا برخورد کنند با نمایش پیام مناسب کاربر را مطلع سازد.

اعتبارسنجی[10]

جدول 2) لیست قوانین فیلدهای مورد کاربرد جاری

ردیف نام بخش نام فیلد نوع فیلد اجباری توضیحات
اطلاعات منبع متقاضی ثبت سایت تولیدی TextBox * غیر قابل تغییر باشد.
کشور (متقاضی ثبت سایت تولیدی) TextBox * غیر قابل تغییر باشد.
نوع منبع RadioButton *
نوع فرآورده RadioButton *
منبع قبلاً ثبت شده است CheckBox در صورت تیک زدن این گزینه، بندهای 6 الی 11 نمایش داده شوند.
بارگذاری فایل (سوابق پروانه) Upload *
شماره (سوابق پروانه) TextBox * حرف و عدد وارد شود.
تاریخ صدور (سوابق پروانه) Date * تقویم شمسی باشد.
تاریخ اعتبار (سوابق پروانه) Date تقویم شمسی باشد.
شماره کمیته فنی (سوابق پروانه) TextBox
تاریخ کمیته فنی به شمسی (سوابق پروانه) Date * تقویم شمسی باشد.
تعیین گروه-دسته CheckBox *
اطلاعات سایت تولیدی سایت تولیدی List * برای منابع داخلی به صورت خودکار با نام شرکت صاحب پروانه نمایش داده شود و غیر قابل تغییر باشد.
شعبه RadioButton * با سرویس از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها برای منابع داخلی نمایش داده شود.
نوع مالکیت TextBox غیر قابل تغییر باشد.
تاریخ قرارداد Date * در صورت «استیجاری» بودن نوع مالکیت نمایش داده شود.
فایل قرارداد Download
فایل اساسنامه Download
تعهدنامه ارائه مدارک در زمان تمدید CheckBox تنها برای منابع وارداتی قدیمی نمایش داده شود.
شماره ثبت TextBox *
تاریخ صدور Date *
تاییدکننده/دفتر محضری TextBox *
بارگذاری فایل SMF Upload *
شماره TextBox
تاریخ صدور Date * تقویم برای منابع خارجی «میلادی» و برای منابع داخلی «شمسی» باشد.
صادرکننده TextBox *
بارگذاری فایل تاییدیه سفارت مدرک SMF Upload تنها برای منابع خارجی نمایش داده شود.
سفارت List با توجه به کشور سایت تولیدی نمایش داده شود.
تایید کننده TextBox
شماره TextBox
تاریخ تایید Date تقویم میلادی باشد..
سوالات SMF TextBox

RadioButton

* برای منابع داخلی به صورت بلی/خیر و برای منابع خارجی به صورت تشریحی باشد.
صفحه (به ازای هر سوال) TextBox *
سطر (به ازای هر سوال) TextBox *
تعیین خط تولید List *
دسته CheckBox * برای هر خط با توجه به گروه-دسته انتخاب شده در مرحله «اطلاعات منبع» آورده شود.
لیست تجهیزات تولیدی (عنوان) List *
لیست تجهیزات تولیدی (تعداد) TextBox *
تجهیزات آزمایشگاهی(فیزیکی-شیمیایی) (عنوان) List *
تجهیزات آزمایشگاهی(فیزیکی-شیمیایی) (تعداد) TextBox *
تجهیزات آزمایشگاهی(میکروبی) (عنوان) List *
تجهیزات آزمایشگاهی(میکروبی) (تعداد) TextBox *
بارگذاری فایل قرارداد CheckBox

Upload

تنها برای کارگاه‌ها نمایش داده شود.

در صورت تیک زدن باید فایل بارگذاری شود. در این صورت لیست تجهیزات آزمایشگاهی (میکروبی) نمایش داده نشود.

یا بارگذاری فایل یا لیست تجهیزات باید تکمیل گردد.

تجهیزات آزمایشگاهای (تخصصی) (عنوان) List
تجهیزات آزمایشگاهای (تخصصی) (تعداد) TextBox
بارگذاری فایل قرارداد CheckBox

Upload

لیست تجهیزات آب مصرفی (عنوان) TextBox
لیست تجهیزات آب مصرفی (تعداد) TextBox
نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات با مقیاس 0.01 Upload * برای منابع داخلی اجباری باشد و برای منابع خارجی اختیاری.
شماره TextBox
تاریخ صدور Date * برای منابع داخلی اجباری باشد.

برای منابع خارجی «میلادی» و برای منابع داخلی «شمسی» باشد.

صادرکننده TextBox * برای منابع داخلی اجباری باشد.
مدارک بارگذاری مدارک Upload * به صورت جدول 1
 1. Brief Description
 2. Flow of Events
 3. Basic Flow
 4. AlternativeFlow
 5. Preconditions
 6. Postconditions
 7. Business Rules
 8. Extension Point
 9. Exceptions
 10. Validations

مواد اولیه خوراکی آشامیدنی

راهنمای ثبت مواد اولیه غذا و آشامیدنی

1- مقدمه 6

2- ورود به سامانه 7

3- معرفی پیکربندی سامانه 10

4- لیست درخواست‌های ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی 11

5- ثبت درخواست 16

5-1- ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده) 18

5-2- تولید کننده ماده اولیه 18

5-3- ماده اولیه 19

5-4- ترکیبات 19

5-5- انتخاب نحوه استفاده و بارگذاری مدارک 21

6- پیوست 23

6-1- محل قرارگیری سند راهنما 23

6-2- بازیابی نام کاربری 23

6-3- بازیابی رمز عبور 24

6-4- افزودن خط تولید 26

فهرست شکل‌ها

شکل 1) ورود آدرس سامانه «صدور پروانه ثبت» 7

شکل 2) فرم اصلی سامانه «صدور پروانه ثبت» 7

شکل 3) ورود نام کاربری و رمز عبور 8

شکل 4) گزارش فعالیت‌های شرکت 8

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- مواد اولیه غذا آشامیدنی 9

شکل 6) نمای کلی 10

شکل 7) لیست درخواست‌های ثبت شده پروانه ماده اولیه غذا آشامیدنی 11

شکل 8) جستجوی درخواست‌های ثبت شده 11

شکل 9) کارتابل ثبت درخواست- تعداد صفحات 13

شکل 10) مشاهده جزئیات درخواست ثبت‌شده 14

شکل 11) ویرایش درخواست ثبت‌شده 15

شکل 12) دکمه ثبت ماده جدید 16

شکل 13) صفحه ثبت درخواست پروانه ماده اولیه غذا آشامیدنی 17

شکل 14) ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده) 18

شکل 15) تولیدکننده ماده اولیه 18

شکل 16) ماده اولیه 19

شکل 17) ترکیبات 19

شکل 18) جستجوی ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی 20

شکل 19) لیست مواد اولیه جستجو شده 21

شکل 20) مشاهده اسناد راهنمای سامانه 23

شکل 21) فراموشی نام کاربری 24

شکل 22) ورود کد ملی 24

شکل 23) فراموشی رمز عبور 25

شکل 24) ورود نام کاربری 25

شکل 25) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور 26

شکل 26) افزودن خط تولید 26

شکل 27) بارگذاری و ثبت گواهی GMP 27

مقدمه

سامانه ثبت وظیفه دارد امکاناتی به‌منظور ثبت انواع فرآورده را فراهم نماید. ثبت اطلاعات مواد اولیه غذا آشامیدنی یکی از انواع ثبت در این سامانه است. مسئول فنی شرکت به‌منظور دریافت پروانه ثبت مواد اولیه غذا آشامیدنی از سازمان غذا و دارو، مواد اولیه غذا آشامیدنی موردنظر را با عنوان یک درخواست از طریق این سامانه ثبت می‌کند. اطلاعات ثبت‌شده توسط ایشان به‌منظور کارشناسی ارسال می‌شود و پس از کارشناسی و تائید، پروانه مجوز برای مواد اولیه صادر می‌شود.

ورود به سامانه

 1. به‌منظور ورود به سامانه‌ «صدور پروانه ثبت»، آدرس (https://irc.fda.gov.ir) را مطابق شکل 1 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) ورود آدرس سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. فرمی مطابق شکل 2 نمایش داده می‌شود. به‌منظور ورود به سامانه دکمه‌ی «ورود» را کلیک نمایید.

شکل 2) فرم اصلی سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. در فرم نمایش داده شده «نام کاربری» و «رمز عبور» را مطابق شکل 3 وارد نمایید. سپس دکمه «ورود به سیستم» را کلیک نمایید.

توجه: مسئول فنی شرکت باید «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را قبلاً از سامانه TTAC دریافت کرده باشد. در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش «پیوست: بازیابی نام کاربری» و «پیوست: بازیابی رمز عبور» مراجعه نمایید.

شکل 3) ورود نام کاربری و رمز عبور

 1. با ورود به سامانه، صفحه گزارش فعالیت‌های شرکت جهت بررسی سریع فعالیت‌های انجام شده در این سامانه مانند شکل 4 نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه منوهای کاربردی جهت ارسال درخواست‌ها نمایش داده می‌شوند.

شکل 4) گزارش فعالیت‌های شرکت

 1. از قسمت مواد اولیه، مانند شکل 5 گزینه «ثبت ماده اولیه غذا» انتخاب شود. پس از انتخاب این گزینه، صفحه‌ای شامل لیست مواد اولیه غذا آشامیدنی نمایش داده می‌شود.

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- مواد اولیه غذا آشامیدنی

معرفی پیکربندی سامانه

در این بخش می‌توان پیکربندی و عملیات سامانه را مشاهده نمود. شکل 6 قسمت‌های مختلف ثبت ماده اولیه را نمایش می‌دهد که شامل موارد زیر است:

 1. نمای کلی سامانه: نمای شروع کار با سامانه را نمایش می‌دهد.
 2. ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی : از بین انواع مواد اولیه، این قسمت به‌صورت اختصاصی مربوط به «ثبت مواد اولیه غذا آشامیدنی» می‌باشد.
 3. پیام‌ها: از طریق این قسمت می‌توانید به صندوق پیام‌های خود دسترسی پیدا کرد. در این صندوق انواع پیام‌های سیستمی، کاربری و هشدارهای مربوطه برای حساب کاربری شما نمایش داده می‌شود.
 4. نام کاربری: نام کاربری افراد در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 5. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری این گزینه در نظر گرفته‌شده است.

شکل 6) نمای کلی

لیست درخواست‌های ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی

پس از ورود به بخش ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی، لیست درخواست‌های ثبت شده مواد اولیه غذا آشامیدنی مانند شکل 7 نمایش داده می‌شود.

شکل 7) لیست درخواست‌های ثبت شده پروانه ماده اولیه غذا آشامیدنی

 1. در صورتی که درخواستی از قبل ثبت شده باشد با استفاده از کادر جستجوی نمایش داده شده در شکل 8 و ورود مشخصات مورد نظر به جستجوی درخواست پرداخت.

شکل 8) جستجوی درخواست‌های ثبت شده

عباراتی که می‌توان در این قسمت وارد نمود، شامل موارد زیر است:

  1. نام فارسی ماده اولیه غذا آشامیدنی
  2. نام انگلیسی ماده اولیه غذا آشامیدنی
  3. کد 16 رقمی ماده اولیه غذا آشامیدنی
 1. با کلیک بر روی دکمه ، عملیات جستجو بر اساس عبارت واردشده انجام می‌شود.
 2. ستون‌های لیست درخواست‌های پروانه ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی شامل موارد زیر است:
  1. نام انگلیسی: نام انگلیسی ماده اولیه غذا آشامیدنی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  2. نام فارسی: نام فارسی ماده اولیه غذا آشامیدنی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  3. CAS Number: کد شیمیایی ماده اولیه غذا آشامیدنی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  4. مواد تشکیل دهنده: کد مواد تشکیل‌دهنده که در تولید ماده اولیه غذا آشامیدنی به کار رفته‌اند در این ستون نمایش داده می‌شود.
  5. کد ماده اولیه: پس از تایید کارشناسان کد IRC ماده اولیه در این ستون نمایش داد می‌شود.
  6. تولیدکننده: نام شرکت تولید کننده ماده اولیه غذا آشامیدنی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  7. فرم (غلظت): فرم و حالت ماده اولیه در این ستون نمایش داده می‌شود.
  8. تاریخ اعتبار: در صورت صدور مجوز ماده اولیه غذا آشامیدنی ، تاریخ اعتبار آن در این ستون نمایش داده می‌شود.
  9. وضعیت: وضعیت درخواست ثبت شده در این ستون نمایش داده می‌شود.
  10. عملیات: گزینه‌های عملیاتی روی درخواست موردنظر شامل موارد زیر است:
 • جزییات: به‌منظور مشاهده اطلاعات درخواست ثبت‌شده می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
 • ویرایش: درصورتی‌که وضعیت درخواست «پیش‌نویس» یا «نیازمند ویرایش» باشد، این گزینه فعال خواهد شد.
 • ارسال به کارشناس: درصورتی‌که وضعیت درخواست به حالت پیش‌نویس باشد این گزینه نمایش داده می‌شود و با انتخاب آن، درخواست ثبت شده جهت انجام بررسی و صدور مجوز به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می‌گردد. همچنین مقدار فیلد “وضعیت” برابر “در انتظار تایید” خواهد شد و گزینه “ویرایش” در ستون “عملیات” غیر قابل دسترسی می گردد.
 • درخواست تمدید : این گزینه هنگام فعال بودن پرونده و منقضی شدن تاریخ اعتبار آن فعال می گردد. با کلیک بر روی این گزینه رکورد به کارتابل کارشناس ارسال شده و فیلد “وضعیت” مقدار آن برابر “در انتظار تمدید” خواهد شد. در این شرایط عملیات “ویرایش” در ستون “عملیات” غیر قابل دسترسی می گردد.
 1. با کلیک بر روی دکمه لیستی از درخواست‌های ثبت شده با فرمت xls دانلود می‌گردد.
 2. با استفاده از دکمه‌های صفحه‌بندی در قسمت پایین صفحه همانند شکل 9 می‌توان درخواست موردنظر را از بین سایر صفحات در جدول درخواست‌های ثبت‌شده جستجو نمود.

شکل 9) کارتابل ثبت درخواست- تعداد صفحات

 1. به‌منظور مشاهده جزئیات یک درخواست ثبت‌شده، دکمه و سپس گزینه در لیست درخواست‌ها انتخاب شود. مانند شکل 10 اطلاعات مربوط به درخواستی که از قبل وارد شده است، نمایش داده می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده در این صفحه در قسمت ثبت درخواست ارائه‌شده است. لازم به ذکر است که گزینه‌های نمایش داده‌شده در حالت نمایش جزئیات قابلیت ویرایش ندارند.

شکل 10) مشاهده جزئیات درخواست ثبت‌شده

 1. به‌منظور ویرایش درخواست ثبت‌شده، روی سطر درخواست موردنظر دکمه و سپس گزینه انتخاب شود. صفحه‌ای مانند شکل 11 با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی مربوط به این صفحه در قسمت ثبت درخواست ارائه شده است.

شکل 11) ویرایش درخواست ثبت‌شده

 1. با کلیک بر روی دکمه لیستی از درخواست‌های ثبت شده با فرمت xls دانلود می‌گردد.
 2. به‌منظور ثبت یک درخواست جدید با کلیک بر روی دکمه که در شکل 12 نمایش داده شده است، صفحه‌ای جهت ثبت درخواست باز می‌شود.

شکل 12) دکمه ثبت ماده جدید

ثبت درخواست

در صفحه ثبت درخواست، اطلاعات مربوط به ماده اولیه در چند بخش مانند شکل 13 وارد می‌شوند. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 13) صفحه ثبت درخواست پروانه ماده اولیه غذا آشامیدنی

ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده)

در این بخش نام و شناسه ملی شرکت ثبت کننده ماده اولیه غذا آشامیدنی به‌صورت خودکار با اطلاعات شرکت وارد شده به سامانه مانند شکل 14 نمایش داده می‌شود.

شکل 14) ثبت کننده (تولید کننده محصول نهایی/وارد کننده)

تولید کننده ماده اولیه

در این بخش اطلاعات شرکت تولیدکننده ماده اولیه غذا آشامیدنی مانند شکل 15 وارد می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 15) تولیدکننده ماده اولیه

 1. نام شرکت یا شناسه ملی: نام شرکت تولیدکننده ماده اولیه غذا آشامیدنی وارد و از لیست نمایش داده شده انتخاب شود. در صورتی که شرکت تولیدکننده، شرکتی ایرانی باشد با ورود شناسه ملی آن نیز می‌توان به جستجوی شرکت مورد نظر پرداخت. به این منظور کد ملی شرکت وارد شده و شرکت مورد نظر از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
 2. نام کشور: نام کشوری که شرکت تولیدکننده ماده اولیه غذا آشامیدنی در آن واقع شده است با انتخاب نام شرکت به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
 3. شناسه ملی: در صورتی که شرکت تولیدکننده ماده اولیه غذا آشامیدنی شرکتی ایرانی باشد، شناسه ملی شرکت با انتخاب نام آن به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت این فیلد نمایش داده نخواهد شد.
 4. خط تولید: خط تولید ماده اولیه دارویی و صنعتی مربوط به شرکت تولیدکننده از لیست انتخاب شود. در صورتی که خط تولید مد نظر در لیست وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای جهت افزودن خط تولید جدید باز می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در بخش «پیوست: افزودن خط تولید» شرح داده شده است.

ماده اولیه

در این بخش اطلاعات عمومی ماده اولیه غذا آشامیدنی مانند شکل 16 وارد می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی این بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 16) ماده اولیه

 1. نام تجاری انگلیسی: نام تجاری ماده اولیه غذا آشامیدنی به انگلیسی در این فیلد وارد شود.
 2. نام تجاری فارسی: نام تجاری ماده اولیه غذا آشامیدنی به فارسی در این فیلد وارد شود.
 3. فرم: فرم و حالت ماده اولیه غذا آشامیدنی از لیست انتخاب شود.
 4. گروه: گروه/دسته ماده در این بخش جستجو و انتخاب می گردد.
 5. رفرنس (فارماکوپه): نام مرجع مربوط به رفرنس ماده اولیه غذا آشامیدنی از لیست انتخاب شود.
 6. عنوان تعرفه: با ورود کد اچ‌اس، تعرفه مربوط به هر کد به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.

ترکیبات

در این بخش اطلاعات مواد تشکیل دهنده ماده اولیه غذا آشامیدنی که در ترکیبات آن به کار رفته‌اند وارد می‌شود. به این منظور با کلیک بر روی دکمه فیلدهایی جهت افزودن ماده اولیه مانند شکل 17 نمایش داده می‌شوند. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

شکل 17) ترکیبات

 1. ماده اولیه: نام ماده تشکیل دهنده ماده اولیه غذا آشامیدنی وارد و از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
 2. درصد (غلظت): مقدار ماده اولیه به کار رفته در ترکیب به‌صورت درصد وارد شود.
 3. در صورتی که نام ماده اولیه در لیست نمایش داده شده با ورود نام آن وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای مانند شکل 18 جهت افزودن ماده اولیه باز می‌شود. با ورود نام ماده یا کد شیمیایی فرآورده (Cas Number) و کلیک بر روی دکمه لیستی از مواد جستجو شده از بانک‌های اطلاعاتی جهانی مانند شکل 19 نمایش داده می‌شوند. با کلیک بر روی دکمه در سطر مربوط به ماده مد نظر، ماده به لیست مواد اولیه افزوده شده و می‌توان آن را جستجو نمود.

توجه: چند ماده تشکیل دهنده را به روش شرح داده شده می‌توان اضافه نمود.

 1. با کلیک بر روی دکمه در مقابل هر یک از فیلدهای ماده تشکیل دهنده مورد نظر، آن ماده حذف می‌شود.

شکل 18) جستجوی ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی

شکل 19) لیست مواد اولیه جستجو شده

 1. غلظت وزنی/غلظت حجمی: معیار و واحد اندازه‌گیری مواد تشکیل دهنده ماده اولیه غذا آشامیدنی که درصد ترکیبات بر اساس آن تعیین می‌شوند به یکی از معیارهای غلظت وزنی و یا غلظت حجمی انتخاب شوند.

انتخاب نحوه استفاده و بارگذاری مدارک

 1. پرونده تایید شده است (S Part Of CTD): بخش S از مدرک CTD شرکت تولیدکننده که در آن محتویات و اطلاعات بسته‌بندی ماده اولیه غذا آشامیدنی ذکر شده است با فرمت PDF و حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری گردد.
 2. نیاز ارائه تعهدDioxin,Melamin,TSE,BSE از کشور سازنده دارد: در صورتی که ماده اولیه غذا آشامیدنی منشا حیوانی داشته باشد که احتمال وجود بیماری‌های گاوی در آن‌ها وجود دارد، تصویر تعهدات BSE و TSE اخذ شده از کشور سازنده آن با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری گردد. گواهی Dioxin,Melamin نیز در صورت وجود در این بخش بارگذاری می شوند.
 3. نیاز به ارائه گواهی حلال از کشور سازنده دارد: در مواردی که ماده اولیه نیاز به تأییدیه حلال داشته باشد (به‌عنوان‌مثال ژلاتین و پوکه کپسول)، تصویر گواهی حلال اخذ شده با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری گردد.
 4. واردات توسط تولید کننده : در صورتیکه واردات توسط تولید کننده انجام می شود این گزینه انتخاب می گردد.
 5. شماره پروانه تاسیس : در صورت انتخاب گزینه قبل این فیلد نمایش داده می شود. مقادیر ورودی بدون کنترل است.
 6. شامل هزینه ثبت نمی باشد: در صورتیکه ثبت ماده، هزینه ای در بر ندارد این گزینه انتخاب می گردد.
 7. هزینه ثبت این ماده قبلاً پرداخت شده است: در صورتی که هزینه ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی قبلاً پرداخت شده باشد، تصویر فیش بانکی و یا پروانه بهداشتی ثبت کالا صادر شده با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری گردد.

توجه: ثبت منبع و شرکت تولیدکننده ماده اولیه غذا آشامیدنی باید از قبل انجام شده باشد. در غیر این صورت نمی‌توان ماده اولیه را ثبت نمود.

 1. سایر مدارک: سایر مدارک مربوطه به ماده اولیه غذا آشامیدنی با فرمت TXT، DOCX، XLSX، PDF، PNG، JPG و یا JPEG و حجم کمتر از 10 مگابایت بارگذاری شود.
 2. توضیحات: سایر توضیحات مربوطه در کادر مربوطه وارد شود.

پس از تکمیل اطلاعات با کلیک بر روی دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و در لیست درخواست‌های ثبت ماده اولیه غذا آشامیدنی با وضعیت «پیش نویس» نمایش داده می‌شود. جهت رسیدگی به درخواست ثبت شده گزینه در ستون عملیات مربوط به درخواست مورد نظر انتخاب شود. پس از انتخاب گزینه «ارسال به کارشناس»، اطلاعات ثبت شده جهت بررسی به کارشناسان مربوطه در سازمان غذا و دارو ارسال شده و وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تایید» نمایش داده می‌شود. در صورتی که اطلاعات وارد شده توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو مورد تایید قرار گیرند، وضعیت درخواست به حالت «فعال» و یا «پرداخت» نمایش داده شده و کد IRC و تاریخ اعتبار پروانه به ماده اولیه غذا آشامیدنی تعلق می‌گیرد.

پیوست

محل قرارگیری سند راهنما

به‌منظور مشاهده اسناد راهنمای سامانه، مطابق شکل 20 دکمه «مستندات» را کلیک نمایید.

شکل 20) مشاهده اسناد راهنمای سامانه

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام نمایید.

 1. در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 21 گزینه «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 21) فراموشی نام کاربری

 1. در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 22 کد ملی را وارد نموده و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 22) ورود کد ملی

 1. نام‌های کاربری مربوط به کاربر که در سامانه‌های TTAC تعریف شده‌اند به ایمیل کاربر ارسال می‌شوند.

بازیابی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام نمایید.

 1. در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 23 گزینه «رمز عبور را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 23) فراموشی رمز عبور

 1. در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 24 نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است را وارد نموده و یکی از دکمه‌های یا را کلیک نمایید.

شکل 24) ورود نام کاربری

 1. سپس اطلاعات مربوطه را مطابق شکل 25 تکمیل نمایید.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML14babad3.PNG

شکل 25) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور

افزودن خط تولید

درصورتی‌که خط تولید مربوط به سایت تولیدی در لیست وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای مانند شکل 26 جهت افزودن خط تولید جدید نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 26) افزودن خط تولید

 1. شرکت: نام شرکت تولیدکننده ماده اولیه به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 2. نوع فعالیت: با انتخاب نام شرکت، نوع فعالیت آن به‌صورت خودکار نمایش داده شده و غیر قابل تغییر است.
 3. نوع خط: نوع خط از نظر نوع و حالت فرآورده تولیدی از لیست انتخاب شود.
 4. نام خط انگلیسی: نام خط به انگلیسی وارد شود.
 5. نام خط فارسی: نام خط به فارسی وارد شود
 6. درصورتی‌که خط تولید دارای گواهی GMP می‌باشد، تیک گزینه نمایش داده شده شکل 27 زده شود. با انتخاب این گزینه کادری مانند شکل 27 در پنجره نمایش داده شده باز می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 27) بارگذاری و ثبت گواهی GMP

  1. بارگذاری فایل: فایل اسکن شده گواهی GMP با فرمت PNG و یا JPEG و با حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری شود.
  2. شماره سند: شماره گواهی GMP وارد شود.
  3. تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی GMP با کلیک بر روی دکمه از تقویم باز شده انتخاب شود.
  4. تاریخ انقضای GMP: تاریخ انقضای گواهی GMP با کلیک بر روی دکمه از تقویم باز شده انتخاب شود.
 1. Site master file/Plan master file: فایل PMF یا SMF محیط تولیدی ماده اولیه دارویی و صنعتی بارگذاری شود.

پس از تکمیل اطلاعات با کلیک بر روی دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و خط جدیدی به لیست خطوط تولیدی شرکت اضافه می‌گردد و در لیست «خط تولید» نمایش داده می‌شود

word-image-5009-1

ثبت درخواست، بازبینی و تمدید پروانه منبع غذا و آشامیدنی

1- مقدمه 6

2- ورود به سامانه 7

3- معرفی پیکربندی سامانه 10

4- لیست درخواست‌های منابع غذا و آشامیدنی 11

5- ثبت درخواست منبع جدید 14

5-1- اطلاعات منبع 14

5-2- اطلاعات سایت تولیدی 18

5-3- مدارک 26

6- درخواست نیازمند ویرایش 28

7- درخواست بازبینی 30

8- درخواست تمدید 32

9- پیوست 33

9-1- بازیابی نام کاربری 33

9-2- بازیابی رمز عبور 34

9-3- افزودن سایت تولیدی 36

9-4- افزودن خط تولید 38

فهرست شکل‌ها

شکل 1) ورود آدرس سامانه در مرورگر 7

شکل 2) نمایش صفحه سامانه صدور پروانه ثبت 7

شکل 3) ورود نام کاربر و کلمه عبور 8

شکل 4) گزارش فعالیت‌های شرکت 8

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- منابع غذا و آشامیدنی 9

شکل 6) نمای کلی 10

شکل 7) لیست درخواست‌های ثبت شده منبع غذا و آشامیدنی 11

شکل 8) کارتابل ثبت درخواست- صفحه‌بندی 13

شکل 9) ثبت منبع جدید 13

شکل 10) تعهدنامه 14

شکل 11) اطلاعات منبع 14

شکل 12) منبع ماده اولیه مشمول ثبت 15

شکل 13) سوابق منبع 16

شکل 14) تعیین گروه-دسته 17

شکل 15) اطلاعات سایت تولیدی (منبع خارجی) 18

شکل 16) انتخاب سایت تولیدی/شعبه (داخلی) 19

شکل 17) انتخاب سایت تولیدی/شعبه (خارجی) 20

شکل 18) PMF 21

شکل 19) راهنمای تکمیل فرم PMF 21

شکل 20) خط تولید 22

شکل 21) آپلود مدارک (خط تولید) 24

شکل 22) لیست تجهیزات آزمایشگاهی 24

شکل 23) بارگذاری مدارک 26

شکل 24) ارسال به کارتابل 27

شکل 25) درخواست نیازمند ویرایش 28

شکل 26) مشاهده نظر کارشناس 29

شکل 27) درخواست بازبینی 30

شکل 28) انتخاب موارد نیازمند اصلاح 31

شکل 29) درخواست نیازمند ویرایش بازبینی 31

شکل 30) درخواست تمدید 32

شکل 31) فراموشی نام کاربری 33

شکل 32) ورود کد ملی 33

شکل 33) فراموشی رمز عبور 34

شکل 34) ورود نام کاربری 34

شکل 35) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور 35

شکل 36) افزودن سایت تولیدی 36

شکل 37) تیکت ثبت درخواست افزودن سایت تولیدی 37

شکل 38) افزودن خط تولید 38

مقدمه

سایت‌های تولیدی فرآورده‌های سلامت محور با نام منبع شناخته می‌شوند. هر سایت تولیدی (منبع) دارای خطوط تولید اختصاصی برای تولید فرآورده‌ها می‌باشد. منابع بر حسب تولیدی یا وارداتی بودن فرآورده از نوع «داخلی» یا «خارجی» و بر اساس فرآورده از نوع «مواد اولیه» یا «فرآورده نهاییِ قابل عرضه» است. منبع ثبت شده داخلی با عنوان «پروانه بهداشتی تاسیس و بهره‌برداری» و منبع خارجی با عنوان «پروانه بهداشتی منبع» شناخته می‌شوند.

ثبت منابع پیش‌نیازی جهت ثبت درخواست پروانه فرآورده‌های سلامت محور است. برای ثبت درخواست و صدور پروانه مربوط به منبع، سامانه‌ای ایجاد شده است که مسئولین فنی با مراجعه می‌توانند درخواست خود را ثبت نمایند.

ورود به سامانه

 1. به‌منظور ورود به سامانه‌ «صدور پروانه ثبت»، آدرس (https://irc.fda.gov.ir) را مطابق شکل 1 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) ورود آدرس سامانه در مرورگر

 1. پس از وارد نمودن آدرس سامانه در مرورگر، صفحه‌ای مانند شکل 2 نمایش داده می‌شود. جهت ورود به سامانه گزینه «ورود» انتخاب شود.

شکل 2) نمایش صفحه سامانه صدور پروانه ثبت

 1. برای ورود به سامانه «نام کاربری» و «رمز عبور» مانند شکل 3 واردشده و دکمه «ورود» انتخاب شود.

توجه: مسئول فنی شرکت باید «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را قبلاً از سامانه TTAC دریافت کرده باشد. در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش «پیوست: بازیابی نام کاربری» و «پیوست: بازیابی رمز عبور» مراجعه شود.

شکل 3) ورود نام کاربر و کلمه عبور

 1. با ورود به سامانه، صفحه گزارش فعالیت‌های شرکت جهت بررسی سریع فعالیت‌های انجام شده در این سامانه مانند شکل 4 نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه منوهای کاربردی جهت ارسال درخواست‌ها نمایش داده می‌شوند.

شکل 4) گزارش فعالیت‌های شرکت

 1. از قسمت فرآورده‌ها، مانند شکل 5 گزینه «ثبت منبع غذا و آشامیدنی» انتخاب شود. پس از انتخاب این گزینه، صفحه‌ای شامل لیست منابع غذا و آشامیدنی نمایش داده می‌شود.

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- منابع غذا و آشامیدنی

معرفی پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی کارتابل مسئولین فنی سامانه صدور پروانه ثبت مانند شکل 5 شامل موارد زیر است:

 1. منوهای کاربردی: منوهای کاربردی که در اختیار مسئول فنی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند در این قسمت نمایش داده می‌شوند.
 2. دسترسی سریع به منوهای کاربردی (صفحه اول): این گزینه جهت نمایش و دسترسی سریع به منوهای کاربردی صفحه اصلی ایجاد شده است. در هر مرحله‌ای با کلیک بر روی این آیکن، صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.
 3. پیام‌ها: کاربران از طریق این قسمت می‌توانند به صندوق پیام‌های خود دسترسی پیدا کنند. در این صندوق انواع پیام‌های سیستمی، کاربری و هشدارهای مربوطه برای حساب کاربری نمایش داده شده است.
 4. نام کاربری: نام کاربری افراد در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 5. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری این گزینه در دسترس است.

شکل 6) نمای کلی

لیست درخواست‌های منابع غذا و آشامیدنی

پس از ورود به بخش ثبت منبع غذا و آشامیدنی، لیست درخواست‌های ثبت شده مانند شکل 7 نمایش داده می‌شود. در این لیست درخواست‌هایی که از قبل ثبت شده‌اند، قابل مشاهده است.

شکل 7) لیست درخواست‌های ثبت شده منبع غذا و آشامیدنی

 1. ستون‌های لیست درخواست‌های پروانه ثبت منبع غذا و آشامیدنی شامل موارد زیر است:
  1. نام انگلیسی سایت تولیدی: نام انگلیسی تجاری منبع در این ستون نمایش داده می‌شود.
  2. نام فارسی سایت تولیدی: نام فارسی تجاری منبع در این ستون نمایش داده می‌شود.
  3. شعبه: نام شعبه انتخاب شده سایت‌های تولیدی داخلی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  4. گروه: گروه-دسته انتخابی فرآورده تولیدی در منبع در این ستون نمایش داده می‌شود.
  5. نوع سایت: نوع سایت تولیدی به‌صورت «داخلی» و یا «خارجی» در این ستون نمایش داده می‌شود.
  6. نوع فرآورده: نوع فرآورده تولیدی در منبع به‌صورت «مواد اولیه» و یا «فرآورده نهایی» در این ستون نمایش داده می‌شود.
  7. وضعیت: وضعیت درخواست ثبت شده به یکی از حالات زیر در این ستون نمایش داده می‌شود.
 • پیش‌نویس: پس از ورود و ثبت اطلاعات وضعیت به‌صورت پیش‌نویس نمایش داده می‌شود.
 • در انتظار تایید: درخواستی که جهت بررسی به کارشناس ارسال شده باشد با وضعیت در انتظار تایید نمایش داده می‌شود.
 • نیازمند ویرایش: درصورتی‌که درخواست ارسال شده پس از بررسی کارشناس نیازمند اصلاحاتی تشخیص داده شود، درخواست به مسئول فنی برگشت داده شده و با وضعیت نیازمند ویرایش نمایش داده می‌شود.
 • رد شده: درصورتی‌که درخواست مورد تایید کارشناسان قرار نگیرد وضعیت به‌صورت رد شده نمایش داده می‌شود.
 • پرداخت: درصورتی‌که درخواست مورد تایید کارشناس قرار گیرد، جهت فعال شدن منبع باید هزینه‌های مربوطه پرداخت گردد. در این حالت وضعیت به‌صورت پرداخت نمایش داده می‌شود. لازم به ذکر است منابعی که از قبل ثبت شده بودند و یا مشمول ثبت نمی‌باشند، نیاز به پرداخت هزینه ثبت ندارند و این وضعیت برای آن‌ها نمایش داده نمی‌شود.
 • فعال: منبعی که به تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو رسیده باشد با وضعیت فعال نمایش داده می‌شود و از این پس می‌توان از آن استفاده کرد.
 • غیرفعال: در مواردی و بنا به تشخیص کارشناس، منابع به حالت غیرفعال در می‌آیند و در این صورت نمی‌توان از منبع ثبت شده استفاده کرد. این وضعیت قابلیت تبدیل شدن به وضعیت فعال را دارد.
  1. کد ثبت منبع: پس از تایید اطلاعات منبع توسط کارشناسان، کدی ده رقمی به‌صورت سیستمی به منبع اختصاص می‌یابد و در این ستون نمایش داده می‌شود.
  2. شمار پرونده: شماره‌ای که به‌صورت سیستمی به پرونده اختصاص داده می‌شود در این ستون نمایش داده می‌شود.
  3. تاریخ ثبت درخواست: تاریخی که مسئول فنی درخواست را در سیستم ثبت کرده است در این ستون نمایش داده می‌شود.
  4. عملیات: گزینه‌های عملیاتی روی درخواست موردنظر شامل موارد زیر است:
 • جزئیات: برای مشاهده جزئیات درخواست وارد شده این گزینه انتخاب شود.
 • ویرایش: در صورت نیاز به انجام تغییرات در درخواست این گزینه انتخاب شود. این مورد در وضعیت‌های «پیش‌نویس» و «نیازمند ویرایش» در دسترس است.
 • ارسال به کارتابل: پس از ثبت درخواست و برای ارسال آن به کارشناس این گزینه انتخاب شود. این مورد در وضعیت‌های «پیش‌نویس» و «نیازمند ویرایش» در دسترس است.
 • حذف: جهت حذف درخواست از کارتابل این گزینه انتخاب شود. این مورد فقط در وضعیت «پیش‌نویس» در دسترس است.
 • پرداخت: جهت انتقال به صفحه پرداخت این گزینه انتخاب شود. این مورد تنها در وضعیت «پرداخت» در دسترس است.
 • درخواست بازبینی: تنها برای وضعیت «فعال» نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوطه در بخش «درخواست بازبینی» شرح داده شده است.
 1. با استفاده از دکمه‌های صفحه‌بندی در قسمت پایین صفحه همانند شکل 8 می‌توان درخواست موردنظر را از بین سایر صفحات در جدول درخواست‌های ثبت‌شده جستجو و مشاهده نمود.

شکل 8) کارتابل ثبت درخواست- صفحه‌بندی

 1. به‌منظور ثبت یک درخواست جدید با کلیک بر روی دکمه که در شکل 9 نمایش داده شده است، صفحه‌ای جهت ثبت درخواست باز می‌شود.

شکل 9) ثبت منبع جدید

ثبت درخواست منبع جدید

ثبت درخواست جدید در سه مرحله اطلاعات منبع، اطلاعات سایت تولیدی و مدارک انجام می‌شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

اطلاعات منبع

در این مرحله اطلاعات عمومی مربوط به منبع مانند شکل 11 وارد می‌شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

توجه: در ابتدای ثبت درخواست منبع جدید، مسئول فنی باید با پذیرش تعهد مانند شکل 10 مسئولیت ورود اطلاعات در سامانه را بپذیرد.

شکل 10) تعهدنامه

شکل 11) اطلاعات منبع

 1. صاحب پروانه: این فیلد به‌صورت خودکار با نام شرکتی که مسئول فنی آن وارد سیستم شده است نمایش داده می‌شود و غیر قابل تغییر است. لازم به ذکر است پروانه صادر شده برای این شرکت می‌باشد.
 2. کشور: این فیلد نیز به‌صورت خودکار با اطلاعات شرکتی که مسئول فنی آن وارد سیستم شده است نمایش داده می‌شود و غیر قابل تغییر است.
 3. منبع: درصورتی‌که منبع در داخل کشور است گزینه «منبع داخلی» و در غیر این صورت گزینه «منبع خارجی» انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 4. فرآورده منبع: بنا بر اینکه فرآورده تولیدی در منبع از نوع مواد اولیه یا فرآورده نهایی (قابل عرضه) می‌باشد، گزینه مربوطه انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 5. ماده اولیه مشمول: در صورت انتخاب گزینه «خارجی» از قسمت منبع و گزینه «ماده اولیه» از قسمت فرآورده منبع، این گزینه مانند شکل 12 نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که فرآورده جزء مواد موجود در لیست است یک گزینه انتخاب شود. در غیر این صورت گزینه «درصورتی‌که فرآورده شما جزو موارد زیر نیست، آیتمی را انتخاب نکنید» انتخاب گردد.

توجه: در صورت انتخاب یکی از موارد لیست مشمولین ثبت، بخش تعیین گروه و دسته به‌صورت سیستمی تکمیل و این بخش غیرفعال می‌شود.

شکل 12) منبع ماده اولیه مشمول ثبت

 1. منبع قبلاً ثبت شده است: در صورت داشتن پروانه فعالیتی که قبلاً از سازمان غذا و دارو دریافت شده است این گزینه انتخاب گردد. با انتخاب این گزینه قسمتی مانند شکل 13 نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 13) سوابق منبع

 • بارگذاری فایل پروانه بهداشتی معتبر: فایل مربوط به پروانه بهداشتی منبع با کلیک بر روی دکمه مربوطه بارگذاری شود.
 • شماره ثبت پروانه: شماره پروانه به‌صورت عددی وارد شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ صدور پروانه قبلی: تاریخ صدور پروانه بهداشتی از تقویم بازشونده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ اعتبار پروانه قبلی: تاریخ صدور پروانه بهداشتی از تقویم بازشونده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره رای کمیته فنی: شماره رای که کمیته فنی جهت صدور پروانه صادر کرده است به‌صورت عددی وارد شود.
 • تاریخ رای کمیته فنی: تاریخ تشکیل کمیته فنی که پروانه را صادر کرده است از تقویم بازشونده انتخاب شود.
 1. تعیین گروه/دسته: در این بخش باید گروه-دسته فرآورده‌ای که در منبع تولید می‌شود مانند شکل 14 انتخاب گردد. به این منظور اگر در منبع تمام دسته‌های مربوط به گروه تولید می‌شوند تنها کافیست تیک کادر انتخاب گروه زده شود.

ولی درصورتی‌که تنها یک دسته از زیرمجموعه یک گروه فرآورده در منبع تولید می‌شود، پس از کلیک بر روی دکمه و مشاهده دسته‌ها، تنها باید همان دسته انتخاب شود.

شکل 14) تعیین گروه-دسته

 1. پس از تکمیل اطلاعات این مرحله، بر روی دکمه کلیک شود. با انجام این کار اطلاعات ثبت شده و مرحله «اطلاعات سایت تولیدی» نمایش داده می‌شود.

اطلاعات سایت تولیدی

در این مرحله اطلاعات مربوط به سایت تولیدی منبع مانند شکل 15 ثبت می‌شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 15) اطلاعات سایت تولیدی (منبع خارجی)

 1. انتخاب سایت تولیدی/شعبه: در این بخش باید سایت تولیدی مربوط به منبع انتخاب شود. نحوه نمایش و انتخاب سایت تولیدی بر اساس نوع منبع انتخابی (داخلی یا خارجی) در مرحله اطلاعات منبع، متفاوت می‌باشد. نحوه نمایش و تکمیل اطلاعات هر نوع در ادامه شرح داده شده است.
  1. منبع از نوع داخلی: در این حالت فرم انتخاب سایت تولیدی مانند شکل 16 با فیلدهای زیر نمایش داده می‌شود.

توجه مهم: برای انتخاب سایت تولیدی حتماً باید اطلاعات شرکت به همراه لیست شعب آن در سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان غذا و دارو با مشخص کردن محل قرارگیری صحیح شعب (انتخاب طول و عرض جغرافیایی و یا انتخاب از روی نقشه) تکمیل شده باشد. درخواست‌ها بر اساس محل قرارگیری شعبه به دانشگاه ناظر منطقه که مسئول رسیدگی به درخواست می‌باشد، ارسال می‌شوند. درصورتی‌که اطلاعات به‌صورت صحیح وارد نشده باشد، رسیدگی به درخواست امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شکل 16) انتخاب سایت تولیدی/شعبه (داخلی)

 • سایت تولیدی: نام سایت تولیدی (از بین شرکت‌های ثبت شده داخلی) در این فیلد وارد شده و از لیست نمایش داده شده انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه (تولید قراردادی): درصورتی‌که «سایت تولیدی» غیر از شرکت «صاحب پروانه» انتخاب شود، تولید به‌صورت قراردادی تعریف می‌گردد. در این حالت سایت تولیدی تنها از بین سایت‌هایی قابل انتخاب می‌باشد که قبلاً توسط کارشناسان بازرسی شده باشند و شرایط تولید قراردادی را کسب کرده باشند.

 • شعبه: پس از انتخاب سایت تولیدی، لیست شعب مربوط به آن سایت به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شوند. یکی از شعب که مربوط به منبع است، انتخاب شود. پس از انتخاب شعبه، اطلاعات مربوط به آن در کادر «مشخصات سایت تولیدی» نمایش داده نمی‌شود.
 • نوع مالکیت: پس از انتخاب سایت تولیدی، اطلاعات مالکیت (در صورت وجود در سامانه اشخاص و حقیقی و حقوقی) به‌صورت خودکار نمایش داده شده و قابل مشاهده است. همچنین با کلیک بر روی دکمه ، فایل اساسنامه شرکت و با کلیک بر روی دکمه ، فایل قرارداد مربوط به سایت تولیدی (در صورت استیجاری بودن) که در سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی بارگذاری شده‌اند، دانلود و نمایش داده می‌شوند.

توجه: در صورتی که نوع مالکیت، استیجاری باشد، فیلدی جهت ورود تاریخ انقضای قرارداد مابین مالک و مستاجر نمایش داده می‌شود و باید توسط مسئول فنی تکمیل شود. تاریخ اعتبار قرارداد بر روی تاریخ اعتبار پروانه منبع تاثیرگذار می‌باشد.

توجه-فایل اساسنامه: همانند سایر اطلاعات این بخش، فایل اساسنامه نیز از سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی و نمایش داده می‌شود. در صورتی که نوع سایت کارخانه حقوقی باشد و این فایل در سامانه مربوطه بارگذاری نشده باشد، قابلیت ادامه روند وجود نخواهد داشت و ابتدا باید فایل مربوط به اساسنامه را در سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی بارگذاری کرد تا ادامه روند میسر شود.

  1. منبع از نوع خارجی: در این حالت فرم انتخاب سایت تولیدی مانند شکل 17 با فیلد سایت تولیدی نمایش داده می‌شود. با ورود نام سایت تولیدی (قابل انتخاب از بین شرکت‌های خارجی)، سایت مورد نظر باید از لیست نمایش داده شده انتخاب شود. درصورتی‌که سایت تولیدی در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه ، باید سایت مورد نظر را اضافه نمود. توضیحات مربوط به این عملیات در بخش «پیوست: افزودن سایت تولیدی» شرح داده شده است.

توجه: درصورتی‌که سایت تولیدی در لیست نمایش داده شده وجود نداشته باشد و در همان زمان اطلاعات مربوط به افزودن سایت وارد شود تا زمانی که سایت اضافه شده مورد تایید کارشناسان سازمان غذا و دارو قرار نگیرد (در نتیجه در قسمت سایت تولیدی قابل انتخاب نباشد) ادامه روند ثبت درخواست پروانه بهداشتی منبع امکان‌پذیر نمی‌باشد.

شکل 17) انتخاب سایت تولیدی/شعبه (خارجی)

 1. PMF[1]: با کلیک بر روی این بخش پنجره کشویی مانند شکل 18 جهت ورود اطلاعات PMF نمایش داده می‌شود. روند تکمیل اطلاعات در ادامه شرح داده شده است.

شکل 18) PMF

  1. راهنما و دریافت فایل سوالات PMF: در ابتدا لازم است لیست سوالات PMF جهت تکمیل دریافت شود. به این منظور بر روی دکمه کلیک شود. پس از کلیک بر روی دکمه مربوطه، فرمی مانند شکل 19 نمایش داده می‌شود. برای دریافت لیست سوالات مربوط به سایت تولیدی از نوع کارخانه بر روی دکمه و برای دریافت سوالات مربوط به سایت تولیدی از نوع کارگاه بر روی دکمه کلیک شود. پس از تکمیل اطلاعات، مدرک PMF باید در سامانه بارگذاری شود و اطلاعات آن به شرح زیر تکمیل گردد.

توجه: مدرک PMF باید در سربرگ شرکت صاحب پروانه وارد شود و تمامی برگه‌ها به مهر و امضای مسئول فنی و مدیر عامل شرکت رسیده باشند. مدارک PMF خارجی باید مهر و امضای مدیر عامل شرکت خارجی را نیز داشته باشند.

شکل 19) راهنمای تکمیل فرم PMF

 • بارگذاری فایل PMF: فایل PMF تکمیل شده با مشخصات ذکر شده در این قسمت بارگذاری گردد. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره PMF: شماره مدرک PMF د راین فیلد به‌صورت عددی وارد شود.
 • تاریخ صدور PMF: تاریخ تکمیل و صدور فایل PMF از تقویم بازشونده انتخاب شود.
 • صادرکننده PMF: نام صادرکننده مدرک PMF وارد شود.
 • سؤالات:PMF در این بخش سوالات PMF که در مدرک آن پاسخ داده شده‌اند، آورده شده است و باید پاسخ آن‌ها به‌صورت بلی/خیر انتخاب شود. همچنین شماره سطر سوال در مدرک تکمیل شده باید وارد گردد.

توجه: در صورتی که فرآورده غیرمشمول وارداتی انتخاب شده باشد (محصول نهایی وارداتی نباشد و یا از لیست مشمولین ثبت انتخاب نشده باشد)، بارگذاری و سوالات PMF نمایش داده نمی‌شوند.

 1. خط تولید: در این بخش اطلاعات مربوط به خطوط سایت تولیدی مربوط به منبع انتخاب شده مانند شکل 20 باید وارد شوند. برای افزودن تمامی خطوط تولید سایت تولیدکننده، باید بر روی دکمه کلیک شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

توجه: خطوط تولید باید مربوط به گروه-دسته انتخابی منبع باشند.

شکل 20) خط تولید

  1. خط تولید: لیست خطوط تولید با توجه به «سایت تولیدی» انتخاب شده در این قسمت نمایش داده می‌شوند. یکی از خطوط باید از لیست انتخاب شود. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: درصورتی‌که خط تولید در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه ، باید سایت مورد نظر را اضافه نمود. توضیحات مربوط به این عملیات در بخش «پیوست: افزودن خط تولید» شرح داده شده است.

  1. گروه-دسته: گروه-دسته فرآورده‌ای که در این خط تولید می‌شود باید انتخاب گردد. تکمیل این فیلد الزامی است.

توجه: گروه-دسته‌های نمایش داده شده در این قسمت بر اساس گروه-دسته انتخابی در مرحله «اطلاعات منبع» می‌باشند.

  1. آپلود مدارک: درصورتی‌که خط تولید دارای مدارک زیر باشد، باید آن‌ها را از لیست انتخاب کرد. با انتخاب هر یک از مدارک، فرمی مانند شکل 21 نمایش داده می‌شود که باید مدرک انتخاب شده در آن بارگذاری و شماره، تاریخ صدور، تاریخ اعتبار و نام صادرکننده مدرک وارد شوند.
 • مدرک GMP
 • مدرک ISO22000
 • مدرک HACCP
 • مدرک IFS
 • مدرک BRC
 • مدرک FSSC22000
 • مدرک SQF

شکل 21) آپلود مدارک (خط تولید)

 1. لیست تجهیزات تولیدی: لیستی تجهیزات تولیدی موجود در سایت تولیدی به همراه تعداد هر یک از تجهیزات وارد شود. برای افزودن تمامی تجهیزات تولیدی بر روی دکمه کلیک شود. ورود لیست تجهیزات تولیدی برای منابع داخلی الزامی است و برای منابع خارجی نمایش داده نمی‌شود.
 2. لیست تجهیزات آزمایشگاهی: لیستی تجهیزات آزمایشگاهی موجود در سایت تولیدی به همراه تعداد هر یک از تجهیزات مانند شکل 22 وارد شود. برای افزودن تمامی تجهیزات آزمایشگاهی بر روی دکمه کلیک شود. ورود لیست تجهیزات آزمایشگاهی برای منابع داخلی الزامی است و برای منابع خارجی نمایش داده نمی‌شود.

توجه: در صورتی که شعبه انتخاب شده از نوع «کارگاه» باشد، فایل قرارداد با آزمایشگاه باید بارگذاری شود. برای شعب از نوع «کارخانه» این قابلیت به‌صورت اختیاری وجود دارد.

شکل 22) لیست تجهیزات آزمایشگاهی

 1. نقشه جانمایی تجهیزات: در این بخش باید نقشه جانمایی تجهیزات در داخل سایت تولیدی با مقیاس 0.01 یا 0.005 بارگذاری گردد. برای منابع داخلی اجباری و برای منابع خارجی اختیاری است.

توجه: در صورتی که فرآورده غیرمشمول وارداتی انتخاب شده باشد (محصول نهایی وارداتی نباشد و یا از لیست مشمولین ثبت انتخاب نشده باشد)، بخش نقشه جانمایی تجهیزات نمایش داده نمی‌شود.

 1. در صورت نیاز به بازگشت به مرحله قبل بر روی دکمه کلیک شود. در غیر این صورت و برای ثبت اطلاعات وارد شده در این مرحله بر روی دکمه کلیک شود. با انجام این کار اطلاعات ثبت شده و مرحله «مدارک» نمایش داده می‌شود.

مدارک

در این مرحله، سایر مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی منبع باید بارگذاری گردند. مدارک لازم بر اساس اطلاعات وارد شده در مراحل قبل متغیر و به شرح زیر است.

جدول 1) مدارک

منبع سایت تولیدی فرآورده منبع مشمولیت نوع سایت مدارک مورد نیاز
خارجی خارجی ماده اولیه مشمول کارخانه – گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)
خارجی خارجی ماده اولیه غیر مشمول کارخانه – گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)
خارجی خارجی فرآورده نهایی مشمول کارخانه – نامه نمایندگی (اجباری)

– گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)

داخلی داخلی (صاحب پروانه) ماده اولیه/ فرآورده نهایی مشمول کارخانه – تصویر برابر اصل شده پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع/جهاد کشاورزی/شرکت‌های دانش‌بنیان/جواز کسب اتحادیه/مجوز فعالیت از وزارت کار/سایر ارگان‌های ذیربط (اجباری)

– نمودار جریان کار (اجباری)

– گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)

داخلی داخلی (صاحب پروانه) ماده اولیه/ فرآورده نهایی مشمول کارگاه – تصویر برابر اصل شده پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع/جهاد کشاورزی/شرکت‌های دانش‌بنیان/جواز کسب اتحادیه/مجوز فعالیت از وزارت کار/سایر ارگان‌های ذیربط (اجباری)

– ارائه قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید سازمان (اجباری)

– گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)

داخلی داخلی (متفاوت از صاحب پروانه) ماده اولیه/ فرآورده نهایی مشمول تولید قراردادی – قرارداد تولید (اجباری)

– گواهی معتبر تایید محل سایت تولیدی (اختیاری)

جهت بارگذاری مدارک فیلدهایی مانند شکل 23 نمایش داده می‌شود. تصویر هر یک از مدارک مورد نیاز باید بارگذاری شده و فیلدهای شماره، تاریخ صدور، تاریخ اعتبار و صادرکننده مدرک وارد شوند.

شکل 23) بارگذاری مدارک

در صورت نیاز به بازگشت به مرحله قبل بر روی دکمه کلیک شود. در غیر این صورت و برای ثبت اطلاعات و مدارک وارد شده در این مرحله بر روی دکمه کلیک شود. با انجام این کار درخواست ثبت شده و با وضعیت «پیش‌نویس» در لیست درخواست‌های ثبت منبع شرکت اضافه می‌شود.

توجه مهم: جهت ارسال درخواست به کارشناسان سازمان غذا و دارو باید از ستون عملیات، گزینه «ارسال به کارتابل» مانند شکل 24 انتخاب شود.

شکل 24) ارسال به کارتابل

درخواست نیازمند ویرایش

درصورتی‌که درخواست پس از بررسی کارشناسان سازمان غذا و دارو دارای نواقص و ایراداتی تشخیص داده شود، درخواست جهت انجام اصلاحات به مسئول فنی برگشت داده می‌شود. چنین درخواست‌هایی با وضعیت «نیازمند ویرایش» در لیست درخواست‌های ثبت منبع نمایش داده می‌شوند. برای انجام اصلاحات باید از ستون عملیات، گزینه «ویرایش» انتخاب شود. با انتخاب این گزینه فرمی مانند شکل 25 نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به اطلاعات تایید و رد شده در ادامه شرح داده شده است.

شکل 25) درخواست نیازمند ویرایش

 1. در کنار تمامی فیلدهای اطلاعاتی علامت یا بر اساس تایید و یا رد اطلاعات توسط کارشناس به شرح زیر نمایش داده می‌شوند:
  1. درصورتی‌که اطلاعات تایید شده باشد علامت نمایش داده می‌شود. لازم به ذکر است این فیلدها قابلیت ویرایش اطلاعات را ندارند و تنها قابل مشاهده می‌باشند.
  2. درصورتی‌که اطلاعات وارد شده رد شده باشد علامت نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روی این گزینه، نظری که کارشناس جهت رد اطلاعات وارد کرده است مانند شکل 26 به مسئول فنی نمایش داده می‌شود. اطلاعات این قبیل فیلدها باید اصلاح گردد و سپس از لیست درخواست‌ها گزینه «ارسال به کارتابل» انتخاب شود.

شکل 26) مشاهده نظر کارشناس

درخواست بازبینی

در صورتی که پروانه‌های صادر شده نیاز به اصلاح داشته باشند، از ستون عملیات گزینه «درخواست اصلاح» مانند شکل 27 انتخاب شود. این گزینه تنها برای وضعیت‌های «فعال» نمایش داده می‌شود.

شکل 27) درخواست بازبینی

اصلاح درخواست تنها برای موارد زیر قابل انجام است:

 • دسته
 • خط تولید
 • PMF
 • قرارداد آزمایشگاه
 • تجهیزات
 • نقشه جانمایی
 • مدارک

مورد و یا مواردی که باید اصلاح شوند از پنجره نمایش داده شده مانند شکل 28 انتخاب شوند.

شکل 28) انتخاب موارد نیازمند اصلاح

با انتخاب گزینه ثبت، درخواست به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می‌شوند و وضعیت به‌صورت «درخواست بازبینی» تغییر پیدا می‌کند. پس از تایید کارشناسان، وضعیت به‌صورت «نیازمند ویرایش بازبینی منبع» تغییر می‌کند و مسئول فنی با انتخاب گزینه «ویرایش» از ستون عملیات، فیلدهای مربوط به موارد انتخاب شده را می‌تواند ویرایش و اصلاح نماید. پس از اصلاح فیلدهای مورد نظر، گزینه «ارسال به کارشناس برای بازبینی» از ستون عملیات مانند شکل 29 انتخاب شود.

شکل 29) درخواست نیازمند ویرایش بازبینی

درخواست تمدید

در صورت فرارسیدن سررسید تاریخ اعتبار پروانه منبع، درخواست تمدید باید در سامانه ثبت شود. ثبت درخواست تمدید قبل از تاریخ سررسید نیز قابل انجام است. به این منظور مانند شکل 30 از ستون عملیات گزینه «درخواست تمدید» انتخاب شود.

پس از ارسال درخواست، وضعیت تا زمان تایید کارشناسان به صورت «در انتظار تایید» نمایش داده می‌شود.

توجه: در صورت منقضی شدن منبع ثبت شده، تمامی پروانه‌های فرآورده‌های ثبت شده با آن منبع نیز غیرفعال می‌شوند.

شکل 30) درخواست تمدید

پیوست

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام شود.

 1. در صفحه ورود به سامانه مانند شکل 31 گزینه «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» انتخاب شود.

شکل 31) فراموشی نام کاربری

 1. در صفحه نمایش داده شده مانند شکل 32 کد ملی کاربر وارد شود و بر روی دکمه کلیک شود.

شکل 32) ورود کد ملی

 1. نام‌های کاربری مربوط به کاربر که در سامانه‌های TTAC تعریف شده‌اند به ایمیل کاربر ارسال می‌شوند.

بازیابی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام شود.

 1. در صفحه ورود به سامانه مانند شکل 33 گزینه «رمز عبور را فراموش کرده‌ام» انتخاب شود.

شکل 33) فراموشی رمز عبور

 1. در صفحه نمایش داده شده مانند شکل 34 نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است وارد شده و بر روی یکی از دکمه‌های یا کلیک شود.

شکل 34) ورود نام کاربری

 1. اطلاعات مربوطه مانند شکل 35 تکمیل شوند.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML14babad3.PNG

شکل 35) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور

افزودن سایت تولیدی

درصورتی‌که سایت تولیدی در لیست نمایش داده شده وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه فرمی مانند شکل 36 جهت افزودن سایت تولیدی نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 36) افزودن سایت تولیدی

 1. فیلدهای اطلاعاتی در دو بخش نمایش داده می‌شوند. در بخش اول اطلاعات عمومی مربوط به ثبت‌کننده سایت تولیدی به‌صورت خودکار و به شرح زیر نمایش داده می‌شوند و غیر قابل تغییر می‌باشند.
  1. نام و نام خانوادگی
  2. موضوع
  3. نام شرکت
  4. شناسه شرکت
  5. ایمیل
  6. شماره موبایل کاربر
  7. نام کاربری شخصی که وارد سامانه شده است
  8. حوزه
 2. در بخش دوم فیلدهای مربوط به درخواست ثبت شرکت (سایت تولیدی) توسط مسئول فنی به شرح زیر باید تکمیل شوند.
  1. نام شرکت تولیدی به فارسی: نام شرکت تولیدی (سایت تولیدی) به فارسی و به‌صورت کامل وارد شود.
  2. نام شرکت تولیدی به انگلیسی: نام شرکت تولیدی (سایت تولیدی) به انگلیسی و به‌صورت کامل وارد شود.
  3. کشور: نام کشوری که شرکت تولیدکننده در آن قرار دارد به فارسی وارد شود.
  4. وب سایت: وب سایت شرکت تولیدکننده به‌صورت کامل مانند www.company.com وارد شود.

پس از ثبت اطلاعات و کلیک بر روی دکمه ، شماره پیگیری تیکت مانند شکل 37 به کاربر نمایش داده می‌شود.

توجه: تا زمان تایید اطلاعات سایت تولیدی، ادامه روند ثبت درخواست پروانه بهداشتی منبع وجود نخواهد داشت.

شکل 37) تیکت ثبت درخواست افزودن سایت تولیدی

افزودن خط تولید

درصورتی‌که خط تولید مربوط به سایت تولیدی در لیست وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای مانند شکل 38 جهت افزودن خط تولید جدید نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 38) افزودن خط تولید

 1. فیلدهای اطلاعاتی در دو بخش نمایش داده می‌شوند. در بخش اول فیلدهای مربوط به افزودن خط تولید به شرح زیر نمایش داده می‌شود.
  1. نام خط انگلیسی: نام خط به انگلیسی وارد شود.
  2. نام خط فارسی: نام خط به فارسی وارد شود.
  3. مواد اولیه غذایی: درصورتی‌که در خط تولید مواد اولیه غذایی تولید می‌شود، این گزینه انتخاب گردد. در صورت انتخاب این گزینه لیست روبروی آن فعال و قابل انتخاب است.
  4. نوع خط مواد اولیه غذایی: نوع خط از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
  5. محصول نهایی غذایی: درصورتی‌که در خط تولید محصول نهایی غذایی تولید می‌شود، این گزینه انتخاب گردد. در صورت انتخاب این گزینه لیست روبروی آن فعال و قابل انتخاب است.
  6. نوع خط محصول نهایی غذایی: نوع خط از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
  7. بسته‌بندی غذایی: درصورتی‌که در خط، بسته‌بندی مواد غذایی انجام می‌شود، این گزینه انتخاب گردد. در صورت انتخاب این گزینه لیست روبروی آن فعال و قابل انتخاب است.
  8. نوع خط بسته‌بندی غذایی: نوع خط از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
 2. در بخش دوم لیست خطوط تولید مربوط به سایت تولیدی نمایش داده می‌شود.

پس از ورود اطلاعات و کلیک بر روی دکمه ، خط تولید جدید به خطوط تولیدی سایت انتخاب شده اضافه می‌شود.

 1. Plan Master File

5px-corrected-ssp

خانه

سامان سلامت پژوه

 • در راستای انجام صحیح تر و دقیق تر و هرچه بهتر وظایف مرتبط با شناسه گذاری فرآورده های سلامت محور، مطابق دستورالعمل ها و ضوابط منتشره سازمان غذا و دارو، شرکت سامان سلامت پژوه، طیفی از خدمات سخت افزاری, نرم افزاری و پشتیبانی را در قالب کاملترین زنجیره ارزش مرتبط با نظام شناسه گذاری و رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور به سازمان ها و شرکت ها ارایه می دهد.

5px-corrected-ssp
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-56-Path-1633
خدمات

در راستای انجام صحیح تر و دقیق تر و هرچه بهتر وظایف مرتبط با شناسه گذاری فرآورده های سلامت محور، مطابق دستورالعمل ها و ضوابط منتشره سازمان غذا و دارو، شرکت سامان سلامت پژوه، طیفی از خدمات سخت افزاری, نرم افزاری و پشتیبانی را در قالب کاملترین زنجیره ارزش مرتبط با نظام شناسه گذاری و رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور به سازمان ها و شرکت ها ارایه می دهد. 

demo-attachment-44-Group-582
software-developer-4-500x333

نرم افزار

دپارتمان توسعه فناوریهای هوشمند دیجیتال شرکت سامان سلامت پژوه متشکل از زبده ترین کارشناسان نرم افزار, پایگاه داده, شبکه و امنیت فضای سایبری، وظیفه تحلیل، طراحی، پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی سامانه ها و سرویس های گوناگون مورد نظر این شرکت و نیز بویژه مجموعه سامانه‌ها و سرویسهای شناخته شده بعنوان تی تک رو به عهده دارد.

chap

تولید لیبل

تمامی خدمات مربوط به طراحی، چاپ و آماده سازی برچسبهای خام مورد نیاز و از جمله برچسب خام نظام شناسه گذاری فرآورده ها و نیز ایجاد شناسه های اختصاصی صحیح و دقیق، چاپ اختصاصی(Personalization) و بازخوانی (Verification) برچسبهای ویژه طرح مذکور توسط شرکت سامان سلامت پژوه و با اعمال مطابقت کامل با قوانین، مقررات و ضوابط و اصول مربوط انجام میشود.

shenase

شناسه گذاری

کلیه عملیات الصاق برچسبهای آماده شده، معتبرسازی(Validation) آنها و اعمال کلیه کنترلهای مربوطه لازم و نهایتا ثبت الکترونیکی و ایجاد فایلهای XML مرتبط، توسط شرکت سامان سلامت پژوه و با اعمال مطابقت کامل با قوانین، مقررات و ضوابط و اصول مربوط انجام میشود.


customer support

پشتیبانی

تیم پشتیبانی اختصاصی شرکت سامان سلامت پژوه همواره آمادگی دارد تا خدمات مشاوره ای و راهنمائی های مورد نیاز را در تمامی مراحل به صورت رایگان و در قالب تماس تلفنی/ تیکتینگ آنلاین و غیره در اختیار مشتریان و شرکت های مربوط قرار دهد.


تاریخچه طرح تیتک

در اسفند ماه سال 1385 و به منظور مبارزه با اقلام تقلبی، طرحی در قالب ثبت اختراع توسط دکتر علیرضا حسنی فخرآبادی در اداره ثبت اختراعات وقت (مرکز مالکیت معنوی ایران) ثبت شد. طرح مذکور در ادامه و در قالب پیشنهادی عملیاتی برای اعمال در بخش فرآورده های سلامتمحور و بویژه با آغاز در بحث مبارزه با داروهای تقلبی جهت بررسی به سازمان غذا و داروی کشور ارائه شد و با تائید طرح در اسفند ماه سال 1386 توسط کمیسیون قانونی ساخت و ورود (کمیسیون ماده 20) مقرر شد تا تمامی داروها طی یک جدول زمانی مشخص مشمول نظام شناسه گذاری اختصاصی موضوع طرح بشوند و به مرور سایر اقلام سلامت محور نیز به طرح مذکور اضافه شد و در نهایت با یک بازنگری کلی از سال 1393 و در قالب فراخوانی دو مرحلهای توسط سازمان غذا و دارو، شرکت سامان سلامت پژوه برای اجرای طرح بصورت متمرکز انتخاب شد.

demo-attachment-44-Group-582
طرح رهگیری, ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور
demo-attachment-56-Path-1633
insurance
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-43-Group-570
0
شرکت بیمه
pharmacy-01(1)
0
داروخانه
warehouse-01
0
پخش/شعب
supply-01
0
تامین کننده
Abstract blur Business Conference and Presentation

سمینار/ وبینار

آشنایی با تی تک
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-54-Path-1630
سمینار تی تک

نظر به گسترش روزافزون ابعاد و کاربردهای سامانه های نظارتی و مدیریتی تی تک و اهمیت آموزش و بازآموزی استفاده‌کنندگان سامانه های مذکور, شرکت سامان سلامت پژوه طی سالهای گذشته با هماهنگی سازمان غذا و دارو و ادارات کل گوناگون آن سمینارها و وبینارهای گوناگونی را برگزار کرده است و در نظر دارد تا همگام با جدول زمانی شمول صنوف مختلف در طرح شناسه گذاری, سمینارها، وبینارها و پنل های آموزشی سطح بندی شده ای را جهت آشنایی هر چه بهتر دست اندکاران و استفاده کنندگان سامانه های مذکور برگزار نماید.

جهت شرکت در پیش ثبت نام اطلاعات حود را از طریق دکمه زیر در فرم تماس با ما ثبت کنید.
demo-attachment-44-Group-582
سامانه های نرم افزاری
طی 14 سال گذشته بالغ بر 50 سامانه مجزا توسط شرکت سامان سلامت پژوه توسعه یافته و عملیاتی شده اند و مجموعه سامانه‌های شناخته شده بعنوان تی تک تقریبا تمامی جنبه های مربوط به فرآورده های سلامت محور از تولید/واردات تا مصرف و حتی پس از آن را به صورت متمرکز کنترل و مدیریت می کنند.

زیرساخت های استاندارد

شرکت سامان سلامت پژوه با تکیه به زیرساخت های روزآمد و تیم های متخصص زبده و استفاده از استانداردهای موجود و ممکن و با توجه به ابداع ثبت اختراع شده موسس خود، ضمن ایجاد استانداردهای مربوطه، بالاترین سطح کیفی خدمات را در زمینه نظام شناسه گذاری، رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت ارائه می دهد.

با سابقه ترین

شرکت سامان سلامت پژوه بعنوان مبدع صاحب اختراع سال 1385 و بنیانگذار نظام شناسه گذاری، رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور در ایران و جهان، بعنوان بهترین و کارآمدترین راهکار مبارزه با اقلام تقلبی حوزه های مختلف، با پیاده سازی طرح ابداعی خود از سال 1387، پرسابقه ترین، خوش سابقه ترین، بزرگترین و کاملترین شرکت فعال در این حوزه در کشور بوده و  می باشد.

تجهیزات زنجیره سردخانه ای

شرکت سامان سلامت پژوه با در اختیار داشتن دو سردخانه مجهز و مجموعا 1500 متر مکعب فضای سردخانه ای برای نگهداری و یک سالن سرد اختصاصی برای شناسه گذاری اقلام سردخانه ای بزرگترین و کاملترین ظرفیت نگهداری و شناسه گذاری اقلام سردخانه ای را در اختیار دارد.

انبارداری مجهز

کامل ترین امکانات تخلیه و بارگیری, حمل و نقل, دپوی محصول, و سیستم اتوماسیون انبار در محوطه صنعتی مطابق با استانداردهای مربوط امکان گردش کالا, بدون آسیب و فوت وقت را فراهم می کند.

چاپخانه

چاپخانه اختصاصی شرکت سامان سلامت پژوه، تمامی خدمات مربوط به فرآورده های سلامت محور از قبیل برچسبهای گوناگون مورد نیاز این صنابع و بویژه برچسبهای خام نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت و برچسبهای قابل خراش(اسکرچ) را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ارائه می کند.

آزمایشگاه پردازش تصویر

شرکت سامان سلامت پژوه از سال 1387 تا کنون و با بکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه های گوناگون سعی نموده است تا متناسب با سوالات، مشکلات و نیازهای پیش آمده، نسبت به ارائه راه حل های عملیاتی بهینه در حوزه های مختلف اقدام نماید و بویژه در بخش پردازش تصویر، بالاترین سطح نظارتهای عملیاتی صحیح، دقیق و کارآمد و متناسب با دستورالعمل‌ها، ضوابط و اصول شناسه گذاری نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور را اعمال نماید.

gom
demo-attachment-43-Group-570
IUMS
tamin
Markazi3
ifda